งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 129
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    จันทร์สอน
2. เด็กชายเจนวิทย์    คำซื่อ
3. เด็กชายอดิศร    กันภัย
4. เด็กชายพลลภัตน์    สมบูรณ์นิตย์
5. เด็กชายพิสิทธิ์    ทะปะละ
6. เด็กชายธนภัทร์    เขียวปัด
7. เด็กชายภาสกร    สมบูรณ์
8. นางสาวสุพรรษา    วะตินา
9. เด็กชายสกล    อุดแคว
10. เด็กชายบุญญฤทธิ์    เพชรพ่วง
11. เด็กชายพงศธร    คำยอดใจ
12. นางสาวใหม่    นันทรา
13. เด็กชายคุณวุฒิ    บุญชุม
14. เด็กชายพีรภัทร์    ธูปหอม
15. เด็กหญิงสุวิดา    คณิตวิทยา
16. นายจีรเดช    วะตินา
17. นางสาวผุสดี    ผ่องเดช
18. นายพิชัยยุทธ    ภูผึ้ง
19. นางสาวตรีธารทิพย์    ลวดขาว
20. นายปฏิพัทธิ์    นันตา
21. นางสาวกัญญารัตน์    ปันรัตน์ทน
1. นางขวัญฤทัย    เมืองมัจฉา
2. นางสาวณัฐธิดา    สุปรียธิติกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12
2 3 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    จันทร์คำ
2. เด็กหญิงธิติมา    มังคะวงค์
3. เด็กชายเกษมศักดิ์    เครือดวงคำ
4. เด็กชายชาคริต    บุรีพิพิธ
5. เด็กชายณภัทร    ศรีเตชะ
6. เด็กชายฐิติชัย    อ้นคง
7. เด็กหญิงสาริศา    แก้วน้อย
8. เด็กชายเจษฏา    คำมาวัง
9. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    อุ่นนวล
10. เด็กหญิงนัฐชนัน    พรมมินทร์
11. เด็กหญิงพิณณา    ศรีบุญเรือง
12. เด็กหญิงอารยา    สาแสด
13. เด็กชายณัฐพงษ์    สมศรี
14. เด็กชายอภิชาติ    ทิพย์บุญธรรม
15. เด็กชายรัตนพงษ์    จะวะนะชุมภู
16. เด็กชายอลงกต    วงศ์จักรติ๊บ
17. เด็กชายวีรพงษ์    สายก้อน
18. นายหัตถชัย    ติ๊บใจ
19. นายณัฐวุฒิ    พิงคสัน
20. นางสาวกัญญารัตน์    อะนุ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกัลยาณี    งามดี
2. นางพิมพ์ทอง    มหาแก้ว
3. นางสาววรัญญา    แว่นแก้ว
4. นายวิธวศิน    กองคำ
5. นายสุธรรม    ปั้นสวย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6
3 4 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายศุภวิทย์    แผ่นทอง
2. นางสาวฤทัยชนก    อุณทะวงษ์
3. เด็กชายเฉลิมพล    พันแตง
4. เด็กชายธีรภัทร    คุ้มสุด
5. เด็กชายพชรพล    สิงห์สม
6. เด็กชายพิชญุตห์    ทิพย์สิงห์
7. เด็กชายภูสิทธิ์    เย็นวัฒนา
8. เด็กชายยศกร    แดงศรี
9. นางสาวฐนิษฐา    จุนสำโรง
10. เด็กชายอุเทน    ยวงเก่า
11. เด็กชายภานุวัฒน์    บุญทัน
12. เด็กชายทวีศักดิ์    ภูเชิงงาม
13. เด็กหญิงเมธาวี    สุขรี่
14. เด็กหญิงสุรีย์มาศ    พันโต
15. เด็กหญิงธันยพร    ไทยอาสา
16. เด็กหญิงณัฐณิชา    จันทลัย
17. เด็กหญิงชาริสา    แก้วเรือง
18. เด็กหญิงฑิฆัมพร    จันทร
19. นายธนาธิป    สารคาม
20. นายสุธิมนต์    ครคง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกิตติกร    จ๋าวะนา
2. นางจารึก    แสนพรม
3. สิบเอกพงศกร    กวีวุฒิพันธุ์
4. นายพีระ    ปัญโญ
5. นายรัตนชัย    เกตุยา
6. นางสุจิตรา    นวนแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐฐา    กัลยกรเฟื่องฟู
2. เด็กหญิงญาโณทัย    พ้นภัย
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ    ชัยวุฒิ
4. เด็กชายอภิวิชญ์    พรมแจ้
5. เด็กหญิงวิจิตรานันท์    ชัยวงค์
6. เด็กชายศิววงศ์    พรมแปง
7. เด็กหญิงศิราลักษณ์    คุณดอย
8. เด็กชายธนเดช    จาตามหาอินทร์
9. เด็กหญิงหทัยชนก    ธรรมใจ
10. เด็กชายอภินันท์    แก้วรากมุก
11. เด็กชายภควัต    ซาวคำเขต
12. เด็กชายวาโย    วงค์สุวรรณ์
13. เด็กชายอภิวัฒน์    อุ่นนันกาศ
14. เด็กชายทัศนัย    มณีชัย
15. เด็กชายชาย    ล่าชุย
16. นางสาวสุธิดา    พินัยเสนาะ
17. นายสรรพวัฒน์    ปินทรายมูล
18. เด็กหญิงตองไหมเจิ้น    ทอง
19. เด็กหญิงวรัญญา    นามชัยยา
20. เด็กหญิงอาราดา    ปัญโยใหญ่
21. เด็กหญิงอนุชรา    ติ๊บเดชา
1. นายณัฐพันธ์    อิสระดำรง
2. นางสาวทิพย์มณี    ทองกลาง
3. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ปัญญาชัยเจริญ
4. นายประจักษ์    โรจนสุวรรณ
5. นายสมศักดิ์    ช่างศิลป์
6. นางสุกันยา    อินทิม
15
5 8 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรวิทย์    สุทธิ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    วงศ์เทพ
3. เด็กชายปณัยกร    อินแก้ว
4. เด็กหญิงสุธาสินี    อยู่เจริญ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุทธิ
6. เด็กหญิงอรนิช    กระบิล
7. เด็กหญิงณัฐธิชา    จันทานนท์
8. เด็กหญิงนัฐฌา    มาแดง
9. เด็กชายนิติธร    สุนันสา
10. เด็กชายพงษ์พันธ์    จิตตเสถียร
11. เด็กชายดุลยวัต    จันโท
12. เด็กชายดุลยทรรศน์    จันโท
13. เด็กชายนครินทร์    ใจเต๊อะ
14. เด็กหญิงวิมลสิริ    คำเทพ
15. เด็กหญิงพนิตธิดา    ทะนะไชย
16. เด็กชายชนาธิป    วิเศษสุข
17. นางสาวอนัญญา    โลหะกิจ
18. นางสาวสิริกร    อินจ๊อด
19. นางสาวอมลณัฐท์    แก้วธรรม
20. นายศรัณญพงศ์    อินจ๊อด
21. นางสาวจินต์จุฑา    ศรีทะหล้า
1. นางสาวกานติมา    ปาคำ
2. นายกิตติพันธ์    ท่าชัย
3. นางสาวจาริยา    ภัทรธานนท์
4. นายภานุพงษ์    รวมสุข
5. นายวรวิทย์    ทิศานุรักษ์
6. นายศิรวัฒน์    สอนนนท์ฐีกูล
5
6 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรกันต์    ปัญญา
2. เด็กชายศราวุฒิ    เสาร์มูล
3. เด็กชายสมบุญ    ลุงลู
4. เด็กชายโสภณวิชญ์    เตมียะ
5. เด็กชายปรมี    อาษากิจ
6. เด็กชายนิธิกร    ศรีวิชัย
7. เด็กชายณัฐภัทร    ยืนสา
8. เด็กชายณภัทร    ปันยศ
9. เด็กชายนัธทวัฒน์    สมมา
10. เด็กชายธนภมูิ    บุญตัน
11. เด็กชายณัฐวรรธน์    ถาเขียว
12. เด็กหญิงญริชฏา    กาญจนลาภ
13. เด็กหญิงปราณปรียา    กุมารต๊ะกุล
14. เด็กหญิงชญาดา    จันทร์นวล
15. เด็กชายกิตติชัย    กันทะวงศ์
16. เด็กชายอนุวัฒน์    สมเดช
17. เด็กชายรัฐศักดิ์    โสวันทา
18. เด็กชายภคิน    อิ่นแก้ว
19. นายภานุพงษ์    ปัญจบุรี
20. เด็กชายธนดล    ทุน
21. เด็กชายปาฏิหาริย์    กาวิจา
1. นายกรรชัย    ดวงวิโรจน์
2. นายวราพงษ์    ชาราษฏร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
7 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชรินดา    นาครัตน์
2. นางสาวอารยา    มีสวัสดิ์
3. นางสาวสุนิสา    คุ้มวงษ์
4. นางสาวพรรวษา    เวสูงเนิน
5. นางสาววราภรณ์    โพธิ์พร
6. นางสาวสุรัศวดี    พรมมา
7. นางสาวศุภาวรรณ    ศรีภักดี
8. นางสาวรุ่งอรุณ    เดชะคำพู
9. นางสาวชนากานต์    เรืองบุญ
10. นางสาวสุธาสินี    มีวิชา
11. นางสาวชฎาทิพย์    แต่งทรัพย์
12. นางสาวสุพัตรา    พุทธชาติ
13. นายปรัชญา    ม้าเฉี่ยว
14. นายนพนันท์    การุณ
15. นายกิตติศักดิ์    วันชัย
16. นายปราบดา    แย้มโหมด
17. นายกฤษดานันท์    สกุลมา
18. นายศรายุทธ    คำหมอน
19. นายอิทธิชัย    นุ่มสกุล
20. นายกษิดิศ    จันทร์อำไพ
21. นางสาววิมลสิริ    สนธิโพธิ์
1. นางสาวธัญญาภรณ์    นาจำปา
2. นายธีระ    ราชสุภา
3. นายวรณัฐ    หมีทอง
4. นายวัชระ    คล้ายแสงฤกษ์
5. นายวีรชน    พูลพันธ์
6. นางสาวสลิลทิพย์    ภู่สอน
9
8 21 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุวัฒน์    อ่อนกระโทก
2. เด็กชายมิตรภาพ    ปานศิลา
3. เด็กหญิงดวงกมล    บุรานันท์
4. เด็กหญิงธนัญญา    ม่วงศรี
5. เด็กหญิงสิรินดา    พวงสมบัติ
6. เด็กหญิงนิธิพร    พันธุรัตน์
7. เด็กชายเขษมศักดิ์    เดชนุช
8. เด็กชายสุรชัย    สนธิกุล
9. เด็กชายพัชรพล    เคยเหล่า
10. เด็กชายสงกรานต์    อาจวง
11. นายบรรเจิด    วงษ์สวัสดิ์
12. นายรัชชานนท์    ศรีคูณ
13. นายธีรภัทร    พลายเพชร
14. นายวรากร    สัมปชัญยะสถิตย์
15. นายชนะโชค    แจ้งสุข
16. นายวิเชษฐ์    เมืองสวรรค์
17. นายธนธรณ์    พาสุทธิ์
18. นายอิทธิพล    พันธุรัตน์
19. เด็กชายณัฐพงศ์    เสือเจริญ
20. นางสาวสุริวิภา    พงกลาง
21. เด็กชายณัฐนันท์    คุ้มเขตร์
1. นายกัญญา    พิลาวุธ
2. นายธงชัย    จันทร์กระจ่าง
3. นายบัญชา    วงศ์ซื่อ
4. นางสาวรัชธิรส    หาทรัพย์
5. นายสมบัติ    ศรีวงษา
6. นายสุรินทร์    เลขะโฆษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 31 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจพาณี    เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายนันทภพ    แข็งแรง
3. นางสาวณัฐกมล    ขอนปง
4. นางสาวรวิพร    พุทธอาสน์
5. นางสาวปวันรัตน์    อะจิมา
6. นางสาวเณศรา    บัวแก้ว
7. นางสาวตุลยา    บัวแก้ว
8. นางสาวนันทิยา    ขอนสุวรรณ
9. นางสาววัชราพร    ศรีครุฑ
10. นายพิภพ    ธงสิบสี่
11. นายพิศาล    ธงสิบสี่
12. นายเกียรติศักดิ์    อินสา
13. นางสาวมณฑิรา    หล่ายสาม
14. นางสาวพรนิพา    คำลือ
15. เด็กชายนพพร    ขอนขะจาว
16. เด็กชายณัฐดนัย    ขอนขะจาว
17. เด็กชายอรรถพันธ์    ขอนพิกุล
18. เด็กชายอภินันท์    ขันเงิน
19. นางสาวดวงฤทัย    พิมพ์ดา
20. นางสาวดวงกมล    พิมพ์ดา
21. นางสาวโสภณัฐ    ยศประเสริฐ
1. นายดนัย    อินโองการ
2. นางสาวพิมพ์พร    ผัดขัน
3. นางสาววาสนา    แกล้วกล้า
4. นายศิวกร    ปันอ้าย
5. นางสาวสิรยา    พวงขจร
6. นางสุชยา    เจตะภัย
8
10 32 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวศานันทินี    ศรีสุเทพ
2. นางสาวกัญญรัชญ์    เสียงหวาน
3. นางสาวฐิติมา    กลิ่นขำ
4. นางสาวชุติมา    ตงเท่ง
5. เด็กชายธัญเทพ    ภักดีรักษ์
6. เด็กชายน้อมหัตถ์    ครุธเฉย
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    ประเคนทอง
8. เด็กชายศุภากร    จันทวงศ์
9. เด็กชายนพดล    มูลเมือง
10. เด็กชายธีรภัทร์    เพ็ชรคล้าย
11. เด็กหญิงปรีชญา    เฮงไป๋
12. เด็กชายพลวัตร    วิเชียรสรรค์
13. เด็กชายจิรภัทร    ตงเท่ง
14. เด็กชายสถิตพร    วิเชียรสรรค์
15. เด็กชายพีรพัฒน์    พิษอ่อน
16. เด็กชายณฐวร    ธนะมั่น
17. เด็กหญิงอารยา    กู่ก้อง
18. เด็กหญิงปัญญาพร    คะชานันท์
19. เด็กชายธนากร    จิราภรณ์
20. เด็กหญิงธนารักษ์    ทองคำ
21. เด็กหญิงอชิรญา    จักรกระโทก
1. นายชัยรัตน์    ขมินทกูล
2. นายบุญเจตน์    เถาสมบูรณ์
3. นางศิริวรรณ    เมืองเหลือ
4. นางสาวสมใจ    เรืองอ่อง
5. นางอารีรัตน์    เถาสมบูรณ์
6. นางอุบลรัตน์    ฤกษนันนท์
13
11 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    ศรีษะใบ
2. เด็กชายจิรโชติ    พรหมพงษ์
3. เด็กชายณัฐดนัย    แก้วใบ
4. เด็กหญิงมาริษา    แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงกิติธาร    สุวรรณดี
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    สนม
7. เด็กหญิงชนนิกานต์    ธรรมจักร์
8. เด็กหญิงธาษตรี    ฮาตะสุ้ย
9. เด็กหญิงชรีรัตน์    มาดี
10. เด็กหญิงรัตมณี    จันทร์น้อย
11. เด็กหญิงไหมแก้ว    บุญพิมพ์
12. เด็กหญิงอัจฉรา    สุขคำ
13. เด็กหญิงยุพา    แก้วจีน
14. เด็กหญิงนัชชา    ยมจันทร์
15. เด็กหญิงสุกฤตา    อยู่ดี
16. เด็กชายภูริภัทร    ปักธงชัย
17. เด็กชายเจษฎากร    มูลจันทร์
18. นางสาวพันธิตรา    ศรีสอาด
19. เด็กหญิงกันยาวีร์    อนันท์รอดแสน
20. เด็กหญิงศศิธร    จีปน
21. นางสาวพัชราภรณ์    ใจมายอด
1. นางกฤตยวรรณ    ต่อวาส
2. นางสาวณธิดา    ภาชะนัยกุลพัทธ์
3. นางสาวปวันรัตน์    ตระหนี่
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
12 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชมน    บุญช่วยสุข
2. นายจักรภัทร    ชูสกุลพัฒนา
3. นายราเชน    เอี่ยมบริสุทธิ์
4. เด็กหญิงปิยนัดดา    บุศยศักดิ์
5. เด็กหญิงขวัญข้าว    สงมา
6. เด็กหญิงดวงพร    สมัครเขตกิจ
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    กล่อมกล่ำนุ่ม
8. เด็กหญิงณิศา    ประสงคราม
9. เด็กหญิงบัญฑิตา    ตินะมาตร
10. เด็กหญิงธนัญญา    อมรวิริยะ
11. เด็กหญิงสุพิชชา    บัวจันทร์
12. เด็กหญิงธนพร    จ่ายรัมย์
13. เด็กหญิงธนพร    เอี่ยมวชิรากุล
14. เด็กหญิงพาขวัญ    แก้วไพทูลย์
15. เด็กหญิงนัฐนันท์    ฉิมดี
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์    โคกปรางค์
17. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    อุตรนคร
18. เด็กหญิงกีรติกา    สว่างรุ่ง
19. เด็กหญิงจีรนันท์    แก้วกล่ำ
20. เด็กหญิงวรพิชชา    กุลพ่วง
21. เด็กหญิงณิชนันท์    เมธาธีระนันท์
1. นางสาวนันทกานต์    ก้อนทอง
2. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
3. นางสาวศิริรัตน์    เจษฎาวุฒิ
4. นายสมบัติ    วัฒนากุล
5. นางสานิลัช    ทิพย์รัตน์มงคล
6. นางสาวอรพรรณ    จันทนามล
ชนะเลิศ
13 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ครุฑทุ่ง
2. เด็กหญิงณิชา    บังวรรณ์
3. เด็กชายนพรัตน์    จันทร์แก้ว
4. เด็กชายธนกร    แสงพัด
5. เด็กหญิงสิริประภา    ปิ่นเปี่ยม
6. เด็กชายพัฒนพงศ์    สันติตรานนท์
7. เด็กชายสหรัก    เจริญสุข
8. เด็กชายธิรวัฒน์    กล่ำบัว
9. เด็กชายเลิศศักดิ์    แดงทุ่ง
10. เด็กชายภูวดินทร์    จันทร์นิมิตร
11. เด็กชายชนกันต์    ศิริปโชติ
12. นายปรเมศร์    เจนใจ
13. เด็กหญิงศกุนิชญ์    จันทร์ไทย
14. เด็กหญิงหัทยาพร    ทองสว่าง
15. นายจักรพรรณ์    รอดสิน
16. เด็กชายอภิสิทธิ์    ภู่พัด
17. เด็กชายสหภาพ    ใยกะมุข
18. เด็กชายธนากร    หมอกมืด
19. เด็กชายธนภัทร    ทยานรัมย์
20. เด็กชายทักษ์    บุญบุรี
21. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    สุขเปรมปรีด์
1. นายทวีพงศ์    รอดสิน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
14 42 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 0 1. เด็กชายกันตพงศ์    ยุพเยาว์
2. เด็กหญิงปิยะพร    นาคประเสริฐ
3. เด็กชายสุภานน    เงินรวม
4. เด็กหญิงสิรินันท์    จันทร
5. เด็กหญิงอุษา    กระแสร์
6. เด็กชายณัฐพงษ์    บำเหน็จ
7. เด็กชายภูริพัฒน์    โพล้งอุไร
8. นายเสรีชน    อินทะโฉม
9. นายเสรีภาพ    อินทะโฉม
10. นายนครินทร์    แสงอินทร์
11. นายภัคธร    รอดประทับ
12. นายพายุพัด    พูลล้น
13. เด็กชายวินัย    รัตนวงศ์
14. นางสาวพรนภา    ทะปะสิทธิ์จิตต์
15. เด็กชายชัยณรงค์    อาวรณ์
16. นายเกียรติศักดิ์    ทัดชิ่ง
17. เด็กชายณัฐพัชร์    จำปาทอง
18. เด็กหญิงมนสิชา    เถื่อนถ้ำ
19. เด็กหญิงรุจิราภา    น้อยยม
20. นางสาววาสนา    ใจดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกิตติภัณฑ์    น้อยยม
2. นางสาวพรรณภัทร    เกษประสิทธิ์
3. นายภาณุวัฒน์    แสงตะวัน
4. นายมานพ    ยอดเกตุ
5. นางสาวศศิกานต์    ขวัญเปรม
6. นายสุรชัย    ไทยสาย
4
15 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิษา    ปวงคำมี
2. เด็กหญิงพรทิพย์    พิมพ์คีรี
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์    วงษ์อำนาจ
4. เด็กหญิงวรันธร    ไชยเลิศพัฒนา
5. เด็กหญิงรุ่งณภา    สวยสมศิลป์
6. เด็กหญิงอมลวรรณ    เพชรสกุลไพร
7. เด็กหญิงปานทิพย์    แซ่กือ
8. เด็กชายรัชกร    รอดไพร
9. เด็กชายวรพล    หัวบือ
10. เด็กชายฐปนนท์    สีม่วงคำ
11. เด็กชายโกเลีย    จิ๋วเทศ
12. เด็กชายเขมินทร์    อ่อนศรี
13. เด็กชายทักษิต    แซ่ย้าง
14. นางสาวสุพัตรา    วิทูรแดนไพร
15. นายภานุเดช    บันดาลพิภพ
16. นางสาวเกศกนก    วัชรนันทวิศาล
17. นางสาวปาลิดา    จุ่มอ้าย
18. นางสาวพิมลดา    เนินพะกา
19. นายเต๊อะ    แซ่ย่าง
20. นายนพดล    คงโพธิ์น้อย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. ว่าที่ร้อยตรีธนุ    สมสงวน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14
16 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภวรรณ    ทะวา
2. นางสาวน่อมึโซ่    -
3. นางสาววิลาสินี    มรกตเลิศล้ำ
4. นางสาวรัตนา    นิติโภคิน
5. นางสาวกันยา    วาณิชย์สุขนนท์
6. นางสาวเกษร    พยัคฆ์บรรพต
7. นางสาวณัฐนันท์    จันเต็ม
8. นางสาวศุภรัตน์    ธงชัยการกิจ
9. นางสาวชมพู่    ถวัลย์สกุล
10. นางสาวสุนิตา    -
11. เด็กหญิงทินทินเอ    -
12. นางสาวประสบพร    ด่วนแม่กลอง
13. เด็กหญิงดอกบัว    มณีศรีคีรี
14. เด็กหญิงชฎาภรณ์    -
15. เด็กหญิงจันทร์    สกุลสิงห์เดชา
16. นางสาวพรทิพย์    ฉัตรพงศ์เลอเลิศ
17. นางสาวมื่อสะจี่    มณีเลิศสุนทร
18. นางสาวนฤมล    ชำนาญพงไพร
19. นางสาวอรอนงค์    ทอแสงบรรพต
20. นางสาวฉวีวรรณ    ตระการกิจเกษตร
21. นางสาวปรียานุช    ศรีโสภาบุปผา
1. นางสาวขวัญฤทัย    เทพกิจ
2. นางสาวดาหวัน    บุญตาเห็น
3. นางสาวธีราภรณ์    อินทรสอาด
4. นางสาวนันทิดา    ตุ้มเขียว
5. นายบุญส่ง    กุญแก้ว
6. นางสาวพิชชานันท์    มาอ่อน
16
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................