งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 203
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภาพิชญ์    จิตวงศนันท์
2. นางสาววรัญญา    สองสีใส
3. นางสาวฐิติรัตน์    วงศ์ใหญ่
4. นางสาวสุภัสสรา    หอมนาน
5. นางสาวอรวรรณ    คำประเสริฐ
1. นางฐิฏิวรฎา    เสาร์จันทร์
2. นางรำพึง    ศรชัย
2 3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริลักษณ์    ตะนะ
2. นางสาวฉัตรพร    ตุ่นแจ้
3. นางสาวกนกวรรณ    พรมวัง
4. นายนันทวัฒน์    ยะชะระ
5. นางสาวอริสรา    อินมา
1. นางสาวนลินรัตน์    อิมิวัฒน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริพร    วังใจ
2. นางสาวธนัญญา    แซ่พู่
3. นางสาววารินทร์    รุ่งไพรพนา
4. นางสาวกมลมณี    ธรรมยอด
5. นางสาวขนิษฐา    หมื่อโปกู่
1. นางสาวลักษณ์สุดา    จันทร์น้อย
2. นายสุชิน    ตามี่
4 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวจูเลีย    อนันตยา เคลลี่
2. นางสาวอภิญญา    ใจหาญ
3. นางสาวกาญจนา    มู้จันทร์
4. นางสาวณัฐวดี    บัวศรี
5. นายกีรติ    ถิตย์ประเสริฐ
1. นางนาทกัญญา    นงภา
2. นางวันเพ็ญ    จุดาศรี
5 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายกิตติพงศ์    มหาเฮง
2. นางสาวณีรนุช    แสงไทย
3. นางสาวชลลดา    ยอดเชียงสม
4. นางสาวนิด    สายทอง
5. นางสาวเดือน    นามแสง
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์    นันทะสิทธิ์
2. นางสุรีย์รัตน์    ศิริตันติวัฒน์
6 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายกิตติชัย    วงศ์ใหญ่
2. นางสาววรดา    จันขันธ์
3. นางสาววธูสิริ    วงศ์ทาฝั้น
4. นายกรวิชญ์    ศรีทุมมา
5. นายภาณุพงศ์    งามแปง
1. นางสาวงามศิริ    คำนวน
2. นางสาวพัชรินทร์    อินทะรังษี
7 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวปัญชญา    สารินจา
2. นางสาวดาวฟ้า    สิทธิ์คงชัย
3. นางสาวกฤษณา    รินทะกะ
4. นางสาวณัฐกมล    ศรีเที่ยง
5. นางสาวรวีพร    บุญเทียม
1. นายกรกช    กติยศ
2. นางชม    โภคผล
8 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยกร    ไกรแสง
2. นางสาวณัฐติยา    คล้ายกระจ่าง
3. นางสาวพรพรรณ    แสนสุวรรณ์
4. นางสาวณัฐชยา    ทองมี
5. นางสาวเมย์    อินทร์ทอง
1. นางสาวณัฐวดี    ไวกสิกรณ์
2. นางรุจีรัตน์    ยาสุทธิ
9 13 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาวอาทิตยา    ชีวขุนคีรี
2. นางสาวอาภาพร    พร้อมเพียรใจ
3. นางสาวมุริวา    วิรัชวิเชียรวงศ์
4. นางสาวพิมพิชยา    ไพรพนาสกุลวงศ์
5. นางสาวกัลยา    กริชดาดอย
1. นางสาวภคมล    นนท์ศรี
2. นายสุรินทร์    อินต๊ะวงศ์
10 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายอรรฆรัตน์    สอนแก้ว
2. นายพลชนก    พิมลศรี
3. นายธนธรณ์    ภาคีศีล
4. นายปฐมฤกษ์    มันสกุล
5. นายราชกิจ    แจ่มรัตนโสภิณ
1. นายทัพไทย    ตันติอำไพ
2. นายวัชรศักดิ์    แย้งจันทร์
11 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐพร    มณีดวงฤทธิ์
2. นางสาวพรประภา    เรือนมูล
3. นางสาววชิรพร    ปุกอิ่น
4. นางสาวนางสาวชาลิณี    ไฝคำ
5. นางสาวอาทิตยา    เรือนเมา
1. นายธนธรณ์    สมผัด
2. นางสุรีย์พันธ์    ชัยศักดิ์
12 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายระพีพัฒน์    จูฑา
2. นางสาวชนม์นิภา    สง่าชาติ
3. นางสาวบังอร    จันอิ่ม
4. นายกิตติศักดิ์    บุญผ่อง
5. นางสาวปวีณา    คะยาบุตร
1. นางสาวศิริพร    คงเมือง
2. นางสาวอุบลรัตน์    สุภายอง
13 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาววัชราภรณ์    ประมูลสิน
2. นางสาวณัฐฑจิรา    ขาวดี
3. นางสาวปารีณา    สุดสายแก้ว
4. นางสาวอภิชญา    สมจิตต์
5. นางสาวอรณิชา    สุขวาจา
1. นางปภาวี    บัณฑิต
2. นางเรณู    บัตริยะ
14 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    น้อยคูณ
2. นางสาวรินทิรา    สุขอิ่ม
3. นางสาวฐิติพร    ยิ้มทรัพย์
4. นางสาวสุชานุช    จันทร์รอด
5. นายภัทรพล    มีปราง
1. นางสาวทิพวรรณ    อยู่พุ่ม
2. นางสาวสุนันทา    คชเถื่อน
15 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวปภานิจ    ศิริบาล
2. นางสาวสุภาวดี    อินทะปัญโญ
3. นางสาววริศรา    นัยนิตย์
4. นางสาวชนานันท์    ศีลอุดม
5. นางสาวมัณยาภา    เยินยุบ
1. นางสาวกนกพร    นิลแพทย์
2. นางสาวพรศรี    เหลี่ยมพงศาพุทธิ
16 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาววัลลิตา    เงินเย็น
2. นางสาวสุวิชญา    อ้อยมูล
3. นายศุภวิชญ์    งานดี
4. นายปิยณัฐ    เครือมา
5. นางสาวลดาวัลย์    จันทร์ศุภเสน
1. นางสาวดารารัตน์    พันธวงค์
2. นางอภิญญา    โยธามาศ
17 24 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    อินทร์ปี
2. นายพีรพล    ยะปัน
3. นางสาวธัญญารัตน์    สุต๋า
4. นางสาววาสนา    ทวีทรัพย์
5. นางสาวนฤภร    เพตกร
1. นางจิราภา    อินสองใจ
2. นางสมร    พิมพ์มาศ
18 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญาณัฐ    มุงเมิน
2. นางสาวภัทรศยา    ยะมงคล
3. นางสาวพรหมพร    ศรีเพชร
4. นางสาวจุรีรัตน์    อวดห้าว
5. นางสาววิลาวัลย์    แรงจริง
1. นางสาวปนัดดา    ยะติน
2. นางสาวพัชรินทร์    สว่างถาวรกุล
19 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑามาศ    ณ เชียงใหม่
2. นางสาวสุชัญญา    ผูกรักษ์
3. นางสาวศศิพร    โพธิแก้ว
4. นางสาววิไลลักษณ์    แซ่ย่าง
5. นางสาวอินทิรา    แซ่หลี่
1. นางธาวิณี    ใจสุ
2. นางสาวสุทธิรักษ์    เสมอกัน
20 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐธิดา    อินทร์เดช
2. นางสาววรพร    อินทรโชติ
3. นางสาวธัญย์ชนก    อินทิพย์
4. นางสาวกนกวรรณ    จำปาทอง
5. นายคุณากร    เจ้าเจ็ด
1. นางนภาวดี    สิงห์จีน
2. นางอาภาพร    บุญเติม
21 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรกนก    สวนพุฒ
2. นางสาวฉัตรกมล    สวนพุฒ
3. นางสาวจิรสุตา    จิตจง
4. นางสาวนพมาศ    เวียงนาค
5. นางสาวธวัลรัตน์    เทพสาธร
1. นางกาญจนา    บัวคำ
2. ว่าที่ร้อยเอกณภัทร    ธุระกิจ
22 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวนภาพร    นาคเอม
2. นางสาวสิรินันท์    แตงปั้น
3. นางสาววชิรญาณ์    แก้วเขียว
4. นางสาวทิพปภา    สระทองเพชร
5. นางสาวปริยาภรณ์    ปานกรณ์
1. นางกาญจนา    คัชมาตย์
2. นางอรสา    ศิลปวรณ์วิวัฒน์
23 33 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวธันย์ชนก    เกษอุดมทรัพย์
2. นางสาวอรพิชญา    ประสารศรี
3. นางสาววรลักษณ์    วิเชียรโชติ
4. นางสาวกัญญาณัฐ    ละน้อย
5. นางสาวนันทิพร    คุ้มสุวรรณ์
1. นางวีรวรรณ    ไพรสิงห์
2. นางเพลินใจ    ประสารศรี
24 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยภรณ์    วัฒนศัพท์
2. นางสาวลวิตรา    เตชะโคบุตร
3. นางสาวรััตมณี    นาคเกตุ
4. นางสาวกชมน    สายแวว
5. นายเอกพล    พวงอ่อน
1. นางสาวนฤมล    จันทิมา
2. นายประมวล    เทพพิทักษ์
25 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐธิดา    แปงคำ
2. เด็กหญิงสุพรรณี    จันต๊ะ
3. เด็กหญิงนิชา    ยศใจ
4. นางสาววรัญญา    ละครวงษ์
5. เด็กหญิงสุชัญญา    วิชัย
1. นายจิรเดช    โยธามาศ
2. นางสาวภัทรา    ค้าโค
26 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิชา    ศิริบูรณ์
2. นางสาวปีย์วรา    อยู่ดี
3. นางสาวศุภิสรา    ปานทอง
4. นายโชคชัย    น้อยพันธ์
5. นายณัฐวุฒิ    ผ่องศรี
1. นางสาวสุกัญญา    มงคล
2. นางสาวอภิญญา    โท้นแจ้ง
27 38 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญฤทัย    แซ่หลี
2. นางสาวสุภัคพร    ทรัพย์พอกพูน
3. นางสาวนราธิป    ต๊ะคำ
4. นางสาวบูเพอ    มาเยอะ
5. นายอภิวัฒน์    สุขวรรณา
1. นางกรองนภา    ผกาผล
2. นายแสวง    ผกาผล
28 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพรปฏิมา    วุฒิสารวัฒนา
2. นางสาวอารีรัตน์    แสงผะการ
3. นางสาวธีราพร    สุกุล
4. นางสาวสุพิชญา    ทองฟู
5. นางสาวธมลวรรณ    มณีกิจ
1. นางสาวอนามิกา    บุญมา
2. นางแสงเดือน    จิเรณุวัฒน์
29 41 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายฉันทพัฒน์    ไร้พวง
2. นางสาวกานต์มณี    ผิวศรี
3. นางสาวธมลวรรณ    ศิริเจริญ
4. นางสาวปัญญาพร    เนียมน่วม
5. นางสาวกัญญารัตน์    สร้อยเพ็ชร
1. นางสาวชมพูนุท    เรือนเครือ
2. นางสาวสุพัฒตรา    เปรมปรี
30 42 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายศุภกิจ    ยาวยวน
2. นางสาวกาญจนา    ลิ่มสกุล
3. นางสาวชลธิชา    มะโนสีลา
4. นางสาวปวีณา    เรืองโรจน์
5. นางสาวฐิตินันท์    มณีวรรณ
1. นางสาวพิมพ์ผกา    พลฤทธิ์
2. นางสาวอนงค์นาฏ    วงศ์สารสิน
31 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยรัตน์    ยงเสมอ
2. นางสาวกรรณิการ์    ทนุเดชคีรี
3. นางสาวดวงใจ    พานสกุลดี
4. นางสาวปิยะพร    -
5. นายธิเบท    ท้องฟ้าจำรูญ
1. นางสาวกาบแก้ว    พรมวิหาร
2. นางสาวนิยม    อยู่รัมย์
32 44 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวสลิลทิพย์    จ่อมแฮเกล
2. นางสาววานิภา    สุขนภาสวัสดิ์
3. นางสาววิชยา    แซ่ม้า
4. นางสาววิภาวี    โรจน์แสงสิทธิ์กุล
5. นางสาวมนธิชา    พรไพรสณฑ์
1. นางสาวจันจิรา    บุญเรือง
2. นางสาวรัตติกาล    ต๊ะอ้าย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................