งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 161
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายสหรัฐ    ไชยมงคล
1. นายสุรเดช    ดอกมะลิ
29
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายนวพล    ลูนตา
1. นายคีตภัทร    กัลยาณวุฒิ
23
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายกนกพล    เริงจักร์
1. นายกรณ์    อินเรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายธีรยุทธ    นิสสัยดี
1. นายกิตธวัช    วรรณกิจ
11
5 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายรักชาติ    ลุงซู่
1. นายชัยธัช    ชูควร
10
6 6 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายอภิเชษฐ์    แก้วทิพย์
1. นายพงษ์พัฒน์    ไตรโยธี
24
7 7 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายศิวกร    ก้างยาง
1. นางสาวอุบลรัตน์    จับใจนาย
15
8 8 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายอชิตพล    ธนะวงค์
1. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์เทพ    บาลนคร
36
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายสุทธิพงศ์    พงศ์สุทธิชัย
1. นายลิปปกร    เหมืองคำ
11
10 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายธนวัฒน์    คงยุทธ
1. นายนิลรัตน์    พึ่งพา
16
11 11 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายธนพนธ์    โตรอด
1. นายภูเบศก์    เข็มทอง
11
12 12 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายจัตตุรงค์    กันประเสริฐ
1. นายยงยุทธ    รักษาชาติ
37
13 13 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร    ธีระไพโรจน์
1. นายปัญญา    ชมภู
14 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายกิตติธัช    ชื่นชู
1. นายพงศกร    มั่นกันนาน
5
15 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายจุลจักร    แสงนที
1. นายชูเกียรติ    วงศ์ใต้
16 16 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายธนานันท์    ปักไคห้ง
1. นายปฏิญญา    เถียรสายออ
21
17 17 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายนภัส    พรมลา
1. นางกัญญณัช    คนดี
37
18 18 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายวทัญญู    หัฐบูรณ์
1. นายทัศน์ตาวัฒน์    นิลสว่าง
24
19 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายนพรัตน์    สาหล้า
1. นายภมร    แก้วดำ
22
20 20 โรงเรียนเมธีวุฒิกร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายณัฐภรณ์    พงษ์ปัน
1. นายอนุชา    ฝ่ายนิพนธ์
20
21 21 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายทัศนชัย    คำศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ    วิสิทธิเขต
26
22 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายพลกฤต    เทพนามวงค์
1. นายศักดา    แก้วบุญเรือง
5
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายนนทวัฒน์    วิสัย
1. นายพงศธร    โพธิแก้ว
27
24 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายนนทพัทธ์    พันธ์โน
1. นายอรุณ    ชราชิต
28
25 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายพลวัต    อินทนนท์
1. นายณรงค์    เชียงแก้ว
34
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายรามิล    บุญทวี
1. นายสรภูมิ    เจียงสงวน
41
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายสิทธิโชค    บุญเป็ง
1. นางธนภร    จิตธำรงสุนทร
8
28 28 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายนที    เพชรกลัด
1. นางจันทิรา    รื่นราตรี
37
29 29 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายประวีร์    นิคมวัน
1. นายธาดาพงศ์    โพธิ์น้ำคำ
14
30 30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายอัษฎาวุธ    แสนแก้ว
1. นายธนรัชต์    ศิริวัฒน์
5
31 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายคฑาวุฒิ    เมืองพร้อม
1. นางศิริพร    มีเจริญ
19
32 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายพัลลภ    ลำตาล
1. นางสาวจามจุรี    ทองคำ
17
33 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายสุทธิชัย    แก่นคำ
1. นายรังสรรค์    ยาสอน
17
34 34 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายวรพล    แหยมแก้ว
1. นางสุพัตรา    เพ็ชรดี
ชนะเลิศ
35 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายสิทธิชัย    ภูสอดศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช    เผ่าเมือง
31
36 36 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายทวีศักดิ์    โพธิ์กลางดอน
1. นายจักรพันธ์    กันธวัง
31
37 37 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายนราวิชญ์    เล่ห์กล
1. นายอนุพงษ์    ยกตรี
30
38 38 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายทวีวัฒน์    คงทอง
1. นางขนิษฐา    ฉายากุล
33
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายพีรพัฒน์    สุธรรม
1. นายอิทธิชาย    ณ ลำปาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
40 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายชนะชัย    พูลศรี
1. นายนายอภิชาติ    พิศวงษ์
41 41 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายชัยวัฒน์    อินทร์ลับ
1. นายกฤษณะ    มงคลแสงสุรีย์
37
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    สินนาค
1. นางสาวกฤษณ์พร    อุตมะ
4
43 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายคารม    คันทวี
1. นายณัฐชนนท์    แก้วปลั่ง
34
44 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายอภิสิทธิ์    เตจา
1. นางรัตนาภรณ์    คงป้อม
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................