งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 166
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายกิตติกร    สว่างรังสรรค์
2. นายดุลวัต    นรชาติวศิน
3. นายอุดม    อนุชิตวรการ
1. นางสาวกรวิการ์    ก๋าสุข
2. นายนันท์    ก้อคำ
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปางแก้ว    วงศ์อินทร์
2. นายอนรรฆ    อุตรเจริญ
3. นายดลกมล    สายจันจอม
1. นางนาฏลัดดา    คำพร
2. นายวุฒิไกร    จิตอารี
3 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายกฤษดา    นาอุทัย
2. นายรักษิต    เผือกสิงห์
3. นายศรายุธ    ทิพสอน
1. นางสาวพิมพา    ทิงิ้วงาม
2. นางสาวสุพัตรา    ชัยธีรธรรม
4 5 โรงเรียนแกน้อยศึกษา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายวันจักร    ลุงทุน
2. นายจักรรินทร์    ลุงทุน
3. นายจิรเมธ    แซ่หลี
1. ว่าที่ร้อยตรีนภนต์    ปัญญา
2. นายพิชัย    ก่ำแก้ว
5 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายสรศักดิ์    กิทำ
2. นายศิวกร    หอมจันทร์
3. นายสหรัฐ    บุญเสริม
1. นายลิขิตดง    นันตา
2. นางสาวสมใจ    สีดาจันทร์
6 7 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายจีระศักดิ์    จันตา
2. นางสาวปิยะนุช    จันทาพูน
3. นายกิตติภูมิ    ภิระบรรณ์
1. นายชนก    แสนติยศ
2. นายวัลลภ    เตชะปิตุ
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายปุระชัย    ไชยแก้ว
2. นายณัฐชนน    ผัสดี
3. นายนครชัย    ทิศแก้ว
1. นายธัญวัฒน์    กาบคำ
2. นางโสภิณ    อมรรัตน์
8 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายภูรณัฐ    พิชัย
2. นายสุทธิพงษ์    นันต๊ะภูมิ
3. นายชนกันต์    ปินตาละ
1. นายประจักร์    ศรีวิทะ
2. นายวิทยา    ยาสาร
9 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายฤทธิเดช    หมั่นเกตุ
2. นายชัชพล    ประดิษกุล
3. นายสมยศ    ดีสันเทียะ
1. นายภราดร    บัวปอน
2. นายสุพัฒน์    คำฤทธิ์
10 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายกษิดิ์สิณ    มณีรัตน์
2. นายอริยะ    บุญเม่น
3. นายปธานิน    สลุงอยู่
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นายจักรี    เบญจรัตนฉัตร
11 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายคณนาถ    โลกเลื่อง
2. นายกิตติศักดิ์    จวนอาจ
3. นายศิริมงคล    คำมี
1. นางฑัณทิกา    บุญเกตุ
2. นางสุรันต์    อินทะปัญโญ
12 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายอนุทัย    กุลตา
2. นายณรงค์ศักดิ์    ขัดมงคล
3. นายณัฐนนท์    หลวงหมื่น
1. นายวิทยา    ณ เชียงใหม่
2. นางศรีสกูล    จิรรัตน์สกุล
13 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายนพดล    คมขำ
2. นายอภิชัย    ทิมภินันท์
3. นายณัฐพงษ์    วังสูงเนิน
1. นายวรณัฐ    หมีทอง
2. นางไพลิน    ส่งวัฒนา
14 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นายชัยณรงค์    ทองระ
2. นายอฤทัย    จันทไทย
3. นายภานุวัฒน์    มงคลเสถียร
1. นางสาววรรณวิภา    จรรยานะ
2. นายสิทธิพร    พูลเกษ
15 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายกฤษณพงษ์    โนนคำ
2. นายธนากรณ์    รัตน์ประกรณ์
3. นายอิณทนญฐ์    ยศเจริญ
1. นางนัยนา    ธูปบูชา
2. นายละเมียด    คำรื่น
16 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายจิระพัฒน์    จินะฝั้น
2. นายธนชิต    ทรัพย์มามูล
3. นายกฤษณะ    บุตรดี
1. นายจักราวุธ    เมืองมงคล
2. นางสาวรสริน    ไชยหาญ
17 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายอภิเดช    ผิวนวล
2. นายชินพัฒน์    ใจธรรม
3. นายจิรกิตติ์    ภิโรกาศ
1. นายปรีดา    ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน    ส่องศรี
18 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายรณกร    เมฆวิมานลอย
2. นายอฐพล    แสงซื่อ
3. นางสาวอภิสรา    เอื้อไพศาล
1. นางสาวพนิดา    มาลัยมาตร
2. นายสุริโยทัย    เมืองมา
19 22 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นายฤทธิเกียรติ    มาใจ
2. นายรักเกียรติ    ยอดอุทา
3. นายพงศกร    ต๊ะชัย
1. นายธนโชติ    วงค์ดวง
2. นายสกัด    รินฤทธิ์
20 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายณัฐพันธุ์    ทะนนท์
2. นายศุภวิชญ์    หมั่นหา
3. นายวิธวินท์    สุวรรณ์
1. นายปัณณ์    ปัญโญใหญ่
2. นายเกชา    ธรรมขันแก้ว
21 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายศิรสิทธิ์    พงศ์ศุภศักดิ์
2. นายรัชชานนท์    ขอดเตชะ
3. นายณัฐนนท์    ทนุ
1. นายภคพล    วัฒนะ
2. นายสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
22 27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายดบัสวินศ์    เกตุแก้ว
2. นายกฤษกร    บุญปั๋น
3. นางสาวมัซนีย์    ฮานาฟี
1. นายทวีวัฒน์    พรมประดิษฐ์
2. นายธีรวัฒน์    บุญฟอง
23 28 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายธีรเทพ    สาธิยามาศ
2. นายชัยวัตน์    นวลงาม
3. นายสราวุฒิ    พลเยี่ยม
1. นางสาวสุธาสินี    ปงเทพ
2. นายอภิเชษฐ    วรบุตร
24 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายปกรณ์    ลอนลับ
2. นายยศพล    เสียงเพราะ
3. นายภูวนาถ    สท้านวัตร
1. นายณัฐวุฒิ    ชัยนอก
2. นายอนุรักษ์    เพชรไทย
25 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลิน    ช่างทองเก่ง
2. นางสาววรรณิภา    สีแก้วป่า
3. นายพงษ์เพชร    กุลศิริ
1. นายปวริศ    พรหมเสนา
2. นางสุธิชา    ทะสุตะ
26 32 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายสถาพร    ตุ่นตา
2. นายสุเมธ    กำไล
3. นายวรรณธัช    แสงทอง
1. นางสาวจตุพร    เที่ยงอยู่
2. นายปริวรรต    แสงโชติ
27 33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายพิษณุ    บุญช่วย
2. นายสิรดนัย    โตรี
3. นางสาวปิยะธิดา    แก้วสงค์
1. นายชัยรัตน์    เกษอุดมทรัพย์
2. นางสาววีรยา    บุษชะบา
28 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายเจตดิลก    จันขำ
2. นายนัฐพล    สีผง
3. นายชูเกียรติ    กะสายทอง
1. นายพงศ์ธร    ฟักฟูม
2. นางเกศินี    แย้มนิล
29 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายอนันดา    ปละติ
2. นางสาวธัญชนก    สมฤทธิ์
3. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    วงศ์แก้ว
1. นายวรวุฒิ    วงศ์เวียน
2. นายโกสินทร์    ไชยชมภู
30 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายกิติพงษ์    สิทธิกัน
2. นายณัฐวุฒิ    สงค์ทอง
3. นายธีระพิชัย    รุ่งสุรีย์โชค
1. นายนิพล    ปลุกเสก
2. นางสุภาภรณ์    พิพัฒน์วุฒิกุล
31 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายณัฐฐาพงศ์    พ่วงพันธ์
2. นายนิพัทธรา    บุญโท
3. นายเกรียงไกร    พรหมนิพนธ์
1. นางสาวนพวรรณ    คงเพ็ง
2. นายรัตตกานต์    ตาลวิราช
32 38 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายสุวัฒน์    ไทยวัตเขตต์
2. นายสมชาย    ติ๊
3. นายอภิสิทธิ์    ชอบธรรมกุล
1. นายวสันต์    สุภี
2. นางสาวศิรินทิพย์    รินเที่ยง
33 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายพัฒนพงค์    มะโนวรรณ์
2. นายอนุราช    ศรีนวล
3. นายธีรภัทร    ทิศทองดี
1. นายจักกริช    รูปะวิเชตร์
2. นายปริญญา    อินทยศ
34 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายภูมิธรรม    เหลืองอภิชาต
2. นายธนานันท์    พลชัยมาตร
3. นายณัฐวัตร    เพียรการ
1. นายฐานันดร์    แย้มนิล
2. นายเพิ่มพูน    เพิ่มพรม
35 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายกฤษณ์ธร    โมทิม
2. นายณัฐพล    แย้มนุช
3. นายบุญพันธุ์    หวังมีชัย
1. นายปฏิฬ    นาคทอง
2. นายวิษณุ    อ้นบางเขน
36 42 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายสิทธิชัย    เกตุขาว
2. นายปฏิพล    สุขดี
3. นายธนวันต์    เกิดสิน
1. นางสาวปรียดา    หาญณรงค์
2. นางสุมิตรา    ไชยลังการ
37 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายญาณวิทย์    จินดาทิพย์
2. นายเกษมธนชัย    อินทร์ปั่น
3. นายสิทธิกร    กองทองนอก
1. นายวาณิช    แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู    นิลนิยม
38 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิภพ    แซ่กือ
2. นายเล่าตั่ว    -
3. นายธนกร    ขุนนคร
1. นางสาวศศิกานต์    แสนตา
2. นางสาวสุนันท์    รักทุ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................