งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 191
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุพจน์    เรือนงาม
2. เด็กชายชาญวิทย์    กองแก้ว
3. เด็กชายภาคภูมิ    ถาวร
4. เด็กชายศุภโชค    คิดดี
5. เด็กชายภินิกรณ์    มั่งมูล
6. เด็กชายภานุเดช    หล้าสาย
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ฟ้าแลบ
8. เด็กชายภคนันท์    สืบแสน
1. นายวาสิงหน    วิไลรัตน์
2. นางสาวสกาวรัตน์    ศรีธิ
3. นายเผด็จ    คำลือ
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    ลำยู
2. เด็กชายบวร    ตรีวงศ์
3. เด็กชายรัฐพล    ชานุ
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์    แก้วรอดวงษ์
5. เด็กชายนิติพงษ์    แสงทอง
6. เด็กชายกฤติเดช    โพธิ์ศรี
7. เด็กชายไพโรจน์    แซ่หลี
8. เด็กชายเงิน    จ่าหลิ่ง
1. นายพัฒนพงศ์    เดชะปราบต์
2. นายวีระยุทธ์    นันทขว้าง
3. นายไพรัช    วิจันทร
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายสุรยุทธ    เลิศสมพงษ์
2. เด็กชายพงศ์พัฒน์    เครือธนกุล
3. เด็กชายณรงค์เดช    คงเงิน
4. เด็กชายวัจนัตน์    หน่อคง
5. เด็กชายรพีภัทร    ใจเลิศ
6. เด็กชายธีรศักดิ์    ว่องกสิกรณ์
7. เด็กชายอนุชา    จันทราศรี
8. เด็กชายสรยุทธ    สร้อยระย้า
1. นายพากเพียร    นาคสิงห์
2. นายเรวัต    เมณฑ์กูล
3. นายใหม่    ภู่จำรูญ
4 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูวนัย    หลักคงคา
2. เด็กชายธนากร    ยอดคำ
3. เด็กชายสุเมธ    ยศดี
4. เด็กชายพัฒนพงษ์    ไชยทอง
5. เด็กชายณัฐ    ลุงจิ่งต่า
6. เด็กชายธนากร    จิปิ
7. เด็กชายภควัต    โลจา
8. เด็กชายหลู่    คำหมู่
1. นายพรชัย    จินะทา
2. นายรัฐพล    ศรีชัยวงศ์
3. นายเกรียงไกร    ปู่ยี่
5 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    มาลาศรี
2. นายศวัสกร    ข้องจิตร์
3. นายวรพล    วังคีรี
4. นายอาชวิน    จันตืน
5. นายธีระพงษ์    ทองเงา
6. นายปรัชญา    คำภู
7. นายฐิติศักดิ์    เคนทวาย
8. นายธนาธิป    แสงขาร
1. นายธาตรี    จันทร์เรือง
2. นายประจักษ์    ด้วงมูล
3. นายอธิวัฒน์    สิงห์เวิน
6 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤษกร    คำนาน
2. เด็กชายกิตตินันท์    ยานันท์
3. เด็กชายมติมนต์    ธิบดี
4. นายวรากร    พรมสวะนา
5. เด็กชายสรัช    คำนาน
6. เด็กชายสัณหณัฐ    รักขะภัย
7. เด็กชายนริศ    ขอดแก้ว
8. เด็กชายพีรทัต    อินต๊ะเพ็ชร
1. นายปริญศิลป์    คำพุฒ
2. นายอภิชิต    เงินกองแก้ว
3. นางเบญญาภา    แก้วทิตย์
7 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายดุสิต    ศิริวัฒน์
2. เด็กชายคุณาสิน    วิสภักดิ์
3. เด็กชายทัตเทพ    ธงสันเที๊ยะ
4. เด็กชายพิชเญศ    เผือกแดง
5. เด็กชายศรัณย์    อินสระ
6. เด็กชายกฤษฎา    แขมเกษม
7. เด็กชายสุเทพ    ศรีเพ่ง
8. เด็กชายยศภัทร    แสไพศาล
1. นายบุตร    สุดสังข์
2. นางสาวฝันฤทัย    สนจุ้ย
3. นางสาวสุพิศ    มีทรัพย์มั่น
8 11 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิริศักดิ์    น้อยเกิด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แก้วมณี
3. เด็กชายภาคภูมิ    รอดชื่น
4. เด็กชายภัทรพงษ์    สมนึก
5. เด็กชายนวัตพัฒน์    เสงี่ยมจิต
6. เด็กชายธนากร    ปิ่นล้ม
7. เด็กชายชาคริต    นาคสวัสดิ์
8. เด็กชายจิระเดช    จันทวิโรจน์
1. นายณัฐพล    คล้ายขำ
2. นางดวงใจ    สิริเสรีภาพ
3. นายอุดม    สิริเสรีภาพ
9 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนวินท์    ธนสิริพงษ์
2. เด็กชายกฤตพจน์    สิทธิผุย
3. เด็กชายณัฐพร    ลีเตชะประสิทธิ์
4. เด็กชายธีรศักดิ์    พุทธหาญ
5. เด็กชายปฐมกิจ    คุ้มวัง
6. เด็กชายพิทักษ์พล    จำปาสิทธิ์
7. เด็กชายอนุรักษ์    จีนนะ
8. เด็กชายสิทธิราช    ศรีมูล
1. นางจิดาภา    โตเสน่ห์
2. นายพัสกร    โตเสน่ห์
3. นายวีรยุทธ    สงศิลาวัต
10 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายนราธร    อุดมสาม
2. เด็กชายยศพล    สมเภช
3. เด็กชายจักริน    กุมภะ
4. เด็กชายจีรศักดิ์    ศรีอำไพ
5. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์    พรมจุ้ย
6. เด็กชายไชยวัฒน์    มาลา
7. เด็กชายนิติธร    เค้าคำ
8. เด็กชายจักรกฤษ    เชื้ออ่ำ
1. นายกานต์    ช่วงบุญศรี
2. นายรัชพล    ศรีริอ่วม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11 16 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิทธิชัย    สมใจเรา
2. เด็กชายสุกนต์ธี    ศรีสุธรรม
3. เด็กชายวชิรวิทย์    ขยันกิจ
4. เด็กชายนราธร    สุดามาตย์
5. เด็กชายปณต    จำปาพุด
6. เด็กชายธรรมธร    ริ้วทอง
7. เด็กชายฐิติกร    นวลดั้้ว
8. เด็กชายกรณ์ดนัย    สุขผล
1. นางสาวฉัตรลัดดา    บุญมา
2. นายนิยม    รัชตะวัฒน์วินัย
3. นางพรพรรณ    รัชตะวัฒน์วินัย
12 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัตนพงษ์    คำสมจิตร
2. เด็กชายยุทธพงษ์    กลทิพย์
3. เด็กชายพิทักษ์ชน    สมฤดี
4. เด็กชายธเนศ    เกษแก้ว
5. เด็กชายศุภสัณห์    กล้าหาญ
6. เด็กชายนิชนันท์    วงษ์รัก
7. เด็กชายกิตติภณ    อินทจักร์
8. เด็กชายวริทธิ์    วารี
1. นายชลาวัฒน์    ชลมาก
2. นายธีรพร    โพธิ
3. นายสำรวย    หนูเถื่อน
13 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายชนัญญู    ท้วมแก้ว
2. นายณัฐพงษ์    พูลทวี
3. นายบรรฑิกาล    แสนสุวรรณ
4. เด็กชายพฤหัส    ตันสุพล
5. เด็กชายภูมิพัฒน์    ใจจาน
6. นายเสถียรพงษ์    กันทะเขียว
7. เด็กชายธีรภัทร    แว่นแก้ว
8. นางสาวจิรัชญา    รินก๋อง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรสรินทร์    อินทรโกศล
2. นายวีระชัย    จันทร์สุข
3. นายเจษฎา    ถิ่นสอน
14 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนกฤต    พินพวง
2. เด็กชายพิเศษพงษ์    ก้องพนาไพสณฑ์
3. เด็กชายจิญญภัทร    กุลอ่อน
4. เด็กชายกันตภณ    เหรียญทอง
5. เด็กชายธนกฤต    จันทวาท
6. เด็กชายวรินทร    กัณฑ์ไตรบัญชร
7. เด็กชายธนภัทร    รุ่งโรจน์
8. เด็กชายอภิชล    วิชัยเนตร
1. นางณัฐกานต์    ดมประโคน
2. นายภาสกร    น้อยสุข
3. นางสาวสุกัญญา    เชื้อหลุบโพธิ์
15 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐพล    เอี่ยมเอื้อยุทธ์
2. เด็กชายกรณ์ดนัย    ลายภูษา
3. เด็กชายวงศธร    นะวัน
4. เด็กชายสายชล    เสือนุ่ม
5. เด็กชายญาณเทพ    อิ่มเขียน
6. เด็กชายอนุวัติ    แย้มกลีบ
7. เด็กชายตะวัน    ศรีสุมาตย์
8. เด็กชายเมธาวิน    จันทร์ภู่
1. นายชรัมภ์    เณรยิ้ม
2. นายนภัสกรณ์    จิตรเกษม
3. นายพิสิฐ    ชำนาญเขตกรณ์
16 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรัล    แก้วเต็ม
2. เด็กชายศรุต    ปิดตาฝ้าย
3. เด็กชายภวัต    ภักดีบัณฑิต
4. เด็กชายณัฐศักดิ์    วงศ์สุวรรณ
5. เด็กชายเจริญยิ่ง    สีเสน
6. เด็กชายอนุชา    ชุ่มธิ
7. เด็กชายพงศพัศ    ฝั่นชุมภู
8. เด็กชายจิรวัฒน์    พงศ์สุพัฒน์
1. นายดวงดี    อมรศรีคงคา
2. นางปรารถนา    จันทร์ปัญญา
3. นายวุฒิชัย    มีซอง
17 23 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรพัฒน์    อินแก้วมูล
2. เด็กชายพงศธร    กันทะพะเยา
3. เด็กชายณัฐพล    จันทร์เอ้ย
4. เด็กชายศุภภกิตติ์    พันหนองหล้า
5. เด็กชายชนะชน    แก้วเขียว
6. เด็กชายดลกฤต    เกียรติอาภรณ์
7. เด็กชายธนภัทร    แปงสมุด
8. เด็กชายอิทธิกรณ์    ภูมรินทร์
1. นายชัยพร    เกตุพิชัย
2. นางสาวณัฏฐธิดา    เกตุพิชัย
3. นายสิรินาวิน    กาละจิตร
18 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรภัทร    แซ่ท้าว
2. นายธนพล    กิตติเลิศ
3. เด็กชายโชว์โชค    คติวรพจน์
4. เด็กชายปฏิพล    แซ่ม้า
5. เด็กชายจิรกิตต์    ทิวานันท์
6. นายอภิวัฒน์    มาลีศรีไสว
7. เด็กชายชาติชาย    แซ่โซ้ง
8. เด็กชายบุลกิต    โชคธัญญ
1. นายปักธรชัย    สวาสดิ์วงค์
2. นายปัณณธร    อ่อนแก้ว
3. นางสุจินดา    ทรายแหลมทอง
19 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายใหม่    พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายแสงชื่น    ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายทรงพล    ไตรรัตน์ชัยเลิศ
4. เด็กชายมนัสวิน    ปกปักเสรี
5. เด็กชายนฤภัทร    ธิคำ
6. เด็กชายสาโพ    ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายดนุวัศ    เกษรกอบแก้ว
8. เด็กชายวรวิช    พันธ์ชรา
1. นายจำลอง    เสารีย์
2. นางสาวรัตณี    คำสังวาลย์
3. นายเอกชัย    แสงโรจน์
20 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายนครินทร์    ยาง
2. เด็กชายอนุรักษ์    มูลทิน
3. เด็กชายกิตติพล    ยาง
4. เด็กชายไกรสร    ยาง
5. เด็กชายวีระชาติ    จะพอ
6. เด็กชายธีรศักดิ์    อนุรักษ์ป่า
7. เด็กชายธีรยุทธ์    เพราะมือ
8. เด็กชายพงณพัทศ์    งามดี
1. ว่าที่ร้อยตรีคม    ทองประสม
2. นายดวงเดช    อาดย่อแฮ
3. นายศุภวัตร    รักวงค์
21 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุวรรณา    ตู้ทอง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    กล่ำสี
3. เด็กหญิงอธิตยา    พรมมา
4. เด็กหญิงปาริชาต    มีอุดร
5. เด็กชายภูวดล    แก้วมณี
6. เด็กชายศุภกร    มุณณี
7. เด็กชายสันติ    วงค์ฉัตรแก้ว
8. เด็กชายยสินทร    ชูมณี
1. นายสัณห์ชัย    ทรงเจริญ
2. นายเพียร    บุญมี
3. ว่าที่ร้อยตรีโอรส    นันทเมธีธิปพงษ์
22 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปภาดา    ผลจันทร์
2. เด็กหญิงนวพร    อินทสร้อย
3. เด็กหญิงชลลดา    นิลผาย
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เบาสันเทียะ
5. เด็กหญิงธนพร    อุ่มชะอุ้ม
6. เด็กหญิงสุดา    แก้วศรสาร
7. เด็กชายภูชิต    สุขสบาย
8. เด็กชายธัทชัย    บุบผาโต
1. นายภานุวัฒน์    บุญเทียน
2. นายสุนทร    ศรีสมุทรนาค
3. นายสุวิทย์    แก้วอุสาห์
23 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายบริภัทร    ปาลี
2. เด็กชายนันทกร    ไทยเหนือ
3. เด็กชายดรินภัทร์    จันทิ
4. เด็กชายรัฐชัย    เชื้อทอง
5. เด็กชายอัครชา    คำเขียว
6. เด็กชายจิตติภูมิ    หาญจิตต์
7. เด็กชายทัตพงศ์    คำปินันท์
8. เด็กชายกาวิน    หนองช้าง
1. นางสาวชีวารัตน์    คำยวง
2. นายธนารักษ์    อินประดิษฐ์
3. นายอัชวิน    ทีฆาวงศ์
24 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุวัฒน์    สิงห์จันทร์
2. เด็กชายธีรเทพ    ยืนยงค์
3. เด็กชายธนพัฒน์    เปรมเขียว
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปานรักษ์
5. เด็กชายณัชพล    ประสิทธิ์วิเศษ
6. เด็กชายพัชรดนัย    ผะอบเหล็ก
7. เด็กชายมนัสวี    บุญคุ้ม
8. เด็กชายรัฐภูมิ    มิคะนุช
1. นายศุภกฤกษ์    ศิโรทศ
2. นางสาวอัมพร    สารวัตร
3. นายไพบูลย์    พละกสิกร
25 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายพรหมพิริยะ    จุลพันธ์
2. เด็กชายภูผา    มณีพันธ์
3. นายนนทพัทธ์    เรืองไทย
4. เด็กชายจักรกฤษ    มากธรรม
5. เด็กชายธนนันท์    นพพันธ์
6. เด็กชายศรราม    พวงทอง
7. นายจักรพงศ์    จันทราช
8. เด็กชายอักษรา    สุฤทธิ์
1. นางนงนุช    น้อยเกิด
2. นายภูวดล    ยิ้มประดิษฐ์
3. นายแสงทอง    น้อยเกิด
26 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยภัทร    พุ่มพฤกษ์
2. เด็กชายปัญญา    เเวงวรรณ
3. เด็กชายไกรวี    ฉายรัศมี
4. เด็กชายปราเมศ    โพธิ์ศรี
5. เด็กชายกิตติกร    จูนารก
6. เด็กชายธนากร    ทาอ้น
7. เด็กชายณรงค์กร    ชูเชิด
8. เด็กชายเอกมงคล    แหยมนุช
1. นายดิเรก    ทิพวัน
2. นายมารุต    ศิริภัคดี
3. นางสาวละอองดาว    ภูนัสสูง
27 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายชนาภัทร    จิระกา
2. นายศิริชัย    จันทร์หอม
3. นายศุภกร    ศิริคำใส
4. นายปิ่นพงษ์    ชำนาญการ
5. นายธีรยุทธ    ยลสุข
6. นายอภิสิทธิ์    เซอแลน
7. นายกาจพล    หอมนวล
8. นายนนท์ธวัช    โพธิ
1. นายจักรพงศ์    ดั้นเมฆ
2. นายสมชาติ    บุญเลิศอนันต์
3. นายสมรักษ์    แสนสมบัติ
28 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมเจตน์    จิแฮ
2. เด็กชายภาศกร    คำปวน
3. เด็กชายบริวัตร    ไทยใหม่
4. เด็กชายกฤษณพงค์    วงค์ษา
5. เด็กชายชัยณรงค์    คำหล้า
6. เด็กชายกิตติพันธ์    เรือนรัตนาโชติ
7. เด็กชายสัณหณัฐ    จันทร์หนิ้ว
8. เด็กชายธนพัฒน์    หน่อเรือง
1. นายธวัชชัย    ใจแวน
2. นายศราวุธ    เขื่อนคำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    ปลื้มบำเรอ
2. เด็กชายจิรายุ    ซ้อนเขียว
3. เด็กหญิงฐิญาดา    ประมงค์
4. เด็กชายบังเอิญ    สิงห์โต
5. เด็กชายนราธร    พรมสงฆ์
6. เด็กชายอภิบาล    หมีนาค
7. เด็กชายสิงหา    เสริมสุข
8. เด็กชายมงคล    กลัดแก้ว
1. นางสาวจันทร์จิรา    สกุล ณ มรรคา
2. นายนิมิตร    คัชมาตย์
3. นางวนิจดา    เอี่ยมประเสริฐ
30 38 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายวชิรพงศ์    ศรีจันทร์
2. เด็กชายธนกร    ยะแสง
3. เด็กชายธนาพล    กฤษดี
4. เด็กชายเจษฎาภรณ์    จันทร์แก้ว
5. เด็กชายยสินทร    บุรีแก้ว
6. เด็กชายพงศกร    ก๋าใจ
7. เด็กชายฑิณภัทร    กันจินะ
8. เด็กชายวรฤทธิ์    ปัญญาใจ
1. นายกฤษณะ    เชียงแรง
2. นางสาวชิดชนก    เตจะมา
3. นายพิชัย    ยามี
31 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    หมั่นไร่
2. เด็กชายธนโชติ    มณีวรรณ
3. เด็กชายศักรินทร์    ศรีโชติ
4. เด็กชายเทียนชัย    จับใจนาย
5. เด็กชายกฤษฎากรณ์    มณีวงค์
6. เด็กชายอภิภัทร    ปัญญานิล
7. เด็กชายสิทธิพล    เลิศขวัญวิจิต
8. เด็กชายพงศ์พัฒน์    คำทอน
1. นางสาวกอแก้ว    อ่อนสำอางค์
2. นายวิทูร    แสนติยศ
3. นายสมควร    เชื้อสะอาด
32 40 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายทัศน์พล    แสนอา
2. เด็กชายศรายุธ    ซาฮาต
3. เด็กชายวรภัทร    จุลทะศรี
4. เด็กชายณัทชรพงษ์    พิมพา
5. เด็กชายภีระพัฒน์    ทองแกมแก้ว
6. เด็กชายคติศักดิ์    สีนาแก้ว
7. เด็กชายภาณุพงศ์    มั่นมาศ
8. เด็กชายสิริเดช    เจริญศรี
1. นายจักรพงษ์    พิมพาพัฒนโยธิน
2. นายจักรภัทร    พูลเขตรกิจ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐนันท์    พูนธนโชคก์
33 41 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายศุภกร    เนียมแท่น
2. เด็กชายธนดล    สวัสดิวงค์
3. เด็กชายนที    ซื่อตรงพานิช
4. เด็กชายสุรพัศ    เมฆแจ้ง
5. เด็กชายนนทวัฒน์    เพิ่มพูล
6. เด็กชายจนัสธร    พึ่งสุข
7. เด็กชายชาคริต    เหมือนรอดดี
8. เด็กชายณัฐพงษ์    สนแก้ว
1. นางสาวพัชรินทร์    โสภิณ
2. นายสุริยา    ตาลรัตน์
3. นายอธิราช    จันแสนตอ
34 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายสุรเชษฐ์    มีลาดคำ
2. นายพงศพัค    หงิมจั่น
3. นายเกียรติชัย    อินหล่อ
4. นายวัทธิกร    ตุ้ยหล้า
5. นายชลธาร    ชูแจ่ม
6. นายวรรนชนะ    ปุมสันเทียะ
7. เด็กชายธรณินทร์    กล้าหาญ
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์    สุภมาตา
1. นายบัญญัติ    ทองบาง
2. นายฤทธิชัย    ล้วนงาม
3. นายสุพจน์    ตาด้วง
35 43 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพศ    ศรีบุญมา
2. เด็กชายสรศักดิ์    แนวอินทร์
3. เด็กชายสิทธิชัย    รุ่งโรจน์
4. เด็กชายบรรหาร    ต่อกร
5. เด็กชายศิวนาถ    สีพันดร
6. เด็กชายบุริศร์    กรองทิพย์
7. เด็กชายภาคภูมิ    เมืองหลวง
8. เด็กชายวิศรุต    ทวาระคาม
1. นายณัฐพงษ์    คำเพชร
2. นายสมเกียรติ    คำเผือก
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายเอกชัย    พนากุลชน
2. นายชยากร    วนาเฉลิมภพ
3. นายพิทยา    เกษตราการ
4. นายสุกิจ    ขุนชนะใจ
5. นายสุรศักดิ์    คีรีบูชา
6. นายแอ้ตอตอ    -
7. นายอำพล    มะพร้าวอ่อน
8. นายยงยุทธ    คีรีบูชา
1. นายธีรวิทย์    กวดขัน
2. นางสาวพิชชานันท์    เรียงชัยเลิศ
3. นางสาวสวิตตา    ดอยแก้วขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................