งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 126
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายไกรวิชญ์    บุญทา
2. นางสาวภัทรภรณ์    ศรียา
3. นางสาวจิรัชยา    ปันต๊ะ
1. นายเอกพงษ์    แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์    ภิญโญ
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอานุชฎา    พันธุ์มาลี
2. นายกฤษติกร    สุจา
3. นางสาวศิรินภา    กว้าง
1. นางนาฏลัดดา    คำพร
2. นางสาววาสนา    ยอดคำ
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายธนกฤต    เนื่องหล้า
2. นายพัทชรพงศ์    ทิตย์วงศ์
3. นายพิลวัฒน์    มูลวงศ์
1. นางสาวนวพร    อะกะเรือน
2. นางพรทิพย์    ข้ามเจ็ด
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววรัชญา    นะวงศ์
2. นางสาวสุพรรณิกา    เจริญศิริสุทธิกุล
3. นางสาวสุภัสสรา    คลองยุทธ
1. นายวรวัฒ    กองสิงห์
2. นางสาวศิริรัตน์    ชื่นศิริ
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวอัญชราพร    ไชยปิน
2. นางสาวอริสา    เจริญคุณ
3. นายรัฐธรรมนูญ    มูลธิทา
1. นายอรรถชัย    อ้วนคำ
2. นายเกรียงไกร    ปู่ยี่
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชารัศม์    พิชัยฤทธิวัฒน์
2. นางสาวสุกัญญา    บุญทศ
3. นางสาวณัฐฐพร    พิมพา
1. นางปิยะธิดา    สิริโรจนมัย
2. นายยิ่งคุณ    รอดทิม
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายวัชระ    มาเยอะ
2. นางสาวเปมิกา    คำโมนะ
3. นางสาวณัฐภรณ์    โชตินันท์
1. นางสาวมรกต    ทิพย์สุวรรณ
2. นายฤทธิกร    เกียรติกุลภักดี
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายกีรเดช    สุริยศ
2. นายธีรนัย    มิหายศ
3. นางสาวนภัสวรรณ    จันทร์ต๊ะวงศ์
1. นายภาสกร    กติยา
2. นายศุภณัฐ    ไชยศิลป์
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายกาญจนวัฒน์    เหมืองคำ
2. นางสาววิภาพร    เจริญใจ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายนิรุติ    สิทธุวานนท์
2. นางพัชชา    สิทธุวานนท์
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลณัชชา     โพธิ์อินทร์
2. นางสาวพิมพ์นิภา    ฮงสุดาวรรณ
3. นายยุทธภูมิ    ชะวาฤทธิ์
1. นายภูมิศักดิ์    คงจันทร์
2. นางสาวเจตกมล    แกล้วการไถ
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐฐาพร    ยามวัน
2. นางสาวพัชรภรณ์    เมืองพรหม
3. นายกันตพัฒน์    พจนะสวนีย์
1. นายจิรภัทร    ตระการศิริ
2. นางสวีณา    วัชรสุนทรกิจ
12 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายเอกภาพ    มิ่งศรีสุข
2. นายภูวดล    คำภีระ
3. นางสาววรรัตน์    สุริยเปล่งแสง
1. นางสาวณิชกานต์    นานุ
2. นายสมชาย    แผ่อำนาจ
13 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายพงศภัค    โพธิ์ดง
2. นางสาวชญานิษฐ์    ยาบ้านแป้ง
3. นางสาวธีร์วรา    กลิ่นหนู
1. นางชลันดา    จันทร์มลฑา
2. นายทิวา    เรืองศรี
14 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวธีรพร    จันทร์ดวง
2. นางสาวจันทิมา    คำมั่น
3. นางสาวรัดดาพร    จันทร์ต๊ะรักษณ์
1. นายธีระศักดิ์    โพธินาม
2. นายสักรินทร์    หงษ์คำ
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุดารัตน์    ร่มสุข
2. นางสาวศิริกัญญา    แก้วขุนทศ
3. นางสาวชลันธร    จันทร์ขำ
1. นางมินตรา    จิตรโกศล
2. นางสาววลัยลักษณ์    ปิยะตระกูลเลิศ
16 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวนววรรณ    ฉัตรตรีรัตน์
2. นางสาวญาณิกา    จิวสืบพงษ์
3. นายชนายุทธ    กันยา
1. นางจงดี    คำแสน
2. นายฉัตรชัย    นาคทอง
17 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายตะวัน    จันทร์น้อย
2. นางสาวณัฐธิดา    ไชยมา
3. นายพัฒนากร    ก๋าติ๊บ
1. นางสาวรมิตา    ใจอ้าย
2. นางสาวอัษฎาพร    ธีรกุล
18 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายวัชรพงศ์    เชาว์สิทธิชัย
2. นายณัฐดนัย    แสนใจมูล
3. นายติณณภพ    ชัยรัตน์
1. นางนภัสสร    วงศรีคุณถาวร
2. นายปรีดา    ยะธิมา
19 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายสันต์ทศน์    เขียวอุบล
2. นางสาวฑณกาญ      อุดมผล
3. นางสาวอุษา    บรรณารักษ์
1. นางสาวพนิดา    มาลัยมาตร
2. นางสาวภัทรา    แหยมรัตน์
20 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายธิติ    พุฒธาอามาตย์
2. นางสาวอภิญญา    มูลนันไชย
3. นายจิรภัทร    แจ่มประเสริฐ
1. นายชัยณรงค์    ภักศิลป์
2. นางสาวศิรินุช    ใจศีลธรรม
21 23 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐิดา    วุ่นหา
2. นายศุภกรณ์    ใจวรณ์
3. นายณัฐวุฒิ    เครือบุญ
1. นายนาวิน    กาวี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
22 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    บุตรพงศกร
2. นายวุฒิภัทร    สุทธการ
3. นายณัฐดนัย    ใบยา
1. นายภคพล    วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
23 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายอัมเรศ    อิตุพร
2. นางสาวปัณฑิตา    จุนศิริ
3. นางสาวเมธินี    อัจฉราภัสร์
1. นางสาวชนิสรา    เสมมหาศักดิ์
2. นายประกิจ    ผาติจิรโชติ
24 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายวีรเทพ    แก้วก้อน
2. นางสาวจันทร์จิรา    เจริญสุข
3. นางสาวณัฏฐธิดา    ท่าคล่อง
1. นายภูวดล    หลักฐาน
2. นางสาววันเพ็ญ    คิดอ่าน
25 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายกษิณภัทร    เกตุโฉม
2. นางสาววรินทร    สมฟอง
3. นายชยพล    มหัทธนชัย
1. นายธัญพิสิษฐ์    คุณยศยิ่ง
2. นายปณวรรต    เล้าคำ
26 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราภรณ์    ศรีเพชร
2. นางสาวสุชาวดี    ใจเฉื่อย
3. นางสาวปภาวดี    พงศ์มหาผล
1. นางสาวปิ่นกาญจน์    วิหารธรรม
2. นางสาวอภิญญา    สิงห์โต
27 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวจุฑามาศ    คำวิน
2. นายอลงกรณ์    ปูใส
3. นางสาวพรชนิตร์    อ้ายปัน
1. นางสาวพิชามลภ์    พิมสาร
2. นายอภิวิชญ์    ศกุนต์อนาวิล
28 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวลักษณ์ศิณา    กรุงศรี
2. นายสายฟ้า    ดวงจันทร์
3. นายภควัต    จินากุล
1. นางสาววณิชชา    แม่นยำ
2. นางอภิรมย์    กึกก้อง
29 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวบัณทิตา    กรงตะโห
2. นางสาวจิดาภา    นันทา
3. นายชิษณุพงษ์    จันสอน
1. นายจักรกฤษณ์    นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์    สิริปิยานนท์
30 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรีย์วัลย์    อ่วมเจริญ
2. นางสาวนันธกานต์    ดีฤสานต์
3. นางสาวโสรญา    วงษ์สุวรรณ
1. นางทิพวัลย์    พรหมรักษ์
2. นายพิธพงศ์    ยิ้มเปรม
31 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายสราวุฒิ    มีพร้อม
2. นายณัฐกานต์    ทองแตม
3. นายกันตพัฒน์    มณีขัติย์
1. นายกันต์ธีร์    จันทร์ตา
2. นายพงศ์ธร    ฟักฟูม
32 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวสกุลกานต์    ต๊ะลิสังวาลย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    บัวทอง
3. นางสาวปวีณ์ธิดา    ยิ้มเจริญ
1. นางสาวประภารัตน์    หล้ากาศ
2. นายเฉลิมชน    วรรณพาน
33 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวมณธวรรณ    อาภัย
2. นายณปวร    ทองสั้น
3. นายณัฐนนท์    ตั้งจินตวิวัฒน์
1. นายภานุพงศ์    เจริญชัย
2. นางอุรวี    สอนสุภาพ
34 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวอรดา    วงศ์อ๊อด
2. นางสาวปิยวรรณ    หลีพันธ์
3. นางสาวปิยภรณ์    หลีพันธ์
1. นางสาวกลอยใจ    สุทธิทรัพย์
2. นางสาววิลาวัลย์    ขันทะ
35 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายสันติภาพ    พรอิทธิกิจ
2. นายธนาธิป    เดือนขาว
3. นายธีรทีปต์    บุญเลิศ
1. นางบงกช    บุญเลิศ
2. นางรัตนาพร    สันดุษิต
36 40 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวอมิตา    ศรีเวียง
2. นางสาวชลธิชา    โคตรหลักเพชร
3. นายธีรวุฒิ    ชนิดนอก
1. นายพิจารณ์    อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา    อินทะเรืองศร
37 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธยาน์    แก้วบังเกิด
2. นางสาวศวิตา    เนียมแสง
3. นายธนโชติ    อินทร์ชม
1. นางชนกานต์    กฤติธัญกช
2. นางสาวปิยนุช    น้อยคง
38 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    แสนฤทธิ์
2. นางสาวศิรินภา    บุญจูบุตร
3. นางสาวนพนัดดา    ศักดิ์พลพงศ์
1. นางสาวทัศนีย์    ธารานาถ
2. นายสุรินทร์    หุ่นสุวรรณ์
39 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายชาติชาย    แซ่กือ
2. นายเด่นชัย    กรินคีรี
3. นางสาวกชกร    สูติพันธ์สกุล
1. นายอดิศักดิ์    เป็งปิง
2. นางสาวอ้อมใจ    แรงเขตกิจ
40 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายสุภณัฐวุฒิ    มงคลวัจน์
2. นางสาวณัฐนันท์    นฤภัย
3. นางสาวภัณฑิรา    ยศวงค์
1. นางกัญญ์วรา    ก๋องแก้ว
2. นายประพันธ์    พัทยาวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................