งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 152
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรพิพัฒน์    วัฒนเขตร์
1. นางสาวกมลทิพย์    แก้วทิตย์
2 7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนภัสนันท์    ทองจีนทวีรัชต์
1. นางสาวพิมพ์ชนก    คะลา
3 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภสิทธิ์    สุประการ
1. นางเพ็ญศรี    อิทธิมา
4 14 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ถุงจินดา
1. นางโสภิต    ผดุงโภชน์
5 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลีลาวดี    เสนศรี
1. นางสาวจงรักษ์    คงสูน
6 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูรินทร์    ปาคำมูล
1. นางสาวเหมือนจันทร์    คำหมอน
7 18 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุริยา    โสภาวาง
1. นางวสุกาญจน์    เยาวเรศ
8 24 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรินทิพย์    คำยาน
1. นางสาวราตรี    แปงอุด
9 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐนนท์    หงษ์ทวี
1. นางสาวณภัทร    ตนภู
10 29 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศุภิสรา    ชาทอน
1. นางรำไพ    จิระสัญญาณสกุล
11 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายพรศักดิ์ดา    หน่อแก้ว
1. นางภัชรา    ธิสอน
12 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    จิววุฒิพงศ์
1. นางรตนพร    ตุ้ยยวง
13 41 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายธิติวุฒิ    บุญชู
1. นายวะรา    เอี่ยมอ้น
14 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสโรชิณี    สีใส
1. นางภิรมยา    เกิดศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................