งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 187
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวพรธิตา    มณีชัย
2. นางสาวรุจิษยา    ผัดค้า
3. นายสราวุฒิ    กาพุฒ
1. นางสาวณัฐท์ลิดา    ลาบุตรดี
2. นางสาวปานไพลิน    กันทะเนตร
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    รัตน์เพชร
2. นายรัฐนันท์    ศิริอางค์
3. นายเจษฎาพร    อินชัย
1. นางศิริวรรณ    ทับทิม
2. นางสุภาภัทร์    เขียวปัด
3 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวมุฑิตา    โคกน้อย
2. นางสาวอารียา    ไตรวุฒินันท์
3. นางสาวกัลยารัตน์    กลันการนา
1. นางสาวนิดตา    อุดมสารี
2. นางสาวพยอม    แก้วหย่อง
4 6 โรงเรียนบ้านห้วยลาด สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพรรณิภา    ขวัญหอม
2. นางสาววัลภา    พิลาบุตร
3. นายรณพร    พิลาบุตร
1. นางสาวกัญญ์วรา    หอมตา
2. นางสาวสกาวเดือน    จันหน่าย
5 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยะธิดา    รุ่งรัตน์
2. นางสาวสนธยา    ผาบสายยาน
3. นางสาวจันทิมา    ยอดสำอาง
1. นางสาวจิตรา    ศรีอรุณ
2. นางปรานี    ชาญชัย
6 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวศรีสุดา    จันทร์วงศ์
2. นางสาวอริสา    วิมานวนาลัย
3. นางสาวรสิกา    รุจิธีรเดช
1. นางกนกลักษณ์    แปงมูล
2. นายตันติกร    พิทักษ์พิจิตรแสง
7 16 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายนรนน    กาฬภักดี
2. นายอัตพล    สาอยู่
3. นายวุฒิรัตน์    นิพันธ์ประศาสน์
1. นางสาววรินท์นภันต์    ทุ่งสิบสี่
2. นายโอภาส    พุทธสรณ์
8 18 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนภร    สมัครการไถ
2. นายวีรพันธ์    คล้ายหิรัญ
3. นางสาวนฤมล    รู้อยู่
1. นางสาวกุสาวดี    หัสแดง
2. นางวสุกาญจน์    เยาวเรศ
9 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอชลญา    คู
2. นางสาวชุติมน    เหินคำลา
3. นางสาวพรทิพา    เรียงตอง
1. นางสาวชนัญชิตา    ปันนินา
2. นางสาวบงกชกร    เปียงอ้น
10 20 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายเฉลิมศักดิ์    สุยะวารี
2. นายณัฐภัทร    คำคล่อง
3. นายสราวุฒิ    ถากาศ
1. นางดวงรัตน์    ปัญญาโกษา
2. นายบรรเจิด    คุรุกิจ
11 21 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายณัฐกร    พุ่มผึ้ง
2. นายฐิติพงษ์    มานิโช
3. นางสาววีรยา    หลวงราช
1. นางสาวจิตวิมล    นนทลา
2. นางสาวปิยวรรณ    เขียวระยับ
12 23 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    อินต๊ะสาร
2. นางสาวนิรมัย    ทาทอง
3. นางสาวพิมพิกา    ไชยวุฒิ
1. นางนพรัตน์    ปราศรัย
2. นางศิริวรรณ    ณ น่าน
13 24 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวนฤพร    แซ่ม้า
2. นางสาวศรีสุดา    กิติรุ่งรวี
3. นางสาวจินตนา    กิตติชนะกุล
1. นางรัตนา    วรินทร์
2. นางสาววิไลลักษณ์    ไชยและ
14 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายคงคา    สุยะปงแพ่ง
2. นางสาวเจนจิรา    อายุยืน
3. นางสาวอัญชนา    หมอยา
1. นางสาวนัครินทร์    รักเพื่อน
2. นางสาวพรทิพย์    ขยันทำ
15 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายจารุวิทย์    กรมเวช
2. นางสาวพรชิตา    สุนสุข
3. นายสุทัศน์    อ๋องฤทธิ์
1. นางลำใย    อุดชาชน
2. นางวราลักษณ์    เกษมสุข
16 35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายเดชพนต์    แซ่เฒ่า
2. นางสาววาลี    วรจันทร์เพ็ญศรี
3. นางสาวกนกพร    บุญเจิง
1. นางสาวกานดา    จันดา
2. นางสาวศิริพร    รังษี
17 38 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวฝนทิพย์    สมเพ็ญ
2. นายภูมิพัฒน์    กันทะปงใจ
3. นายขัตติยะ    ตาผัน
1. นางนาตยา    พรหมเทศ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายนิราศ    โพธิปัญญา
2. นายชัยวัฒน์    ดอนชัย
3. นายจิรวัฒน์    ไลวรรณ
1. นางรตนพร    ตุ้ยยวง
2. นายวรวุฒิ    ไชยชมภู
19 40 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวมโนราห์    ทำบุญ
2. นางสาวพรรณศิริ    พรมคงแก้ว
3. นางสาวนรัชชา    จาดเมือง
1. นางสาวศรัณย์รัชต์    แจ้งสว่าง
2. นางสาวสุนันทา    คำเสนา
20 41 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวเปรมกมล    สุริยะลังกา
2. นายนัทพงศ์    ก้านตรง
3. นายณัฐวุฒิ    กันธิมา
1. นางนฤมล    อรชร
2. นางสาวพิมพา    คำมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................