งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 159
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอมรรัตน์    สิทธิวงษา
1. นายวิบูลย์    ผิวนิล
22
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวปุณยภา    เสาร์แก้ว
1. นายคีตภัทร    กัลยาณวุฒิ
11
3 3 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวชรินทร์ทิพย์    เพชรตา
1. นายเอกพงศ์    ลาภโต
19
4 4 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวพรศิริ    มาบ้านแร่
1. นางวิไลลักษณ์    วาสนา
11
5 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวปริณดา    จะหวะ
1. นายธิติพงษ์    คำมูล
36
6 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิธร    ไชยศรีฮาด
1. นายสุรพงษ์    วงคำผุย
31
7 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอังคณา    แซ่บื้อ
1. นายอนุรักษ์    เอกอาภรณ์ภิรมย์
33
8 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาววิไลรัตน์    แซ่ย่าง
1. นายพยนต์    อ่อนเป็ง
36
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐณิชา    โมตาลี
1. นายประดิษฐ์    เขื่อนแก้ว
8
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐกุล    ทัพวัฒน์
1. นางสาวดุริยา    พุมานนท์
27
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวบุญรัตน์    พันธ์ุพร
1. นายสุรศักดิ์    แสงมณี
27
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวบงกฎรัตน์    สุขศรี
1. นายอนุวัฒน์    อ่อนคำพา
33
13 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวปณิดา    มูลตุ่น
1. นายอภิชัย    กันทาหอม
25
14 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณพร    ดีเพ็ง
1. นายธีรภัทร    สอนอุทัย
32
15 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวญาดา    เพ็ญบุญ
1. นายนิรวิทย์    เย็นจิต
5
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวกมลวรรณ    กล่อมปาน
1. นายวิสุทธิ์โกศล    อุ่นใจ
26
17 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ    ปิ่นน้อย
1. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
40
18 18 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลธิดา    สุพรมมา
1. นายนพพร    ศิริวงศ์
36
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวบุษบา    สืบต่างใจ
1. นายก้องภพ    กองโกย
40
20 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวโสภิดา    ติยะบูรณ์
1. นางอัญชลี    หม่องพะสั่น
13
21 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวรัญชนา    ปานทอง
1. นายสถาพร    บุญจิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวอโณมา    สารโพคา
1. นางสาววิลาวัลย์    ทะวะดี
4
23 23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวนภาพร    สมศรี
1. นายศิวัช    สวัสดี
15
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวดวงจันทร์    บุญสมภพ
1. นายกิตติศักดิ์    มะโน
9
25 25 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวคริสต์มาส    โรจน์เกษตรสิน
1. นางสาวกุลปริยา    รอดสุวรรณ
36
26 26 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวสายชล    ประพฤติ
1. นายรตนพงษ์    ปันติสวัสดิ์
24
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    ขันแก้ว
1. นางสาวจันทร์พร    ปินตาเปี้ย
7
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวปียากร    ปิ่นสกุล
1. นายพิเชฐ    พรมอ้าย
40
29 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวพรพิมล    มงคล
1. ว่าที่ร้อยเอกวีระพงษ์    ยาวะระ
16
30 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวณัชชา    สุรินรังษี
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
23
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภัทชา    พานทะมะ
1. นายประสาทพร    เสนาสุทธิพร
44
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวธิดารัตน์    ส่งประเสริฐ
1. นางสาวจุฬารัตน์    เกิดเพ็ง
20
33 33 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงกมล    นกน้อย
1. นางสาวจิรัชยา    สุริยะแก่นทราย
27
34 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกชกร    อ้นนารี
1. นางปราณี    ยิ้มน้อย
30
35 35 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวรวิพร    เตียนต๊ะนันท์
1. นายประภาส    ตั๋นคำ
16
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาวรินท์    มะโนชัย
1. นางสาวญาณี    เนียมสกุล
14
37 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวชาลีฎา    เคนเหลื่อม
1. นางสาวพนินทร    สังข์แป้น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวสุนิตา    สารข้าวคำ
1. นายสุเทพ    มโนสมุทร
16
39 39 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวอิสริยา    พุทธวงศ์
1. นายสายัณห์    บุญนิล
20
40 40 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวปานตะวัน    เถาวัลย์
1. นายธนวัต    ทัพชุมพล
33
41 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาววัลลิกา    แก้วเนย
1. นายมาโนช    พงษ์ปรีชา
6
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวสิรินญา    วันทองสุข
1. นายประจวบ    ชูเชิด
ชนะเลิศ
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาววรวัลภ์    นิตยระวีวาร
1. นายจิตติ    ทองจิตติ
40
44 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ชนก    แซ่ฟ่าน
1. นายฉัตรดนัย    เรือนใจดี
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................