งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 192
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายกิตติภณ    แก้วโก
2. นายนวมินทร์    ภูกิ่งดาว
3. นายวิชานนท์    ดอกคำ
4. นายพงศกร    กาศเกษม
5. นายวิชานนท์    แสงศรีจันทร์
6. นายปุณนกฤศ    ใจใหญ่
1. นายจำนง    คำมูล
2. นายพันธนิจ    ฟองอินทร์
3. นายสุรเดช    ดอกมะลิ
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายกิตบดินท์    ตันกุณะ
2. นายวีรภัทร์    ปาวิน
3. นายวุฒินันท์    ธรรมจักร
4. นายศุภกร    หล้าปวงคำ
5. นายพิสิฐพงศ์    กองแก้ว
6. นายจีรภัทร    พรมจันทร์
1. นายธนภณ    สัพไพร
2. นายธานี    เบญจวรรณ์
3. นายสิรภพ    บุญยืน
3 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายคณนาถ    ใจเถิน
2. นายจิลลาภัทร    มูลคำปลิว
3. นายพลวัต    สุขเนตร
4. นายภูริวัฒน์    ทาริยะวงศ์
5. นายวัชรพงษ์    กาวิลเครือ
6. นายวัชระ    เฉยเกิด
1. นายณรงค์ศักดิ์    อบหอม
2. นายวสันต์    แสนตา
3. นายเสน่ห์    เอื้อแท้
4 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายสุนทร    อาสา
2. นายเมธี    อ่อนสะอาด
3. นายฐาปกรณ์    นิลพัตร
4. นายพลพรภัส    กระจิว
5. นายสิงหา    ตาสันเทียะ
6. นายสุรเดช    จงกสิกรรม
1. นายชงคา    เมืองจันทร์
2. นายภัทรนนท์    สุทธิเพียงคะ
3. นายอุทิศ    วิสิทธิ์
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวเครือมาส    จางจา
2. นางสาวจริยา    แซ่ฮ่วง
3. นางสาวแดง    วันนะ
4. นางสาวธันยมัย    เตวดา
5. นางสาวชลิตา    กั่นนะ
6. นางสาวจันทร์ทอง    สามลอ
1. นายนฤชา    วิริยะ
2. นายพรชัย    จินะทา
3. นางสาววาสนา    แสงสว่าง
6 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายนที    คำเวช
2. นายเดชดนัย    แก้วอ่ำ
3. นายชินกฤต    คงถาวร
4. นายพงษ์ศิริชัย    คงพันธ์
5. นายธนพัฒน์    สีบุตรา
6. นายบุญญฤทธิ์    ชัยสิทธิ์
1. นายสิทธิสุทธิ    วงษ์แหวน
2. นายอภิสิทธิ์    สาดา
3. นางสาวอัมรา    โยธา
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายนราวิชญ์    บุญรสศักดิ์
2. นายคงศักดิ์    จินดาธรรม
3. นายณัฐพงศ์    พานทอง
4. นายธนวัฒน์    เยาว์ธานี
5. นายณัฐวุฒิ    พุทธโจทย์
6. นายพานทองแท้    พูลเพิ่ม
1. นายณัฐพันธ์    อิสระดำรง
2. นายเทวราช    กรกฏกำจร
3. นายไพวุฒิ    ขุนซาง
8 8 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายวิศรุต    ก๋าวงค์
2. นายศุภกิจ    วรรณา
3. นายศุภกรณ์    หาทรัพย์
4. นายธนวัฒน์    กันธุระ
5. นายธีรเมธ    โสภา
6. นายทินภัทร    แก้วจันทร์เพชร
1. นายกัมพล    ปิจดี
2. นายพันศักดิ์    กิจการ
3. นางเสาวลักษณ์    สายสอน
9 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายสมัชชา    สาครินทร์
2. นายอินทนนท์    กันทะศิลป์
3. นายปฏิพันธ์    จันทร์ต๊ะ
4. นายฐิติศักดิ์    เก่งการทำ
5. นายกิตติภพ    ไชยา
6. นายไชยรัตน์    แก้ววิจิตร
1. นางสาวดาวเรือง    แสงคำ
2. นายนฤพงษ์    ฟองแก้ว
3. นางสาวบุษราพร    กึกก้อง
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายสุทธิพงษ์    สว่างชัยวิวัฒน์
2. นายไชยา    คำภูผา
3. นายนิมิต    ภู่เกตุ
4. นายวรินทร์    เอี่ยมสะอาด
5. นายนราธร    ชมาลัย
6. นายรัฐธรรมนูญ    ธรรมศักดิ์
1. นางสาวธนภรณ์    เตจ๊ะ
2. นายบุตร    สุดสังข์
3. นายสุรชาติ    ชะมังชัย
11 11 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นายชยานันท์    ยิ้มน่วม
2. นายชัยเฉลิม    สีคัดเค้า
3. นายธนาดล    สีแสงน้อย
4. นายนนทกานต์    เขียวยิ่ง
5. นายอัจฉริยะ    บุญโย
6. นางสาวน้ำทิพย์    เพ็ชรจินดา
1. นางธิดารัตน์    สมบูรณ์ศิลป์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายทวีชัย    พิมพา
2. นายเอกรัตน์    เบ็งยา
3. นายศราวุธ    พะชะ
4. นายคณิศร    ประเสริฐขจรสุข
5. นายภัทรพล    เบ็งยา
6. นายฤทธิศักดิ์    ตาริยะ
1. นางจิดาภา    โตเสน่ห์
2. นายพัสกร    โตเสน่ห์
3. นายภูเมศวร์    หมั่นกิจ
13 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายภูมิน    บำรุงศรี
2. นายนายสถาพร    ทรัพย์สิน
3. นายวัชรกรณ์    สุวรรณโน
4. นายพิชากร    ยิ้มเจริญ
5. นายศักดิ์ชัย    เซ็งขุนทด
6. นายมงคล    จันทร์เสนห์
1. นางสาวกมลทิพย์    นารี
2. นายจิโรจ    จิ๋วแหยม
3. นายเทเวศร์    ม่วงพลับ
14 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาววิยดา    ทวีชาติ
2. นางสาวพรนัชชา    มากหมู่
3. นายสราวุธ    จันทพันธ์
4. นายพัชรพล    เรืองกสิกรณ์
5. นายณัทสารพงษ์    สิทธิ
6. นายณัฐพล    บุญเรือง
1. นายชลาวัฒน์    ชลมาก
2. นายธีรพร    โพธิ
3. นางสินีนาถ    โพธิ
15 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายบุญวิชญ์    ปวโรภาส
2. นายสหรัฐ    บานเย็น
3. นายภากร    เทพสุขเอี่ยม
4. นายปฏิภาณ    วงค์ราชบุตร
5. นายสหรัฐ    โพเกษม
6. นายจิรสิน    ใหญ่สมพงษ์
1. นายดำรงศักดิ์    อินทร์อ่อน
2. นางทัศนีย์    ยมนา
3. นายธรรมนูญ    บุญมณี
16 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายกิตติธัช    ทะนิต๊ะ
2. นายภูรินท์    กลิ่นฟุ้ง
3. นายนพดล    เตชนันท์
4. นายฉัตรดนัย    ไชยขันธ์
5. นายวุฒิพงษ์    ไชยป้อ
6. นายกิติพัชร    เกตุแก้ว
1. นายณรงค์ชัย    ไชยสลี
2. นายวันชัย    พูลทรัพย์
3. นายไสว    สุทธไชย
17 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายปาณชัย    กิจทวีโชค
2. นายภานรินทร์    สวมพันธ์
3. นายวีรชัย    อัญชสา
4. นายกันต์    ตระกูลพัดทอง
5. นายเพิ่มพล    อัคนีไพร
6. นายพิเชษฐ์    ใจประเสริฐยิ่ง
1. นางทิพย์รัตน์    คำทิพย์
2. นายภักดิ์ภณ    ชัยบุรณ์
3. นายสงวนศักดิ์    ศรีวิชัย
18 32 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายภานุพงศ์    ปั้นดี
2. นายชิษณุพงศ์    อินทร์เท้ง
3. นายสิทธิชัย    ต้นชิน
4. นายเสกสรร    มูลสันเทียะ
5. นายยุทธนา    เขียวขำ
6. นายธนัชชัย    คงหินลาด
1. นายวุฒิพล    กำมา
2. นายสถาพร    นิยม
3. นางสายัณ    สุขเกตุ
19 33 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายคมสันต์    ดาทา
2. นายณัฐวุฒิ    คนธรรม
3. นายอนุชา    จุทะบาล
4. นายชัยวัฒน์    พิลึก
5. นายศุภวิชญ์    วันศรี
6. นายศุภกฤต    กาจหาญ
1. นายจเด็ด    มหาการะเกตุ
2. นายปุณณวิช    แก้วปัน
3. นางวิภารัตน์    มหาการะเกตุ
20 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นายนพกาญจน์    เอี่ยมป้อ
2. นายณัฐภัทร    สนิท
3. นายธนชิต    ประเสริฐสุข
4. นายไชยวัฒน์    คำเกษ
5. นายธนพงศ์    แสงโทน
6. นายอดิศักดิ์    เทียนเเซ้
1. นายทรงศักดิ์    น้อยมี
2. นายมนัส    ศรีศักดิ์
3. นายสุวรรณ์    ฟักผล
21 35 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายปฏิพล    ชัยวงศ์
2. นายภัทรดนัย    บุญยวง
3. นายจักรกริช    มั่นคง
4. นายประสูติทิพย์    กันคำ
5. นายศรายุทธ    นุธรรม
6. นายธนวัฒน์    ยาละ
1. นายสมพร    มะเกิ๋น
2. นายเจษฎา    คำเป๊ก
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
22 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายวีรพงศ์    อุราทร
2. นายชัยพนา    อินทรเสน
3. นายพงศธร    ไชยลังษี
4. นายธีธัช​    ไชย​พูน
5. นายโพ​ธิกร​    พรหม​สิทธิ์
6. นายไกรสร    ตาพะจา
1. นายธวัชชัย    ใจแวน
2. นายศราวุธ    เขื่อนคำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
23 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายธีรพัฒน์    กลิ่นแจ่ม
2. นายนพรัตน์    จันสน
3. นายกฤษฎา    แจ้งเล็ก
4. นายเสกศักดิ์    พิมพ์พิจารณ์
5. นายอธิพัทร    มาอยู่
6. นายณรงค์ชัย    ตัณฑโชติ
1. นางสาวจันทร์จิรา    สกุล ณ มรรคา
2. นายนิมิตร    คัชมาตย์
3. นายสุขะวัฒน์    สุขทั่ง
24 38 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายศราวุฒิ    กันจินะ
2. นายวรัญชัย    กันธะริน
3. นายสุริยะเพชร    อินใจ
4. นายมนต์มนัส    คำจันทร์
5. นายอภัย    ชัยวังเย็น
6. นายศุภนัส    นันตะเสน
1. นายพิชัย    ยามี
2. นางสาวสุนารี    อินไชย
3. นายเกียรติศักดิ์    จันทร์ตา
25 39 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายวุฒิพงษ์    นามวงศ์
2. นายกิตติศักดิ์    จะนู
3. นายณัฐสิทธิ์    แซ่ลี
4. นายรุ่งดิสกร    แซ่มัว
5. นายมนูญ    จะแล
6. นายการัณย์    แซ่ว่าง
1. ว่าที่ร้อยตรีธราเทพ    อริยธนา
2. นายพิพัฒน์พงศ์    รุ้งดี
3. นายอาโด    อินต๊ะจักร
26 40 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิตา    มุ้งส่าง
2. นางสาวสุฑามาศ    สุวรรณ์พร
3. นางสาวประภัสสรา    สุขสังวาลย์
4. นายสมชาย    สอนสัตย์
5. นายธนัท    บรรณา
6. นางสาวภัทรวดี    พานสมัน
1. นายจีระเดช    เพชร์ทูล
2. นางสาวนวรัตน์    อนุสรณ์ศรีเจริญ
3. นางสาวภัทราพร    บุญสม
27 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายสัณหณัฐ    บัวพิมพ์
2. นายธนากร    ดีสาร
3. นายดนุพงศ์    เรืองคำ
4. นายนิธิภัทร์    หวิงปัด
5. นายบัณฑิต    อยู่กลัด
6. นายรัฐภูมิ    ทดเทียน
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์    หมอกมืด
2. นายสมชาย    ดวงเนตร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 42 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายอโนทัย    พูลเลิศ
2. นายพุฒิพงศ์    ร้อยดวง
3. นายพลวัต    สัญญาโณ
4. นายธราดล    ท่วมพุดซา
5. นางสาวอัฐภิณญา    โค้วกิม
6. นางสาวขวัญจิรา    มิ่งเมือง
1. นางสาวกัลยรัตน์    ธรรมรัตนพงษ์
2. นางสาวนิฏฐิตา    แจ่มกระจ่าง
3. นางเยาวเรศ    จันทร์สุพัฒน์
29 44 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายเอกสิทธิ์    ษมาจิตรุ่งเรือง
2. นายธนภัทร    ตะวันรักษา
3. นายวีรพงษ์    -
4. นายวงศกร    วนาวาทิต
5. นายสุพรรณ    กันต์กมล
6. นายวีรชัย    -
1. นายธีรวิทย์    กวดขัน
2. นางสาวพิชชานันท์    เรียงชัยเลิศ
3. นางสาวสวิตตา    ดอยแก้วขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................