งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 140
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวสุสุกาญจน์    ศรีพล
1. นางสาวณัฐนันทภัทร    ศรีพล
24
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจินตนา    แซ่ย่าง
1. นายภคพงศ์    จินาพร
43
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไพศาลวณิชสกุล
1. นายนิรันดร์    เลิศนิรันดร์สกุล
24
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัญชลี    จันทร์ฉนวน
1. นางวิไลลักษณ์    วาสนา
24
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวชุติมา    ยาใจ
1. นางกิตติพร    พุฒแก้ว
24
6 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิษฎา    ทองสี
1. นายปริญญา    ชนะวาที
24
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ดวงแสง
1. นายสมศักดิ์    ช่างศิลป์
15
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเขมิกา    ดอนกาวิน
1. นายปิยะ    คณะธรรม
15
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกัลยาณี    วันทากูล
1. นายประดิษฐ์    เขื่อนแก้ว
31
10 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศริมน    ภักดีวัน
1. นายอโนชา    จิ๋วจู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 11 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภลินี    เทียนทอง
1. นางรัชกรณ์    ทองจั่น
31
12 12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    แซ่หยาง
1. นายเปรียว    สอนยศ
31
13 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมติกา    เอกมณีไพรพงศ์
1. นางสาวจิราภา    อาทิตย์
31
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธารพลอย    สละใจ
1. นายธีรภัทร    สอนอุทัย
12
15 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิรันธนิน    สุขจี่
1. นายรุ่งชาย    เย็นตา
31
16 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิตสุภา    ศรีสุข
1. นายปิยะ    บุญสุวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาลิสา    สีสด
1. นางสาวสุนิษา    เกิดชัง
12
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนรกมล    รักกสิกรณ์
1. นางสาวขนิษฐา    หรั่งแร่
24
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    อินทร์นิล
1. นายภมร    แก้วดำ
9
20 20 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    ยองสุวรรณ์
1. นายอนุพันธ์    ปัญญาอุ้ย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชิตชนก    รอดสัมฤทธิ์
1. นายราชันย์    ชัยศุภสกุล
9
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานทิพย์    ทินกร ณ อยุธยา
1. นางสาววิลาวัลย์    ทะวะดี
21
23 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ศร่ีชัย
1. นายอิทธิกร    มาฟู
31
24 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมาริษา    อุ่นถิ่น
1. นายอภินันท์    มิ่งเมือง
24
25 25 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดาพร    บุญกิติ
1. นางสาวกุลปริยา    รอดสุวรรณ
12
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดารารัตน์    แต้มลึก
1. นายสรภูมิ    เจียงสงวน
9
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงผกามาศ    จันทรโอ
1. นางธนภร    จิตธำรงสุนทร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 28 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนันต์ชิตา    ชมมิ
1. นางสาวอธิปภา    ธนูสนธิ์
21
29 29 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพอร์สภัสรา    วัฒนาจิรวัฒน์
1. นายทองสุข    ศรีปน
7
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    บรรจงอเนก
1. นายพระรถ    แก่นท่าตาล
42
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีวิลัย
1. นายสืบพงศ์    หลงเวช
7
32 32 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา    พิมชนะ
1. นางสาวอาภร    บุญลับ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปีย์รดา    ขัตติวงษ์
1. นายเลอพงศ์    กัณหา
21
34 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงเนตร    รอดนิล
1. นายนำชัย    บุญแท่ง
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มุงมา
1. นางสาวเกษฎา    ดวงจิตร
31
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเอวิตตรา    การะวัง
1. นายวิโรจน์    สุนันตา
31
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิธิชญา    มั่นเกษตรกิจ
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
ชนะเลิศ
38 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เครือวงค์
1. นายประวิทย์    ณ พิกุล
31
39 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัณนิภา    กันธิยะ
1. นางดวงฤดี    บุญเรือง
31
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตยาวดี    ภูมิดล
1. นายนิพนธ์    กกขุนทด
15
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิไลพร    สว่างพงษ์
1. นางสาวน้ำทิพย์    บำเหน็จ
15
42 42 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    สีสกุล
1. นายศราวุฒิ    ถ้วนถี่
15
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ดีสมไพบูลย์
1. นายจิรวัฒน์    นาควิจิตร
15
44 44 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    กระทิงเก่ง
1. นายประจักษ์    คำเชื้อ
31
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................