งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 154
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกลวัชร    บุญเรียม
1. นายฉัตราภรณ์    วงศ์ดุษฎีกาล
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศดานันท์    หน่อแก้ว
1. นางอัลิปรียา    ปิงหล้า
3 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอดิศักดิ์    ดอกบานเย็น
1. นางปาริฉัตร์    ปกคุ้ม
4 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกฤติยา    แซ่เฉา
1. นางสาวน้ำฟ้า    หมื่นบุญตัน
5 6 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัชรพล    พรหมทอง
1. นางสาวสมฤดี    คำปลอม
6 7 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภาวินี    ทูลนวล
1. นางสาวรุ่งฤดี    คำมี
7 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัคพล    นันปลิว
1. นางสาวปาณิศรา    ภานุศาวิชญ์
8 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภัทรกร    คำดี
1. นางอัมพร    ปัสสา
9 12 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายสวิตต์    คงทัน
1. นางรัตนา    อ่อนสำลี
10 14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิจักษ์    อินปั๋น
1. นางกำไร    กรแก้ว
11 16 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรโชติ    หงษ์ทอง
1. นายอนุรักษ์    สักลอ
12 18 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    วงษ์สัญญา
1. นายสมภพ    สิทธิเขตกิจ
13 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรี    จินะอินทร์
1. นายผจญ    แสนอินทร์
14 20 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ลุงซอ
1. นางภริตพร    อุปนันต์
15 21 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวันชนะ    สระทองขาว
1. นายสถาพร    อุนระหัง
16 22 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    ชัยเจริญ
1. นางนฤมล    สกุลไทย
17 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทธิพงศ์    ชัยตุ้ย
1. นางสาวสุจินต์    สองคำชุม
18 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    ไชยบุญเรือง
1. นางปิยพร    มิ่งเมือง
19 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกานดา    บุญธรรม
1. นางสาวขวัญหทัย    จาระณะ
20 27 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศตพร    สุรินทร์
1. นางสาวภาวินี    ศรีบุญเรือง
21 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายกษาปณ์    ยอดยิ่ง
1. นางสาวสุจารี    มีแดนไผ่
22 29 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    ชิดนอก
1. นางสาวปัญจลักษณ์    เมฆเจริญทรัพย์
23 31 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุณยานุช    พรานกวาง
1. นายบริภัทร    วงค์งาม
24 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิณณ์ณณัช    กปิลกาญจน์
1. นางสาวมนัญชยา    จันทวงศ์
25 36 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายคมกริช    ไพรพนา
1. นางสาวสุภาณี    วงค์ปวน
26 37 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายพงศ์พล    บุตรเพชร
1. นางเกณิกา    เผือกอ่อน
27 38 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายพชรดนัย    รัตนไชย
1. นางนาตยา    พรหมเทศ
28 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑิตา    ยีมอ
1. นางศิริพร    ดอนชัย
29 40 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชรี    บัวศรี
1. นางปณิดา    พนมวัน
30 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณะ    พิมทอง
1. นายอำพล    ด่วนเดิน
31 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ผาวัง
1. นางสาวกาญจนา    นเรศชัยยุทธ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................