งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 136
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลชนก    ปันเขียว
2. นายภูมิรพี    ยอดมงคล
3. นางสาวลัดดา    แซ่หาง
4. นางสาวพชรพรรณ    เขื่อนเพชร
5. เด็กชายกฤติพงศ์    สุคำ
6. นายกรวิชญ์    วงค์ชัยรินทร์
7. เด็กหญิงรัตน์ธิดา    ศรีพรม
8. เด็กหญิงรุจิรา    ยารังษี
9. เด็กหญิงพัทธรินทร์    สมคิด
10. นายรัชชานนท์    ทาทราย
11. นางสาวญารินทร์ดา    เอกดิษฐ์
12. เด็กชายนิติวัฒน์    สีใจวงค์
13. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    วรกิจพาณิชย์
14. นายอดุลวิทย์    มณีเลิศ
15. เด็กหญิงธันยพร    กันทะวัฒ
16. นายอธิคุณ    อณิษฐ์กฤช
17. นางสาวพิมพ์นิภา    กิ่งแก้ว
18. นางสาวอัจฉรีย์    ใจกว้าง
19. นายณัฐนรินทร์    บุญเทพ
20. นางสาวเสริมสุข    แซ่โซ้ง
21. นางสาวนวธิดา    รักษาดี
22. นางสาววิศัลย์ศยา    ใจเปรมปรีดี
23. นางสาวรัชนีกร    แสนซุ้ง
24. นายภานุวัฒน์    ยอดหล้า
25. นางสาวนารีรัตน์    ยอดแก้ว
26. นางสาวกุลธิดา    คำรศ
27. นางสาวนันทิยา    คำแดง
28. นางสาวศริตา    คนล่ำ
29. เด็กหญิงญาณภา    แซ่ท้าว
30. เด็กหญิงสุรินดา    แซ่จาง
31. เด็กหญิงภัทรภร    แซ่ว่าง
32. เด็กหญิงอภิญญา    ตามล
33. เด็กหญิงปณิตา    สุคำ
34. เด็กชายอภิสิทธิ์    บุญชะหลี
35. เด็กชายโภคิน    คำรส
36. นางสาวจิราพร    วิวัฒน์วิทยา
37. นายไชยมงคล    เงินปัง
38. เด็กหญิงพัชราภา    รุ่งเรือง
39. เด็กหญิงสโรชา    บุญธรรม
40. เด็กหญิงชลธิชา    สมเพชร
1. นางณัฐกฤตา    อ้อปิมปา
2. นายทรงวุฒิ    ลับแล
3. นางสาวปานไพลิน    กันทะเนตร
4. นางลีลาวดี    จันทร์ประเสริฐ
5. นางสาวศานิตา    เพ็ญกาสิทธิ์
6. นายสุชาติ    ยอดมงคล
7. นางสาวอัญษมา    มูลศรี
8. นางเพ็ญนีย์    ศรีคำ
5
2 3 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาววราพร    คล้ายนาค
2. เด็กชายอธิชัย    ตาทรายวงศ์
3. นายนัทพงษ์    ปานเสงี่ยม
4. นางสาวเบญจมาศ    คำป้อง
5. นางสาวนัทมน    ปานเสงี่ยม
6. นางสาวกานต์สีรี    เสือเดช
7. นายสหรัฐ    แก้วน้อย
8. นางสาวปุณพจณา    คำมูลเปี้ย
9. นางสาวกชกร    บูรณกูล
10. นางสาวณัฐธิชา    ธิมา
11. นายพัฒนากรณ์    เตชะสร
12. นางสาวธัญญารัตน์    โชติอ่อน
13. นางสาวกนกวรรณ    มิ่งขวัญ
14. เด็กหญิงธัญญรัตน์    ธนศิริสกุลวงษ์
15. เด็กหญิงปวริศา    แซ่เติ๋น
16. เด็กชายชัยชนะ    จงเจริญ
17. นายณัฐภัทร    หมื่นพัวะ
18. นายทิวัตต์    พันธ์สำโรง
19. เด็กชายกิตตินันท์    พันธ์งาม
20. เด็กหญิงพุทธิดา    พานสายตา
21. นางสาวเบญจวรรณ    กันทะปิง
22. นางสาววรารัตน์    ปัญญา
23. นางสาวสัภยา    สิงห์ใจมา
24. นางสาวสขิลา    สิงห์ใจมา
25. นายกิตติธัช    ขาดทาน
26. นางสาวอภัสรา    เครื่องคำ
27. นายพชรพล    กองประดิษฐ์
28. เด็กชายเอกพัน    ผิวนิล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายวราเทพ    คล้ายนาค
2. นายศราวุฒิ    พูลเจริญ
3. นายสุชิน    ทองประเสิรฐ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายนิทัศน์    อ่ำสุพรรณ์
2. นายณัฐพล    นิยม
3. นายมาโกโตะ    คิมุระ
4. นายธีเดช    ปิ่นโต
5. เด็กชายคณิศร    จำปา
6. เด็กชายอิทธิพงศ์    โพธิ์กลิ่น
7. เด็กชายพิชิตชัย    จันดาเรือง
8. นายวสุพล    คงเขียว
9. นายณัฐวุฒิ    บุญแก้วครุฑ
10. เด็กชายณัฐชนน    นาวิก
11. เด็กชายวรากร    เมืองทอง
12. นางสาวสรัญญา    พรมหล้า
13. เด็กชายชยธร    ประสมพงษ์
14. เด็กชายธีรดนย์    อ่อนจันทร์
15. นางสาวเสาวลักษณ์    ภูมิแก้ว
16. นายนาวิน    โพธิ์พงษ์
17. นางสาวชุตินธร    ลอยสงเคราะห์
18. นายกิตติศักดิ์    พะระนะพันธ์
19. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์    วิรัชวงษ์
20. เด็กชายศุภกร    โฉมศรี
21. นางสาวณิชาพร    อ่ำทุงพงษ์
22. นายปฏิภาณ    โกดี
23. นางสาวกาญจนา    กลทิพย์
24. นายอภินันท์    มะลิปล้อง
25. นางสาวสิริธร    หนองแสง
26. นางสาวอรณิชา    มงคล
27. นางสาวสุภาภรณ์    พุ่มพวง
28. นางสาวธารารัตน์    สัตย์ธรรม
29. นายนันทพงศ์    กีตา
30. นางสาวศศิประพร    ศรีกรุษ
31. นายทรงเกียรติ    หลวงอุดม
32. นางสาวมนัสสนันท์    สุขนุ่น
33. นางสาวณัฐรุจา    กลมกลึง
34. นางสาวสุดารัตน์    บ้านมอญ
35. นางสาววณิภา    อภัยนุช
36. นางสาวณัฐวดี    ถานภุมมา
37. นางสาวพัฒน์ลดา    อิ่มอาเทศ
38. นางสาววริตา    ทาคำสุข
39. นางสาวพวงผกา    นาบ้าน
40. เด็กชายศิวัฒน์    สอนซิว
1. นายกฤษฎา    แจ้งสันต์
2. นายกวิศร์    โพธิพิทักษ์
3. นางละออ    ตรีสัตย์
4. นายวงศกร    ประสิทธิ์
5. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย    ยอดพิโรจน์
6. นางสุมนรัตน์    ภู่พงศ์ชนางกูร
7. นายเชิงกล    งามปลอด
8. นายใหม่    ภู่จำรูญ
4
4 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายวิศรุต    บานใจ
2. นายภานุพงค์    แก้วดำ
3. เด็กหญิงสมัชญา    โกลาเพ็ง
4. เด็กหญิงนีรชา    กันใจ
5. นางสาวอรอนงค์    ทุนกาศ
6. นายวชิรกร    บุญคง
7. นางสาววรรรณพร    แสงตะวัน
8. นางสาวณัฏฐณิชา    แดงอาจ
9. นางสาวธิดารัตน์    ยานะ
10. นางสาวอินทิพร    ธรรมวงค์
11. นางสาวรัชนีกร    หม้อทอง
12. นางสาวกุลณัฐ    ฟื้นไธสงค์
13. นายภูริภัทร    ชัยพานิชย์
14. นางสาวพรสวรรค์    เจริญประเสริฐกุล
15. นายนวล    สอนชาติ
16. นางสาวเพ็ญนภา    ใจมุข
17. นางสาวพิมพิษา    อินต๊ะ
18. นางสาวกาญจนาพรรณ    จันทราวดี
19. นางสาวเพ็ญนภา    อาจอ
20. นางสาวน้ำฝน    ไชยา
21. นางสาวสีปอย    น้อยใจ
22. นางสาวพิชญ์สินี    ใคร้มุกข์
23. นางสาวพัชรี    สิทธิวงศ์
24. นางสาวชลดา    สีประสิทธิ์
25. นางสาวน้ำฝน    ใจดี
26. นางสาวสายฝน    พุทธวงค์
27. นางสาววิลาสิณี    กันสีเวียง
28. นางสาวนภัสกร    บุญทวี
29. นางสาวนิรชา    ยลปราโมทย์
30. นายธนัช    แม้นใจดี
31. นายธีรภัทร    ศรีวิชัย
32. นายฤทธิเดช    บัวทอง
33. นายจิรพันธ์    คีรีแก้ว
34. นายธนพล    จูบุญส่ง
35. นางสาวศศินิภา    เด็ดขาด
36. นางสาวโสภิตา    วงชารี
37. นายกฤษฎาวัฑ    สุวรรณ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐดัย    เชาว์ยุทธ์
2. นายณัฐนันท์    วุฒิคุณ
3. นายประชาชาติ    วงศ์สัจจะธรรม
4. นายพีระพงศ์    สิทธิชัยวงค์
5. นายพุฒิพงษ์    กงแก้ว
6. นายยุทธนา    กันทาเดช
7. นายอนุกูล    นามปัน
8. นายแสนรัก    มะโฮงคำ
10
5 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญธูป
2. นางสาวปัทมา    สุทธะตั้ง
3. นางสาวชัญญานุช    แฟงอ๊อด
4. นายชโยดม    ตันโทน
5. นางสาววิภาวดี    วอนเจียม
6. นายธนิสร    ศรีน่วม
7. นายพาคินทร์    อำทำ
8. นางสาวพรชนก    วงศ์ประเทศ
9. นายพันธกานต์    บางโม้
10. นายวันเฉลิม    กล่ำกล้อง
11. นางสาวพิชญาภา    จันทา
12. เด็กชายขวัญชัย    ชัยยะคำ
13. เด็กชายพิทักษ์    มานาง
14. เด็กชายรัตนพล    เกิดพูล
15. นางสาวพวงเพ็ชร    ศรีน่วม
16. นางสาวธนกร    หงส์เวียงจันทร์
17. นางสาววรรณนิสา    ไชยอ่อน
18. เด็กหญิงอัญชริยา    มาลีพันธ์
19. นางสาวณัฐกมล    รังสรรค์
20. นายนัฐวุฒิ    อยู่นาค
21. เด็กหญิงวริยา    พึ่งสาย
22. นางสาวเนตรติยา    โอแก้ว
23. นางสาวหัทยา    สอนคำ
24. นางสาวนวพร    อยู่จุ้ย
25. นางสาวภัทธดา    บุญสวัสดิ์
26. นางสาวณัฐพร    นาคทั่ง
27. นายอานุภาพ    พาลีขันธ์
28. นางสาวณัฐธิดา    มีประไพ
29. นายอนุชิต    ศิริอ่วม
30. เด็กหญิงฐานิยา    บุตรคอนบุรี
31. นายอาคม    แป้นเกิด
32. นางสาวกัลญาณี    เฟื่องคง
33. นางสาวกิ่งแก้ว    ต่ายลำยงค์
34. นางสาวสุทธิดา    ปางาม
35. เด็กชายไชยอรุณ    ชุมพลรัตน์
36. เด็กชายปฐมพงษ์    โพธิ์จุ้ย
37. เด็กชายอนุชา    ก้อนกลีบ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายขจรศักดิ์    สีเหลือง
2. นายฐิติพันธ์ุ    บรรเทา
3. นางสาวณัฐธิดา    ทองเชิด
4. นางสาวอนงค์    จันทร์รุ่ง
5. ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์    โกฎสืบ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9
6 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายพันธกานต์    อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงปณิดา    มูลหล้า
3. นายฟรัยซาน    วานอ
4. นายมรุุเดช    อาษา
5. นางสาวพัชรพร    กันเรือง
6. นางสาวกัญญพัฒน์    คำฟองเครือ
7. นายศรายุทธ    กันเรือง
8. นายภาคภูมิ    เรืองสวัสดิ์
9. นางสาวชลธิชา    ไชยปัญญา
10. นายอลงกรณ์    ตั๋นเว้อ
11. นายสรวิชญ์    ซอนคำ
12. นายนภัสกร    ภิรมย์
13. เด็กชายยศกร    ศรีวงค์
14. เด็กชายศักดารินทร์    คำฟองเครือ
15. นางสาวกุลนิษฐ์    สมบูรณ์ชัย
16. นายพรนรินทร์    ชิตมินทร์
17. นางสาวปิยธิดา    แสนมงคล
18. นางสาวรัมภา    ใหม่เบี้ยว
19. นางสาวพัทธ์ธีรา    สมัยประเสริฐ
20. นางสาวพิชชาพร    ดวงปัญญา
21. นางสาววิลัญตา    มาเทพ
22. นางสาวกมลลักษณ์    ปั๋นแก้ว
23. นางสาวศรีประภา    สิริประกายกุล
24. นางสาวควีนนภา    คำสี
25. นางสาวเปมิกา    สุรินทร์
26. เด็กหญิงณัฐณิชา    มอยแสน
27. นางสาวกนกวรรณ    สุคำปัน
28. นายขจรยศ    นารายณ์
29. นายณัฐวุฒิ    โปธา
30. นายภาณุพงศ์    สุนันทะ
31. นางสาวเบญญาภา    เรืองปัญญา
32. นางสาวฐิติชญา    มั่งมูลมี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวปนัดดา    พิมพรมมา
2. นายราเชนทร์    ปันทองมา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13
7 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรดา    แซ่กือ
2. เด็กหญิงราตรี    กระจ่างโชคสุข
3. เด็กหญิงขวัญฟ้า    ลุงแดง
4. เด็กหญิงกัญญรัตน์    แซ่ย่าง
5. นางสาวธนิภา    ชนะโพธิ์ชัย
6. นางสาวจุฑารัตน์    จันมา
7. นายนิติชัย    ใจซื่อ
8. นายนราธิป    นวนจันทร์
9. นายอภิชาติ    หยกวิภัยกุล
10. นายยศพันธ์    แซ่ฉา
11. นายสิงหา    พสุกันต์
12. นายฉันทวัฒน์    หม่นสุ
13. นางสาวณหทัย    กาญจนไพริน
14. นางสาวชนกทิพย์    พูเจริญ
15. นางสาววิภาวี    ชูกลิ่น
16. นายศุภวิชญ์    นุเงิน
17. นายณรงค์พล    ไอดุ๋ง
18. นายชิษณุพงศ์    ประทุมเพชร
19. นางสาวรพภีพรณ์    ชูเรือง
20. นายเจษฏา    จันทิมา
21. เด็กหญิงมะลิลา    แซ่จ่าง
22. นางสาวอมลวรรณ    แซ่เท่อ
23. เด็กหญิงอมรรัต    แซ่เท้า
24. เด็กหญิงศศิกานต์    ลีรัตนีจักร
25. เด็กหญิงอาทิตยา    สุทองงาม
26. นางสาวศสิวิมล    หาญโกศล
27. นางสาวมยุรา    แซ่เจ๋า
28. เด็กหญิงญาณี    ไตรณรงค์
29. เด็กหญิงพรสวรรค์    วนาลัยสุขสันต์
30. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ดนอมวรกุล
31. นางสาวชไมพันธ์    เลาย้าง
32. เด็กหญิงกมลวันท์    เลาว้าง
33. เด็กหญิงเจตน์สิริ    แซ่ยะ
34. เด็กหญิงดาราณี    เซ่งจ่าว
35. เด็กหญิงสุดารัตน์    แซ่วะ
36. เด็กหญิงรัตนาวดี    โธจนกีรีสันติ
37. นางสาวสุปวีณ์    แสงเพชรไพบูรณ์
38. เด็กหญิงอนงค์    เลาย้าง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณัฎฐานิพล    ก่ำศรี
2. นางสาวนิตยา    อุตระธานี
3. นายบุญทวี    ตะยะพงศ์
4. นายศุภณัฐ    ยศหล้า
5. นายสุชาติ    รัตนอารยธรรม
6. นายอนุสรณ์    แก้วมี
7. นางสาวเสาวนีย์    ต๊ะต๋า
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16
8 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสมาพร    รัตนวราห
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ยิ้มเจริญ
3. นางสาวกาญจนา    อินขำ
4. นางสาวณิชาภัทร    สุดจิตต์
5. นายภัคพล    สุวรรณชาติ
6. นายศิริพร    กาบทอง
7. นางสาวสตรีรัตน์    ดรุณเพ็ชร
8. นายณัฐพงศ์    พาณิชย์
9. นางสาวณัฐณิชา    หาญใจไทย
10. เด็กชายรัชชานนท์    อ่อนศรี
11. เด็กชายพีรพัฒน์    เพียรชัยภูมิ
12. นายชลธี    มัณทัศน์
13. นายรัตนกิตติภัทร    สิงห์เถื่อน
14. เด็กชายธีรศักดิ์    เซียรัมย์
15. เด็กชายวิชชากร    สังขดิษฐ์
16. นายจักกฤษ    ทองประดับ
17. เด็กชายกิตติกร    แก้วแหวน
18. เด็กหญิงทักษิณี    แวมประชา
19. นางสาวศิริพร    บัวงาม
20. นางสาวทิพย์วารีย์    นิ่มสวัสดิ์
21. เด็กชายผาภูมิ    บุญพันธ์
22. เด็กชายรัฐภูมิ    แสงสร้อย
23. เด็กชายไพศาล    จึงวิบูลย์สถิย์
24. เด็กชายพลกฤต    นิ่มพงษ์
25. นางสาวจารุวรรณ    นาดำ
26. นางสาวสุวิมล    นามวงศ์
27. เด็กหญิงณัฐภัทร    อมรพิศาล
28. เด็กหญิงฟ้าใส    วัชชวงษ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกำไร    โสภาพ
2. นายกิตติศักดิ์    แสงจันท์
3. นางจินตนา    พรมชัยชนะ
4. นายณพลพงศ์    ด้วงกลัด
5. นางพิมลพรรณ    ทาจวง
6. นายศุภชัย    ชลาสินธุ์
7. นายสนธยา    รอดแสวง
8. นางอรนุช    ชาติพันจัน
17
9 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวอัมพรทิพย์    ลือล้ำ
2. นางสาวญานิศา    แซ่ว่าง
3. นางสาวโสรยา    เมืองเดช
4. นางสาวปานทิพย์    ลุมจุม
5. นายธราธร    สกุลบุญญาธิการ
6. นายชาญชัย    แซ่แจ๋ว
7. นางสาววัชรี    แซ่กือ
8. นางสาวนภาพร    แข่งขัน
9. เด็กชายราชพฤกษ์    อินยะยอง
10. นางสาวธิดา    แซ่กือ
11. นางสาวรุจิรา    ตะราษี
12. นายอนุชาติ    ศรีพระจันทร์
13. เด็กชายอินทัช    แปงสา
14. เด็กหญิงเจนจิรา    ขวัญธนจิระกุล
15. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ชื่องาม
16. เด็กหญิงวันเพ็ญ    แสงสีสุข
17. เด็กหญิงปริยฉัตร    นันตา
18. เด็กหญิงอัญชลี    กมลปราณี
19. เด็กหญิงปรียานุช    สุริยะไชย
20. เด็กหญิงสุรีรัตน์    แซ่ลี
21. นางสาวรัตนมน    วนาพงษสกุล
22. นางสาวรัตนมน    ยอดคีรียง
23. นางสาวตุ๊กตา    เชอหมื่อ
24. เด็กหญิงสรวรรณ    ประเสริฐศรี
25. นางสาววิภาพร    ใจพัฒนา
26. นางสาวทิพย์ระวี    แซ่ฟุ้ง
27. นางสาวพิกุลทอง    วงค์สวาส
28. นางสาวนัทกานต์    ใจดี
29. นายไกรวิชญ์    กันอินต๊ะ
30. นายสิรชน    ตาสิงห์
31. เด็กหญิงสุนีย์    แซ่ว่าง
32. เด็กหญิงหยาดพิรุณ    มูลกิน
33. เด็กหญิงอลีนา    โคเวียง
34. เด็กหญิงพีรดา    ชมภู
35. เด็กชายเอกภพ    เลาต๋า
36. เด็กชายธีรชัย    มีใจ
37. เด็กชายโยธิน    รัศมีจันทร์
38. นางสาวเจวรินทร์    มุงเมือง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกันยากร    บัวสี
2. นางพิมฉวี    ปิงแก้ว
3. นายศักดิ์สิทธิ์    สุวรรณกูล
4. นายีธีรัตน์    ปิงแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6
10 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายนภสินธุ์    วงศ์ภูริวัฒน์
2. นางสาวประภัสสร    ทัตธนประเสริฐ
3. นายนันทพัฒน์    บุญยะกมล
4. เด็กชายภูมินรินทร์    บุญแรง
5. นายกนกพล    ขยันขาย
6. เด็กหญิงกมลชนก    เรือนคำ
7. นางสาวณฐมน    แสนใส
8. เด็กหญิงศตพร    บัวเขียว
9. เด็กหญิงณัฐชนน    หวังสันติธรรม
10. นายศิวดล    แก้วยา
11. นายภูมิรพี    สมหล่อ
12. เด็กชายกัณตภณ    แก้วจันทร์
13. เด็กหญิงอรวรรณ    คบทองหลาง
14. นายปิยวัฒน์    นามจิต
15. นางสาวปิยะณัฐ    สุทาคำ
16. เด็กชายศิวกร    รุ่งเรือง
17. เด็กชายณัฐกร    มาฟู
18. เด็กชายภานุวัฒน์    อำขำ
19. เด็กหญิงณาริณี    เสมอเชื้อ
20. นายพิชญา    ปัญญาสิทธิ์
21. เด็กชายชวณภัทร    อินต๊ะสาร
22. เด็กหญิงฐิติพร    ศรีปาน
23. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เกษมเศรษฐพัฒน์
24. นางสาวเจนนภา    ทวีอภิรดีบุญตา
25. นางสาวสิริมา    ขัตนา
26. นางสาวทับทิมทอง    อ้อยบำรุง
27. นางสาวกนกภรณ์    พรหมเผ่า
28. นางสาวกชกร    ชอบจิตร
29. นางสาวนริศรา    ปิติยาภิรมย์
30. นางสาวปรียาภรณ์    กองลี
31. นางสาวจณิสตา    ตั้งกระจ่างจิตร
32. นางสาวสโรชา    เครือคำ
33. นายจักรพงษ์    วงศ์ปัญญา
34. นายอัษฎายุธ    ทุนกุล
35. นางสาวณัฐนีกรณ์    กุมารแก้ว
36. นางสาวศิริฌานี    นวลไชยดี
37. นางสาวจุฬาลักษณ์    คำเชื้อ
38. นางสาวปราณี    ไชยวงศ์
39. เด็กหญิงสุธาสิณี    ชาญสาร
40. นางสาวเพียงขวัญ    อิ่มใจ
1. นางสาวนัฐกานต์    ศิริอาภรณ์
2. นายพงศธร    โพธิแก้ว
3. นางสาววชิราภรณ์    มหามิตร
4. นายสิทธิโชค    หากิจ
5. นายเปรมฤทธิ์    อินแต่ง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิชาติ    ยอดดอยสูง
2. นายตฤษณา    กระบวนศิริ
3. เด็กหญิงนันทิตา    พนิกานันท์
4. เด็กหญิงวรรณา    จันทร์ตา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    ต๊ะจ่อมื่อ
6. เด็กหญิงสุพัตรา    สมบุญนา
7. เด็กหญิงปุญญิศา    ธนภัฒน์กรกูล
8. เด็กหญิงเครือแสง    ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงแก้วตา    ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงยุพิณ    ปัญญาโชค
11. เด็กชายธนพล    ทองขาว
12. เด็กหญิงพรพรรณ    ผกานิรมล
13. เด็กหญิงยุภา    สวัสดิ์สุทธินนท์
14. นายพิรภพ    ไพรพนาวัลย์
15. เด็กหญิงยิ่งดี    ปัญญาพาโชค
16. เด็กชายยงยุทธ    มณีวิจิตรแสง
17. นางสาวศรีประพันธ์    ไม่มีชื่อสกุล
18. นางสาวกันยารัก    จงสมบูรณ์โชค
19. นางสาวปาลินี    เบเชกู
20. เด็กชายณภัทร    สนุกใจ
21. เด็กหญิงชนาภรณ์    สารคำ
22. เด็กชายเอกพล    ไม่มีชื่อสกุล
23. เด็กหญิงฉันทนา    ยอดดอยสูง
24. นายอ่องเมือง    ไม่มีชื่อสกุล
25. นายพุทธชาต    อมรอาจหาญ
26. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    ไม่มีชื่อสกุล
27. เด็กหญิงวริษา    นะภา
28. นางสาวสุรภา    คีรีวิริยจิตต์
29. นางสาวนิชา    พรชัยเจริญสุข
30. เด็กหญิงวรัญธร    วงศ์สำราญชัย
31. นางสาวสมศรี    ปุลาพร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายฆ้องชัย    กันยวิมล
2. นางสาวจุฑารัตน์    ปฐมสกุลไพร
3. นางสาวนารีรัตน์    สร้างสรรค์
4. นางสาวรัตณี    คำสังวาลย์
5. นายสหรัฐ    สุมาลี
6. นายสุวภัทร    มณีวัฒนพร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11
12 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวเกศณี    ดีสมปรารถนา
2. นางสาวสุทธิดา    พัฒนพงพี
3. นางสาวณัฏฐณิชา    ปู่มองผอ
4. นายวีระชัย    ธารารำไพ
5. เด็กชายทิวัตถ์    วุฒิศีลวัต
6. นายนพรุจ    บรรจงอเนก
7. นางสาวฐิติมา    พิลาสชวนพิศ
8. นางสาวจินดารัตน์    รำไพพนม
9. นางสาวจารุวรรณ    แฮแก้ว
10. นางสาวอรสา    แฮแก้ว
11. นางสาวธีรภาภรณ์    แสนศรี
12. เด็กหญิงอุษามณี    ผ่องพินิจศรี
13. นางสาวอาทิตยา    ผลวิญญู
14. นางสาวสุมาลี    จินดาพิรุณ
15. นางสาวกรองทอง    ใจสดใส
16. นางสาวอรณี    เบี้ยจันทร์
17. นางสาวสุนารี    พงศ์โชติสาคร
18. นางสาววัทนวิภา    ชัยสมร
19. นางสาวดารารัตน์    ศิโรราบหาญ
20. นางสาวอรวรรณ    เย็นร่มธรรม
21. นายธีรศักดิ์    เอโหย่
22. นายธีรภัทร    แลสันกลาง
23. นายโชคชัย    สุนทรเลิศพจน์
24. นายนันทิพัฒน์    ใจตา
25. นายกิตติ    กันทะ
26. นายสุรเดช    รุ่งโรจน์ประชาชื่น
27. นางสาวอารี    พะแนะ
28. นายจันทร์    อาลอย
29. นางสาวเสาวณีย์    ลาพอ
30. นางสาวสุชานาถ    พิมพารุ่งโรจน์
31. นางสาวอาทิตยา    ปานดุษฎี
32. นางสาวภัทรวดี    นิลศิลา
33. นางสาวบัณฑิตา    แซ่ฟุ้ง
34. นางสาวพรรณภสา    เหลืองหล้า
35. นางสาวอภิชยา    สุแฮ
36. นางสาวศุภาพิชญ์    ยะมัง
37. นางสาวหทัยรัตน์    แฮแก้ว
38. นางสาวปรียาภรณ์    ฟองตายา
39. นางสาวหนึ่งธิดา    พิมพารุ่งโรจน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกิตติยา    กันทะ
2. นายณัฐวุฒิ    อบเชย
3. นางสาวประภาพรรณ    สุภา
4. นายพระรถ    แก่นท่าตาล
5. นางวราภรณ์    จิตสุข
6. นายสุภวัฒน์    อัครเศรษฐัง
7. นางสาวอัญชลา    พรหมพิจารณ์
8. นายอานนท์    สุกันทา
8
13 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    วงศ์อามาส
2. เด็กหญิงพิมพิพัฒ    ทองคำ
3. เด็กหญิงมาริศา    รักใคร่
4. เด็กหญิงนฤภร    ขุนแก้ว
5. เด็กหญิงสุทธิดา    โพธิ์ทอง
6. เด็กหญิงกัญญาภัค    การภักดี
7. นางสาวณัฐชา    นุสเส
8. นางสาวอรัญญา    วงศ์บุญมา
9. นายกันตพงศ์    ธัญญเจริญ
10. นายชยาทิต    อเนกอนันต์
11. นายบุญพาชัย    แจ้งอิ่ม
12. นายณัฐพล    ทองลิ่ม
13. นายธนะภัทร    วิเศษกุล
14. นายธนากร    ผิวผ่องจันทร์
15. นางสาวพิมพ์มาดา    ตาลน้อย
16. นางสาวอัญชิสา    พึ่งดี
17. นายพีรพัฒน์    พรรษา
18. เด็กชายอัฑฒ์อธิศ    ปานดำ
19. เด็กชายพัสกร    มาตรอง
20. เด็กชายรพีภัทร    สวินขุนชัย
21. เด็กชายสิงห์หา    โพธิ์บุญ
22. เด็กชายกิตติพงษ์    เถื่อนสุข
23. เด็กชายกิจเกษม    ประกอบผล
24. เด็กชายอนุสรณ์    สิงห์ษา
25. เด็กชายกฤชณัฐ    เต็มปลื้ม
26. นายภัทรพล    มาน้อย
27. นางสาวสุธิดา    จิตอามาตย์
28. นางสาวกุลธิดา    ปั้นตระกูล
29. นางสาวสุธิมา    สุขอิ่ม
30. นางสาวปานตะวัน    กันถาด
31. นางสาวศุภลักขณา    มีผล
32. นางสาวอรอนงค์    เส็งสุขสุวรรณ์
33. นายจารุวัฒน์    จันทร์ศรี
34. นายเอกลักษณ์    เขาอิน
35. นายพลรบ    บุษย์ศรี
36. เด็กชายกฤษดา    แร่ดี
37. นางสาวปรางค์ทิพย์    กลิ่นหอม
38. นางสาวลัดดาวัลย์    อุตะมะ
39. นางสาวพัณณกานต์    ทองสมัย
40. เด็กชายทศพร    สุจจะชารี
1. นายกิตติพงษ์    ป้อมเสมา
2. นายภานุพงศ์    ก้อนทอง
3. นางสาวอรวรรณ    สังเที่ยง
4. นายเลอพงศ์    กัณหา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    ด้วงลา
2. เด็กชายนิรวัตน์    แสงสุข
3. เด็กหญิงพรสวรรค์    แสนดี
4. เด็กหญิงสุภัสสรา    หินทอง
5. เด็กหญิงชุติมา    ชาบา
6. เด็กหญิงชนินทร์    ชาบา
7. เด็กหญิงวิภากรณ์    สมานกสิกร
8. นางสาววรรณ์เพ็ญ    พุทธสิงห์
9. นางสาววรรณศิริ    แป้นแก้ว
10. เด็กหญิงณภัทร    จารย์คำมา
11. นางสาวณัฐริกา    กันยาประสิทธิ์
12. นางสาวภาวิณี    น้อยลา
13. เด็กหญิงณัฏฐนิฐ    นุชนาถ
14. เด็กหญิงสุดารัตน์    นามศิริ
15. นางสาวชนิสรา    สีอ่อน
16. นางสาวเนตรนภา    บุญจอม
17. เด็กชายปฏิภาณ    รุกขะวัฒน์
18. เด็กหญิงจีรนัน    รุ่งเรืองวิทย์
19. เด็กชายพิชิตพงษ์    กองผ่าน
20. เด็กชายพารุเวช    วงษ์ไชยา
21. เด็กชายศิรวิชญ์    คงมีผล
22. นายกฤษณพงศ์    จิตรคง
23. เด็กชายจักริน    จันสมดี
24. เด็กชายณัฐวุฒิ    พรหมบุญ
25. นายอภิวิชญ์    พันธตา
26. นายธนกร    นนตะสี
27. นายณัฐพงศ์    ทองปลิว
28. นายกอบชัย    จารย์คำมา
29. นายประชา    จารย์คำมา
30. นางสาวชไมพร    คำสอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชัยวุฒิ    แสงมณี
2. นายชัยวุฒิ    แสงมณี
3. นายธานินทร์    ทองคำสุก
4. นายบัญชา    อเนกะเวียง
5. นางสาวรวีวรรณ    ซ่งสกุลไพศาล
6. นางสมฤดี    แสงมณี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19
15 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญกร    แก้วตา
2. เด็กชายรัชชานนท์    กันทะวงค์
3. เด็กชายอดิศักดิ์    เทพวงค์
4. เด็กหญิงกนกพร    ไชยพล
5. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ยืนยง
6. นายรัชชานนท์    มินทะนา
7. เด็กหญิงสิริญากร    ไชยวัน
8. นายณัฐชนนท์    ใจโลกา
9. นายธีรพล    สมวรรณ์
10. นายกรรชัย    ชูราศรี
11. นางสาวกัญญาวีร์    ทวีชาติ
12. นางสาวนันนภัทร    กันทะสอน
13. นายธนกร    ตาธิกา
14. นายวิชชานนท์    ทับสุวรรณ
15. นางสาวปณิดา    วงค์ผา
16. นางสาวพรรณราย    ขุนเหล็ก
17. นายนภัทร    ท้าวแก่นจันทร์
18. นางสาวกัลยาภรณ์    หาญกำจร
19. นายนันทวุฒิ    โมตะมะ
20. นางสาวบุณยพร    มีทรัพย์
21. นางสาวสุพัตรา    ขุนเพ็ง
22. นางสาวศยามล    ธรรมชื่น
23. นายกฤษณะพงศ์    สุจิเจิม
24. นายพนธกร    สามี
25. นางสาวสุดารัตน์    ไชยยศ
26. นางสาวสุนันทา    โคตะมูล
27. นางสาวญนันทพร    ศรฤทธิ์
28. นางสาวพิชญธิดา    สิทธิพิเศษ
29. เด็กชายสิทธิชาติ    กันธิยะ
30. นายอธิพัฒน์    สุรินตา
31. นายศุภกฤต    ยาวงค์
32. นางสาวสายธาร    อินกรัด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวพรพิมล    ณ คำ
2. นางสาวอินทร์ทุอร    จำนง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12
16 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐริกา    ฐิติวราวิวัฒน์
2. นางสาวกนกวรรณ    คงถาวร
3. นายธนวรรธน์    สุลัยศรี
4. เด็กชายศุภกิจ    ปันผสม
5. เด็กหญิงพัชรา    ชมพูลาว
6. เด็กหญิงจิรัชยา    จำปาโชค
7. เด็กหญิงปาลิตา    ธรรมสอน
8. เด็กหญิงวรพิชชา    เข็มทอง
9. นายศุภกร    สอนบาลี
10. นายอรรถพล    นุ่มเกิด
11. นายธนชัย    วรรณชัย
12. นายชิติพัทธ์    กันทะวัง
13. นางสาวสกาวรัตน์    แซ่อุ้ย
14. เด็กชายปาริวัฒน์    แก้วหนิ้ว
15. นายธีรวิทย์    พงสปิน
16. นายเอื้ออังกูร    ภูมิพลับ
17. นายเพทาย    ตาแก้ว
18. นายธรนันท์    หีบหรับ
19. นายธนวัฒน์    เดชศึกศักดิ์
20. นางสาวเนตรนภา    ยาวีระ
21. นายอัศนัย    คำลังสี
22. นายวิสิทธิ์    มูลยศ
23. นายธีรพงษ์    สุภาเปี้ย
24. นายจิรกิตต์    จารสิงห์
25. นางสาวจันจิรา    ปวนสิงห์
26. นางสาวพิณตะวัน    ยงเยี่ยงพันธ์
27. นายอิศราพงศ์    หมื่นยอง
28. นางสาวฐิติมา    จินดาหลวง
29. นางสาวปิยฉัตร    จันทร์สม
30. นางสาวนิรชา    จินามา
31. นางสาวนันทิกานต์    ไชยจิตต์
32. นางสาวศิริลักษณ์    จินดาหลวง
33. นายธนวิทย์    เกษวงษ์
34. เด็กหญิงธนัชชา    ไชยเดช
35. นางสาวมานา    เหล็กจันทร์
36. นางสาวชลธิชา    สมมา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวปาณิสรา    พิมพิรัตน์
2. นางรุ้งตะวัน    ไชยเจริญ
3. นางสาวศิริรัตน์    จุมปูวงศ์
4. นางสาวสุพัตรา    จินดาหลวง
5. นางสาวสุริยาพร    ญาณตาล
6. นางสาวอัจจิมา    ศิริสูตร
7. นายเรืองฤทธิ์    พินิจพรรณ
8. นายเอกดน    อินต๊ะปัน
14
17 41 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษณะ    ลิ้มรส
2. เด็กชายธีรภัทร    อินสอน
3. เด็กชายชัยวัตร    สีสด
4. เด็กชายโชติอณัณต์    ดีเหลือ
5. เด็กชายศตายุ    ช่อดาว
6. เด็กหญิงวารีรัตน์    สิงโต
7. เด็กหญิงพัชธิดา    บุญคุ้ม
8. เด็กหญิงสุมณทา    พิมเนียม
9. นายบุญญฤทธิ์    ทองคง
10. นายรัชชานนท์​    นันต๊ะยศ
11. นายก้องภพ    แก้วศรี
12. นายยุทธพงศ์    ทองหมื่นศรี
13. นางสาววิจิตรา    นาควิจิตร
14. นางสาวพรพิมล    แสงถึง
15. นายณัฐวุฒิ    ฤทธิ์ร้อน
16. นางสาวชลดา    กองเกิด
17. นางสาวปิยพร    อินทฤทธิ์​
18. นางสาวสริดา    บัวกลอย
19. นางสาวศิริพร    ทักท้วง
20. นางสาวสายฝน    บัวบาน
21. นางสาวกัลย์สุดา    ทองบุญมี
22. นางสาวนนทรี    ศรีนวล
23. นางสาววราภรณ์​    เมืองแก้ว
24. นางสาวภูริชญา    อัมพะวัน
25. นางสาวธนารีย์    อ่องเกษม
26. นายณัฐพงษ์    เชื้อสะอาด
27. นางสาวอริสา    น้ำทิพย์​
28. นางสาวณัฐภัสสร    ทั่วดาว
29. นายธนวัฒน์    กิ่งแก้ว
30. นางสาวกัญญารัตน์    วัฒนา
31. นางสาวอาทิตยา    แสงดารา
32. เด็กชายณัฐวุฒิ    กิ่งก้าน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกรกช    อ่ำทิม
2. นางสาวจิรสุดา    พยอม
3. นายจีระศักดิ์​    พวงขจร
4. นางน้ำเงิน    สำอางค์ยอด
5. นางสาวประพาพร    ไกรกิจราษฎร์
6. นายศศิน    คมขำ
7. นายศักดิ์ธรรมนูญ    หงษ์ทอง
8. นางสาวสายทอง    หลากจิตร
7
18 42 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายปภาวินท์    เพิ่มพูล
2. เด็กชายนฤสรณ์    ละอองทรง
3. เด็กหญิงนัฏชา    อินทนาพงษ์
4. เด็กหญิงพิมพิศา    ดีกุดตุ้ม
5. เด็กหญิงสุธารินี    เพิ่มพูล
6. เด็กหญิงสุชาวดี    แสวงลาภ
7. เด็กหญิงเกตน์นิภา    รุ่งโรจน์
8. เด็กหญิงประกายมุข    รุ่งโรจน์
9. เด็กชายอำพล    พิมพ์เหมือน
10. เด็กชายวิเชียร    นิระมัย
11. เด็กหญิงสุชานุช    ใสยัง
12. เด็กหญิงดวงกมล    ลิขิต
13. เด็กหญิงบุริมนาถ    แสงนาค
14. เด็กหญิงศศิมา    พ้นพาล
15. เด็กหญิงกชกร    ขาวนวลจันทร์
16. เด็กชายณัฐกร    ลำดับ
17. เด็กชายชัยวัฒน์    สียา
18. เด็กชายคุณากร    ชำนาญ
19. เด็กชายเสรี    เรืองฤทธิ์
20. เด็กชายอนุวงค์    พงษ์พันธ์
21. เด็กชายสงกรานต์    แดงปิ่น
22. เด็กหญิงกุลธิดา    นามกร
23. เด็กหญิงรัตนากรณ์    มูลแก้ว
24. เด็กหญิงณัชชา    ติ๊บแก้ว
25. นางสาวกฤษณา    หล่มชารี
26. นางสาวปรางค์ทิพย์    ละอองทรง
27. นางสาวสิริกร    ใต้คีรี
28. นายอิศรา    เทพธิดา
29. นางสาวกนกพร    พร้อมมิตร
30. นางสาวสุจิตรา    จามูล
31. นายชลสิทธิ์    ระมัด
32. นายนิรุตติ์    ศรีสงคราม
33. นายชลกาญจน์    วัสสระ
34. นายอธิวัชร์    สุดสาคร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชานนท์    ภาคภูมิพงศ์
2. นางธารารัตน์    ใจดี
3. นายมงคล    ระงับใจ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรันยา    จันขาว
5. นายสิทธิเจต    ปิ่นแก้ว
6. นายสุบิน    วันมูล
7. นายสุวิทย์    ดวงทอง
8. นางสาวเกตุมณี    หลักฐาน
18
19 44 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวสาวิตรี    คำเต้อ
2. นายวีระณัฐ    ปัญญา
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    แซ่กือ
4. เด็กชายปาฏิหาริย์    ยิ่งพิบูลคุณานันท์
5. เด็กหญิงณัฐนรี    สินไพบูลย์เลิศ
6. เด็กหญิงฝนลดา    ชนิดาพงศ์พันธุ์
7. นายธีรัตน์    แซ่ว้าน
8. นายศักดิ์พล    แซ่หมี่
9. นางสาวตรีรัตน์    แซ่ม้า
10. นางสาวรวีวรรณ    แซ่ย้าง
11. เด็กชายอนันต์    แซ่ม้า
12. เด็กชายทัศน์พล    พันธ์รัตนชาติ
13. เด็กชายอรรถวิท    กามาด
14. เด็กชายพัชรพล    แก้วศรี
15. นายอริญชัย    แซ่ยั้ง
16. นายเดชา    ชัยภูมิเสรี
17. นายธงชัย    มังกรอัศว
18. นายวัชระชัย    เมืองมา
19. นายวรชาติ    แซ่จาง
20. นายสุรพัศ    แซ่เท้า
21. นายไตรภพ    แซ่ท้าว
22. นางสาววันเพ็ญ    เจริญผลิตผล
23. นางสาววศินี    ศรัญย์กุล
24. นางสาวพิมพ์วิไล    แซ่เล่า
25. นางสาวษัณมาส    ชัยกิจกุล
26. นางสาวอังคณา    ท้าวเจริญธรรม
27. นางสาวกรพิณพ์    แซ่สง
28. นางสาวพรอนงค์    แซ่เฮ่อ
29. นางสาวรัชนีกร    วิชิตชัยเจริญกุล
30. นางสาวกัลยรัตน์    แซ่ยั้ง
31. นางสาวรุ่งอรุณ    แซ่โซ้ง
32. นายกิติพงศ์    แซ่กือ
33. นายนิพัทธ์    ลีพิพัฒนกุล
34. นางสาวหอมจันทร์    กมลปราณี
35. นายลิขิต    วัฒนายั่งยืน
36. นายภูธเนศ    แซ่พ่าน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพรเทพ    สว่างแก้ว
2. นางสาวภานุมาศ    เคหะลุน
3. นางสาวรัชนี    เครือวงค์
4. นายฤทธิไกร    วีระ
5. นายวิธวินท์    นาศฤงคาร
6. นางสาววิลาวัณย์    โต๊ะถม
7. นางสาวสุชาดา    เสือกลิ่น
8. นางสาวสุพิศ    ศรีบัว
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................