งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 156
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรดนย์    ธิต๊ะยา
1. นายพันธนัน    ตาจันทร์อิน
36
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายแดง    ลุงอ่อง
1. นายภคพงศ์    จินาพร
32
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายรณกร    จินดาธรรม
1. นายกรณ์    อินเรือง
35
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสหรัด    สวัสดี
1. นายจรินทร์    ทะนะแสง
17
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    เกษตรบรรพต
1. นางชนิดา    แหลมเลิศ
28
6 6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิษณุ    วังคีรี
1. นายเอกชัย    วัฒนศัพท์
15
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายวิชัย    จันทร์เป็ง
1. นายเจริญ    สุตาศิลป์
7
8 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรเมศวร์    ไชยเรือน
1. นางสาวภัทธิรา    กุลณาวงศ์
17
9 10 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    แซ่ฮ่วน
1. นายอัษฎาวุธ    มิ่งเมือง
27
10 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายตรีวิชญ์    อ่วมประเสริฐ
1. นายณัฐพล    สิฏฐกุล
34
11 12 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิเชฐพงศ์    จันทะรี
1. นายวรศักดิ์    ผ่องใส
21
12 14 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายทรนง    แก้วบัวดี
1. นายสมยศ    เนาว์กระจ่าง
37
13 15 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายอภิชัย    สุวรรณคร
1. นางสาวสุชัญญา    ใจกล้า
30
14 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิรพัฒน์    ศรีเจือทอง
1. นายคำรณ    ขอบบัวคลี่
22
15 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายจารุกิตติื    ร่าเริง
1. นายประสิทธิ์    ปัญญา
38
16 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤติน    สันติวาริณี
1. นายสายชล    ปิ่นทอง
39
17 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายภัทราวุธ    บุญธรรม
1. นายเอกชัย    ถุงทรัพย์
14
18 20 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิติพงษ์    ปันเจริญ
1. นายกตัญญู    แสนธรรม
15
19 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภณัฐ    ยศประดับ
1. นายสำราญ    อินทร์ประสิทธิ์
17
20 22 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายปกรณ์    วงศขาแก้ว
1. นายภาณุพงษ์    เฟื่องฟู
4
21 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายมรุพงศ์    เป็งเมืองงาม
1. นายเปรมฤทธิ์    อินแต่ง
5
22 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายพุทธพงษ์    ไชยมิ่ง
1. นายกิตติศักดิ์    มะโน
24
23 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรายุ    เลิศมงคล
1. นายณรงค์    เชียงแก้ว
20
24 26 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐชนน    แก้วเดชธง
1. นายพิธี    ทองแดง
22
25 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภคพล    ใจยะ
1. นางสาวศิริลักษณ์    สีแดง
9
26 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิทวัส    ศรีสุข
1. นายพิเชฐ    พรมอ้าย
12
27 29 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกฤตนัย    สีหาวัตร
1. นายวิษณุ    ทองจันทร์
11
28 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายจิราวุฒิ    เทพวงค์
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
26
29 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถกร    พงษ์สวัสดิ์
1. นายสืบพงศ์    หลงเวช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 32 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิวิชญ์    สังข์แก้ว
1. นายสิทธิพันธุ์    สุวรรณบัณฑิต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 33 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายแสนดี    กันแคล้ว
1. นายวิชรัชญ์    โอบอ้อม
24
32 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอดิศร    แซ่ตัน
1. นางสงการย์    ดำชม
7
33 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุทธิรักษ์    ภูพิลา
1. นางสาวอินทร์ทุอร    จำนง
9
34 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายโนอาห์    ภูรีรัศมี
1. นายสุเทพ    มโนสมุทร
6
35 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายอภิเดช    อินต๊ะจา
1. นางสาวอังคณา    ละออ
30
36 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภโชติ    สมพงษ์พันธ์
1. นายวจนะ    แพ่งสภา
29
37 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายรพีภัทร    ยาสมุด
1. นายมาโนช    พงษ์ปรีชา
33
38 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายรพีภัทร    จันทร์ทิม
1. นายประจวบ    ชูเชิด
13
39 44 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายลิทู    -
1. นายชัยณรงค์    รองงาม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................