งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 135
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวนภัสวรรณ    ไชยพูน
2. นายธัชชัย    สงวน
3. นายศักดิ์สุธีร์    ศรีวิเชษฐ์
4. เด็กชายอินทรเดช    แสงสว่าง
5. เด็กชายจักรกฤษ    จีวา
6. นางสาวบัวเรือน    พูลเพิ่ม
7. นางสาวณัฐชยา    นิลประยูร
8. นางสาวกษมา    บุญสูง
9. เด็กหญิงพิชญาพร    คำแดง
10. เด็กหญิงสุนิสา    วีระ
11. นางสาวอัจฉรา    อภิเมธีธำรง
12. นางสาวขวัญชนก    จีวา
13. นางสาวรุ้งตะวัน    ตั้งลิ้มสมานศักดิ์
14. นางสาวพฤกษา    สิทธิบุญเรือง
15. นางสาวพิมพ์วิภา    สิทธิบุญเรือง
16. นางสาววาสิตา    อัฐมาลา
17. นางสาวสีดา    แสงสว่าง
18. นางสาวพิจิตรา    สถิตย์
19. นางสาวจันทนา    วันต๊ะ
20. นางสาวปุณยภา    เสาร์แก้ว
21. เด็กหญิงขนิฐา    บาว
22. เด็กหญิงชมพูนุท    ลุงส่าง
23. นางสาวธัญวรัตน์    ไชยสลี
24. นายไตรทศ    พุมมา
25. นายสุริยา    ขาวศรี
26. เด็กชายสุธิพงษ์    พิมมาศ
27. นายพิชัยยุทธ    โพธินาม
28. นายธีรยุทธ    มงคลวนา
29. เด็กชายปุญญพัฒน์    ไวลักษ์
30. นายอนุชา    สมจันทร์
31. เด็กชายอำนาจ    ชัยดวงศรี
32. นางสาวจุฑานาถ    ทองล้วน
33. นายกิตตินันท์    พุทธเหมาะ
34. เด็กหญิงปรายฟ้า    ผ่องทอง
35. เด็กชายทัพพสาร    สุริยะ
36. นายธนากร    บุญโย
37. นายจิรวุฒิ    เสียงเสนาะ
38. นายสราวุฒิ    จงจัดการ
39. นางสาวกรวลัย    ชัยประเสริฐ
40. เด็กชายปราชญ์บดินทร์    วารี
1. นายคีตภัทร    กัลยาณวุฒิ
2. นายชุมพล    ปาวะสาร
3. นายทักษิณ    บูรณะคีรี
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา    มูลเมือง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6
2 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรโชติ    อนุภาพ
2. นายธนกฤติ    พูลสาริกิจ
3. นายธนพล    แก้วเม่น
4. นายจิรพัฒน์    น้อยเหลือ
5. นายศุภวัฒน์    อารมณ์เพียร
6. เด็กหญิงบุญสิตา    บุกบุญ
7. เด็กหญิงอมรรัตน์    บุญบำรุง
8. เด็กชายชัยยันต์    แก้วกา
9. เด็กชายจิรภัทร์    บุญเพชร
10. นายวรายุทธ    เกิดกรุง
11. เด็กชายสีหราช    สิงหา
12. เด็กชายกิตติภณ    ไทยเฮง
13. นางสาวรุจิราพร    กีตา
14. นางสาวญาดา    ทิมเที่ยง
15. นางสาวสุชาวดี    ไวตา
16. นายอรรถกิต    พิกุลทอง
17. นางสาวกรกมล    ทศพร
18. เด็กหญิงกมลเนตร    พานสม
19. เด็กชายกฤติพงศ์    น้ำเพ็ชร์
20. เด็กชายพิเชษฐ์    ใจเอม
21. นายอดิศักดิ์    แก้วเกษการ
22. เด็กชายกริชษฎา    แม้นพยัคฆ์
23. เด็กชายกษิด์เดช    กงถัน
24. นางสาววันดี    โพธิ์ประเสริฐ
25. นางสาวดารินทร์    ไทยสรวง
26. เด็กหญิงกีรัตยา    วิชัยต๊ะ
27. นางสาวพัฒรฐิฎา    นาสำแดง
28. เด็กหญิงนิสาลักษ์    จีนเมือง
29. เด็กหญิงณัชชา    พรมเอี้ยง
30. เด็กหญิงเกตุศิณี    บุตรทอง
31. เด็กหญิงดลวรรณ    พุทธซ้อน
32. นายณัฐพล    กลั่นแท้
33. นางสาวนิฌา    ภุมรินทร์
34. เด็กหญิงลลิตา    ปิ่นทอง
35. นางสาวณิชากานต์    ศรียากูล
36. เด็กชายวีรศักดิ์    เกษศิลป์
37. เด็กชายปิยังกูร    ปัดชาเขียว
38. นางสาวอรุณศรี    ชาติเชื้อ
39. เด็กหญิงลลิดา    ปิ่นทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายจาตุรงค์    ภู่เจริญ
2. นายชยพล    ดีเทียน
3. นางสาวณัฎดามาตุ    เรืองวงษ์งาม
4. นายณัฐพล    ปภาตา
5. นางทิพาพร    สุวรรณวิทย์
6. นายธนกฤต    รงค์ทอง
7. นางสาวปาลิดา    หนองคาย
8. นางสาวอักษราภัค    อุนสวัสดิ์อาภา
12
3 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    คุ้มม่วง
2. นางสาวธิดาทิพย์    โตมี
3. เด็กชายชินินธร    แสงดี
4. นางสาวลลิตา    วังคีรี
5. นางสาวเบญจมาศ    โพธิ์ไทย
6. นางสาวนพวรรณ    มั่นสกุล
7. นางสาวนุชนาถ    ลุนทอง
8. นายกิตติชัย    โตทุ้ย
9. นางสาวภัทรมณี    วิอุ่น
10. นางสาวสมวาสนา    สารภูมี
11. นางสาววราวรรณ    ทองเงิน
12. นางสาวภัสรา    ปั้นม่วง
13. นางสาวกาญจนา    ทับทอง
14. นายภูธเนศ    วงที
15. เด็กชายธนบดี    อยู่แก้ว
16. เด็กหญิงจตพร    สิงห์เถื่อน
17. นางสาวภัทรภร    แก้วเสนา
18. เด็กหญิงอชิรญา    แผ่นสุวรรณ์
19. เด็กหญิงสุธิดา    เพ็ชรโต
20. นายพิชิตชัย    ภู่ผะกา
21. นายภินิค    เครือเทศ
22. เด็กชายณัฐวรา    มิคะนุช
23. นายพรเทพ    รักษาสัตย์
24. นายชาญณรงค์    กลิ่นนุ้ย
25. เด็กชายกิตติกวิน    สริจันทร์
26. เด็กชายวิษณุกรณ์    อินนะปุสะ
27. เด็กชายเจษฎา    เต็มศิริรัตน์
28. นายพีรณัฐ    หนูเทศ
29. นายชนกชนม์    จะเติบโต
30. เด็กหญิงปุญลักษณ์    ชั้นเจริญ
31. เด็กชายนิธิศ    สอนเครือ
32. เด็กชายพรปวีณ์    งามวงษ์
33. เด็กชายปณัยกร    จันทร์กลิ่น
34. นางสาวจันทิมา    สุทธิเรือง
35. เด็กชายชาญณรงค์    ยิ้มยัง
36. เด็กชายวีรศักดิ์    อุปภา
37. เด็กชายภาณุเมศธ์    เสือคุ่ย
38. เด็กชายวชิระ    วงที
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกฤดิ์มณี    พลประถม
2. นางสาวธิดารัตน์    โตเทศ
3. นายพรรษา    รื่นรวย
4. นายภูวดล    สังขพาลี
5. นายสงกรานต์    พลประถม
6. นางสาวสมฤดี    ทาแดง
7. นางเมตตา    พลประถม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8
4 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุญเพิ่ม
2. เด็กชายฐิติพงค์    กาวิชัย
3. เด็กหญิงสุชาวดี    ศรีบุญทา
4. เด็กหญิงนานามิ    คอนนิชิ ศรีจันทร์ต๊ะ
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    รินยงค์
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์    กรวัตร
7. เด็กหญิงวริศรา    อนุหวัน
8. เด็กหญิงสิริพรรณวดี    นาคสินธุ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีแสงจันทร์
10. เด็กหญิงจิรันธนิน    สุขจี่
11. เด็กชายณัฐวุฒิ    อุดกันทา
12. นางสาวณิฐฌา    วงศ์แดง
13. นายศิลาแลง    ปูลิง
14. นายอ้ายหนุ่ม    -
15. นางสาวณัฐฑริกา    อินทะวรรณ
16. นางสาวสุภัสสรา    มุกดาหาร
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ลำดวล
18. นางสาวอรชร    ปินตา
19. นางสาวกัญญารัตน์    ขัติฤกษ์
20. นางสาวลัคณา    สายสิงห์
21. นางสาวณัฐชยา    เย็นตา
22. นางสาวสิรภัทร    อินดิบ
23. นางสาวปายปรียา    โปธิตา
24. นายกิติพงษ์    คุณจิตร
25. นางสาวดาว    ทองพูล
26. นางสาวเปรมฤทัย    ตานุ
27. นางสาวพิชชาภา    เทวิน
28. นางสาวเจนจิรา    วงศ์ษาวรรณ์
29. นายกันต์ธร    จะฟะ
30. นางสาวพัชรียา    บุญทา
31. นายเจษฎาภรณ์    แก่นจันทร์
32. นายวุฒิภัทร    เขียวคำสุข
33. นายอรรถพล    จันทร์แก้ว
34. นางสาวผ่องใส    กาวี
35. นางสาวสุภนิชา    มหาวัน
36. นางสาวธัญชนิต    ไชยวงศ์
37. นายมินทร์ธาดา    รินใจ
38. นางสาวชญาดา    ใจเที่ยง
39. นางสาวชนิกานต์    ตั้งมานะกิจ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายรุ่งชาย    เย็นตา
2. นางสาวอัจฉรา    รังสรรค์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวปุญญิศา    สุวรรณพรหม
2. นางสาวแพรวรุ่ง    จิตธรรม
3. นายเชาว์วัตน์    เกิดคำ
4. นายขวัญชัย    ชาน
5. นายณัฐวุฒิ    กันทะวงค์
6. นายณัฐวัฒน์    ไชยนาม
7. นายนนท์ปวิธ    ธีคะชน
8. นายนภัส    ทะนันปา
9. นางสาวภูริชญา    ปัญญายอง
10. นายพสิษฐ์    เวศน์วิวัฒน์
11. นายพีระพันธ์    วิรัตน์เกษม
12. นายภัทรพงศ์    โดดาธรรม
13. นางสาวในนามความรัก    เรือนแก้วเทวา
14. นายคณาสันต์    ใจสัตย์
15. นางสาวกัณฑมาศ    นันต๊ะนา
16. นางสาวพัชรียา    มณีพรหม
17. นางสาววิภาวี    แสนขันแก้ว
18. นายพิษณุพันธ์    อะกะเรือน
19. นางสาวจิณณรงค์    กิติศักดิ์
20. นางสาวศศิธร    แก้วรากมุข
21. เด็กหญิงวันสิริ    คำเส็ดสัก
22. นางสาวชัชฌากร    สีหบุตร
23. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    รัตนพรหม
24. นายธวัชชัย    ธิปัญจะ
25. นายธนดล    ท้าวตั๋น
26. นายพงศ์พีระ    ดัสนีสอง
27. เด็กชายพัชรพล    พิชัยพงษ์
28. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    กับปุละชัน
29. เด็กหญิงธัญชนก    อุนจะนำ
30. เด็กหญิงบุญญิสา    โสภา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายธนวัฒน์    กวีศิริพัฒน์
2. นางสาวรัชตา    หอเจริญ
3. นายวิเศก    บุญอุปละ
4. นางสาวเขมภร    วิเศษศิริ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10
6 21 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    บุญมี
2. เด็กหญิงชัญญานุช    หมากสุข
3. นายศิวกร    สุขขวัญ
4. นายศุภกิจขัย    ยิ้มเจริญ
5. นายอนุชา    ยิ้มละมัย
6. นายภานุพงศ์    จันทร์แย้ม
7. นายวีรภัทร    เพ็ญภู่
8. นายทัศนชัย    คำศรี
9. เด็กชายนนท์ตระการ    ดิษสาคร
10. เด็กชายภูชิต    สนหอม
11. เด็กชายอภิรักษ์    นิ่มอยู่
12. นายเจษฎา    มิ่งขวัญ
13. เด็กชายฐิติศักดิ์    บุญมี
14. เด็กชายอินทรพล    ยิ้มเจริญ
15. เด็กชายภูบดินทร์    เหล่าจั่น
16. เด็กชายณภัทร    ยิ้มเจริญ
17. เด็กชายวรากร    เกษรมาลี
18. เด็กชายประชา    คล่องแคล่ว
19. เด็กชายปกรณ์เกียรติ    กุลเสือ
20. เด็กชายกฤติพงษ์    ศรีอยู่รอด
21. นางสาวภัทรวรรณ    ทองแท้
22. นายปะกาศิต    วิเวกวรรณ์
23. เด็กชายต้นตระการ    ดิษสาคร
24. เด็กหญิงณัฐนิชา    เกิดผล
25. เด็กชายอดิศร    จันทวงษ์
26. เด็กหญิงลักษณ์ศิริ    กลิ่นชื่น
27. เด็กหญิงฐิติมา    ท้วมนิ่ม
28. เด็กหญิงปาริตา    ปิ่นทอง
29. เด็กหญิงมัทติการ    เกตุหาร
30. เด็กหญิงนิลภัทร    สว่างแจ้ง
31. เด็กหญิงปภาวดี    เอี่ยมทิพย์
32. นายธนพล    พลบำรุง
33. เด็กหญิงภัทรธิดา    รอดเนียม
34. เด็กหญิงจีรนันท์    เสนะจำนงค์
35. เด็กชายจรีโชค    อารีย์
36. เด็กหญิงจุฑามาศ    พุกทอง
37. เด็กหญิงกุลจิรา    รื่นเริง
38. เด็กหญิงยุวธิดา    โพธิ์พิณ
39. นายอติคุณ    บัวสาย
40. นายชากร    วรรณนาค
1. นางณัชฐ์พร    แก้วแดง
2. นางดรุณี    วลัญช์อารยะ
3. นางสาวนาตยา    อิ่มมาก
4. นายพิสิฐ    ฤทธิ์เทพ
5. นายมงคลชัย    ไวกสิกรรม
6. นางสาวยุวภา    หัดคำหมื่น
7. ดร.สมบูรณ์    นนท์สกุล
8. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ    วิสิทธิเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายณภัทร    ณ ลำปาง
2. นายณัฐพล    ซ้อนฝั้น
3. เด็กชายปวเรศร์    วิรัช
4. นายอริยะภพ    มุนิกานนท์
5. นายสุภกิจ    ประทุม
6. นายกรวิทย์    ขันตี
7. เด็กชายธนวัชร    ปิงวัง
8. เด็กชายพร้อมรัก    ยี่เมา
9. นางสาวจันทรวิมล    มาซิว
10. นายจ๋ามเมือง    นายโทะ
11. เด็กชายตุลญวัต    ศรีภา
12. เด็กชายนัฐวรรธ    กองพล
13. เด็กชายธัญญวัฒน์    อินต๊ะยศ
14. เด็กชายณัฐธี    คำฟู
15. เด็กชายจิรวัฒน์    กันธะ
16. นายพศิน    นันสว่าง
17. เด็กชายธนกร    จำรัสศรี
18. นายธีรพัฒน์    ธิบดี
19. นางสาวธมลสร    เกษมศรี
20. นางสาวรินรดา    สมยง
21. เด็กหญิงจิรภิชชา    ดวงบาล
22. นางสาวอนินทิตา    เขื่อนแก้ว
23. นายชญานนท์    สิงหธนากร
24. นางสาวสุพิชฌาย์    ธนะสิทธิพงศ์
25. เด็กหญิงธนัชภัค    ตันสุภายน
26. เด็กหญิงศรีสุภางค์    ปิงวัง
27. เด็กหญิงภิรดา    บริสุทธิ์
28. เด็กหญิงชลณธร    คำวงค์
29. นางสาวเบ็ธทานี    ซาร่า เลเวลล์
30. นางสาวพิมพ์ลักษณ์    สิทธิเดช
31. นางสาวกัญญารัตน์    ขันแก้ว
32. นางสาวฐิติพร    บุญมาแก้ว
33. เด็กหญิงพอเพียง    จองปุ๊ก
34. นางสาวธนพร    ชัยชาญ
35. นางสาวธนภรณ์    จาปัญญะ
36. นางสาวสิริวิมล    คำสี
37. นายเตชภัทร์    ทายะ
38. นายภูชิต    รัตนประดิษฐ์
39. นายศุภสัณห์    ชัยยอด
40. นายณัฐวัฒน์    สามคำ
1. นางสาวจันทร์พร    ปินตาเปี้ย
2. นางสาวนพมาศ    ไชยชมภู
3. นายเศวต    รัตนเจริญมิตร
4. นางเสาวนีย์    พงษ์ปิณฑะดิษ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
ชนะเลิศ
8 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายพลกฤต    พรมสง่า
2. นางสาววริศรา    ศรีพระจันทร์
3. เด็กหญิงทัตพร    ทัดเที่ยง
4. นางสาวชนัญชิดา    ทรัพย์สิน
5. นายภัคพงษ์    ธรรมชาติ
6. นายโยธิน    หย่ำวิลัย
7. นายวรพล    วิงพัฒน์
8. นางสาวกัญญาณัฐ    สงฆ์จันทร์
9. นางสาวจันจิรา    อินทร์แตง
10. นางสาวกริสรา    อาสนะ
11. นางสาวกิตติพิชญ์    ยุปานันท์
12. นางสาวกรกมล    พิมพ์โคตร์
13. นายวรากร    ทองมี
14. นายพงศกร    วรรณสุข
15. นายอนวรรษ    ใจชื้น
16. นายจิรพัฒน์    แวงวรรณ
17. นายศุภวิชญ์    เพ็ชรนารถ
18. นายณัฐวุฒิ    ทาเกลี้ยง
19. นางสาวปวีณ์ลดา    นวลสูงเนิน
20. นายศักดิ์วัฒน์    บุญญราศรี
21. นางสาวรัตนาภรณ์    จุลกะ
22. นางสาวมุฑิตา    จรัญรัตนศรี
23. นางสาวรวิสรา    กล่อมรักษา
24. นางสาวภัศรา    จุลพันธ์
25. นางสาวสุพิชฌาย์    อินเกิด
26. เด็กหญิงวรรณษา    เรืองน้อย
27. นางสาวศรัณย์ภัทร    เกิดสว่าง
28. นางสาวลออง    สุนทรชัย
29. เด็กหญิงสัตตบงกช    อ่อนละมูล
30. เด็กหญิงกานต์ชนก    ใจบุญ
31. เด็กหญิงอัญชิสา    ภูมินทอง
32. เด็กหญิงกตัญชลี    แก้วแกมแข
33. เด็กหญิงฟารีดา    มินทกรณ์
34. เด็กหญิงดลวรรณ    อำมะระ
35. เด็กชายชานนท์    อินตะมะ
36. เด็กชายชารัญ    ทองคำ
37. เด็กหญิงอริศา    การิศา
38. เด็กชายชนันนัทธ์    อินทรประคอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายคมกฤช    คำสุกดี
2. นางสาวจามจุรี    ทองคำ
3. นายชัยธวัช    อินเมฆ
4. นายณัฐวรรธน์    ชุติภัทร์ดำรงกุล
5. นายรักชาติ    นาครัตน์
6. นางสาวสุกัญญา    เพ็งแตง
7. ว่าที่ร้อยตรีเตชภณพัฒน์    อัฏฐกรธนานนท์
8. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 33 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายจตุพล    เจนจบ
2. นางสาวรัตนา    น้อยพงษ์
3. นางสาวพัชราภรณ์    อินเลี้ยง
4. นางสาวศิโรรัตน์    สีนอ
5. นางสาวสุพรรษา    สวนสอน
6. นางสาวรัตนาวดี    ทับทวี
7. นายเอกพล    นาคเถื่อน
8. นายธนาทร    ไผ่บง
9. นางสาวณิชา    คำอิ่ม
10. นายสุภัทร    เพ็งรำ
11. เด็กหญิงวันวิสา    อินเลี้ยง
12. เด็กหญิงวรรณิดา    บุญมาก
13. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จันนาค
14. เด็กชายกิสนะ    เจนสาริกิจ
15. เด็กชายคุณานนท์    ปิลอง
16. เด็กหญิงนพรัตน์    ยอดโยม
17. เด็กชายอภิรักษ์    เทียนงาม
18. เด็กชายสุพัฒธรพงษ์    เทพบุตร
19. เด็กชายชัยวัฒน์    ไพทูล
20. เด็กชายพงษ์พัฒน์    แสงเงิน
21. เด็กชายอภิสิทธิ์    เทียนงาม
22. เด็กชายพิษณุ    เมาลานนท์
23. เด็กชายชยพล    สร้อยศอ
24. เด็กชายอนุวัฒน์    เชียงหว่อง
25. เด็กชายธนวัฒน์    จูด้วง
26. เด็กชายธนา    อ่ำเกตุ
27. เด็กหญิงรัญชิดา    ตุ้มพิมาย
28. เด็กหญิงศศิธร    เกตุนาค
29. เด็กหญิงรัมภาทิพย์    นวลประดิษฐ์
30. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    มามี
31. เด็กหญิงพรรณวสา    เสือสิงห์
32. เด็กหญิงภัทลดา    ยาทองทิพย์
33. เด็กหญิงฐิติกานต์    แววคล้ายหงษ์
34. เด็กชายณัฐสิทธิ์    เงินถา
35. เด็กชายเฉลิมราช    พุฒทองคำ
36. เด็กชายธนธรณ์    ลิมานนท์
37. นางสาววนิดา    สุชนกุล
38. นายพัชรพงษ์    อ่อนจิตร
39. นายขวัญชัย    เกิดสูงเนิน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชาคริต    อินทะชุบ
2. นางรัชนิดา    อินทะชุบ
3. นางสาวสิริพร    ฉ่ำเฉื่อย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
10 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายกิตติธัช    การกิ่งไพร
2. นายภาณุวัฒน์    ทองย่น
3. นายเดชา    พาอินทร์
4. นางสาวเมลดา    รัตนวิภากุล
5. นายปฏิภาณ    เขาแก้ว
6. นายอรรถพร    อ่อนวัน
7. เด็กชายศิวกร    ฉัตรแก้ว
8. นายปิยวัช    กล่ำสวัสดิ์
9. เด็กชายฐากูร    แหยมแก้ว
10. เด็กชายรณภพ    กรงเงิน
11. เด็กชายภัทธินันท์    สีเสือ
12. เด็กชายจีรวัฒน์    ทองสุข
13. เด็กชายปรัชญา    ปราบปกป้อง
14. เด็กชายวันอังคาร    นุชขำ
15. เด็กชายธนวันต์    ปิติเหมินทร์
16. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ดนตรีรส
17. นายวรพล    ครองผา
18. นางสาวอนงนุช    เลี่ยมรัตน์
19. นายนภัส    แสงมณี
20. นางสาวนภัส    รักษา
21. นางสาวภัทราภรณ์    รักษา
22. นางสาวโชติกา    สิตวงษ์
23. นางสาวจารุมน    พรมสา
24. นางสาวพรรณิภา    พุ่มจันทร์
25. นางสาวณิชา    ยศปัญญา
26. เด็กหญิงสิริกัลยา    แก้วมณี
27. เด็กหญิงพรนิพา    ดอนเมือง
28. นายศุภวัฒน์    นนทะโคตร์
29. เด็กชายภูษิต    มาลา
30. เด็กชายฐานนันท์    เหมือนสิงห์
31. เด็กชายรุ่งระวิน    เพชระบูรณิน
32. เด็กหญิงณัชชา    เพชรงาม
33. เด็กหญิงกมลกานต์    ยาพาน
34. เด็กหญิงกัญพัชร    บุญเกิด
35. เด็กหญิงพัชชยานันท์    สงค์คำพัน
36. เด็กหญิงสุชานาฎ    หมื่นหาญ
37. เด็กหญิงอนันตพร    ทัศนไพบูลย์
38. เด็กหญิงทีน่าร์    เกลี้ยงเอียด
39. เด็กหญิงธิติญา    พูนชะโก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายขวัญแก้ว    มาราช
2. นายธนาธิป    นกผึ้งกิน
3. นายพิทักษ์    แพทย์ไชโย
4. นายภาคภูมิ    พิมเงิน
5. นายวีรยุทธ    จันทร์แก้ว
6. นางสงการย์    ดำชม
7. นางอัญธิดา    ศรีวงษ์
8. นายอานนท์    อ่องยิ่ง
11
11 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายอภิเชษฐ์    อ้นพา
2. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีมาเล้าเต่า
3. นายกิตติพงษ์    ภูมิภาค
4. นายไตรรงค์    เที่ยงคงมา
5. นายนววิช    ชัยบัญหา
6. เด็กชายบดินทร์    มามะ
7. เด็กหญิงสุพิชญา    สุวรรณประเสริฐ
8. เด็กชายพัชรพล    พัดโท
9. เด็กชายเอกพจน์    พรมลี
10. นายสิรภพ    มาลาหอม
11. นายณัฐกานต์    คำวัง
12. นายณภัส    จันทร์ศิริ
13. นายณัฐสิทธิ    แก้วบัวดี
14. นายธีรภัทร์    โพธิ์พิทักษ์
15. นายศุภกิจ    จันทร์ดี
16. นายกมล    กลิ่นจันทร์
17. นางสาวสุภาวี    มามีศรี
18. นางสาวทอฝัน    เหมะชัย
19. นางสาวรติมา    นูสารี
20. นายอากา    -
21. เด็กหญิงจิรายุ    เข็มมี
22. เด็กหญิงอรอุมา    พรหมมาตร์
23. เด็กชายก้องภพ    การะภักดี
24. เด็กหญิงสุชาดา    บุญเกิด
25. เด็กหญิงเบญญาพร    เกษาพร
26. เด็กหญิงสุนารักษ์    คงเมือง
27. นางสาวอารีญา    จินดาเพ็ชร
28. เด็กหญิงนภาพร    ใจนวล
29. นายณัฐภูมิ    เมฆฉาย
30. นายนนทชัย    พวงจันทร์ศรี
31. เด็กชายภัคพงศ์    สุนทรวัฒน์
32. นางสาวสุนิษา    แก้วเทศน์คงนาราง
33. นางสาวสุจิรา    ศรีประเทศ
34. นางสาวจุฬารัตน์    เกตุอินทร์
35. เด็กชายปิติ    ซาพิมพ์
36. เด็กชายอานนท์    นามบุดดา
37. นายอัศนี    ภู่ทอง
38. นางสาวเสาวนีย์    ศรีชื่น
39. เด็กชายวิลลี่    แซ่จี
40. นายสรภัส    กล่อมมะโน
1. นางสาวทิพวรรณ    พึ่งชู
2. นายนิคม    แน่นอุดร
3. นายสมเกียรติ    ผ่องจิต
4. นายสราวุฒ    มนัสสา
5. นางสาวสุภาพ    พัฒนชัยวงศ์
6. นางสาวอำนวย    ศรีสุพล
7. นางอุไรวรรณ    อุดมสุข
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9
12 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนา    บุญยิ้ม
2. เด็กหญิงธนัชพร    กันดี
3. นางสาวอภิญญา    สอนอำคา
4. เด็กชายธีรพล    ทองดี
5. เด็กชายพรหมมา    นาคนิล
6. นางสาววรัญญา    แสนคำสุข
7. นายจักรภัทร    เท่าทอง
8. นายสิทธิชัย    ลมเชย
9. นายวีรชัย    ชมภูพันธ์
10. นางสาวเกวลิน    บุตรงาม
11. เด็กชายพีรพล    เจริญสุข
12. นายธีธณเดช    พูลผล
13. เด็กชายศักรินทร์    จุ้ยสีแก้ว
14. นางสาวนภัสวรรณ    สร้อยสุวรรณ
15. เด็กหญิงปานฟ้า    เสนชัย
16. นางสาววาสนา    คำผาย
17. นางสาวรุ่งทิวา    อุบล
18. นางสาวอมรรัตน์    บุตรสานาม
19. นายวิชัย    ครุฑน้อย
20. นางสาวอัจฉาภรณ์    คีรี
21. นายรัชชานนท์    ดอนศรีจันทร์
22. นายพงศกร    เทียมคำ
23. เด็กหญิงปิติญา    เตี้ยมชุมพล
24. นายธีรวัฒน์    มีเหลือง
25. นางสาวปิยดา    ท้าวสูงเนิน
26. นางสาววันวิสา    รอดประดับ
27. เด็กหญิงพัชญามนช์    ท้าวสูงเนิน
28. นางสาวกัญยาณี    สงวนทรัพย์
29. นายปฏิภาน    สุวรรณ์
30. นายรเมศวร์    สนโต
31. นายอภิวัฒน์    บัวเข็ม
32. นางสาวชณิดา    ศรีบำรุง
33. นางสาวสุพรรษา    นาตะคุ
34. นางสาววรรนิษา    เขียวพฤกษ์
35. นางสาวรัตนวรรณ    ปัทมาลัย
36. นางสาวศุภศรี    ตองอ่อน
37. นายศักดิ์สิทธิ์    สิงห์อุดม
38. นางสาวปิยธิดา    สมรภูมิ
39. นางสาววิลาสินี    พระบรรเทา
40. นางสาวเบญจมาศ    สังวร
1. นายธานี    เกิดศรี
2. นายปราโมทย์    ม่วงพันธ์
3. นางสาวพัฐนันทน์    ธนภัทร์ทองกุล
4. จ.ส.อ.พันศักดิ์    แสงทอง
5. นางภิรมยา    เกิดศรี
6. นางอรัญญา    ยงพันธ์
7. นายเกียรตินิยม    รสลือชา
8. นางสาวเบญจวรรณ    บ้านกล้วย
6
13 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวปรางทิพย์    ปันนัน
2. นางสาวบุุรินทร์ลักขณ์    คฤหะมาน
3. นายพรพิพัฒน์    เกดก้อน
4. นายแสงทอง    จิ๋วแก้ว
5. นายรัชชายุต    แก้วเนตร
6. เด็กหญิงนันทิชา    ยาโนยะ
7. นายศรันย์    อ่ำทอง
8. เด็กชายสุธีร์    สีวิใจ
9. เด็กหญิงธีรตา    ทับเกาะกริก
10. นางสาวศิริลักษณ์    แก้วกลม
11. เด็กชายฌานวัฒน์    จึงอภิรักษ์
12. นายวศิน    อินทร์คำ
13. นายปฐมกัณฑ์    ปงกา
14. นายพิชัย    วิจินธนสาร
15. นายธนพล    ยะปาน
16. นายธันยา    สมฤทธิ์
17. นางสาวปพิชญา    พรสุวรรณ
18. นายปรเมษฐ์    วังคำ
19. เด็กชายอรรถนนท์    ใจยา
20. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    อ้ายชุม
21. เด็กชายธวิชญพงษ์    ดวงสุภา
22. นางสาวสิรินทรา    วนาลัยสุดสวย
23. นางสาวธัญญารัตน์    สมอุด
24. นางสาวธนัญญา    อินหว่าง
25. นางสาวปณิตา    มาเปิง
26. นางสาวบุษญามาศ    นิมิตล้ำ
27. นางสาวศศิกาญน์    ใหม่กัน
28. นางสาวพรรณธิกา    แตะต้อง
29. เด็กหญิงฐิติพร    คีรีพิทักษ์
30. เด็กหญิงนวพร    ทอวัฒนสกุล
31. นางสาวอารญา    เพ็ญนารา
32. นางสาวคารีสา    -
33. นางสาววิรินทกานต์    ต๊ะสุ
34. นางสาวรวิวรรณ    คำลำปาง
35. นางสาววริษา    เป็งสุนา
36. นางสาวพิทยา    วนาไพศาล
37. นายสมัชญ์    ปวงนคร
38. นายพิทวัส    ธรรมใจ
39. นายศุภวิชญ์    ทองสิงห์
40. นายธนชิต    สุภาระ
1. นางกาญจนา    ชาญเชิงพานิช
2. นายจิรายุส    คงเนตร
3. นายธิติกร    ปิยนุสรณ์
4. นายบัญชา    กรรขำ
5. นายภูวดล    ดำนงค์
6. นางรักษ์สุมล    โกศล
7. นายสมาน    โตสิงห์
8. นายอภิชิต    คล้ามทุ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................