งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 186
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีระภัทร    ขัดดี
2. เด็กหญิงชไมพร    อานัน
3. เด็กชายรัฐภูมิ    อุ่นตาล
1. นางกัญญา    วงศ์ใหญ่
2. นางสาวจุุฬามณี    ฟ้าแลบ
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแสงอ่อง    ลุงติ๊
2. เด็กหญิงพุ่มพวง    แซ่มี
3. เด็กหญิงพัชราภา    สุทธิประภา
1. นางสาวกมลทิพย์    แก้วทิตย์
2. นางวรปฐมา    จองทรัพย์
3 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาวินี    สุทธิ
2. เด็กหญิงนิชา    พิมพ์ศรี
3. เด็กหญิงอัญธิวา    พรมยศ
1. นางสาวนิดตา    อุดมสารี
2. นางสาวพยอม    แก้วหย่อง
4 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกวงฮุ่ย    แซ่หลี่
2. เด็กหญิงเกวลี    แซ่หย่าง
3. เด็กหญิงจินดนา    แซ่หลิ่ว
1. นางสาวน้ำฟ้า    หมื่นบุญตัน
2. นางสาวรุ่งทิพย์    เทพสาย
5 6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรชพร    ขุนหาญ
2. เด็กชายอภิวิชญ์    ข้องคาน
3. เด็กหญิงวรรณิษา    ชาอุ่น
1. นางวนิดา    โนนคำ
2. นางเจียมใจ    จันทร์ศรี
6 7 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ    ไชยวงค์
2. เด็กหญิงน้ำฝน    แซ่สือ
3. เด็กหญิงชฎาพร    ใจพรม
1. นางสาวกองศรี    สุนิติภาสกุล
2. นางธรรยธรฐ์    ดวงสนิท
7 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงธัญญา    สืบบุญเปี่ยม
2. เด็กหญิงจิรดา    แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงอารยา    สุขใจร่วมพัฒนา
1. นางสาววรรณภรณ์    ทิพย์สอน
2. นางสมพร    อิ่นใจ
8 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอารียา    รัตนเจริญ
2. เด็กหญิงนารินทร์    ชมเชย
3. เด็กหญิงแสงประทีป    สมใจ
1. นางสาวจิตรา    ศรีอรุณ
2. นางปรานี    ชาญชัย
9 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงพิชญา    แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    แซ่หลอ
1. นางสาวจีรพรรณ    สุราษฎร์มณี
2. นางวิไลวรรณ    จันแก่น
10 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรณิพร    งานรัตนอำไพ
2. เด็กหญิงมาลี    วิมานวนาลัย
3. เด็กหญิงผุสชา    อ่อนสด
1. นางกนกลักษณ์    แปงมูล
2. นายตันติกร    พิทักษ์พิจิตรแสง
11 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภคนันท์    บุญสอน
2. เด็กหญิงวราภรณ์    อ่อนศรีทา
3. เด็กหญิงเพ็ญพร    นรพงษ์
1. นางสาวจงรักษ์    คงสูน
2. นางสาวเอราวัณ    บุญมั่น
12 18 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมิ่งกมล    สาระพิน
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    อินเขียน
3. เด็กหญิงชลดา    ตามมหัสดิ์
1. นางวสุกาญจน์    เยาวเรศ
2. นางอำมลา    กมลมาลย์
13 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอริญชัย    เชียงน้อย
2. เด็กหญิงธีรพร    คำสีเทา
3. เด็กหญิงชนัฐธิดา    ยาวิปา
1. นางสาวชนัญชิตา    ปันนินา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสรินทร์    อินทรโกศล
14 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรนัฎ    ชูมือกู่
2. เด็กหญิงอภิญญา    เซ่งจ่าว
3. เด็กหญิงภานุมาศ    แสงย่าง
1. นางสาวจันทร์นิภา    ยอดคำ
2. นางเกษร    ซูซูกิ
15 21 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดวงกมล    อนุนารถ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    ยอดด้วง
3. เด็กหญิงการนิกา    นิลดำ
1. นางสาวทัศวรรณ์    รอดแก้ว
2. นายสถาพร    อุนระหัง
16 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมินตรา    ฟูแสง
2. เด็กหญิงโยทะกา    ขจรสกุลวงศ์
3. เด็กหญิงณัฐมน    ตันกูล
1. นางรัตนา    อานนท์
2. นางอ้อมใจ    จันทร์กิเสน
17 24 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายเขมวันต์    พรมทิพย์
2. เด็กหญิงวรัญญา    อุ่นถิ่น
3. เด็กชายชัยพล    ขาเหล็ก
1. นางสาวพัทยา    คำกองจันทร์
2. นางสาวอังคณา    ศรีบุญเรือง
18 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวราภร    แต้มดื่ม
2. เด็กหญิงวารุณี    เสาร์ตุ้ย
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    ยาง
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ต้อนรับ
2. นางสาวสมฤดี    คงธนมณีโรจน์
19 27 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวรรณษา    ไชยลังการณ์
2. เด็กชายพงษ์อมร    แหล่โพแหนะ
3. เด็กชายภูชนะ    ชัยวงศ์ญาติ
1. นางนริศรา    พรมศิริ
2. นายวัชรพงค์    โพธิวงค์
20 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายวันชัย    แสงแก้ว
2. เด็กชายสรวิชญ์    เศษสูงเนิน
3. เด็กชายปองคุณ    สังวาล
1. นางสาวสุจารี    มีแดนไผ่
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21 31 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายโศภณ    โปร่งจิต
2. เด็กหญิงชนกชนม์    คำนนท์
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ    สุทธิพงศ์พันธ์
1. นางสาวณหทัย    ใจก๋อง
2. นางสาวทัณฑิกา    วงค์วาท
22 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฉันชนก    งามสาย
2. เด็กหญิงกาญจนา    ทองใบ
3. เด็กหญิงสุภัสสร    พุทธา
1. นางสาวยุพิน    โยธาโทน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
23 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันสา    แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงรุจราพร    แซ่หยาง
3. เด็กหญิงอารยา    แซ่เถา
1. นางพลอยพัทรี    อัครพงศ์ธิติ
2. นางแสงจันทร์    กางถิ่น
24 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์    หล้าปา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ติ๊บพันธ์
3. เด็กหญิงวศินี    เหมจันเพชร
1. นางสาวปทิตตา    ทะนันชัย
2. นางสังวาล    วะลัยสุข
25 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายสตายุ    อุปเสน
2. เด็กหญิงปานตะวัน    จุมป๋า
3. เด็กชายชานนท์    กันทะวงศ์
1. นางสาวพัชพร    โพธิ์งาม
2. นางสาวพัชรพร    โพธิ์งาม
26 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเกตศรา    ก๋าแก้ว
2. เด็กหญิงกนกพร    ป้ัญญาเสน
3. เด็กหญิงธันยพร    หมื่อและ
1. นางศิริพร    ดอนชัย
2. นางสาวสกุลรัตน์    วงค์วิชัย
27 41 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายนพีพัฒน์    คำเถิน
2. เด็กชายอนันตชัย    ดีอินทร์
3. เด็กชายธรานนต์    แก้วบุรี
1. นางพัชราพรรณ    ฉัมมาลี
2. นางสาวศิกพร    จินดาประชา
28 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายฆอซาลี    เหล็มหลี
2. เด็กชายนฐกร    เหล็มหลี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    คำชมพู
1. นางสาวธนาภา    อนามธวัช
2. นางสาวสุดารัตน์    ล้ำเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................