งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 139
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายณัฐนรินทร์    บุญเทพ
1. นางสาวปานไพลิน    กันทะเนตร
13
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายสิทธินนท์    อินสามตา
1. นายจิรฤทธี    ศรีพวก
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายกนกพล    เริงจักร์
1. นายกรณ์    อินเรือง
11
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายกิตติศักดิ์    พะระนะพันธ์
1. นางสุมนรัตน์    ภู่พงศ์ชนางกูร
37
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายธวัลรัตน์    พงศ์กู่
1. นางกิตติพร    พุฒแก้ว
28
6 6 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายอภิเชษฐ์    แก้วทิพย์
1. นางมณฑิตา    กิจวัทวรเวทย์
34
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายอาชาไนย    ทรายหมอ
1. นายเจริญ    สุตาศิลป์
22
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายวิทวัส    มารัด
1. นายสิทธิชัย    ศศิทัตต์
12
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายนันทวัฒน์    กันยานัน
1. นายนิติศักดิ์    เต๋จ๊ะ
33
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายวีรพล    บุญเพ็ชร
1. นายอนุพงษ์    รักยุติธรรม
7
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    สุวรรณยี
1. นายมาโนช    วิริยะ
31
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายชยพล    โคโรจวง
1. นางสาววลีรัตน์    สิทธิโชค
37
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา    สุดปลายทาง
1. นายประกอบ    สุอุดมสินโรจน์
27
14 14 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายนที    อนันตศิริ
1. นายกฤษดา    เกตุทิม
20
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายเนติธร    ทองคำ
1. นายชูเกียรติ    วงศ์ใต้
37
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายรณภรณ์    เนตรดี
1. นายวิสุทธิ์โกศล    อุ่นใจ
7
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายณัฐภูมิ    วุฒิทา
1. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
29
18 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายวัชรพล    จันทา
1. นางรพีพรรณ    ท้วมทองดี
18
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายกฤษกร    ศรีวิชัย
1. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
41
20 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายปฏิพล    บรรพตธรรมา
1. นายอนุสรณ์    แก้วมี
4
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายปราบดา    ป้อมยุคล
1. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายโชคมงคล    แก้วศรี
1. นายธีรพันธ์    ปิงแก้ว
16
23 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายกมลาสน์    จำนงค์วารี
1. นายเอกชัย    นามหน่อ
26
24 24 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายณปภณ    พรหมมินทร์
1. นายณัฐพงษ์    เขียวปัญญา
34
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายพลวัต    อินทนนท์
1. นายณรงค์    เชียงแก้ว
14
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายรามิล    บุญทวี
1. นายสรภูมิ    เจียงสงวน
36
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายณัฐวัฒน์    สามคำ
1. นางสาวจันทร์พร    ปินตาเปี้ย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 28 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายนฤเบศ    แสนพรม
1. นายวรวิทย์    พรมรัตน์
22
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายภูวริศ    ทองปิ่น
1. ว่าที่ร้อยเอกวีระพงษ์    ยาวะระ
ชนะเลิศ
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายพัฒนพล    สุปินะ
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
31 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายคฑาวุฒิ    เมืองพร้อม
1. นางศิริพร    มีเจริญ
5
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายอนุศิษฏ์    สุทธิไสย
1. นางกนกวรรณ    บุญเสรฐ
25
33 33 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายชเนศ    สระสม
1. นายธงชัย    สารมะโน
16
34 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายพิพัฒร์พงศ์    ส่วยมา
1. นายณัฐพล    สวนแก้ว
37
35 35 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายณภรัตน์    บุญนำมา
1. นายปิยวัฒน์    คนเก่ง
29
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายชิติพัทธ์    กันชูลี
1. นายวิโรจน์    สุนันตา
31
37 37 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ    จำเริญ
1. นายเสกศักดิ์    พ่วงพี
9
38 38 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายทวีวัฒน์    คงทอง
1. นางขนิษฐา    ฉายากุล
6
39 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายกุลชน    พรมมินทร์
1. นายมาโนช    อรัญญะวงค์
19
40 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายอรรถชัย    คะระนันท์
1. นายสราวุฒ    มนัสสา
42
41 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร์    โพธิ์ขวัญ
1. นายมาโนช    พงษ์ปรีชา
24
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    สินนาค
1. นายอธิพันธ์    ชัยศรี
9
43 43 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายยุทธพิชัย    สุริวงศ์
1. นายสมคิด    พาวงศ์
20
44 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายธีรศักดิ์    แซ่ซ้ง
1. นายธรรมพัฒน์    บริบูรณ์
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................