งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายจารุวิทย์    กันณิกา
2. นางสาวธนพร    เชื้อสะอาด
3. นางสาววลัยภรณ์    หายโศก
4. นางสาวอาภารัตน์    ใจหลวง
5. นางสาวดมิสา    รวมสุข
6. นางสาวพัชรินทร์    อรุณปรีย์
7. นายวุฒิพงษ์    ชัยนาน
8. นางสาววัฒวรรณ    ชื่นเมือง
9. นางสาวไพลิน    ธรรมศิริ
10. นายภูริ    มาฟู
1. นางสาวกมลวรรณ    จิตรีพล
2. นายวิเชียร    ใจดี
3. นางศนิสา    ศรีสว่าง
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวพอณภัส    อุ่นเรือน
2. นางสาวจิราภัทร    คันธะรส
3. นางสาวณัฐชา    วันสม
4. นางสาวมณิชญา    อินทร์ขำ
5. นางสาวตีรณา    ทิพนี
6. นางสาวสุชาดา    ยาสมุทร
7. นายนรา    มนตรี
8. นางสาวสิริโสภาวดี    วณะเจริญ
9. นางสาวบุญนิศา    โพธิเศษ
10. นางสาวจริญญา    ทรนงค์
1. นางสาวฐาปนี    ปราบสงบ
2. นางสาวพรทิพย์    บุญตันจีน
3. นายศุภกร    สุขยิ่ง
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนกภัทร์    ชมภู่
2. นางสาวจรรย์อมล    อาสะโภ
3. นางสาวศุภิสรา    อุทัยสุขสมบูรณ์
4. นางสาวขวัญจิรา    เพียรธัญการ
5. นางสาวกัลยกร    นุตยางกูล
6. นางสาวณัฐธิดา    พุ่มกลิ่น
7. นางสาวอนัญญา    สิทธิธัญญาศิลป์
8. นางสาวจุฑามาศ    ชูกุล
9. นางสาวสุภาวดี    เลี่ยมมาตร
10. นางสาววิมลสิริ    ศรีวิจัยนวน
1. นางฉวีวรรณ    ทัพไทย
2. นางสาววราภรณ์    จันทร์ครุธ
3. นางเบญจมาศ    คำรื่น
4 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาววิภาวี    ฉัตรทอง
2. นางสาวเกวลิน    นายส่ง
3. นางสาววาสนา    ลุงเฮือง
4. นางสาวนรวีย์    กล้าณรงค์ขวัญ
5. นางสาวทิตฐิตา    เบ้าเงิน
6. นางสาวศุภลักษณ์    พรมเสน
7. นางสาวพอง    ลุงแขก
8. นายณัฐพงษ์    วงค์ชัย
9. นางสาวนิตยา    ลุงโยะ
10. นางสาวลมัย    อ้ายก๋อง
1. นายจงกลชัย    ใจปัญญา
2. นายพิริยวัตร    ติใหม่
3. นางสาวลลิตา    วงค์กัญญา
5 6 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกชกร    หอมคุณ
2. นางสาวสุภัทรสร    ยังคง
3. นางสาวลักษมน    พักใส
4. นางสาวกัญญาณัฐ    ผุยเพชรพุ้ย
5. นายทนงศักดิ์    พุ้ยชัย
6. นางสาวปาริฉัตร    สิงห์เส
7. นางสาวนุตประวีณ์    นราแก้ว
8. นางสาวสุรัตน์ดา    ปานคำ
9. นางสาวสุวนันท์    ทองแพง
10. นางสาวนริศรา    รินไธสง
1. นายณัฐ    หม่องอิน
2. นางดาวลอย    สอนหลวย
3. นางสาวพัชรา    ทองแพง
6 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายบุญศรี    สามมล
2. นายกองคำ    อารวย
3. นางสาวสุภรัตน์    แสงทอง
4. นายยี่คำ    นามหลง
5. นางสาวแพรวฤทัย    ศรีใจปลูก
6. นางสาวเรวดี    นามวงค์
7. นางสาวพนิตนันท์    คำปันบุตร
8. นางสาวจินตพร    ฟ้าสิทธิชัย
9. นางสาวสุภาพร    คำติ๊บ
10. นางสาวสุพรรษา    สายทอง
1. นายตรรกพงศ์    ธรรมรังษี
2. นางรัตนา    มากสุข
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวศลิษา    ขจรโมทย์
2. นางสาวอรทัย    สารเถื่อนแก้ว
3. นางสาวณัฐสุดา    เสียงประโคน
4. นางสาวอรไพลิน    สนิทยา
5. นางสาวเมธาวี    ปัญญา
6. นางสาวสุชญาพันธุ์    สุขปัน
7. นางสาวอนัญญา    ดีวงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพิชาภพ    ศรีธิ
2. นายสิงหวัฒน์    สารถ้อย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นายชญานนท์    ขยันการ
2. นายธีรชัย    ชาญเชิดชัยกูล
3. นางสาวสุธิตรา    ปิงกุล
4. นางสาวชลธิชา    หนักแน่น
5. นางสาวเกสรา    อินต๊ะก๋อน
6. นางสาวกฐิน    จอมคำสิงห์
7. นางสาวชญานิษฐ์    รักษาบุญ
8. นางสาวณัฐธิดา    ธรรมธิ
9. นางสาวณัฐณิชา    โมตาลี
10. นางสาวบัวชมพู    พรมซาว
1. นายชลกานต์    พุทธสอน
2. นางนุชนาฎ    นาแก้ว
3. นางสาวเกศฎาพร    มูลแก้ว
9 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปาลิดา    สุวรรณ
2. นางสาวพัชรินทร์    หาสีงาม
3. นางสาววิลาวัณย์    โพธิ์สละ
4. นางสาวปัฐมาวดี    พิสวรรค์
5. นางสาวชนากานต์    สุวรรณ์
6. นางสาวอินทุอร    ทิพย์สุข
7. นางสาววรรณนิษา    เอมกริด
8. นางสาววนิดา    พะกาวัลย์
9. นายธีรบดินทร์    ผลพันธ์
10. นายศักดิ์สิทธิ์    วงค์สุวรรณ์
1. นายสยมภู    พิลึก
2. นางสาวสิริวิมล    เส็งเมือง
3. นางสาวสุจิตรา    พุ่มเพียร
10 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวชรินรัตน์    อุ้ยมาก
2. นางสาวสุดารัตน์    เขียวละออ
3. นางสาวพิมพ์อัปสร    ทับทอง
4. นายชิษณุพงศ์    จันทร์ประเทศ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส    เมืองแพน
6. นางสาวฐาปนา    บุตรศรี
7. นางสาวกัญญาภรณ์    ปั้นผ่อง
8. นายปิยะ    จันทร์แจ้ง
9. นางสาวกัญญาพร    กันเพ็ง
10. นางสาวเพ็ญนภา    เชตุชะเอม
1. นายภูวดล    สังขพาลี
2. นางสาวสมฤดี    ทาแดง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายอภิชาติ    พันโสดา
2. นายวิทวัตร    อุ่นแก้ว
3. นายณรงค์ฤทธิ์    จันทร์บ่อโพธิ์
4. นางสาวภัทรวิมล    โสนะชัย
5. นางสาวธัญญามาศ    คงบาง
6. นางสาวสาธินี    นนทโคตร
7. นางสาวปรีญาณี    มีสีเมือง
8. นางสาวทิพย์วิมล    สีตอง
9. นางสาวบุษกร    ศรีบุญ
10. นางสาวอาทิตยา    กึดทศ
1. นางสาวกรชญาดา    ทองคำพงษ์
2. นายณัฐวุฒิ    สุดจิตร์
3. นางอมรรัตน์    เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
12 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นายศุภกิตติ์    คงจรัสแสง
2. นายพิเชษฐ์    ชวลิตอมรพงศ์
3. นางสาวสุวนัณ    พงศ์ณัฐธวัช
4. นางสาวอาภรณ์    ทศพรมหากรุณา
5. นางสาวสุภัชชา    ครองธารา
6. นางสาวรจนา    ไพรแสงอรุณ
7. นางสาวพิมพ์ชนก    พงศ์พิมล
8. นางสาวสุธิดา    ชัยรักษาพันธ์
9. นางสาวสุพรรณี    ขยันใหญ่ยิ่ง
10. นางสาวธาราพร    ใจแสน
1. นางจิราวรรณ    ชาญวิริยะ
2. นายนฤดล    ยาวิชัย
3. นายอัศวิน    วงศ์พุ่ม
13 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายวีรภัทร    เขียวดี
2. นางสาวชุติกาญจน์    สุขผดุง
3. นายวรวุทธ    จิตมา
4. นายพีรวัฒน์    จันทร์ชื่น
5. นางสาวจิตรชฎาพร    พันธุ์สวัสดิ์
6. นางสาวชญาดา    จันทร์ดำ
7. นายชัชวาลย์    โล่ห์ประเสริฐ
8. นายธนพล    ยอดใจ
9. นางสาวจิราพัชร    กิจพิชัย
10. นายวิชาธร    แป้นเพ็ชร
1. นายดลธรรม    จำปา
2. นางสาวทิพรัตน์    มูลมณี
3. นายบุญลือ    หนุนนาค
14 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายภาสกร    ญาณะลังสันต์
2. นางสาวศศิเลขา    วินิจพงศธร
3. นายปัญญพัฒน์    วงษ์ดี
4. นายธีรภัทร    กิจรักษา
5. นางสาวณีรนุช    หมื่นแก้ว
6. นางสาวธิดาพร    ก้อนใจ
7. นางสาว ขวัญชีวา    ใจมา
8. นายศักดิธัช    ชุมภูปิน
9. นายอภิชาติ    มหาวัน
10. นางสาวชนัญชิดา    ปัญญามูล
1. นางสาวจีรพรรณ    แก้วบุดดี
2. นายธนธรณ์    สมผัด
3. นางสาวอรสิริพิมพ์    บริหารธนโชติ
15 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายศตวรรษ    พุ่มเจริญ
2. นางสาวภาสินี    กันต์งาม
3. นางสาวรัตนา    ทองแท่ง
4. นางสาวกัญญารัตน์    อ่อนขำ
5. นายภาราดร    พรมเถื่อน
6. นางสาวฐิติวรดา    นิลสนธิ
7. นายธมลพร    หอมขุนทศ
8. นายประวีณ    กาโกน
9. นางสาวปนัดดา    ภักดีกาญจนา
10. นายปฏิพล    สาเสือ
1. นางสาวฉัตรวรุณ    พจนการุณ
2. นางสาวชลธิชา    มั่นนวล
3. นายนุกูล    บุญปาน
16 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวนนทยา    มะลิวงษ์
2. นายณัฐธนยศ    พิมสูงเนิน
3. นางสาวธนภัทราภรณ์    นวลมะ
4. นางสาวสิรินภา    สุริยะสุข
5. นางสาวธัญชนก    แสนขัด
6. นางสาวอธิตยา    วงษ์จักร
7. นางสาวนัชยา    กันทะกอง
8. นางสาวพิมพ์นารา    กอบแก้ว
9. นางสาวรุจิรา    อ่งพัวะ
10. นางสาวปิยะธิดา    คำเครื่อง
1. นายจีรศักดิ์    คำบ้านฝาย
2. นายสงกรานต์    ไชยธรรมมา
3. นางสาวสุมิตตา    สีทอง
17 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยลดา    นาคพันธ์
2. นางสาวสุประภาดา    น้อยวินิจ
3. นายวรากร    พงษ์จิรธรรม
4. นางสาวศศิณานนท์    เนินพลับ
5. นายธนวัฒน์    แทนจะโปะ
6. เด็กหญิงเมทินี    โทนวม
7. เด็กหญิงทิพยสุดา    จินดาสุทธิกุล
8. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    ศรีสำราญ
9. เด็กชายณัฐกรณ์    แสวงศิลป์
10. เด็กชายธีธัช    สมใจไพบูลย์
1. นางสุนุตชา    อุบลจร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชญา    ผลกล่ำ
2. นายฉะ    กอหลิง
3. นายดลภัทร    ชัยอุปละ
4. นางสาวอรทัย    ชัยสมภาร
5. นางสาวกรรณิกา    เสนาวัง
6. นายโชติพงศ์    เงาเงิน
7. นางสาวอาภัสรา    ใหญ่มามูล
8. นายธนชัย    ยาตรา
9. นางสาวลักษิกา    ปากาศ
10. นางสาวพลอยชมพู    สุภา
1. นายวรวิทย์    ใจบุญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรพัชรา    เพชรถึก
2. นายธนพัฒน์    กันต์นิกูล
3. นางสาววิชญาพร    เพชรรัตน์
4. นายรัชเนศ    ยอดนิล
5. นายณัฐนนท์    เติมแก้ว
6. นางสาวกัญญาณัฐ    ด่านขุนทด
7. นางสาวศศิประภา    รุ่งไทย
8. นางสาวน้ำฝน    กลิ่นนิ่มนวล
9. นางสาวศิรดา    ตระกูลรังสิ
10. นางสาวสุวนันท์    คำสุข
1. นายณคพศ    ปิยภัทรกุล
2. นายวราวัฒน์    กลั่นหุ่น
3. นายศาสตรา    คุณโทถม
20 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวเปมิกา    ชัยเรืองฤทธิ์
2. นางสาวกชกร    เอี่ยมสุวรรณ
3. นายไมค์ เทโอดอร์    พลัตเต้
4. นางสาวริญญ์ชนีกร    เจ้าสกุลดี
5. นายชานนท์    สิริวิริยะกุล
6. นางสาวศศินิภา    กฤษนพรรณ
7. นางสาวนรากร    พรมธิ
8. นางสาวธนพร    สิทธิกูล
9. นางสาวสุทธิดา    แฮตุ้ย
10. นายณัฐวีรพจน์    ดนัยนันท์
1. นายกิติศักดิ์    พรมคำ
2. นางนิชานันท์    เมฆศิริ
3. นายอาทิตย์    ตั๋นมาเชื้อ
21 24 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวนรีกานต์    ใจปิง
2. นางสาวชลธิชา    อุ่นใจ
3. นางสาววริศรา    ดวงพันธ์
4. นางสาวชนิดาภรณ์    ขันหลวง
5. นายวีรภัทร    วงศ์มณีทิพย์
6. นางสาวดอย    ศรีชาวป่า
7. นางสาวปิยมินท์    ขาเหล็ก
8. นางสาวพิมพิกา    ขาเหล็ก
9. นายณัฐภัทร    พวงดอก
10. นายสิทธิพล    ลำนัย
1. นางกัญญา    อุปจักร์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    เอมะสุวรรณ
3. นางสาวปภัสรา    สุยะ
22 25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายอติกานต์    หน่อคำ
2. นายภูบดินทร์    ป๋าเมืองมูล
3. นายปิยะพัทธ์    ลินต๋า
4. นางสาวหลี    ไม่มีชื่อสกุล
5. นางสาวดาว    สร้อยเงิน
6. นางสาวเจนจิรา    สุภเกษ
7. นางสาวพลอยพรรณราย    หริ่งซื้อ
8. นางสาวช่อฟ้า    หล้าเหลื้อม
9. นางสาววิภาดี    มิ้นเขา
10. นายพงค์ภัค    มงคลจรรยาภัค
1. นายณรงค์ฤทธิ์    หงษ์อารีย์
2. นางสาวธิดารัตน์    วงศ์ใหญ่
3. นายวัชรกร    สุรินทร์
23 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพ์สุภา    ต้องจิตต์
2. นางสาวคัมภีรพรรณ    นันตาพรม
3. นางสาวรวิวรรณ    ใจบุญ
4. นางสาวณัฐธิดา    สุภาษี
5. นางสาวปรัชญา    ชินโชติ
6. นางสาวแสง    ตาอิน
7. นางสาวจีราภรณ์    พันธ์ดี
8. นายวิทยา    ปงลังกา
9. นายณรงค์ฤทธิ์    คำปวนบุตร
10. นางสาวปรารถนา    ใจอินตา
1. นางวิรากานต์    ปั้นรูป
2. นางสาวเหมือนฝัน    จันทรักษา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาววรรัตน์    รังษี
2. นายธนวัฒน์    ธรรมใจ
3. นางสาววันดี    แสงมา
4. นางสาวธนวรรณ    มงคลจีระอุทัย
5. นางสาวธนาภรณ์    สิงคะปะ
6. นางสาวนาฏญาณี    ปัญญา
7. นางสาวอังคณา    กาเหว่า
8. นางสาวแนน    คำหลู่
9. นายภาคิน    ราจา
10. นายนิธิศ    ทรงวิผล
1. นางสาวชุติมันต์    ชัยบาล
2. นายภาริทธิ์    อมรรัตนปัญญา
3. นายสุรพล    ยะคำป้อ
25 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายชาคริต    ศรีสังปัด
2. นายอาทิตย์    จันทร์แจ้ง
3. นางสาวนิพาดา    ทรัพย์แหยม
4. นางสาวภาณุมาศ    ขุนทอง
5. นายชานน    ค่าม่วง
6. นายกิตติพงษ์    ทองเชื้อ
7. นายธนวัฒน์    ครแหยม
8. นางสาวสุจิตรา    ฟักทอง
9. นางสาวสายสวรรค์    พุ่มเกตุ
10. นางสาวหฤทัย    พรมมาต้น
1. นางกาญจนา    จันทร์บุญนาค
2. นายศักดิ์ชัย    ศิริวรรณ
3. นายอาทิตย์    ตันติวงศ์
26 29 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวช่อนภา    โบขุนทด
2. นางสาวมัณธิณีย์    เขตสมัคร์
3. นางสาวภัทรมน    เฉลิมโพธิ์
4. นางสาวนาตชา    สีสิม
5. นางสาวพรตะวัน    ชำนาญ
6. นางสาวยุพาพร    ทุนแรง
7. นางสาวกชพร    เกิดหมื่นไวย
8. นางสาวพรรณวง    วงค์ทองดี
9. นางสาวกรกนก    บุญแย้ม
10. นายณัฐพงศ์    จ่ารักษ์
1. นางสาวปนัดดา    กองมนต์
2. นางสาวรุ่งตะวัน    บัวดอก
3. นายสุรพิชญ์    วงศ์น้อย
27 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายจิรวัฒน์    ยกยอน
2. นายณัฐพนธ์    มีอินต๊ะ
3. นางสาวเกศรินทร์    เดินฉาย
4. นางสาวพรสวรรค์    จันพระครู
5. นางสาวประภาพร    ปวนปินตา
6. นายคณานนท์    แก้วเรือน
7. นางสาวฐานิกา    ปู่จันทร์
8. นางสาวฐิตาภา    แก้วจา
9. นางสาวจุฑารัตน์    แซ่ล้อ
10. นางสาวศรสวรรค์    กันทะมูล
1. นายจีระศักดิ์    สติแน่
2. นางวิยะดา    หนูคง
3. นายสรรค์ธวัฒน์    สมป้อม
28 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวนิลมณี    เฟื่องฟู
2. นางสาววรรณนิศา    ศรีใจอินทร์
3. นางสาวนภัสสร    เหล่าพิเชียรพงษ์
4. นางสาวณัฐณิชา    เสนาถี
5. นางสาวภัทรพร    ศรีม่วง
6. นายถลัษนันท์    อาชาชาญ
7. นายพัทธนพงษ์    ขวดแก้ว
8. นายปภาวินทร์    ออธนศิริพงศ์
9. นายณัฐพงศ์    จินายะ
10. นายต่อตระกูล    นรินทรจันทร์
1. นายณภดล    ขุมเพ็ชร
2. นายปรเมศวร์    ประเทือง
3. นางสาววิดารัตน์    กันทาวงค์
29 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวทัตลดา    คงเนียม
2. นายกรกฎ    กลิ่นโสภณ
3. นางสาวอภิรมย์    บุบผาพ่วง
4. นายณัฐพงศ์    เรืองเดช
5. นายวุฒิพงษ์    เอี่ยมสกุลณี
6. นางสาวหทัยกาญจน์    สุขหล่อ
7. นางสาวพรศิริ    ธิตะจารี
8. นางสาวฟาติมา    อบรม
9. นางสาวกันตินันท์    เชาวลิต
10. นายอาทิตย์    เฟื่องภิบาล
1. นางสาวกิตติมา    พวงสด
2. นางวิไล    เขียวพุ่มพวง
3. นางสุภาพร    ช่วยพยุง
30 33 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายเมธี    ถาวร
2. นายอภิลักษณ์    โพธิ์ไกร
3. นายกิตตินันท์    เงินทอง
4. นางสาวปิยะนันท์    มะหึมา
5. นางสาวทนวรรณ    นิลพัด
6. นางสาววราภรณ์    แผ่ทอง
7. นางสาวอลิสา    พลาพล
8. นางสาวภาวิณี    ถินทอง
9. นางสาวณัฏฐณิชา    คงสุข
10. นางสาวธาริสา    ชัยรัตน์
1. นางสาวณัฐณิชา    ชังคะนาค
2. นางสาวนิยมรัตน์    คล้ายปาน
3. นางสุภรัตน์    รัตนประภา
31 34 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกิตยาภรณ์    มาแก้ว
2. นางสาวอภิสรา    ไกรราช
3. นางสาวอรอนงค์    พรมสงค์
4. นางสาวสุรัตดา    ทองใส
5. นางสาวนภัสกร    แก้วบุญเรือง
6. นางสาววรรณิสา    ประสงค์ผล
7. นางสาวอริษา    ทองทับ
8. นายพีรพัฒน์    เทพลิบ
9. นางสาวสุภาณี    วงสเนา
10. นางสาวรดา    ยอดคำ
1. นายฐกฤต    ยศมาภัทรชัย
2. นางวิไลวรรณ    บุญเรือง
3. นางสาวศศิมาภรณ์    รังวรรณา
32 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายจักรภัทร    ตาสอน
2. นางสาวนันท์นภัส    ทำของดี
3. นายเจษฎาพร    สอนแก้ว
4. นายปัญจพล    มูลพร้อม
5. นางสาวณัฐนิชา    เจนใจ
6. นางสาวสุพัตรา    บุตรราช
7. นางสาวลดามณี    ทินภัทรสกุล
8. นางสาวศศิกานต์    แสนเขื่อน
9. นางสาวน้ำทิพย์    ติ๊บเต็ม
10. นางสาวบุญฑริกา    เพียงสงวน
1. นางขวัญจิต    ไฝขัน
2. นางภรัณยา    การเก็บ
3. นายโยธิน    ศิริเอ้ย
33 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายภาคภูมิ    อ่อนนะ
2. นางสาวเกศริน    ไชยงาม
3. นางสาวพิมพ์วิภา    ยะแบน
4. นางสาวอรณิชา    พะเมือง
5. นางสาวเปรมา    นุ่มเกิด
6. นางสาวมนัสนันท์    ใจยะ
7. นางสาวกฤตพร    ยะบุญทา
8. นางสาวอริศรา    ชมภูกา
9. นางสาวรัตนวดี    ยะยอง
10. นายภีมวัฒน์    ยศอิ
1. นางกาญจนา    เหลืองทา
2. นางสาวสุริยาพร    ญาณตาล
3. นางสาวอำไพ    สิทธิกาน
34 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวสิรานี    นาคเจือทอง
2. นางสาวนริศรา    กวางทอง
3. นายกรกฤต    สนิทชน
4. นางสาวสุนันทวดี    โตมี
5. นางสาวบุรัสกร    บุญคง
6. นางสาวญานิกา    ประเสริฐสังข์
7. นางสาวอนัญลักษณ์    อภัยภักดิ์
8. นางสาววราภัสร์    ประชาเจริญกาญจน์
9. นายทินภัทร    โตศรี
10. นางสาวศลิษา    ภาคภูมิ
1. นางสาวฐาปณี    จันทร์ถม
2. นางนรี    สุทธายศ
3. นางสุรินทร์    มีบางซื่อ
35 38 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายศุภเชษฐ์    ทาบุญ
2. นายศุภณัฐ    ซาวใจ
3. นายเจษฎากร    เกตุชุมพร
4. นายฐานทัพ    มาละวรรณา
5. นางสาวพิมพ์ญาฎา    ศรีชัย
6. นางสาวมัทนพร    วรศรี
7. นางสาวสุพินดา    อุปถัมภ์
8. นางสาวรัชนีกร    พลทามูล
9. นางสาวสิริพร    พรมสาย
10. นางสาวปิยธิดา    เสนนอก
1. นางดลฤดี    บุญยะรัตน์
2. นางสาวประภาภร    กองตาพันธุ์
3. นายสยาม    จันต๊ะวงค์
36 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายบรรณวิทิต    อวดดี
2. นางสาวโยษิตา    อินทจักร์
3. นางสาวกันฑิฌา    หมื่นกันฑ์
4. นางสาวนันทิยา    สุเรียมมา
5. นางสาวธนภรณ์    แพทอง
6. นางสาวภัณฑารักษ์    ธิวงค์
7. นางสาวลักษณาภา    น้อยไพโรจน์
8. นางสาวมาติกา    เจริญพร
9. นายลาภิน    ขิงทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายทรงศิลป์    ณ พิกุล
2. นางสาวภรณ์กนก    อุปชัย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวชมพูนิกข์    นามไพร
2. นางสาวรัชติยากร    เพ็ญพันธุ์นาค
3. นางสาวพิมรภัทร    พีสัตย์
4. นางสาวศศิกานต์    ฉิมแป้น
5. นางสาวสุภาวดี    สุระภี
6. นางสาวพรสวรรค์    จำปาศรี
7. นางสาวณัฏฐา    ใจหมั้น
8. นางสาวอาภัสรา    แก่นยงค์
9. นางสาวมณฑิตา    ชัยดี
10. นางสาวพราวฟ้า    รามอาษา
1. นางสาวกชพรรณ    ต.เจริญ
2. นางสาวทิวาพร    กันรังรัมย์
3. นางสาวธนัญญา    สุขรัตน์
38 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายพัทธพล    มาฉ่ำ
2. นายธีรภัทร์    โพธิ์ขวัญ
3. นายสิทธิกรณ์    อุ่นเมือง
4. นางสาวรัฐกมล    คนซื่อ
5. นางสาวปวีณา    แก้วทุ่ง
6. นางสาวศรีอำไพ    แจ่มทุ่ง
7. นางสาวกนกวรรณ    ดำดี
8. นายศุภสิน    หารประทุม
9. นายจิรายุทธ    แซ่ตัน
10. นางสาวภิญญา    นามละว้า
1. นางมนัสยา    พุ่มพวง
2. นางสาวศศิคนางค์    เรืองศิรรักษ์
3. นายเฉลิมพล    คนตรง
39 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร    แสงจันทร์
2. นายทวีชัย    กลับแสง
3. นางสาวภริดา    กันทะเขียว
4. นางสาวศุภกานต์    นวรัตนารมย์
5. นางสาวนริศรา    เอื้อกุศลสมบูรณ์
6. นางสาวศุภาพิชญ์    อ่วมแก้ว
7. นางสาวศิริวิมล    คล่องแคล่ว
8. นางสาวกรรณิการ์    กำพล
9. นางสาวนภาวรรณ    พูนเกษร
10. นางสาววัชรา    อยู่เชื้อ
1. นายชัชวาลย์    กันเพชร
2. นางสาวฐิตินาฏ    ปันโงน
3. นางสาวสิริอมร    หวลหอม
40 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายวิศรุต    เจริญศุภผล
2. นายภาคิน    เจริญพิทักษ์
3. นางสาวกสิณา    อินทร์สุวรรณโณ
4. นางสาวขนิษฐา    นัยวิจารณ์
5. นางสาวอรพรรณ    ใจหนุน
6. นางสาวจิราพร    เขียวเครือ
7. นายกษิเดช    อภิภัทรฐากร
8. นางสาวอรสา    เชื้ออ่ำ
9. นางสาวณัฏฐ์นรี    วีระพันธ์ุ
10. นางสาวรวีวรรณ    จันทราช
1. นายดำรงพล    กิตติรัตนวศิน
2. นายมงคล    มากจีน
3. นายอภิศักดิ์    เทียมฉันท์
41 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายณัฐพล    เนียมสำโรง
2. นายชัยนันท์    มะโนจำนงค์
3. นางสาวกัญญามาศ    สร้อยขจิตกุล
4. นางสาวจินดาลักษณ์    ต๊ะสิริ
5. นายสองเมือง    -
6. นายราชภูมิ    ต๊ะสุ
7. นางสาวกฤติยา    กะสิน
8. นางสาวอักคณา    มะณีใจ
9. นางสาวสุธีกานต์    คำตุ้ย
10. นางสาวณัฐกานต์    เมืองมา
1. นางสาวกุลปรียา    มั่นอยู่
2. นายพัสกร    มาลารัตน์
3. นายอนุพงษ์    สิงห์ธนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................