งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 163
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศ์ภัทร    พวงมาลา
2. เด็กชายรัฐภูมิ    แซ่ลี
3. เด็กชายฉลองราชย์    นามพุฒ
1. นายณัฐดนัย    คำคง
2. นายภานุวัฒน์    จันทร์วิลัย
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    แก้วป้อม
2. เด็กชายอังกุล    ลุงหม่อง
3. เด็กชายเจษฎาพงศ์    กอนแก้ว
1. นางสาววิสุธิดา    ธัญญะวานิช
2. นายวุฒิไกร    จิตอารี
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กชายจีรพงษ์    จีคา
2. เด็กชายปานุวัฒน์    เตชะ
3. เด็กชายจิรชัย    เครือจันต๊ะ
1. นางสาวพิมพา    ทิงิ้วงาม
2. นางพิสมัย    ศรีสุขา
4 4 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บังใบ
2. เด็กชายเชิดชัย    บุญช่วย
3. เด็กชายศิวกร    ดีสุ่ย
1. นายฐิติพงษ์    รักษาริกรณ์
2. นางสาวภูษิดา    หาญลำยวง
5 5 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายโชคชัย    อินต๊ะ
2. นายนพเก้า    ซอนะ
3. เด็กหญิงอำพร    ลุงซาง
1. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์    ปัญญา
2. นายพิชัย    ก่ำแก้ว
6 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายพีรดนย์    บุญยิ่ง
2. เด็กชายธณายุทธ์    คำยง
3. เด็กชายนทีธาร    ขจรไพร
1. นายลิขิตดง    นันตา
2. นางสาวสมใจ    สีดาจันทร์
7 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปรารถนา    เกษมสุขใจ
2. เด็กหญิงเกวลิน    อาซังกู่
3. เด็กหญิงฉัตรวดี    แล่เชอ
1. นายกิตติภพ    พยัคฆเพศ
2. นางสาวสาลิณี    สั่งสอน
8 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัครวินท์    พรมติ๊บ
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ    ธิปัญญา
3. เด็กชายภูมินทร์    ภูริจิตต์สิริ
1. นายธัญวัฒน์    กาบคำ
2. นางสาวศิริลักษณ์    อิทธิประเวศน์
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายประกาศิต    ราชแสนศรี
2. เด็กชายตรีทิตยพงษ์    เตชะระ
3. เด็กชายนิธิกร    เรือนงาม
1. นายวิทยา    ยาสาร
2. นายสมคิด    เมืองวงศ์
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายภัทรพล    ศักดิ์สนธ์
2. เด็กหญิงรวิสรา    จินตนา
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    บุญขัน
1. นายนันทพันธ์    คุณดิลกชุติวัต
2. นายอนุพงษ์    รักยุติธรรม
11 11 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    ขาวคุ้ม
2. เด็กชายฤทธิเดช    ชะเอมเทศ
3. เด็กชายปิยภัทร    คำแก้ว
1. นายทรงพล    บุญมี
2. นายสุเนตร    มิ่งมะณี
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายศุภวิชญ์    กวยทิ
2. เด็กชายทีฆายุ    บัวขัน
3. เด็กชายพิสิฏฐ์พล    ขำช้าง
1. นางทิตยา    หงษ์ทองมี
2. นายภัทรพงษ์    หงษ์ทองมี
13 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    สุขเกษม
2. เด็กชายธนพล    จารย์ยุ้ย
3. เด็กชายธีรไนย    พลอยบำรุง
1. นางฑัณทิกา    บุญเกตุ
2. นางสุรันต์    อินทะปัญโญ
14 15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายสิบทิศ    กันทะปัน
2. เด็กชายธนพนธ์    คำเมฆ
3. เด็กชายสิรวิชญ์    ถามดี
1. นางสาวศุภพร    วันโน
2. นายสหพล    อ่อนหลวง
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพงศกร    ศรีลาวงษ์
2. เด็กชายจิตรเทพ    มณีธรรม
3. เด็กชายกฤตนัย    สหะชาติ
1. นายมาโนชญ์    สุขสุม
2. นายเทเวศร์    ม่วงพลับ
16 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณภัทร    จินดาประทุม
2. เด็กชายธีรภัทร    หลีเหลิศ
3. เด็กชายณัฐพล    มาท้วม
1. นางสาธิยา    สารเถื่อนแก้ว
2. นายสิทธิพร    พูลเกษ
17 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัญพิสิฐ    วัฒนกุล
2. เด็กชายจักรพงศ์    วงษ์สมาน
3. เด็กชายสรวิชญ์    โพธิ์รักษา
1. นายชูศิลป    ศรีสุข
2. นายพิชญะ    โชคพล
18 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายดามพ์    ป่าแขม
2. นายทิวัตถ์    ปานคำ
3. เด็กชายกรณ์ดนัย    เสนาป่า
1. นายจักราวุธ    เมืองมงคล
2. นางสาวรสริน    ไชยหาญ
19 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายธีรพิชญ์    จันทร์ดี
2. นายพิธิวิท    เนตรคำยวง
3. นายจตุรภัทร์    สายพรรณ์
1. นายปรีดา    ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน    ส่องศรี
20 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพลวัติ    เข็มทอง
2. เด็กชายมนัญชัย    มังกร
3. เด็กชายคุณานนท์    มงคลอิทธิเวช
1. นายฉลอง    เกษรบัว
2. นายอภิสิทธิ์    วงศ์สุทธิ์
21 22 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายภรัณยู    วงษ์ศรีเสวตร์
2. เด็กชายพงศกร    ตาลดี
3. เด็กชายสุธิภรณ์    ปินวิสุ
1. นายชัยสิทธิ์    วงษ์คำ
2. นายสกัด    รินฤทธิ์
22 23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภานุวิชญ์    ใจกล้า
2. เด็กชายศิรภัทร    รองงาม
3. เด็กชายวรินทร    ทองคำ
1. นายศิริขวัญ    ท้าวล่า
2. นายเหนือสยาม    สิงห์แก้ว
23 24 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายดุลพินิจ    ต๊ะวิไชย
2. เด็กชายณัฐภูมิ    อานันท์
3. เด็กชายศิวกร    แสนกัน
1. นายสมพงษิ์    โลนันท์
2. นายอดิศร    คำวัง
24 27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายปารมี    จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายทศวัฒน์ชัย    ขอบปี
3. เด็กชายนนทกร    ชุนศักดิ์
1. นายอดิศักดิ์    มหาวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    จงจอหอ
2. เด็กชายทรงพล    เปนุจา
3. เด็กชายตรีเพชร    กลับใจ
1. นายจิรวัฒน์    บุญโปร่ง
2. นายเสนาะ    แก้วคุ้ม
26 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายกรรชัย    พาซื่อ
2. เด็กชายสุทิวัส    โหมกลาง
3. เด็กชายพีรพัฒน์    ป่าเกลือ
1. นายณัฐกานต์    เพชรนิล
2. นายทวีศักดิ์    สินทรัพย์
27 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายชวกร    ใจผุย
2. เด็กชายธีรัชชา    ดำยา
3. เด็กชายกชกร    ใจถา
1. นายขจรศักดิ์    ไชยประสิทธิ
2. นายนิรันดร์    ฝั้นศรี
28 31 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายคมสัน    กาศสนุก
2. เด็กชายภูมิภัทร    พลไกร
3. เด็กชายธนพล    อุดมกิจ
1. นายวิษณุรักษ์    ครองสุข
2. นายศุภชัย    ตาสาย
29 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพวงศ์    ศรีนพคุณ
2. เด็กชายธิวากรณ์    ดอนเมือง
3. เด็กชายวิทวัส    ขุนศรี
1. นายธนพล    ถัดทะพงษ์
2. นายสมมาตร    มั่นแก้ว
30 33 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักดิ์ดา    ภูสีดิน
2. เด็กชายจักราวุธ    พุทธา
3. เด็กหญิงวันวิษา    คำประสิทธิ์
1. นายพรชัย    ชัยรินทร์
2. นางสุจิตรา    เชื้อกุลนันท์
31 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดลฤทัย    อินทรา
2. เด็กหญิงจิรภิญญา    เณรเจียม
3. เด็กชายศุภกฤต    แซ่อั้ง
1. นายพงศ์ธร    ฟักฟูม
2. นางเกศินี    แย้มนิล
32 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายปิยะทัศน์    วงศ์หอมนาน
2. นายนิพิฐพนธ์    ปลุกเสก
3. นายพชรวัฒน์    พิพัฒน์วุฒิกุล
1. นายนิพล    ปลุกเสก
2. นายบรรจบ    ชูมก
33 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายปาณัสม์    พงษ์ตระกูล
2. เด็กชายธนภัทร    ภู่อ่ำ
3. เด็กชายวงศกร    อ่ำอำไพ
1. นายจักรวาล    ภู่อ่ำ
2. นางอุรวี    สอนสุภาพ
34 38 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมชาย    จิรนิมิตนันท์
2. เด็กชายสิทธิโชค    อาซอง
3. เด็กชายศรีมล    ปะโอ
1. นางสาวศิรินทิพย์    รินเที่ยง
2. นายโต้ง    หน่อแก้ว
35 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรศักดิ์    ปัญญาวิชัย
2. เด็กชายภูริณัฐ    หนักตื้อ
3. เด็กชายวิชญ์ภาส    โกเสนตอ
1. นายธนวัฒน์    สุภารัตน์
2. นายสพลดนัย    ชมภูเขา
36 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริขวัญ    พวงทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    กลิ่นถือศิล
3. เด็กหญิงรัชฏาพร    งามชัยภูมิ
1. นายฐานันดร์    แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน    เพิ่มพรม
37 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรภัทร    นกนาค
2. เด็กชายชนาธิป    สังข์ทอง
3. เด็กชายธนพนธ์    ลำเจียก
1. นายนายปฏิฬ    นาคทอง
2. นายวิษณุ    อ้นบางเขน
38 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรยุทธ    ปรีการ
2. เด็กชายจิรพัฒน์    บุญมี
3. เด็กชายภาณุวัฒน์    จับคล้าย
1. นายมานพ    จันทร์หอม
2. นางสาวสุภาพร    ปัญญา
39 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายสมหวัง    แซ่กือ
2. เด็กชายกุลวัฒน์    แซ่เถ้า
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายอดิศักดิ์    เป็งปิง
2. นางสาวอ้อมใจ    แรงเขตกิจ
40 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายชิติพัทธ์    ไชยช่อฟ้า
2. เด็กชายวาวา    -
3. เด็กชายณัฐพร    ภมรพล
1. นางสาววรารัตน์    ก้อนทอง
2. นายโกสินทร์    ปัณราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................