งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 160
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายฉัตรพล    วรรณา
1. นายพันธนัน    ตาจันทร์อินทร์
20
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ธนากรวิศิน
1. นายคีตภัทร    กัลยาณวุฒิ
39
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    พงศ์ชนะกุล
1. นางสาวดารุณี    คำนวล
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐชานันท์    สิทธิทูล
1. นายเชิงกล    งามปลอด
17
5 5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายหลักทรัพย    พวงสอาด
1. นางกิตติพร    พุฒแก้ว
4
6 6 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายปรเมศร์    กันยาประสิทธิ์
1. นางมณฑิตา    กิจวัทวรเวทย์
12
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายวิชัย    จันทร์เป็ง
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล    กัลยาไสย
13
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรกานต์    ศรีใหญ่
1. นายชยพล    รัชติวงศ์
13
9 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายนเรนทร    ชูโตศรี
1. นายอภิรักษ์    กัลพันธุ์
26
10 11 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธวัชชัย    เผ่าพันธ์ุ
1. นายชรินทร์    พลลา
10
11 12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายเรวัฒน์    อุประบูณร์
1. นางสาวกัลยารัตน์    รามบุญคล้าย
39
12 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    อาสาไพร
1. นายณัฐพงค์    เหล่ากาวี
30
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกมล    อินสอน
1. นายประดิษฐ์    เหล็กสิงห์
37
14 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุดเขต    มูลอ้าย
1. นายชูเกียรติ    วงศ์ใต้
34
15 16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายนัฐชนัญ    จีนเจ๊ก
1. นายหัสชัย    ขำประไพ
17
16 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิพล    พรมฝาย
1. นายธีรยุทธ    จันทะบุดศรี
38
17 18 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชฤทธิ์    แก้วสา
1. นายทัศน์ตาวัฒน์    นิลสว่าง
35
18 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณกร    เพื่อนฝูง
1. นายศุภกร    ณุวงษ์ศรี
8
19 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายอธิคม    ใจศรี
1. ว่าที่ร้อยโทอุทัย    กันทาแจ่ม
15
20 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุวัตร์    โพธ์แย้ม
1. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
10
21 22 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายปกรณ์    วงศขาแก้ว
1. นายภาณุพงษ์    เฟื่องฟู
4
22 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวชิราวุฒิ    สุทธิตานนท์
1. นายพงศธร    โพธิแก้ว
42
23 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีระวัฒน์    ขอดเตชะ
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์    อินปา
28
24 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    น้อยวงศ์
1. นางสาวณัฐกาญจน์    แก้วสุวรรณ
4
25 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายศรุต    ปัญญาไว
1. นายสรภูมิ    เจียงสงวน
20
26 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปภพ    ปันมงคล
1. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ปานทอง
1. นางนพรัตน์    พ่วงบุใหญ่
35
28 29 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัชภูมิ    สุขสำราญ
1. นายพรมงคล    กงยนต์
19
29 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายปณิธาน    มวนศักดิ์
1. นายวัลลภ    สดมพฤกษ์
27
30 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถกร    พงษ์สวัสดิ์
1. นายสืบพงศ์    หลงเวช
ชนะเลิศ
31 32 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธิษณ์ศรัณย์    มีเอี่ยม
1. นางสาวขวัญใจ    ทองทวี
30
32 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายผาติกร    รุ่งฉัตร
1. นายพงศกร    ศรีจันทร์
33
33 34 โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอรรถพล    เหมือนศรีชัย
1. นายณัฐดนัย    จันทร์ดี
29
34 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุทธิรักษ์    ภูพิลา
1. นางสาวอินทร์ทุอร    จำนง
24
35 36 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายจารุกิตติ์    ยะยอง
1. นางสาวธิราภรณ์    ชากัณฑ์
30
36 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายพนภัทร    เลี่ยมตระกูลพานิช
1. นายสุชิน    เทียมศรี
7
37 38 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายอลงกรณ์    สุขเกษม
1. นายประวิทย์    ณ พิกุล
20
38 39 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายปกรณ์    ใจดี
1. นางชนกพร    ปัญโญ
24
39 40 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมชาย    สร้อยทอง
1. นายรังสรรค์    ฝ่ายสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
40 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิธิรัตน์    อู่ตุ้ม
1. นายมาโนช    พงษ์ปรีชา
39
41 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    สิงห์อุดม
1. นายธานี    เกิดศรี
16
42 43 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤต    น้อยเกตุ
1. นายเจษฎา    ฟูมั่น
20
43 44 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายลิทู    -
1. นายชัยณรงค์    รองงาม
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................