งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกชนันท์    คงคำเปา
2. นางสาวชุติกาญจน์    หาญบุญศรี
3. นางสาวนัฏธิดา    กงพลนันท์
1. นางวรรณพร    กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์    จองพินิตสถิต
10
2 2 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญญรัตน์    แซ่ท่อร์
2. นางสาวพัชราภรณ์    กมลาสน์กมุท
3. นางสาวณิชภัทร    ดารารัศมิ์
1. นางรยุกต์    ปัญญา
2. นางหทัยทิพย์    วิริยะพัฒนวงศ์
27
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายชนวีร์    ใจนันต๊ะ
2. นางสาวสุมน    อุตมูล
3. นายจารุวิทย์    ดวงคำ
1. นางธมลพรรณ์    ยอดคำ
2. นายสุระกิตย์    จันต๊ะวงศ์
10
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวเกตน์สิรี    ร่องมะรุด
2. นางสาวอนุตตรีย์    ร่วมสกุล
3. นางสาวสุกัญญา    รุ่งฟ้า
1. นางสาวพรณิชา    เปรมจิตร์
2. นายอนุชา    เชียวเกตวิทย์
5
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวแพร    ลุงจาย
2. นางสาวแพรนวล    ส่วยทุน
3. นางสาวอัมพร    อินชัย
1. สิบโทนิกร    อ้ายกาศ
2. นางสาวบุษบา    กูเชอ
17
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    ทิพย์เคลือบ
2. นางสาวโศรยา    นวลปัน
3. นายธัญพิสิษฐ์    เพชรศิริโชค
1. นางชาลินี    พรมแสง
2. นายธนโชติ    กันตุ่ม
5
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายปรีชา    ยอดเงิน
2. นายยุทธวัฒน์    คำฟู
3. นางสาวกนกกานต์    เกิดศร
1. นายนัทพงศ์    ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา    ชุมมัธยา
ชนะเลิศ
8 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายสุรินทร์    ศิริมูล
2. นางสาวพรวนัช    วินโรจน์
3. นายเบญจพล    บังเมฆ
1. นางสาวนฤมล    อาษา
2. นางสาวมาลัยพร    จันต๊ะ
8
9 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอริศรา    เตจะนะตา
2. นางสาวเบญจรัตน์    ไตรเดชา
3. นางสาวเบญจมาศ    ทองใบ
1. นางวรรณา    ศิริวัฒพงศ์
2. นางสาวสุภัค    ชาญถิ่นดง
8
10 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายณรงค์ชัย    พลเสนา
2. นายกิติศักดิ์    ทองหลาม
3. นายนาถวัฒน์    คำดี
1. นายกฤษณพงศ์    นาทิพย์
2. นางฉัตราภรณ์    มิตรละม่อม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวดอกรัก    ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวสุธาสีนี    เชี่ยวชาญพฤกษา
3. นางสาวสุดาพร    ดำรงรักษ์เสรี
1. นางพรรณนภา    ก้อนคลังทอง
2. นางสาวสุภาวัลย์    บุษบาไพร
10
12 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศิญาพร    ทองคำดี
2. นางสาวจุฑามาศ    จันทิมา
3. นางสาวอัจฉราพร    เมืองด่าน
1. นายกิตติกัณฐากรณ์    การุณประชา
2. นางพิกุล    อินตายวง
5
13 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวภาวิดา    ใจน้อย
2. นางสาวพิมพ์มาดา    เมืองด้วง
3. นายพลัฎ    ยาไชยบุญเรือง
1. นายณรงค์    คำแก้ว
2. นางสมพร    ศิริรัตน์
17
14 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชลลดา    เอี่ยมชม
2. นางสาวกรรณิกา    พุ่มพูล
3. นายอนันต์สิทธิ์    บุญรัตน์
1. นางณัฐฏ์ธนาพร    ภิรมย์ภักดิ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์    เพ็งพรม
17
15 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอจลญา    สีโน
2. นางสาววิรากานต์    พาใจ
3. นางสาวปวีณ์ธิดา    ทะใจ
1. นางหทัยทิพย์    สมทอง
2. นายอุกฤษฎ์    สิริมาวรวุฒิ
27
16 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายศุภโชค    เทพมาลัย
2. นายธัญลักษณ์    ผุสดี
3. นางสาวธีราภรณ์    พุดทะสี
1. นายทันฤทธิ์    อินทรีย์
2. นางศุภลักษณ์    บุษมงคล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวมณิภา    สบายเนตร์
2. นางสาวรติมา    ทองย้อย
3. นายมนตรี    บุญครอง
1. นางสาวศิริวรรณ    ไข่หิน
2. นางสาวแสงอรุณ    ไข่หิน
20
18 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวธีมา    แซ่ม้า
2. นายขจิต    แซ่มี
3. นายอธิวัฒน์    แซ่ลี
1. นางสุวรรณทนา    มณีเชษฐา
2. นายเอกจิต    กองทา
10
19 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    บุญมา
2. นายพงศ์วรินท์    ถึงคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    พิมพ์ทอง
1. นางอรุณี    เมืองมา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29
20 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายเครือ    ไม่มีชื่อสกุล
2. นายหมวย    การี
3. นางสาวนวลหมาย    ไม่มีชื่อสกุล
1. นายณรงค์ฤทธิ์    หงษ์อารีย์
2. นางรจนา    พุทธิ
29
21 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวจิรัชญา    อยู่สบาย
2. นางสาวอนัญลักษณ์    ตันใจ
3. นางสาวอรสา    มณเฑียรมณีรัตน์
1. นางดุจดาว    ต๊ะเขื่อนแก้ว
2. นางยุพิน    ณ จันทร์ตา
31
22 27 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวกาญจนา    อุ่นเรือน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    ชมภูป้อ
3. นางสาวองุ่น    ลุงกอ
1. นางอักษราวดี    สุระวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
32
23 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวชนัญชิดา    ทองราช
2. นางสาวบุญยอด    เนตรแสงสี
3. นางสาวพัชรพร    สีคำ
1. นางกาญจนา    รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม    สีหะวงษ์
24
24 29 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวญาณิศา    เถาสันเทียะ
2. นางสาวแก้วมณี    คุยเพียภูมิ
3. นางสาวภควดี    พรสูงเนิน
1. นายธนกฤต    ชินโพธิ์
2. นายปิยะวัฒน์    คลังคนเก่า
25
25 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวอารีญา    อาชาทวีป
2. นายสุภาพ    เสน่ห์อนุรักษ์
3. นางสาวสุภาพร    มะเชอพะ
1. นางสาวมาลิณี    นวลแบน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33
26 32 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวชิดชนก    ร่วมสกุล
2. นางสาวพัชราภา    ไชยปัญหา
3. นางสาวอนันตญา    ร่วมสกุล
1. นายอนุรักษ์    จำปาแก้ว
2. นางอรวรรณ    จำปาแก้ว
35
27 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวชนาภา    เอมพันธ์
2. นางสาวพิมพิศา    ถาวร
3. นางสาวเจษฎาพร    กัลปพฤกษ์
1. นางสาวนพรัตน์    สงคุ้ม
2. นางสุภรัตน์    รัตนประภา
10
28 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐฐา    อินทวงษ์
2. นางสาวทิพาภรณ์    ผองคำ
3. นายธีรพงษ์    ศรีบัวรินทร์
1. นางสาวนฤมล    พรหมลัทธิ์
2. นายเอกชัย    รูปขาว
4
29 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวพิมพ์ประภา    เป็กธนู
2. นางสาวสุภาวรัตน์    เป็กธนู
3. นายปฏิภาณ    ผาบปิจวงศ์
1. นางกัญญาภัทร    ณ น่าน
2. นางแสงเทียน    โกศัย
10
30 36 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายอติชาติ    จันทร์ขวา
2. นายนริน    เมืองเต็ม
3. นางสาวกนกวรรณ    พะลึก
1. นางสาวพุทธิดา    สุวรรณวงค์
2. นายมิต่รชัย    สังสถิตย์
36
31 37 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายชัยเชษฐ์    ประทุมทอง
2. นางสาวสิริวิมล    สงชนะ
3. นางสาววีรวีลย์    ฤทธิ์ทรง
1. นายธวัชชัย    พิมพ์เหมือน
2. นายวิกร    กลิ่นทอง
26
32 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวนลินทิพย์    เป็งแก้ว
2. นางสาวฐิดาภา    สิงทอง
3. นางสาวบัณฑิตา    สุริยาเต็ม
1. นางดรุณี    เตชะตา
2. นางสาวรตนพร    เจียมวิจักษณ์
20
33 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวหยกฟ้า    กามล
2. นางสาวศิวณีย์    จินระดา
3. นางสาวพิจิตรา    นันติ
1. นางพรสุดา    แก้วหล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์    ลังกาแก้ว
36
34 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิชา    ทองเชื้อ
2. นางสาวชุติมา    เพชรหมัด
3. นางสาวศศินิภา    หิงษสา
1. นายชัยวัธน์    จันทรสกุล
2. นางวราภรณ์    จารุเมธีชน
20
35 41 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งนภาพร    แก้วจีน
2. นายณัฐนันท์    บัวทองเท้า
3. นางสาววิภาดา    หนูอิ่ม
1. นางสุชาดา    อิ่มประสิทธิชัย
2. นางอาภรณ์    มนตรี
10
36 42 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวนัสการต์    ทองเพียร
2. นางสาวธัญชนก    มั่นคง
3. นายอรรถพันธ์    พนมพจน์
1. นางสมจิตร    ใยดี
2. นางสาวเปรมฤดี    รู้สมัย
33
37 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวสมฤดี    อย่างรุ่งโรจน์เชิด
2. นางสาวจันทร์ฉาย    แซ่โซ้ง
3. นายแก้วเพชร    แซ่ลี
1. นายกำธร    ปินตา
2. นางสาวศุภศศิน    แซ่ย่าง
36
38 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายนนทวัฒน์    แก้วปา
2. นางสาวกรรณิกา    สารจุม
3. นางสาวกวิสรา    เสโทน
1. นางกนกวรรณ    สวนใต้
2. นางสาวสิริมนัส    พุ่งโตมร
23
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................