งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 121
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายธีรพงศ์    ภาพสุรินทร์
2. นายธนากร    เพชรพัชรากุล
1. นายญวน    ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ    วงค์ชุมพันธ์
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิพิมพ์    จันต๊ะซาว
2. นายธีรภัทร์    จันทร์แก้ว
1. นางชวาลี    ภิรารักษ์
2. นายอินทนินท์    กำปั่นทอง
3 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายสุรศักดิ์    ตั้งกมลศรี
2. นายพรเอนก    ไล้ทอง
1. นายบรรฑูรณ์    สิงห์ดี
2. นางสาวพิกุล    คำยิ่ง
4 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล    ใจสม
2. นายธีรกานต์    ใหม่วงค์
1. นางสาววรรณวิภา    ยศกาศ
2. นางสายฝน    ถนอมวงษ์
5 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริฉัตร    บุญจันทร์เชย
2. นางสาวอริสา    หันธนู
1. นายกิตติภัค    สายวัน
2. นางสาวสุภาพร    ก้อนเทียน
6 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายฐิติกร    บุญทอง
2. นายธนกร    วงศ์ลังกา
1. นายปฏิญญา    เมืองมา
2. นายอนุชิต    โปราหา
7 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายปธานิน    ต้นผล
2. นางสาวปภาพินท์    บัวนิติสกุล
1. นายพงษ์ศักดิ์    แก้วด้วง
2. นางสาวอัจฉริยา    สารถ้อย
8 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายมนัสวิน    กุลเม็ง
2. นายณัฐพล    ใจอ่อน
1. นายนิรุติ    สิทธุวานนท์
2. นางพัชชา    สิทธุวานนท์
9 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายศราวุฒิ    ศรีอำภัย
2. นางสาวจุฑาทิพย์    จันทร์เขียว
1. นายกรกต    ชื่นอารมย์
2. นางสาวพิชยา    กองแก้ว
10 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายณัทภูมิ    บุญมี
2. นายกันตพงศ์    เดชาเกียรติไกร
1. นางพงษ์ลัดดา    งอกขึ้น
2. นายพงษ์ศักดิ์    แก้วมา
11 12 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งพิรุณ    แก้ววงษ์หิว
2. นางสาวนรกมล    สิงคำมุง
1. นางสาววัลลภา    จันดาหาร
2. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต    ธรรมขันทา
12 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายจักริน    ษมาจิตรสุริยา
2. นางสาวรวิปรียา    มหาวงศ์
1. นายทรงพล    สุภิมารส
2. นางสาวยุพา    ปินตา
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐนันท์    ทองเชิด
2. นายณัฐพัชร์    บัวคำโคตร์
1. นางนุสลา    รัฐธรรม
2. นายเกียรติชัย    แสนศรี
14 15 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายกรรวี    กรวิริยนนท์
2. นายกฤตพล    ภารสงัด
1. นายกิตติภพ    ปินทิโย
2. นายกีรติ    ทรัพย์จุล
15 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายธนดล    ทองฤทธิ์
2. นางสาวอุรชา    สิงห์ทอง
1. นางสาวนุกูล    สถาพร
2. นายสุขสันติ    หอมสุวรรณ์
16 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวภัคจิรา    นิลประยูร
2. นายเสฏฐวุฒิ    อภิณหพานิชย์
1. นายชาลี    วงษ์รักษ์
2. นายพิชญะ    โชคพล
17 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายธันวา    ถาพา
2. นางสาวเกศราภรณ์    อ่อนเป็ง
1. นางสาวประกายเพชร    เอ้ยวัน
2. นางสาววาสิตา    ยอดยิ่ง
18 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายธนพล    ทาทอง
2. นายทักษ์พสิษฐ์    มูลรังษี
1. นางนภัสสร    วงศรีคุณถาวร
2. นางสาวพรรษา    ชายน้อย
19 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวชุตาภรณ์    ทองเที่ยง
2. นายชนภัทร    มาสรินทร์
1. นายพีรวัส    ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย    สังฆารมย์
20 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายณัฐนภนต์    บำรุงศรี
2. นายปรัชญา    พยุหพรรค์
1. ว่าที่ร้อยตรีกำจร    แสงงาม
2. นายกิตติพล    อนุรักษ์สุวรรณ
21 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายเจษฎากร    วังวิเศษ
2. นายธนิสร    ไชยวุฒิ
1. นางสาวณัฐณี    อินทวงษ์
2. นางธัญวรัตน์    ภัทรภูตานนท์
22 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายคณิติน    แสนกัน
2. นายชาญชัย    ไชยสลี
1. นายศราวุธ    ธรรมวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
23 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาววรางคณา    ยาเขต
2. นายสิริกร    เก็ดสราพร
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร    สุขใจ
2. นายศุภฤกษ์    ปาสาทัง
24 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวอัญมณี    บุญเชิด
2. นายธนวัฒน์    กามะ
1. นางสาวกาญจนา    โนหลักหมื่น
2. นางสายพิน    วิจิตรจรัสแสง
25 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายเป็นเอก    สิทธิมงคล
2. นายธนพงษ์    สุปินตา
1. นางสาวรสสุคนธ์    เมืองเมฆ
2. นายวิรัชชัย    จันต๊ะวงค์
26 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ    จันทา
2. นายรณกฤต    ปิ๊บกลาง
1. นายนราธิป    กระจง
2. นางสาวสุวรีย์    แย้มจอหอ
27 29 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายวัชระเดช    เรือนเย็น
2. นายภาณุพงค์    ใสโสภณ
1. นายบุญมี    มุคสิงห์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายวรัญชิต    ขัติวงค์
2. นายพีรวิชญ์    สุคำภา
1. นางสาววชิราภรณ์    ปัญญามา
2. นายสงกรานต์    ธนันชัย
29 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายนนทวัฒน์    แสนสุภา
2. นายรัชชานนท์    โตพิทักษ์
1. นางสาววณิชชา    แม่นยำ
2. นางอภิรมย์    กึกก้อง
30 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายสุรเชษฐ์    พันโต
2. นางสาวโยษิตา    หลีจู
1. นางสาวจามรรัตน์    ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์    แสงศิริ
31 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายศิวัส    อิ่มสุขศรี
2. นายภูเบศร์    เรืองคุ้ม
1. นางสาวพุทธวดี    สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา    เมฆี
32 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายภานรินทร์    ชุมช่วย
2. นางสาวจิตฤดี    ดวงดี
1. นายจงจัด    ดวงจันทร์
2. นางวสุนธรา    สิทธิเกษร
33 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายอังค์กริช    พระธานี
2. นางสาวเบญญาภา    ซุ้ยทา
1. นายพิบูลย์       แสงทอง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
34 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    ปองนาน
2. นายนครินทร์    ชมภูกา
1. นางศิริญญา    หล้าเต็น
2. นางสุภาภรณ์    พิพัฒน์วุฒิกุล
35 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายธนากร    หลักธงชัย
2. นายพศิน    อ่ำวงศ์
1. นายพุทธพร    อินอ่อน
2. นายมหาพันธ์    จันทะคุณ
36 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายฐิติกร    วิน
2. นายสารินทร์    ปะทะนมปีย์
1. นายชนกันต์    กิจรักษ์
2. นางวิไลลักษณ์    ประเทศรัตน์
37 40 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายสุธินันท์    บัวศรีตัน
2. นายพีระพัฒน์    นิยมชน
1. นายนาวิน    เงินอยู่
2. นายอนลัส    คาลเคล
38 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายศุภวิชญ์    สนิทผล
2. นายจักรกฤษณ์    ชนันชนะ
1. นางอารยา    รักมหาคุณ
2. นางสาวไพจิตร    จันทร์โพยม
39 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายสหชัย    แผลงฤทธิ์
2. นายธนกฤต    ทองหล่อ
1. นายปราโมทย์    วงศ์คำ
2. นายวสันต์    กันชาติ
40 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายยงยุทธ์    แก้วดวงน้อย
2. นายอมรศักดิ์    จิรสิทธิ์โอฬาร
1. นายปริญญา    กองทอง
2. นางสาวพุธชาติ    มั่นเมือง
41 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายจตุรภัทร    เกียรติสิน
2. นางสาวชุติกาญจน์    อัศวมานะกิจ
1. นายบุญธรรม    บุญนายืน
2. นายสันติ์    แสงท้าว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................