งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 202
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชฎานัน    ใจเชยชม
2. เด็กหญิงสิริกัญญา    พึ่งศรี
3. เด็กหญิงชนันธร    รุ่งไพบูลย์กิจ
4. เด็กหญิงพิมพิชชา    เผ่าทะไชย
5. เด็กหญิงอภิสรา    นิติพงษ์พานิช
1. นางสาวบงกชวรรณ    มีลือกิจ
2. นางสาวปวีณา    จาโรง
2 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวเกวลี    ฟองสมุทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ถาวร
3. เด็กหญิงณฐพร    พันธุ์จันทร์
4. เด็กหญิงพิไลพร    ปันชัย
5. เด็กหญิงศราภรณ์    อุโมษกุล
1. นางกรรณานุช    มูลคำ
2. นางสาวพริม    เชิงดอย
3 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ศรีไพร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    กาดีวงศ์
3. เด็กหญิงพิยดา    พรมทิ
4. เด็กหญิงปริชาติ    ชมภู
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ชัยบุญเรือง
1. นางสาวนลินรัตน์    อิมิวัฒน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอัมพร    คำแสน
2. เด็กหญิงสิรินยา    ยี่ปิว
3. นางสาวสุธารส    มอก่าย
4. เด็กหญิงมนธิยา    เยส่อ
5. เด็กหญิงดาวรุ่ง    คำซอน
1. นายชินกฤต    แซ่จ๋าว
2. นายสุชิน    ตามี่
5 6 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนภัทร    ยิ้มเครือทอง
2. เด็กชายชาญณรงค์    อ่อนวัน
3. เด็กชายศิริโชค    กล้าณรงค์
4. เด็กหญิงอรนุช    แซ่หยาง
5. เด็กหญิงมัทนา    แซ่ว่าง
1. นายธภัทร    ไทยเลี้ยง
2. นายนพวงศ์    อุปลา
6 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ท้าวขว้าง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ปัญญา
3. เด็กชายณฐนนท์    เฟยลุง
4. เด็กหญิงณิชมน    สุขยิ่ง
5. เด็กชายศุภกร    คำทอง
1. นางสาวรินรวดี    กวาวสืบ
2. นางสาวลำดวน    ท้าวเชียง
7 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชนิสรา    สุนันตา
2. เด็กหญิงวิไลพร    แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงสุชาดา    ชคันมหิมา
4. เด็กหญิงภัคจีรา    บุญนิธิอุดร
5. เด็กหญิงวรดา    ฐานวิริยะพารี
1. นางสาวรัตติกาล    ยศสุข
2. นางสาววันวิสาข์    อินทะวงศ์
8 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรศิตา    พันธ์เวทช
2. เด็กหญิงอภิญญา    เกิดศรี
3. เด็กหญิงศศิธร    นิลสนธิ
4. เด็กหญิงกมลรัตน์    ไตรยงค์
5. เด็กหญิงรัตนาพร    พิมพ์สวรรค์
1. นางสาวณัฐวดี    ไวกสิกรณ์
2. นางรุจีรัตน์    ยาสุทธิ
9 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    คงมานะ
2. เด็กหญิงศิราพร    คงอาภาพร
3. เด็กหญิงพิชชาพร    สุขศิริธร
4. เด็กหญิงศรสวรรค์    คำภีระ
5. เด็กหญิงกชกร    ชีวสวัสดิ์ชัย
1. นางสาวกาญจนา    อินวงค์
2. นายสุรินทร์    อินต๊ะวงศ์
10 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายชวกร    ไชยอิ่น
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    อินสอน
3. เด็กชายรวิพล    ประเสริฐ
4. เด็กหญิงกานติมา    รุ่งเรือง
5. เด็กชายธวัชชัย    สิงอุด
1. นายชุติพงค์    จิตรหาญ
2. นายทัพไทย    ตันติอำไพ
11 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรภัทร    ปวนแดง
2. เด็กหญิงภูษณิศา    เท่งสมุทร
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    อินสัน
4. เด็กชายจิรภัทร    อินตา
5. เด็กหญิงดารารัตน์    หอมจันทร์
1. นายธนธรณ์    สมผัด
2. นางสุรีย์พันธ์    ชัยศักดิ์
12 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรหมพร    อินทร์พรม
2. เด็กหญิงรัชวิภา    มีศรี
3. เด็กหญิงประภัสสร    เรืองชม
4. เด็กหญิงสิรามล    แก้วคง
5. เด็กชายอัครพนธ์    พุ่มจันทร์
1. นางสาวศิริพร    คงเมือง
2. นางสาวอุบลรัตน์    สุภายอง
13 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ทับธานี
2. เด็กหญิงฐานรัตน์    อินทนนท์
3. เด็กหญิงธนภรณ์    ถุงแก้ว
4. นางสาวชลธิชา    ใชยปาละ
5. นางสาวกานต์ธิดา    ประมูลสิน
1. นางปภาวี    บัณฑิต
2. นางเรณู    บัตริยะ
14 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิพัฒน์    อนันตสฤษกุล
2. เด็กหญิงศิริกร    บุญผ่อง
3. เด็กหญิงประภากร    ศักดี
4. เด็กหญิงณัฐวดี    จ่าอยู่
5. เด็กหญิงชนัญธิดา    จันทร์วิชัย
1. นางสาวชลดา    ยอดอ่วม
2. นางสาวสุรีรัตน์    สุขคลาย
15 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิวาพร    แก้วนันชัย
2. เด็กหญิงวรรธมน    บุญกุณะ
3. เด็กหญิงธัญชนก    อะกะเรือน
4. เด็กหญิงธัญพิมล    วังใน
5. เด็กหญิงณิชารีย์    เรืองกลั่น
1. นายชนะพล    อนันชัย
2. นางวราภรณ์    สว่างการ
16 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานวาด    วงค์หาญ
2. เด็กหญิงศศิประภา    พันธ์วงศ์
3. เด็กหญิงรัชนก    ต๊ะใจ
4. เด็กหญิงสิริยากร    มหาวรรณศรี
5. เด็กหญิงธัญชนก    ใจจม
1. นางสาวจุฑาทิพย์    อภิภัชผ่องใส
2. นางสาวปนัสยา    แก่นพล
17 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนีรภา    ตันกาบ
2. เด็กหญิงนีรัมพร    ตันกาบ
3. เด็กหญิงศุภนุช    สุต๋า
4. เด็กหญิงเกศราพร    สุวรรณนอก
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ    อุทุมพร
1. นางจิราภา    อินสองใจ
2. นางสมร    พิมพ์มาศ
18 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรรณกานต์    วงค์จินา
2. เด็กหญิงสุนิตรา    หลักหมั้น
3. เด็กหญิงสุขกัญญา    ขวัญนาง
4. เด็กหญิงสุดดารัตน์    อุตทูล
5. เด็กหญิงศิริมาศ    จันหอม
1. นางปวินรัตน์    วงศ์วัฒนัย
2. นางรวิวรรณ    พรมส้มซ่า
19 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคิน    คันธา
2. เด็กหญิงมัชฌิมา    เสาร์สิงห์
3. เด็กหญิงศุภนุช    วงค์จันทร์เป็ง
4. เด็กหญิงรวิวรรณ    ชัยวงค์
5. เด็กหญิงภัทรภร    อินทรนันท์
1. นางสาวศิริขวัญ    อุตตมา
2. นางสุรีย์รัตน์    โอฬารสกุล
20 29 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิศาชล    สมบัติธรรม
2. เด็กหญิงเข็มทิพย์    เถื่อนไพรวัลย์
3. เด็กหญิงเยาวพา    ไชยหงษา
4. เด็กหญิงกันยารัตน์    พวงมาลี
5. เด็กหญิงชลลดา    ไชยปัญญา
1. นางสาวจุฑารัตน์    รอดนิล
2. นายณัฐพงศ์    ดาราเพ็ญ
21 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรวรินทร์    เดือนดาว
2. เด็กหญิงลัทธวรรณ    ปราบปราม
3. เด็กหญิงกัญญณัฐ    ยืนมั่น
4. เด็กหญิงศิรพัชร    งามผิว
5. เด็กชายพีศกรณ์    ครองศิล
1. นางจันทนา    วังกาษร
2. นางสาวชญาภัทร    ดีพรมกุล
22 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิวารยา    น่วมโพธิ์
2. เด็กหญิงอนันทิตา    เทียบรัตน์
3. เด็กหญิงบุญญิสา    บัวผัน
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    แก้วประเสริฐ
5. เด็กหญิงพัชราภา    เอี่ยมสะอาด
1. นางนงนุช    เพ็งศิริ
2. นางศิริเพ็ญ    จันทร์แสนภักดิ์
23 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    พรมท้าว
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์    พรหมนิ่ม
3. เด็กชายจุลจักร    เจริญพุทธมงคล
4. เด็กหญิงศิลาพรรณ    จงสมบูรณ์โภคา
5. เด็กหญิงหทัยภัทร    มหบุญพาชัย
1. นางวีรวรรณ    ไพรสิงห์
2. นางเพลินใจ    ประสารศรี
24 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิณตภิญญา    รักสนาม
2. เด็กหญิงนภัสกร    เขียวงาม
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์    นาคยิ้ม
4. เด็กหญิงขนิษฐา    อุบลเขียว
5. เด็กชายเพิ่มทรัพย์    ใจดี
1. นางสาวนฤมล    จันทิมา
2. นายประมวล    เทพพิทักษ์
25 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    เชื้อมาก
2. เด็กหญิงวิภาดา    แก้วบุรี
3. เด็กหญิงเมธาวี    สหัสเรืองกิตติ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    ผูกพันธ์
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    โยธาดี
1. นางกาบจันทร์    จุมปา
2. นายชัยวัฒน์    แก้วดำ
26 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ศุภบดีสกุล
2. เด็กชายภัสกร    เปล่งวิทยา
3. เด็กหญิงอภิญญา    วิริยะวงศากุล
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    สมองดี
5. เด็กหญิงจิตตาภัทร์    กาบแก้ว
1. นายณัฐนันท์    เสนาพิทักษ์
2. นายสาริศ    กาญจนประเทศ
27 38 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนมน    จักษุริยา
2. เด็กหญิงรัตนกร    จักษุริยา
3. เด็กหญิงจิราภา    แตนศรี
4. เด็กหญิงปานระพี    สมศักดิ์
5. เด็กหญิงภูริชญา    ทาวัง
1. นางกรองนภา    ผกาผล
2. นางนาตยา    พรหมเทศ
28 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิตร์ฤทัย    โกว
2. เด็กหญิงอนรรฆ    ผลจันทร์
3. เด็กหญิงไหมแพรวา    ไชนามล
4. เด็กหญิงกานต์พิชชา    เมฆสุรินทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางวิภา    อุทยานุกูล
2. นางเยาวลักษณ์    พรมรินทร์
29 41 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    สุขใส
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    รอดแล้ว
3. เด็กหญิงกนกพร    สระทองจันทร์
4. เด็กหญิงสุพรรษา    แย้มเขนง
5. เด็กหญิงอัมพวรรณ    วันทอง
1. นางสาวบุญมา    ไทยรี่
2. นางสาวมยุรฉัตร    ขวัญแย้ม
30 42 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวยลรดี    นามกร
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    ราชิวงค์
3. เด็กหญิงลัดดา    แสวงลาภ
4. เด็กหญิงกุลธิดา    จันทร์มา
5. เด็กหญิงวิชญาดา    ป้อมอ่อน
1. นางสาวพิมพ์ผกา    พลฤทธิ์
2. นางสาวอนงค์นาฏ    วงศ์สารสิน
31 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัศรี    แก้วมณีวรรณ
2. เด็กหญิงนาราภัทร    กุลวงศ์
3. เด็กหญิงพรฉวี    แซ่ว้าน
4. เด็กหญิงมินตรา    ปานสินชัย
5. เด็กหญิงณหทัย    ธรรมโชติมา
1. นางสาวจันจิรา    บุญเรือง
2. นางสาวรัตติกาล    ต๊ะอ้าย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................