งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 124
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐพร    หงษ์กลาง
2. นายเอกวัฒน์    หอมนาน
3. นายณัฐพล    มังคลาด
4. นางสาวณิชมน    ปั๋นป้อม
5. นางสาวณัฐณิชา    ชุมภู
6. นางสาวศิลามณี    คุณคำฮอม
7. นางสาวนันท์นภัส    แสงศรีจันทร์
8. เด็กชายภควัต    เครีอระยา
9. เด็กชายณัฐชนนท    กาติ๊บ
10. เด็กชายอชิรวิทย์    ป้อเฮือน
11. เด็กชายญาณเมธี    วงศ์ใหญ่
12. เด็กชายชาติกล้า    แสงศรีจันทร์
13. เด็กชายกรณ์ดนัย    สุทธิรักษา
14. เด็กชายกีรภัทร    เตชะแก้ว
15. เด็กชายบุญธวัช    กมุทรัตน์
1. นายนนทพัทธ์    วงค์มูล
2. นายวัชรพงศ์    ชมชื่น
3. นายสุชิน    จันทปุณณานนท์
4. นางเรืองอุไร    สมฤทธิ์
10
2 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรา    แดงสิงห์
2. นางสาววรัญญา    ชาวป่า
3. เด็กหญิงนันทิมา    แก้วเขียว
4. เด็กหญิงธนภร    ธรรมศิริ
5. นายเมธาสิทธิ์    คณทา
6. นางสาวทัศนีย์    แห้วเพ็ชร
7. เด็กชายวรชิต    แสงสด
8. เด็กชายธนากร    เนตรอิม
9. เด็กหญิงณฐมล    สงขำ
10. เด็กหญิงธมลวรรณ    กลัดทรัพย์
11. เด็กหญิงอมลวรรณ    ทอระดี
12. นางสาวสุวรรณา    สังข์แก้ว
13. นางสาวสุดารัตน์    บุญอินทร์
14. นางสาวกมลชนก    สังข์ประเสริฐ
15. นางสาววันทณีย์    ศรีสวัสดิ์
1. นางนฤมล    อินทฤทธิ์
2. นางสาวปริชาติ    รัตนประหาต
3. นางสาวพัณณ์ชิตา    ยะไข่
4. นายศรัณย์    ไพเราะ
11
3 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนวกัลย์    วิลท์แชร์
2. นายปุรเชษฐ์    อันชิษฐากูร
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    คำนัน
4. นางสาวพรรษพร    ฤทธิ์รอด
5. นายนันทกร    ฤทธิ
6. นายวิชญ์พล    รัตนสุต
7. นางสาวทิพยา    ปังคานนท์
8. นายชาญณรงค์    คำแก้ว
9. นางสาวศรสวรรค์    ห้องแก้ว
10. นายพรหมศิริ    ม่านตา
11. นายรัชพงษ์    หนูเวียง
12. นายกิตติพงศ์    โสภี
13. นายก้องเกียรติ    มูลนาค
14. นายณัฐพงศ์    สุทธิคำ
15. นายชัยธวัฒน์    โพธิ์สายทอง
1. นายจตุรงค์    จันทร์ประทีป
2. นายศราวุฒิ    ยมยิ่ง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14
4 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายบัณฑิต    คล้อยตาม
2. เด็กชายธีรวัฒน์    กิตติญานุกูล
3. นางสาวสุธิมา    วัฒนะรุ่ง
4. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ยิ้มละมัย
5. นางสาวฤทัย    สระทองน้อย
6. นายภานุพงษ์    ฤทธิ์โพธิ์
7. นายธิเบต    อาริกุล
8. นายทนงศักดิ์    รัตนมิถุนา
9. นายอนุชา    สระทองหัก
10. นายวิชญะ    โพธิ์พล
11. เด็กหญิงบุญสิตา    สุแดงน้อย
12. นางสาวชมพูนุช    สะอาดม่วง
13. นายรันกรณ์    โสภิณ
14. นางสาวนันชิดา    ราชแสง
15. นางสาวมณฑา    ใจชม
1. นายกวีพัฒน์    ขุมโมกข์
2. นางสาวฉัตรวิมล    เข็มพันธ์
3. นายสุชาติ    นิชเปี่ยม
4. นางสุวิชาดา    เกษหอม
9
5 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรภพ    ย้ายตั้ง
2. เด็กชายปัณณวัฒน์    ทองกระสัน
3. เด็กชายณัฐพงษ์    กาวิน
4. เด็กชายกิตติศักดิ์    จิตตะกาญจน์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา    มากบำรุง
6. เด็กชายพงศธร    สุทธิอาจ
7. นายณัฐวุฒิ    สังคารัตน์
8. นายสิรภพ    มากมณี
9. นายศุภวัฒน์    ชวนสินธุ์
10. นางสาวสุพัชรลักษณ์    กฤชบัวสวรรค์
11. นายภูวเนตร    รีมูล
12. นายสหรัฐ    สอนสี
13. นายธิติ    พรมสอน
14. นายคุณากรณ์    เลี้ยงประเสริฐ
15. นายสรัล    ม่วงเผือก
1. นางจันทร์ตรา    ดีมูล
2. นายศุภมงคล    มาพริก
3. นางอาภรณ์    สอนจรูญ
4. นางสาวเนตรดาว    โพธิ์สา
5
6 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกร    เมฆอรุณ
2. นางสาวเสาวภา    โลหะเวช
3. เด็กชายภัทรนันท์    อ่วมภักดี
4. เด็กชายภัทรดนัย    อู่อินทร์
5. เด็กหญิงวิรัลยา    ยอดทองดี
6. นางสาวสุชยา    ศรีเมฆ
7. เด็กชายภูริทัต    ทองอยู่สุข
8. เด็กหญิงณิชกานต์    โลหะเวช
9. เด็กหญิงไอรดา    สกุลมา
10. นางสาววรรณษา    มาลัยกุล
11. นางสาวพิมพกานต์    งานดี
12. เด็กหญิงกิตติมา    คล้ายสมมุติ
13. นายศราวุธ    คชลี
14. นางสาวนภัสสร    แก้วแสง
15. นายชญานนท์    บุญดล
1. นายพรชัย    ศรีชมภู
2. นายวัชระ    คล้ายแสงฤกษ์
3. นางสาวสลิลทิพย์    ภู่สอน
4. นายเสรี    บุญประเทือง
4
7 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธณัฐชพร    อินทร์บัวทอง
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    วงษ์กรม
3. นางสาวชลพินธ์ุ    ทองโสม
4. เด็กชายภานุวัฒน์    แพงไข่
5. เด็กหญิงจิราพร    ถิ่นแถว
6. เด็กชายสุริยะ    อนุภัยพรึก
7. เด็กชายธนพนธ์    มาวัน
8. เด็กหญิงปภาวี    สิงห์มณี
9. เด็กหญิงวารุณี    คำพันธ์ุ
10. เด็กหญิงธัญพิมล    ปังคำ
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ขัดสี
12. เด็กหญิงกรพินธ์ุ    ใจนวล
13. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    แปงกริยา
14. เด็กหญิงปัทมวรรณ    ลายยูง
15. นายศิริวัฒน์    ดามัง
1. นายนิพนธ์    คลังสีดา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17
8 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์    เพ็ชรกล่อง
2. เด็กชายศิวกร    สันติธาดา
3. เด็กชายพลวัฒน์    แก้วกก
4. เด็กหญิงปวริสา    พลพัฒน์
5. เด็กชายณัฐชนน    สมพงษ์
6. นายปธานิน    จันทร์นาค
7. เด็กชายภานุพงษ์    จุ้ยดอนกลอย
8. เด็กหญิงนันท์นภา    จุดมี
9. นางสาวสุรัสวดี    มุทิตา
10. นางสาวสุนิษา    ปาระมี
11. นายมานะ    เอี่ยมเวช
12. นายอัษฎา    วันดี
13. นางสาวกนกวรรณ    ประสาทกิจ
14. เด็กชายภูรี    กิ่งสกล
15. นางสาวนันท์นภัส    เกิดศรี
1. นางสาวกุลธิดา    กุลวงศ์
2. นางสาวธฤติรัตน์    ทรัพย์สุริต
3. นายอนุชา    วิทยารัตน์
4. นางสาวอิศราภรณ์    รู้รอบดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนทพัทธ์    ศรีวงษา
2. นางสาวศิรภัสสร    โพธิ์ทัย
3. นายวิทวัส    ศรีพุทธ
4. เด็กชายสิรวิชญ์    แก้วเขียว
5. นางสาวทิพาพรรณ    เป้กลาง
6. เด็กหญิงจารุณี    แก้วพินิจ
7. นางสาวนันทวิภา    แก้วพินิจ
8. เด็กหญิงศิริขวัญ    เทศเขียว
9. เด็กชายนิติพล    ม่วงเปีย
10. เด็กชายกีรติ    คงคาสวรรค์
11. เด็กหญิงปรวีร์    เวชกรณ์
12. นางสาวปัทมา    สุทธิมาศ
13. นางสาวกรชนก    บัวผัน
14. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ชูพงษ์
15. นายประดิพัทธิ์    อินทร์ฉ่ำ
1. นายดนัย    เชื้อสกุล
2. นายนายวัชรพงษ์    แก้ววัชระรังษี
3. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
4. นางสาวสุภัทรสินี    ทิพรังศรี
12
10 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวสร้อยเพชร    ตันชุ่ม
2. เด็กชายวัชรพล    มีบุญสูง
3. เด็กชายจิราวัฒน์    ปวงญานะ
4. เด็กชายวสิษฐ์พล    พันธวาวงษ์
5. เด็กหญิงชญาดา    โคตรสมบัติ
6. เด็กชายฉลองราช    ศักดิ์แสน
7. เด็กชายคามิน    ทำว่อง
8. นายณัฐวุฒิ    ทองยิ่งเจริญสุข
9. นายปฐมพงศ์    พงศธรเจริญศรี
10. นายนาคนรินทร์    ทรายคำ
11. เด็กชายพัฒนพงษ์    พรมมา
12. เด็กชายอภิเดช    รวีวรรณ์
13. นายภารดา    ทิพย์วรรณ
14. เด็กชายณัฐภัทร    อินลังกา
15. เด็กหญิงสุจิตรา    มายรรยงค์
1. นายณัฐพงษ์    สีมา
2. นางศรีนวย    สำอางค์ศรี
3. นางอัญชญา    ต๊ะนา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ปันทะกา
2. เด็กชายณัฐยศ    เรืองวิลัย
3. เด็กชายรพีภัทร    เซ็นนันท์
4. เด็กชายจิรวัฒน์    รัตนานุกูลพงษ์
5. เด็กหญิงสุภาวาดี    รอบคำ
6. เด็กชายณัฐพร    สุขแจ่ม
7. เด็กหญิงวิชาญาดา    นิพรรัมย์
8. เด็กหญิงวนิชพร    ลาพุ
9. เด็กหญิงศุภนุช    พิชัยหนัก
10. เด็กหญิงสาลิกา    ลิ้นเนียว
11. เด็กหญิงวริศรา    ธรรมนารักษ์
12. เด็กชายสมชาย    วิโพงษ์
13. เด็กชายประชาธิป    วงค์ลอดแก้ว
14. เด็กชายภาคย์ภูมิ    จันทร์ผ่อง
15. เด็กชายวศกร    อนุบัน
1. นายกานต์    คุณยศยิ่ง
2. นายชัยสิทธิ์    จันตาโลก
3. นายอนันต์    มนตรี
4. นายเกียรติศักดิ์    แก้วพิกุล
13
12 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกฤต    เสือเฮง
2. เด็กชายทรงวุฒิ    คล้ายเดช
3. เด็กชายอนพัทย์    ตันติวุฒิ
4. นางสาววิภารัตน์    รอดแสน
5. เด็กชายณภัทร    แซ่จุุ่ม
6. เด็กชายพัสกร    ตะกรุดแก้ว
7. เด็กชายพาทิศ    นันโท
8. เด็กหญิงณัฐฑิชา    ใจแสน
9. นางสาวปนัดดา    งามเลิศ
10. นางสาวสวรรยา    ดุลสุจริต
11. นางสาวปรางวลัย    มาเปิง
12. นางสาวณัฐสุดา    เกียมขุนทด
13. นางสาวสุธีนี    โสภาพ
14. นายพงศธร    ศรีภักดี
15. นายกรกฎ    ชูมีวศิน
1. นางสาวคีตภัทร    นาควันดี
2. นายธงชัย    เมืองทอง
3. นางสาวธนัชญา    ขุนเมือง
4. นางสาวปรัชวินันท์    สว่างจิตต์
8
13 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญธิดา    กลัดแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัชชา    พุทธพันธ์
3. เด็กชายสิรวิชญ์    เอี่ยมวิจิตต์
4. นายวรากร    สุขพัฒน์
5. นายกิตติวัฒน์    แผ่นผา
6. เด็กหญิงรินรดา    อินทรานนท์
7. นายพงศภัค    ไทยตรง
8. เด็กชายชาญวิทย์    สนเปี่ยม
9. นายชยธร    จันทร์หอม
10. นายนิธิพัตร    ดอนเดือนไพร
11. เด็กหญิงรินรดี    อินทรานนท์
12. เด็กชายศุภกฤต    ณ จำปาศักดิ์
13. เด็กชายจิรัฎฐ์    ด่านประเสริฐชัย
14. เด็กหญิงเพชรลัดดา    ใจไหม
15. เด็กหญิงบุญญรัตน์    คงประะดิษฐ์
1. นายคมกฤช    คำสุกดี
2. นายรักชาติ    นาครัตน์
3. ว่าที่ร้อยตรีเตชภณพัฒน์    อัฏฐกรธนานนท์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15
14 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกรกมล    สมตน
2. เด็กชายจิรายุ    ชำนาญ
3. เด็กหญิงวิวิศนา    นามคง
4. เด็กชายกรกช    ชัยต๊ะ
5. นางสาวรุจิรัตน์    พิสิษฐ์ภาคิน
6. นายศุพณัฐ    สุวรรณวงษ์
7. เด็กชายนันท์ณภัทร    ดิสกุล
8. นางสาวชมมณี    นิลแก้ว
9. นางสาวพันทิพย์    บุตรวงศ์
10. นางสาวญาณัจฉรา    กันทา
11. นายจิรวัฒน์    เลิศชนะวงษ์
12. เด็กชายภานุวัฒน์    หงษ์ชุมแพ
13. นางสาวสุนิษา    เรืองศรี
14. นายภครภูมิ    สุขแก้ว
15. นายศรัณย์ภัทร    มีหมื่น
1. นางปวีณา    นามคง
2. นางสายใจ    พวกดี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
15 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    สงมา
2. นางสาวปรมา    อนุสิทธิ์
3. นางสาวรสิตา    กิมเส็ง
4. เด็กหญิงกฤศญารัตน์    รื่นถวิล
5. เด็กหญิงพิชญาภา    ต่ายหัวดง
6. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์    อ้นคูเมือง
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    อุตรนคร
8. เด็กหญิงณัฐวดี    คำกลอน
9. เด็กหญิงณิชมน    บุญช่วยสุข
10. เด็กหญิงนิธิชญา    มั่นเกษตรกิจ
11. เด็กหญิงพัฐยาพร    พิศาลอัครชูสกุล
12. เด็กหญิงดวงพร    สมัครเขตกิจ
13. เด็กหญิงศศิภัสสร    แสนอุบล
14. เด็กหญิงธนพร    วรรณธง
15. เด็กหญิงวราภรณ์    เกตุทอง
1. นางกอบแก้ว    ยลพันธุ์
2. นางสาวนันทกานต์    ก้อนทอง
3. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
4. นายสมบัติ    วัฒนากุล
6
16 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์มาดา    ดวงสุดา
2. นายปิยภัคดิ์    สีดาน้อย
3. นางสาวศิขรินธาร    กันทะปวน
4. เด็กหญิงสุพิชญา    ใจหาญ
5. เด็กชายโยธิน    กาวี
6. เด็กหญิงสุฎาภัทร    จันกิติ
7. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ชัยจักร
8. เด็กชายปรียากร    กันธิยะ
9. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จิรโฆษิต
10. เด็กหญิงปวริศา    สิงห์คำมา
11. นางสาวกุศลณัฐ    เก่งเกรียงไกร
12. เด็กชายปรเมศวร์    เงินอินต๊ะ
13. นายชินภัทร์    บุญกาศ
14. เด็กหญิงสุปรียา    ไชยรัตน์
15. นายศักย์ศรณ์    ปิมปา
1. นายคุณวัฒน์    แก้ววิฑูรย์
2. นางสาวทัศนีย์    พูลเจริญ
3. นายพิชิตศิลป์    ปิ่นคำ
4. นางสาวอังคณา    ละออ
16
17 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายธันวา    แจ้งจำรัส
2. นายภควัต    คาร
3. นายวีรวิชญ์    บุญจันทร์
4. นายมงคล    อินทร์สวน
5. นางสาวธิดารัตน์    แสงบรรเจิดกุล
6. นายอิทธิพัทธ์    ดวงสมร
7. นางสาวกชกร    เรืองทุ่ง
8. นายวิรุจน์    ทองอินทร์
9. นายโสภณวิชญ์    เอี่ยมแจง
10. นายณัฐวัตร    กฤษณะพันธ์ุ
11. นายณัฐภัทร    แสงเทียน
12. เด็กหญิงพิชญาภา    แสงเทียน
13. เด็กชายรัชพล    ศรีสงคราม
14. นายณัฐฐกิตติ์    โผผิน
15. เด็กชายรัชชานนท์    คำแก้ว
1. นางสาวกาญจนา    จันนันต๊ะ
2. นางสาวน้ำเพชร    กอไม้
3. นายพิเชฎ    บุญญา
4. นางสาววิไลลักษณ์    ศิริประโชติ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................