งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 138
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัดนรินทร์    แก้วจินดา
1. นายดัสกร    สุริหาร
31
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุณยกร    วารินทร์ศิริกุล
1. นางสาวนัศศิพิมาณ    คุณาสวัสดิ์
21
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายชินวัตร    วงษ์ปัน
1. นางวันทนีย์    กาวิลเครือ
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสหรัด    สวัสดี
1. นายจรินทร์    ทะนะแสง
10
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายหลักทรัพย    พวงสอาด
1. นางกิตติพร    พุฒแก้ว
6
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจีรศักดิ์    ทาสุวรรณ
1. นายวุฒิพงษ์    สีสุก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิรัตน์    ชุมภู
1. นายเจริญ    สุตาศิลป์
10
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรมินทร์    ไชยเรือน
1. นางสาวภัทธิรา    กุลณาวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายจตุพล    บุญมาปะ
1. นายสุรพันธ์    ยารังกา
6
10 10 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนิกร    พัดฉา
1. นายประดิษฐ์    เลิศนอก
17
11 11 โรงเรียนหัวเฉียว สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    นิลเผือก
1. นางสาวรภัสสรณ์    ขำบุญ
17
12 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายวุฒิชัย    ศิริบูรณ์
1. นายสมพร    ตรีสงค์
ชนะเลิศ
13 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    ชัยเจริญรุ่งโรจน์
1. นางสาวสุดาพร    แดนทองมณีกุล
26
14 14 โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัควัฒ    นุอินทร์
1. นายณัฐวุฒิ    จาดแห
17
15 15 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายอภิรักษ์    ม่วงมัน
1. นายสิทธิพันธ์    กันธิยะ
21
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิรพัฒน์    ศรีเจือทอง
1. นายคำรณ    ขอบบัวคลี่
17
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แข็งพันธ์
1. นางศรันยา    จิตอารี
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธรณินทร์    คันศร
1. นางสาวขนิษฐา    หรั่งแร่
31
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภชัย    ชูมภู
1. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
21
20 20 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิติพงษ์    ปันเจริญ
1. นายกตัญญู    แสนธรรม
31
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวเมศฐ์    วงศ์วราเจริญกุล
1. นางประทุม    ด้วงทอง
21
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายกันตพัฒน์    สุวรรณโรจน์
1. นายอมรเทพ    ฝั้นชมภู
31
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรฐนนท์    จำนงภักดิ์
1. นายสิทธิโชค    หากิจ
14
24 24 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรรยศักดิ์    ปุกคาม
1. นายสมบัติ    ศรีสวัสดิ์
31
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    น้อยวงศ์
1. นางสาวณัฐกาญจน์    แก้วสุวรรณ
31
26 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายทวัชชัย    แสนสมบัติ
1. นายสุรเดช    ตื้อยศ
27 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงศ์    อินทรา
1. นายชัยสิทธิ์    จันตาโลก
26
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    สีมะนาว
1. นายพิเชฐ    พรมอ้าย
26
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวสันต์    ปานศิลา
1. ว่าที่ร้อยเอกวีระพงษ์    ยาวะระ
10
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายภัทรพงษ์    หล้าเสาร์
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
10
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถกร    พงษ์สวัสดิ์
1. นายสืบพงศ์    หลงเวช
14
32 32 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศกร    สุริยาภาส
1. นายอนุชิต    จันทร์ย้อย
40
33 33 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณฐพรต    คำธาตุ
1. นายธวัชชัย    ตำมะ
26
34 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพร    สนเทียนวัด
1. นายสมาน    ประดับวงศ์
26
35 35 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูชิต    แสงจันทร์
1. นายสมศักดิ์    ใจเที่ยง
31
36 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ดวนสิงห์
1. นายธนากร    ติยะวิสุทธิ์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 38 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายจิรภัทร    รุ่งเรืองนอก
1. นายศุภชัย    ปัญโญ
31
38 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพีภัทร    กันสม
1. นายสิงห์ทอง    เลี่ยมแก้ว
21
39 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายโชคชัย    ศรีช้วง
1. นายมาวิน    จันทร์สา
6
40 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายอินทรชิต    สีหามา
1. นายมาโนช    พงษ์ปรีชา
39
41 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัชภูมิ    วิมุกตาคม
1. นายอธิพันธ์    ชัยศรี
6
42 43 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนาดล    ศรีคงยศ
1. นายนพดล    ดิษร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
43 44 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายลิทู    -
1. นายชัยณรงค์    รองงาม
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................