งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 141
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจฉรีย์    ใจกว้าง
1. นายสุชาติ    ยอดมงคล
21
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญวรัตน์    ไชยสลี
1. นายคีตภัทร    กัลยาณวุฒิ
21
3 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวพจมาศ    โพธิ์สาธิ
1. นายศกร    โพธิสุวรรณวัฒน์
40
4 4 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรินทรา    ประทุมเหง่า
1. นางสาวเครือวัลย์    พรมเมือง
21
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวมนัญชยา    ไชยวุฒิ
1. นายธิติพงษ์    คำมูล
41
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนันท์นพิน    ยี่สุ่นน้อย
1. นายอรรฆวุฒิ    เมืองสุวรรณ
37
7 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอธิชา    สังวรณ์
1. นายกฤษณ์    ณ ลำปาง
37
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสรา    ธรรมสัจจา
1. นางสาวภัทธิรา    กุลณาวงศ์
35
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวรุ่งทิพย์    สถิตพงศ์ไพร
1. นางโสภิดา    ปัญญาพรหม
37
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสาธิตา    เชื้อกสิกรรม
1. นายศุภเมธ    เพชรอุดม
21
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวบุญรัตน์    พันธ์ุพร
1. นายปกาศิต    เรี่ยมสุวรรณ
7
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาววิภา    คำพัน
1. นางสาวธิดาวรรณ    อยู่ดี
35
13 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวรัตตัญญู    พิริยะกมลพันธ์
1. นายอภิชัย    กันทาหอม
25
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกรัชต์    รุณสูงเนิน
1. นายชวน    ตันแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐรุจา    คำฟู
1. นายนิรวิทย์    เย็นจิต
32
16 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวราไวย์    ยังรอต
1. นายปิยะ    บุญสุวรรณ์
4
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณษา    โสทัน
1. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
29
18 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวมินทร์สุดา    ปรีชา
1. นายฐาปนา    หุ่นพ่วง
14
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอนัญญา    พลพุต
1. นายภมร    แก้วดำ
19
20 20 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวปณิสรา    ยศชัย
1. นางบุญจันทร์    อินทรีย์
5
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิมล    หรูประเสริฐรัตน์
1. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
15
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวอโณมา    สารโพคา
1. นายอมรเทพ    ฝั้นชมภู
17
23 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอินทิรา    อวิสุ
1. นายศิวะกร แผ่นทอง    แผ่นทอง
11
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภานัน    สุทธิแสน
1. นายกิตติศักดิ์    มะโน
11
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวปภาวดี    เลาหลือ
1. นายทินกร    สถิคเจริญกุล
26 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวนพวรรณ    ทนยัง
1. นายสุรเดช    ตื้อยศ
25
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    ยูโด๊ะเนาะ
1. นางธนภร    จิตธำรงสุนทร
9
28 28 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาววชิราภรณ์    ที่บ้านบ่อ
1. นางจันทิรา    รื่นราตรี
7
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    วิเศษชัย
1. นายปิยะพงษ์    เอมรุญ
25
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวโสรญา    ปลื้มใจ
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
16
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพรรณิการ์    เรือนคำ
1. นายประสาทพร    เสนาสุทธิพร
17
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวทอรุ้ง    ศรีสมัย
1. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพัตรา    สามงามยา
1. นายไพโรจน์    ยิ่งคิด
9
34 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    อ้นนารี
1. นางสงการย์    ดำชม
20
35 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวสุนันทา    โคตะมูล
1. นายวิชัย    มากอยู่
25
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวธรากรณ์    ตายะ
1. นางสาวญาณี    เนียมสกุล
29
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ชนก    สุรวัฒน์มนตรี
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
ชนะเลิศ
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวชลธิชา    กรมนา
1. นายสุเทพ    มโนสมุทร
39 39 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวอิสริยา    พุทธวงค์
1. นายสายัณห์    บุญนิล
13
40 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุกัญญา    บัวจันทร์
1. นายธีระพงษ์    คงสิบ
29
41 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวชลดา    อ่ำวงษ์
1. นางสาวดาราพร    โตงิ้ว
42 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวชณิดา    ศรีบำรุง
1. นายธานี    เกิดศรี
5
43 43 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกนิภา    พันชม
1. นายนพดล    ดิษร
32
44 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวมุทิตา    วรรณบุตร
1. นายสมาน    โตสิงห์
32
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................