งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 125
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชราภา    ปัญญากอง
2. เด็กหญิงแต้มฝัน    พึ่งพวก
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์    แก้วปัญญา
1. นางสาวธัญญชล    ทองสา
2. นางรุ่งทิพย์    ขันธวงค์
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายสิริกร    ใจตา
2. นายณวัฒน์    หล้าอินนันชัย
3. นายสรวิชญ์    ลุงติ
1. นางสาวชุติมา    โพธิทอง
2. นางนาฏลัดดา    คำพร
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริวัฒน์    ขาวหมดจด
2. เด็กหญิงสิริวิมล    ชะระ
3. เด็กชายชนะพงษ์    เนื่องไชลี
1. นางสาวธัญญภัสร์    เชียงพันธ์
2. นางสุวิมล    พวงสุยะ
4 4 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบวรรัตน์    อัตถะบูรณ์
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา    ไวยบท
3. เด็กหญิงปาริชาติ    สุวรรณคำภู
1. นายมหาชัย    นุ่มมาก
2. นางสุนันทา    ศิริเบญจา
5 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายยุรนันท์    แสงกุ้ง
2. เด็กหญิงกือมาซา    งัวะผะ
3. เด็กหญิงชิหมี่    มาเยอะ
1. นายธนเกียรติ    ไกรงาม
2. ว่าที่ร้อยตรีสาโรจน์    ตาหน้อย
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเหมือนพิมพ์    ยวงคำ
2. นางสาวธัญวีร์    ผ่านผิว
3. เด็กหญิงภัคพร    ก้อนเทียน
1. นางบังอร    สีเลื่อม
2. นางปิยะธิดา    สิริโรจนมัย
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญาณิช    เช่อเม๊าะกู่
2. เด็กหญิงกุลธิดา    คักกันหา
3. เด็กหญิงนันธิญา    จันทาพูน
1. นายภานุพงค์    ชมภูติ๊บ
2. นางสาวมรกต    ทิพย์สุวรรณ
8 8 โรงเรียนแม่จริม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    กามินทร์
2. เด็กหญิงชนิสรา    แก้วใส
3. เด็กหญิงภัณฑิลา    ก้อนแก้ว
1. นายนิรันดร์    แท่นทอง
2. นางสาวปณิสรา    วงสุยะ
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    เคร่งครัด
2. เด็กหญิงศศิวิมล    มูลรังษี
3. เด็กหญิงภัทราพร    วิโรจน์มุณี
1. นายจิรพงศ์    ธรรมไชย
2. นางสาวธัญชนก    คำวินิจ
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิรดา    อินทร
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    เกตุเทียน
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    หุ่นสุวรรณ
1. นางสาววริษา    ทรัพย์สำราญ
2. นางสาวอาริษา    คำแถง
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เรี่ยมสุวรรณ
2. เด็กหญิงอาทิติยา    ใจบุญ
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ฤกษนันทน์
1. นายปกาศิต    เรี่ยมสุวรรณ
2. นายวรพจน์    ตระการศิริ
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเมธาพร    โพธิ์เตี้ย
2. เด็กหญิงศุจินธรา    ชื่นมั่นนุช
3. เด็กหญิงอภิชญา    เณรเทพี
1. นางสาวจุฑารัตน์    อุ่นไพร
2. นางทิตยา    หงษ์ทองมี
13 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพกร    กันทากาศ
2. เด็กหญิงเบญญาภา    บุญเสือ
3. เด็กชายอัมรินทร์    อัปมาโท
1. นางชลันดา    จันทร์มลฑา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    การเกณขาย
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายศุภกร    ศรีปัญญา
2. เด็กชายโชติพงษ์    ทาอ้าย
3. เด็กชายภาคิน    เกิดสมจิตต์
1. นายทวิชา    ตาวินโน
2. นางวิจิตรา    ดวงน่าน
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายศราวุฒิ    ยิ่งสูงเนิน
2. เด็กหญิงหทัยภัทร    ชุ่มบันดิษฐ์
3. เด็กหญิงกัญจนพร    สิงคาล
1. นางสาวธนิศา    จิตรเกื้อกูล
2. นางสาววลัยลักษณ์    ปิยะตระกูลเลิศ
16 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชานาฏ    โพธิพิทักษ์
2. เด็กหญิง​ปัณจรัตน์​    แย้มสุข
3. เด็กหญิงภูรดา    โพธิ์เกษม
1. นายชาลี    วงษ์รักษ์
2. นายพิชญะ    โชคพล
17 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัครพนธ์    สว่างอารมณ์
2. เด็กชายวชิระวิชญ์    สุมะณะ
3. เด็กชายณัฐนันท์    สารธรรม
1. นายทวีป    นวคุณานนท์
2. นางสาวสิรัชชา    วงค์คม
18 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรษชล    บุญมาก
2. เด็กหญิงสุชาดา    พงษ์อำไพพันธ์
3. เด็กชายกิตติพศ    นิยะบุตร
1. นางปิลันธนา    พรธาดาวิทย์
2. นางสาวอุษา    พิมสิงห์
19 22 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชยา    บุญมายอดแพร่
2. เด็กชายภิญธนโชค    จงถนอม
3. เด็กชายวรเทพ    ตาธิมา
1. นายสันษร    วรรณแก้ว
2. นางสาวสุริฉาย    เป็นเอก
20 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษฎา    ตราชู
2. เด็กชายธนภูมิ    บุญจิตธรรม
3. เด็กชายจิรกฤต    จันทร์ป๋า
1. นางสาวเพ็ญนิภา    สดสวย
2. นางสาวเยาวเรศ    สุรีรัตน์
21 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพาขวัญ    หน้านวล
2. เด็กชายสรวิชญ์    ทองทิพย์
3. เด็กหญิงจิดาภา    หล่อวัฒนา
1. นางสาวกาญจนา    มโนขัติยะ
2. นางสุภาพ    นากาศ
22 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดุจกมล    หว่างป่อ
2. เด็กหญิงรุ้งไพลิน    พิชิตคนพาล
3. เด็กหญิงณิชา    วงค์มัจฉา
1. นางสาวชนิสรา    เสมมหาศักดิ์
2. นายปิยพล    คันทะ
23 26 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายภัทรชาติ    กลิ่นชิด
2. เด็กหญิงชลธิชา    ปัญญาธรรมนิมิต
3. เด็กหญิงไพสิริณ    โตลำมะ
1. นายณรงค์ศักดิ์    จะชาญ
2. นายธิปไตย    รุ่งเลิศ
24 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนทรี    นิลตาติ๊บ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    หมูแก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ขันวิชัย
1. นายวิชัย    สิงห์น้อย
2. นางสาวสุวิมล    สุกันธา
25 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อินทร์ทรง
2. เด็กหญิงวิภาพร    ทับเอม
3. เด็กหญิงสุภสุตา    พรมมา
1. นางสาวพรพรรณ    จันทร์วงค์
2. นายมาโนช    พรามพิทักษ์
26 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนกร    เขียวไสว
2. เด็กหญิงวิมลตรา    พวงวัน
3. เด็กหญิงพรธิดา    สุทธิประภา
1. นายชัยชนะ    ทองมา
2. นายนิกร    หล้าน้อย
27 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริเดช    สุขเกษม
2. เด็กชายณัฐ    สิริเรืองบุญ
3. เด็กชายคุณอนันต์    วงศ์สิงห์
1. นายธนวิชญ์    สิงคะปะ
2. นายอำนาจ    แก้วแดง
28 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายขจรยศ    บุญญา
2. เด็กชายปรเมศ    แจ้งรัมย์
3. เด็กหญิงมาวันทา    สมดี
1. นายจักรกฤษณ์    นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์    สิริปิยานนท์
29 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณภัทร    บางพาน
2. เด็กหญิงสิริกร    ชาญชาครสวัสดิ์
3. เด็กหญิงถิรดา    ถมนาม
1. นางสาวพุทธวดี    สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา    เมฆี
30 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติภพ    สุวรรณกูฏ
2. เด็กหญิงพิชญาภา    ยศมา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    ทุมไพร
1. นายจงจัด    ดวงจันทร์
2. นางวสุนธรา    สิทธิเกษร
31 35 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุนิษา    แปงชิด
2. เด็กชายเทอดศักดิ์    วงศ์ชัย
3. เด็กชายจิณณวัตร    ประสิทธิ์
1. นางสาววรดา    ผะก่าคำแหลง
2. นางหทัยชนก      ถาแหล่ง
32 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤดี    สมใจ
2. เด็กหญิงณัฐลดา    นิตยะประภา
3. เด็กหญิงสวรส    เมืองเปรม
1. นายภานุพงศ์    เจริญชัย
2. นางอุรวี    สอนสุภาพ
33 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    กิจพิทักษ์
3. เด็กหญิงรัตนประภาพร    อิ่นแก้ว
1. นางสาวกลอยใจ    สุทธิทรัพย์
2. นางสาววิลาวัลย์    ขันทะ
34 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงช่อเอื้อง    ศรีพรม
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    อิ่นคำ
3. เด็กหญิงปิ่นกนก    พินิจ
1. นางบงกช    บุญเลิศ
2. นางรัตนาพร    สันดุษิต
35 40 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    พยมหล
2. เด็กหญิงจีรนันท์    จันทะคัด
3. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    คะลา
1. นายพิจารณ์    อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา    อินทะเรืองศร
36 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    ประภาสัย
2. เด็กหญิงนริศรา    เมืองหลวง
3. เด็กหญิงพรทรัพย์    กลิ่นอำพร
1. นางชนกานต์    กฤติธัญกช
2. นางสาวธันยาภรณ์    ศรีโพธิ์
37 42 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    อนุกูล
2. นายอภิรักษ์    อุ่นใจ
3. เด็กชายภัทรภณ    จิตท้วม
1. นายภูมี    กันยาสนธ์
2. นางสุมิตรา    ประชัน
38 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายธีรพัฒน์    จ่อนตะมะ
2. เด็กหญิงฐิติปวีณ์    ศรีปวนใจ
3. เด็กชายพุทธิพร    ทองบัว
1. นายวาณิช    แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู    นิลนิยม
39 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริพงษ์    ทองแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชยา    ปาอ้าย
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เทพมงคล
1. นางสาวกนกกาญจน์    มาเกิด
2. นางสาวกมลวรรณ    ศิริโภคานันท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................