งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 128
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรไพรรัตน์    ปุลิตา
2. เด็กชายวิทยา    เถื่อนบำรุง
3. เด็กชายปฏิภาณ    มารีวัลย์
4. เด็กชายปฏิหาริย์    สังข์ทอง
5. เด็กชายจตุพร    พันธุ
6. นางสาวลลิตา    เทศผ่องใส
7. นายเกรียงศักดิ์    อิ่มรัง
8. นางสาววรรณิสา    ไกรรอด
9. นางสาววิริยา    จูฑา
10. เด็กหญิงอาทิตติยา    กลิ่นทอง
11. นางสาวพรธิมา    พรหมสูตร
12. เด็กชายปัญญา    ไวกสิกรณ์
1. นางสาวกาญจนา    สาก้อน
2. นายนวพล    ปัทมากร
3. นางสาวปุริมปรัชญ์    พันธ์เขียน
4. นายภัทรนนท์    สุทธิเพียงคะ
4
2 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ภิญญะโพธิ์
2. นายพีระภัทร    ทองแดง
3. นายเอกพล    กันยาไชย
4. นายภราดร    ดวงจันทร์
5. นายพสิษฐพล    กองทอง
6. นางสาวกษิรา    จันลา
7. นายวิศรุต    อ่อนศิริ
8. นายธีรภัทร    สายคำทอน
9. นางสาวปนิตา    เทียมเพ็ง
10. นายสหรัฐ    รอดเที่ยง
11. นางสาวนรารัตน์    เดละ
12. นายพีระพงษ์    วงสา
1. นายประเทือง    ทองมี
2. นางรัชฎากร    สีสุก
3. นายวุฒิพงษ์    สีสุก
4. นายสุพจน์    สมพงษ์
15
3 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายทัตพงษ์    คล้ายจันทร์
2. เด็กชายกิตติ    บัวคำ
3. เด็กชายฮาเลลูยา    อยู่สุข
4. เด็กหญิงวิชุดา    ดวงชารี
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    นุ่มน้อย
6. เด็กหญิงประไพพรรณ    ฉลองภูมิ
7. เด็กหญิงศศิตา    ตุ้มน้อย
8. เด็กหญิงกรองทอง    ฉลองภูมิ
9. เด็กหญิงอาทิติยา    บุญช่วย
10. นางสาวกุลณัด    รัติโชติ
11. นางสาวนภัสรา    กิตติพงษ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวปัจฉิมา    ลักษณะวิเชียร
2. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด
3. นางสุนัดดา    แก้วมณี
4. นางอัจฉรา    พานทอง
5
4 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัสกร    เถียรอ่ำ
2. เด็กชายธีระพัฒ    ทองคำสาร
3. นายสิทธิพงษ์    บุญประกอบ
4. นายพงศธร    ชื่นผล
5. เด็กหญิงฐิดาพร    สว่างวงศ์
6. เด็กชายศิรภพ    พิณทอง
7. เด็กชายอัครชัย    เอี่ยมนุ่ม
8. เด็กชายธนชาติ    เพ็ญเกตุ
9. เด็กชายปุญญพัฒน์    พุ่มพฤกษ์
10. เด็กชายเจษฎาพร    สายดี
11. นายประกาศิต    ปิ่นม่วง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางมะลิวรรณ    ฤทธิ์รอด
2. นางมัทนพร    เลิศวีรศิลป์
3. นายสมชาย    ยอดเพชร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9
5 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทิดา    กั่นเพ็ง
2. นางสาวนันทิกานต์    ทองเพชร
3. เด็กชายสุเมธ    จันพุฒ
4. เด็กชายปฏิพล    ไมตรีจิตร
5. นายอนันต์ยศ    ธรรมกุ
6. เด็กชายกิตติพงษ์    ดีพัด
7. นายชนิตพล    กั่นเพ็ง
8. นายฤทธิศักดิ์    สางนา
9. เด็กชายวันปรีดี    แตงหมี
10. เด็กชายชนิตร์    กั่นเพ็ง
11. เด็กชายอภิสิทธิ์    พักประเสริฐ
12. เด็กชายพฤฒินันท์    เนียมสวรรค์
1. นายวิษณุพล    ศรีทับทิม
2. นายวีรพล    สุวรรณไตย์
3. นายสุนทร    เนียมเปีย
4. นายสุเทพ    ทองอ่ำ
10
6 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษฎิ์    สังมณี
2. เด็กชายจิรพัส    แสงสว่าง
3. เด็กชายอภิชาติ    บำรุงกาญจน์
4. เด็กชายเนติภูมิ    ชูช่วย
5. เด็กชายกษิดิ์เดช    ชำนาญเดชกุล
6. เด็กชายปาณัสม์    ปรางค์สมบัติ
7. เด็กชายกิตตินันท์    เลิศธรรมพิริยะ
8. เด็กชายภควัต    บุญอำนวย
9. เด็กหญิงภัทราพร    นครกิจ
10. เด็กหญิงกณิกนันต์    แก้วอ่อง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายวัชระ    คำสุข
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14
7 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูนุช    กิจพานิชวิเศษ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    อินทโฉม
3. นายกานต์ดนัย    สุธรรม
4. เด็กชายพีรพล    แสงเพชร
5. เด็กชายณัฐวัฒน์    อนันตผล
6. นายภัทรดนัย    เลิศเจริญธรรม
7. นายภูมินทร์    ศรีวัตรปาน
8. เด็กชายพีรวิชญ์    จันทร์พุฒน์
9. เด็กชายรณชัย    ฉิมภู่
10. เด็กชายดนัยเทพ    กระแหน่
11. นายคณาธิป    อินสองใจ
12. นางสาวอาภัสรา    สิญจวัตร
1. นางสาววรนุช    ประดิษฐพงษ์
2. นางวรรณา    พิมพันธุ์
3. นายสมเกียรติ    พิมพันธุ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
ชนะเลิศ
8 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    โพศิริ
2. นางสาวขนิษฐา    ทองเพ็ญ
3. เด็กหญิงญดาพร    วงค์คม
4. นายสันดุสิต    ชุมแสง
5. เด็กหญิงชโยบล    สีทากูล
6. เด็กชายภูรินท์    วังคะออม
7. เด็กชายภานุพงษ์    ฟักฟูม
8. เด็กชายเศรษฐสินธ์    มณีใจคำ
9. เด็กชายวัชริศ    พรหมจันทร์
10. เด็กชายสหัสเดชะ    เหมืองหม้อ
11. เด็กชายธีรพัฒน์    ประธานราษฎร์
12. นายนิธชวัฒน์    ดวงสีลา
1. นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ
2. นางสุพรรษา    เที่ยงสิริกูล
3. นางสาวเขมพร    วิเศษศิริ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12
9 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายอิทธิพล    พันธุรัตน์
2. นายรัชชานนท์    ศรีคูณ
3. นายบรรเจิด    วงษ์สวัสดิ์
4. เด็กชายพัชรพล    เคยเหล่า
5. เด็กชายเขษมศักดิ์    เดชนุช
6. เด็กชายสงกรานต์    อาจวง
7. นายวรากร    สัมปชัญยะสถิตย์
8. นายธีรภัทร์    พลายเพชร
9. นายชนะโชค    แจ้งสุข
10. เด็กหญิงนิธิพร    พันธุรัตน์
11. เด็กหญิงสิรินดา    พวงสมบัติ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจันทิมา    สาโสภา
2. นางสาวทัศนียา    จันตะเภา
3. นางสาววราภรณ์    จั่นจีน
4. นายสมบัติ    ศรีวงษา
7
10 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา    จันทร์พุฒิ
2. นางสาวขวัญสุดา    ทองสุข
3. เด็กชายมนัส    เตียวตระกูล
4. นายอัครพล    ทาคำ
5. นายอัครชัย    ทาคำ
6. นายเจษฎาภรณ์    ศรีสม
7. เด็กชายรพีภัทร    ยกเลี้ยน
8. เด็กชายณัฐพงศ์    ผิวชา
9. นางสาวณัฐชา    สุภาพ
10. เด็กชายชยุตเทพ    สุภาวะ
11. นายจักริน    ด่านไชยกูล
12. เด็กชายสุทธิภัทร    แก้วบุตรดี
1. นายกิตติพล    มั่นชาวนา
2. นายชิษณุ    ดุริยรัตน์
3. นางลำใย    อุดชาชน
4. นายเสกสันต์    ทองม่วง
8
11 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสวรรยา    ดุลสุจริต
2. เด็กหญิงณัฐฑิชา    ใจแสน
3. นายกรกฎ    ชูมีวศิน
4. เด็กชายพาทิศ    นันโท
5. เด็กชายณภัทร    แซ่จุม
6. เด็กชายธนกฤต    เสือเฮง
7. นางสาววิภารัตน์    รอดแสน
8. เด็กชายทรงวุฒิ    คล้ายเดช
9. เด็กชายชัชวาล    เสือโต
10. เด็กหญิงสุธิมา    พรหมชนะ
11. นางสาวปนัดดา    งามเลิศ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวคีตภัทร    นาควันดี
2. นายธงชัย    เมืองทอง
3. นางสาวปรัชวินันท์    สว่างจิตต์
4. นายปรีชา    สว่างจิตต์
11
12 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายอรรถพล    สุยะวงศ์
2. นายจิรวัฒน์    เลิศชนะวงษ์
3. นางสาวญาณัจฉรา    กันทา
4. นางสาวพันทิพย์    บุตรวงศ์
5. เด็กชายปิยวัฒน์    จำนวน
6. นางสาวชมมณี    นิลแก้ว
7. เด็กชายนันท์ณภัทร    ดิสกุล
8. นายศุพณัฐ    สุวรรณวงษ์
9. นายภครภูมิ    สุขแก้ว
10. นายศรัณย์ภัทร    มีหมื่น
11. นางสาวสุนิษา    เรืองศรี
12. เด็กชายภานุวัฒน์    หงษ์ชุมแพ
1. นางปวีณา    นามคง
2. นางสายใจ    พวกดี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 34 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภาภรณ์    ปิ่นเมือง
2. นางสาวพีระภัทร    รอดเอี่ยม
3. นางสาวพิมลวรรณ    ผลบุญเรือง
4. นายทนงศักดิ์    หงษ์งาม
5. นายชนะชัย    รอดจิตร
6. นายมนัสชัย    โนรักหมื่น
7. เด็กหญิงณัฐธิดา    เพชรมั่ง
8. เด็กชายวรโชติ    เขียวรี
9. เด็กชายธีรเดช    บุญตั้ง
10. เด็กหญิงณัฐกมล    สุขสำราญ
11. เด็กหญิงณกัญญา    ศรีสนิท
12. เด็กชายธนโชติ    เมืองเดช
1. นายวรฉัตร    นาคะรัตนกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6
14 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนันตโชติ    จันฉิม
2. เด็กชายภาว์วิษน์    แดงน้ำคู้
3. เด็กชายธนชัย    มากบ้านบึง
4. เด็กชายสุรชา    แสงทองคำ
5. เด็กชายวรวิทย์    ปัทมคัมภ์
6. เด็กชายศูภณัฐ    อ่อนแตง
7. เด็กหญิงกัณลดา    โภชนสมบูรณ์
8. เด็กชายจิรภัทร    คล้ายมี
9. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุขสถิตย์
10. เด็กชายเพ็ชรธินันต์    เพชรรัตน์
11. เด็กหญิงชลดา    อ้นอ่อน
12. เด็กชายชยพัฒน์    แสงสว่าง
1. นายภาณุเดช    ละโส
2. นายฤทธิศักดิ์    สางนา
3. นายวิษณุพล    ศรีทับทิม
4. นางศิริวรรณ    ศิริวัฒน์
13
15 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายณัฐเดช    อ่อนสุวรรณ
2. นายคมกริช    ทันลา
3. นายออมสิน    แย้มแขนง
4. เด็กชายวัลลภ    รอดแล้ว
5. เด็กชายสุธนา    ชำนาญจุ้ย
6. นายพงศกร    วงศ์แสง
7. เด็กหญิงณัฐธยาน์    ไชยศิลป์
8. นายชัยพร    ช่วงสูงเนิน
9. เด็กชายกันตพล    โพธิ์ศรีเรือง
10. เด็กหญิงจิรฐิพรรณ    ตองกลิ่น
11. เด็กชายสิทธิรัตน์    ดนุชนินทร์
12. เด็กหญิงสุจาริณี    ดารารัตน์
1. นางสาวดาราพร    โตงิ้ว
2. นายธนากร    ศิริสุข
3. นางสาวรติชา    ธนรงค์สรธัญ
4. นางสาวเชฏฐินี    จุ้ยวงษ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................