งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 158
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    เขื่อนแก้ว
1. นายวิบูลย์    ผิวนิล
36
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    คำมูล
1. นายจิรฤทธี    ศรีพวก
25
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทร์ส่องหล้า    รัตนกิจ
1. นายเจตน์    แสนชัย
14
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรวิสา    สีดี
1. นายกรรฐภัฏ    ศรีมา
34
5 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    ศรีศิลป์
1. นายชัยธัช    ชูควร
39
6 6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริเรือน    ยั่งยืนวัฒนกุล
1. นายสุรณโชค    ทองบุ
11
7 7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกรณิการ์    คำแพร
1. นางสาวศุพัชรินทร์    สุขเกษม
33
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนัญชิดาภรณ์    วิชายะ
1. นายสิทธิชัย    ศศิทัตต์
17
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงลักษิกา    โพธาวรรณ
1. นายประดิษฐ์    เขื่อนแก้ว
21
10 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศริมณ    ภักดีวัน
1. นายอโนชา    จิ๋วจู
8
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิชญานิน    โพธิ์คำ
1. นายณัฐพล    สิฏฐกุล
10
12 12 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรัชนีกร    แซ่ลี
1. นายวรศักดิ์    ผ่องใส
35
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบุศรินทร์    ลาภอภิญญา
1. นายประกอบ    สุอุดมสินโรจน์
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอุมากร    อินทรไกล
1. นางปริญดา    สอนอุทัย
23
15 15 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิริญดา    กีรติโณทัย
1. นางสาวสุชัญญา    ใจกล้า
14
16 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรตา    ผ่อนผัน
1. นายหัสชัย    ขำประไพ
26
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี    แก้วมี
1. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
18 18 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนรกมล    รักกสิกรณ์
1. นางสาวขนิษฐา    หรั่งแร่
13
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    สิริวัฒนานุสรณ์
1. นางเมทินี    จำปาแก้ว
29
20 20 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    ยองสุวรรณ์
1. นายอนุพันธ์    ปัญญาอุ้ย
5
21 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    วายะบรรณ
1. นายอภิชาติ    หมั่นกิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 22 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชดาพร    จำศิล
1. นายธนโชติ    รัตนะพรไพศาล
17
23 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ศรีชัย
1. นายอิทธิกร    มาฟู
5
24 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    ฝีปากเพราะ
1. นายอรุณ    ชราชิต
38
25 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแอริน    ไม่มีชื่อสกุล
1. นายรักชาติ    วาจาอนุกูล
31
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิยดา    รูปงาม
1. นางสาวสมจิต    ตุ่นแยง
20
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภาพิมล    ยารังษี
1. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวันวิษา    โพธิ์ดง
1. นางนพรัตน์    พ่วงบุใหญ่
37
29 29 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรัญญา    บุญส่ง
1. นายวรากร    เสาะกระโทก
9
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกชพร    ทรัพย์แต้
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
40
31 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    สิบน้อย
1. นายปรัญชัย    ปากองวัน
12
32 32 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยา    พิมชนะ
1. นางสาวธนศิริ    พงษ์ประดิษฐ
ชนะเลิศ
33 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายปีย์รดา    ขัตติวงษ์
1. นายเลอพงศ์    กัณหา
5
34 34 โรงเรียนวัชรชัย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรชนก    นิ่มนาม
1. นางสาวกนกวรรณชนก    ศรีสังข์
24
35 35 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    กองธรรม
1. นางณิศวรา    จุลฤทธิ์
41
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุฐิตา    สมนึก
1. นายวิโรจน์    สุนันตา
14
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิธิชญา    มั่นเกษตรกิจ
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 38 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรังสิมา    โพธิ์แจ้ง
1. นายกฤษณะ    เชียงแรง
29
39 39 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรัญญา    ปานิน
1. นางสาวธมณณัฏฐ์    จันต๊ะมัง
27
40 40 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาทิตยาวดี    ภูมิดล
1. นายนิพนธ์    กกขุนทด
41 41 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    โตมั่น
1. นางกนกทิพย์    กลิ่นทุ่ง
32
42 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    ธรรมกุล
1. นางสาววิไลลักษณ์    ศิริประโชติ
17
43 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนิษฐา    ทองสุระวิโรจน์
1. นายสมเกียรติ    บุญยะทิม
28
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโฉมศรี    สุขต้อ
1. นางศรีรัตน์    อินทนุ
21
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................