งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยธิดา    สุทธวงค์
2. นายนิธิวัฒน์    สะเกต
1. นางสาวณัฐปวริสร    สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์    ส่องเนตร
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายณัฐวรรต    อาภา
2. นายชัยกร    ชัยมงคล
1. นางชวาลี    ภิรารักษ์
2. นางนพวรรณ    กมลปรีดากุล
3 3 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายบรรจง    จักรเขื่อน
2. นายสุริยา    ต๊ะวัน
1. นายพรเทพ    น้องหนิ้ว
2. นายเอกพจน์    นามสะกัน
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายเขตพัศ    ฉายวัฒนา
2. นางสาวภาลินี    ชูช่วย
1. นายอุทิศ    แจ้งถิ่นป่า
2. นายไพฑูรย์    นพกาศ
5 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาววิรดา    จั๋นศรี
2. นายณัฐ    ลูปิยะ
1. นายชุณหวัต    คำโพธิ์
2. นายปริญญา    สุขา
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายวุฒิชัย    ลาภไธสง
2. นางสาวกัลยา    คำน้อย
1. นายชัยวัฒน์    บุญคง
2. นางสาวสุภาพร    ก้อนเทียน
7 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์    จับใจนาย
2. นางสาวมณีรัตน์    เขียวเพ็ชร
1. นางสาวดาราทอง    เลิกการ
2. นายอานนท์    นิวรัตน์
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงษ์    ต๊ะยอด
2. นางสาวเกวลิน    เลิศวิเศษสมบัติ
1. นายธัญวัฒน์    กาบคำ
2. นายภาสกร    กติยา
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายกีรติ    ปัญญาเลิศกิจ
2. นางสาวมนสุดา    สมยศ
1. นายชนะภัย    ศิริ
2. นางพัชชา    สิทธุวานนท์
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปณิตา    ปู่จ้าย
2. นายเสฎฐวุฒิ    ประมูลทรัพย์
1. นางสาวนริศรา    ตรีสังข์
2. นายปริวัตร    ศรสุรินทร์
11 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวจุฑามาศ    อ่อนเอี่ยม
2. นางสาวนิตยา    อยู่เกิด
1. นางสาวบัณฑิตา    จันทมาส
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 12 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวชลดา    แก้วสุวรรณ
2. นายเศวตชัย    ธรรมวงษ์
1. นางสาววิภารัตน์    เอียวงษ์
2. นายเอื้ออังกูร    ชำนาญ
13 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายอนุรักษ์    พาสวรรค์
2. นายวรเศรษฐ์    ดวงลาพิมพ์
1. นายทรงพล    สุภิมารส
2. นางสาวเรณุกา    โสภาลัย
14 14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร์    เหล็กสิงห์
2. นางสาวเมษา    ทองคำ
1. นายดำรงค์    นวลสีใส
2. นางสาวศิรประภา    ปานสมบัติ
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวน้ำฝน    จิ่งต่า
2. นายนพนันท์    ใบงิ้ว
1. นางศรีสกูล    จิรรัตน์สกุล
2. นายเศรษฐการ    วิรัศมี
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฬาธร    ปัญจบูรณปกรณ์
2. นางสาวนิรชา    โพธิ์พ่วง
1. นางสาวปรางทอง    บุระตะ
2. นายวิทยา    คล้ายแท้
17 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายณธัชพงศ์    สิติคำ
2. นางสาวญาณาธิป    อุปรีจันน้อย
1. นางสาวจัณณ์ญภัส    จันรุน
2. นายศิริชัย    ด้วงแดง
18 18 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายกานต์ธี    โพธิดารา
2. นางสาวพรธีรา    โพธิดารา
1. นางสาวนิโลบล    จันทร์วงศ์
2. นายสิทธิชัย    พูลสินทรัพย์
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราพร    ดำรงสันติพิทักษ์
2. นางสาวปภัสสร    มูลกอง
1. นายจักรกฤษ    นนทะโคตร
2. นายจิรศักดิ์    สวนพุฒ
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายพงษ์ศักดิ์    อุดตึง
2. นางสาววรัญญา    เอื้ออัครกรกุล
1. นางณัชชา    เตจะโสด
2. นายธนวุฒิ    นาตะโย
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจฉราภรณ์    ตรงตระกูล
2. นางสาววัลย์วรี    คล้ายพงษ์
1. นางสาวศรีสุคนธ์    พุทธรักษา
2. นายอลงกรณ์    ราชคฤห์
22 22 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายวิทวัส    ชุมภูชัย
2. นายพงศ์นวัต    อินผูก
1. นายภานุมาศ    อานุภาพยรรยง
2. นายอัศวิน    ขัดชุ่มแสง
23 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐนรี    ใจสืบ
2. นางสาวศิริกร    ใจเย็น
1. นายปัณณ์    ปัญโญใหญ่
2. นายเกชา    ธรรมขันแก้ว
24 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายพีรวิชญ์    ธิมาทาน
2. นายกรวิชญ์    บุญเทพ
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นางนงลักษณ์    วิลาศ
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายกิตติชาติ    สอาดจิตต์
2. นางสาวเบญจวรรณ    อมรศักดิ์สวัสดิ์
1. นายกัมพล    สีสัน
2. นายพันธกานต์    กระจ่างแก้ว
26 26 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. สามเณรชญานนท์    ผันผาย
2. สามเณรวันเฉลิม    วางเชิง
1. นางสาวสุรีรัตน์    สารภักดิ์
2. นายอธิฐาน    ทายงาม
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายปัญญาวุฒิ    วายุโรจน์
2. นางสาวพีรยา    นวพรนิมิต
1. นายนพดล    ขอดคำ
2. นางสาวหทัยรัตน์    ศรีวิโรจน์
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวรักษณาลี    เงินมณี
2. นายชาคริส    วิภาสพงศ์
1. นายปรีชา    ยืนยาว
2. นายมาโนช    พรามพิทักษ์
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายชินวัตร    เหลือหลาย
2. นายณัฐดนัย    พรหมบุตร
1. นายนิกร    หล้าน้อย
2. นายราชัย    แก้วยศ
30 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายวัชพงษ์    นวลปัน
2. นายชนน    แก้วจา
1. นางสาวนงคราญ    แก้วจา
2. นางสาวสร้อยฟ้า    ใจสงค์
31 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวบงกชพร    นะวะชัย
2. นายชิษณุพงศ์    พรมวงศ์
1. นางสาวนวลสิริ    แสงธง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์    หงษ์สามสิบเจ็ด
32 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    เย็นสุข
2. นางสาวกณิศา    เพชรประดิษฐ์
1. นางสาวดรุณี    วิเชียรสรรค์
2. นางสาวลัคณา    มันตะวัตร
33 33 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายพงษ์ฐกร    บุญล้อม
2. นางสาวศิริพร    เอี่ยมสอาด
1. นางธิดามาศ    สถิตย์อยู่
2. นางพรทิพา    วรรณสมัย
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกีรติกร    บุญเรืองศักดิ์
2. นางสาวศุภาวรรณ    โปร่งฟ้า
1. นางสาวศศิกานต์    ปิ่นสุข
2. นายอรรถวิทย์    พินิจนัย
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายภราดร    ใจคำ
2. นางสาวเสาวรส    วงศ์เวียน
1. นายวรวุฒิ    วงศ์เวียน
2. นายศรัญญ    ปัญญา
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายศุภกร    เสาร์ภีละ
2. นายนัชพล    ธะนะแก้ว
1. นายนพดล    วิชัยคำ
2. นางวาสนา    ศรีกิตตินนท์
37 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริญาดา    ศรีสม
2. นายอานุภาพ    ชันษา
1. นายขวัญชัย    กิ่งทั่ง
2. นายวัชรากร    เปรมประสิทธิ์
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิตาพร    วิจิตรบัญชา
2. นางสาววิลาวัลย์    ตันปะละ
1. นายศุภโชค    แสงทอง
2. นายสัจจา    ทะนันใจ
39 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเมธินี    สุขเกษม
2. นางสาววนัสนันท์    หมู่เกรียง
1. นายปริญญา    อินทยศ
2. นางสาวมัลลิกา    สิทธิบุญมา
40 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    คำปล้อง
2. นางสาวเณศรา    สุขคณานับ
1. นายอธิภัทร    นนทะภา
2. นายอาทิตย์    อยู่ปรางค์
41 41 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาววรกานต์    มั่นประสงค์
2. นายวชิร    สุขย้อย
1. นายวิเชียร    รามจักร
2. นางสาวเบญจวรรณ    จันทร์เมือง
42 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายภูมิ    สลีวงศ์
2. นายกิตติชัย    ปัญญาปา
1. นางสาวกาญจนา    ชะเอม
2. นายวิทยา    นวลจันทร์
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายฤทธิเดช    คำหนัก
2. นางสาวภัทราภรณ์    มนูญโญ
1. นายวาณิช    แก้วเลิศ
2. นายอดิศร    โยธา
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายธยาน์    เริงไวยโรจน์
2. นางสาวอารียา    ไทยธรรม
1. นายบุญธรรม    บุญนายืน
2. นายสันติ์    แสงท้าว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................