งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 157
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร    ถาวะดี
1. นายวิบูลย์    ผิวนิล
15
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายสิทธินนท์    อินสามตา
1. นายจิรฤทธี    ศรีพวก
41
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายคุณานนท์    ตุ่นแจ้
1. นางสาวดารุณี    คำนวล
8
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    กลั่นแท้
1. นายจรินทร์    ทะนะแสง
5
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายธวัลรัตน์    พงศ์กู่
1. นางกิตติพร    พุฒแก้ว
21
6 6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายเอกพล    ยั่งยืนวัฒนกุล
1. นายสุรณโชค    ทองบุ
27
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายอาชาไนย    ทรายหมอ
1. นายเจริญ    สุตาศิลป์
20
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายรัชชานนท์    กันไชยแก้ว
1. นายชยพล    รัชติวงศ์
15
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายพงศกร    จอมแปง
1. นายนิติศักดิ์    เต๋จ๊ะ
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายอดิศร    เขม้นเขตกรณ์
1. นายอภิรักษ์    กัลพันธุ์
27
11 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายณัฐพงษ์    คุ้มม่วง
1. นายพรรษา    รื่นรวย
ชนะเลิศ
12 12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายเฉลิมชนม์    อินจันดี
1. นางสาวกัลยารัตน์    รามบุญคล้าย
21
13 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายวินิจ    สันทัดพนาไพร
1. นายปัญญา    ชมภู
14 14 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายอภินันท์    ปราบภัย
1. นายสมยศ    เนาว์กระจ่าง
31
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายภูธิพัฒน์    จันทะนะ
1. นายอนุสิทธิ์    ภิณโญฤทธิ์
38
16 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายวรวุธ    สุวรรณรงค์
1. นายคำรณ    ขอบบัวคลี่
12
17 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายพัสกร    สีตาสุด
1. นางกัญญณัช    คนดี
27
18 18 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายปริญญา    สาริวรรณ
1. นายอภิสิทธิ์    พรหมศิริ
34
19 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายปุญญพิพัฒน์    ใจอินยศ
1. นายเอกชัย    ถุงทรัพย์
35
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายฉันทวัฒน์    นาเตจ๊ะ
1. นายอุเทน    ศรีตระกูลวงค์
13
21 21 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายกัณญ์นิภัทร    นันทะโกมล
1. นางพจนีย์    เลอบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายโชคมงคล    แก้วศรี
1. นางสาววิลาวัลย์    ทะวะดี
9
23 23 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายกมลาสน์    จำนงค์วารี
1. นางสุขศรี    ลาดอุ่น
25
24 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายเศรษฐรัตน์    ไชยศิลป์
1. นายอรุณ    ชราชิต
10
25 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายนพดล    นุชนันท์
1. นายสาธิต    เตชะสร
15
26 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายกิตติพัฒน์    ดอกดก
1. นายพิชิต    พลหาญ
35
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายโชคทรัพย์    แก้วสา
1. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
24
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายจิรโชติ    ดีมี
1. นายพิเชฐ    พรมอ้าย
27
29 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายศิวานนท์    ไสวงาม
1. นายปิยะพงษ์    เอมรุญ
31
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายหนุ่ม    คำลือวงศ์
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
40
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายตรีเอก    สมณา
1. นายอเนกพงศ์    ชมภูวิเศษ
6
32 32 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายสุขสันต์    บุญกลาง
1. นางสาวอาภร    บุญลับ
38
33 33 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายสุรเชษฐ    ศรีวิใจบุตร
1. นายธีรภัทร    ไทยตัน
35
34 34 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายวรพล    แหยมแก้ว
1. นางสุพัตรา    เพ็ชรดี
6
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายชัชชล    เอี่ยวเฮ็ง
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช    เผ่าเมือง
31
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายพรเทพ    ชัยยา
1. นายวิโรจน์    สุนันตา
15
37 37 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายกฤษณะ    จำเริญ
1. นายเสกศักดิ์    พ่วงพี
4
38 38 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายณัฐกานต์    ไชยชนะ
1. นายกฤษณะ    เชียงแรง
25
39 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวิทวัส    แก้วคำแดง
1. นายวราวุธ    ใสวรรณ์
21
40 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายชนะชัย    พูลศรี
1. นายนายอภิชาติ    พิศวงษ์
41 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายอัษฎาวุธ    จันทร์เจาะ
1. นางสาวขวัญชนก    ไทยสุวรรณ
19
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    หลวงนุช
1. นายประจวบ    ชูเชิด
11
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายคารม    คันทวี
1. นายจิรวัฒน์    นาควิจิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    เตจา
1. นางศรีรัตน์    อินทนุ
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................