งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 206
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรเทพ    จันทวัง
2. เด็กหญิงวิจิตรตรา    ไชยภาพ
3. เด็กหญิงปทิตตา    พุทธรักษา
1. นางนงนุช    วันทิตย์
2. นายมรุต    ชลฤทธิ์
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ    ป้อคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    มุทุมณ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เกษมรุ่งเรืองกิจ
1. นางอรทัย    ชุมภูคำ
2. นายเกรียงไกร    สิงห์แก้ว
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอมลธีรา    เขื่อนข่าย
2. เด็กหญิงประกายมาศ    ก๋าแก่น
3. เด็กหญิงพิมพ์พิไล    ไชยเมืองชื่น
1. นางสาวนิภาวรรณ    ฝั้นอุด
2. นางมนฑิรา    เจดีย์ปัน
4 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกร    กุสุโมทย์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    ศรัณย์พร
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    บิณฑวิหค
1. นางจิตภานันท์    ฉ่ำแสง
2. นางศุภาภรณ์    นุกูลอุดมพานิชย์
5 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงญาณภา    สุภาพรม
2. เด็กหญิงปิยนันท์    หวังกิจเกษตร
3. เด็กหญิงแสง    ลุงหลู่
1. นางสาวจำลองลักษณ์    มหาวรรณา
2. นางสาวภัทร์พิชชา    กูลนาม
6 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัศ    เถาวัลย์พนากุล
2. เด็กหญิงศิรินันท์    ภูดินด่าน
3. เด็กหญิงชนิสรา    วชิรญาณ์
1. นางสาวกัญญณัฐณ์    สิงห์โต
2. นางพชรมน    ทักคุ้ม
7 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชาลินี    เครือต๊ะ ม.3/1
2. เด็กหญิงชลิดา    เครือต๊ะ ม.3/2
3. เด็กหญิงปนัดดา    กันทะ ม.3/3
1. นางสาวธัชกร    จับใจนาย
2. นางสาวประภาพร    อัตมะ
8 8 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนารี    สิทธิยะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อินธิ
3. เด็กหญิงชญานิศ    ธีรเวโรจน์
1. นางรวงทอง    ธุระยศ
2. นางสาววลัยภรณ์    ต๊ะติ๊บ
9 9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชญาดา    ฝั้นถุง
2. เด็กหญิงอโรชา    ใจสัตย์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    มูลปัญญา
1. นางสาววัลยา    ไชยพรม
2. นางสาวศยามล    เมฆวงค์
10 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    นาคพันธ์สังข์
2. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์    อินทะกูล
3. เด็กหญิงพรรษชล    ทับทอง
1. นางสาวกรรณิการ์    โตประเสริฐ
2. นางวัชรินทร์    สุดสีสังข์
11 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เบ้าทอง
2. เด็กหญิงกรกมล    เสือโต
3. เด็กหญิงปัญญาพร    ฤทธิ์ณรงค์
1. นางกองแก้ว    เมทา
2. นางสาวกาญจนา    แสงสุวรรณ
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยาณี    เลื่อนยศ
2. เด็กหญิงมัลลิกา    แซ่สง
3. เด็กหญิงสุพิชญา    ม่วงทิม
1. นางสาวชาริณี    พงษกัด
2. นางสาวเจเนตร    โทจำปา
13 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ    เนื่องนิธิกร
2. เด็กชายกวิสรา    พงศ์ไพรภูมิ
3. เด็กหญิงสุกัญญา    กิตติคุณถาวร
1. นางสาวฑีราพร    มูลสุข
2. นายสุรพงษ์    สีเหลือง
14 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสายพิน    ชัยมีเขียว
2. เด็กหญิงเณรัชฌา    อิ่มกระจ่าง
3. เด็กหญิงปิยนุช    พรมมา
1. นางสาวลัดดา    บุญสุวรรณ
2. นางอำพร    จันทร์ดา
15 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณินทร์ฤธัญ    สุยานภา
2. เด็กหญิงศรุตา    เพชรชัยมงคล
3. เด็กหญิงสุชานันท์    จันทร์ดี
1. นางสาวจงรักษ์    ชัยมณี
2. นายพิชัย    สุวัฒนะ
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรพร    มีสุข
2. เด็กหญิงพรรณพัชร    เพิ่มผล
3. เด็กชายกิตติพันธ์    ทองยศ
1. นางสาววรรณวิมล    ไกรราม
2. นายอาวรณ์    คล้ายเนียม
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะนุช    ตระบุตร
2. เด็กหญิงวรัทยา    สุทธหลวง
3. เด็กหญิงสลิลลา    แก้วบุญมา
1. นายคุณากร    บัวขวัญ
2. นางสาวนงนุช    ทิพย์โพธิ์
18 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธาวัลย์    สุวิมล
2. เด็กหญิงสาวิณี    พะนาน
3. เด็กหญิงวริศรา    รุททองจันทร์
1. นายสำรวย    หนูเถื่อน
2. นางสุภัทรา    หนูเถื่อน
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายเศรษฐพงษ์    สุพร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เชื้อสุยะ
3. เด็กหญิงปิยาพัชร    ใจเงิน
1. นางสาวณิชนันทน์    ไชยขันแก้ว
2. นางสาวมนสิกานต์    สุทธหลวง
20 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริสรา    เสาร์นุ
2. เด็กหญิงวิภา    แซ่ม้า
3. เด็กหญิงศุภกร    สงวนไพรวัลย์
1. นางสาวจันทร์นิภา    ยอดคำ
2. นางเกษร    ซูซูกิ
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริวิภา    บัวขำ
2. เด็กหญิงชนันท์ญา    นามสุวรรณ์
3. เด็กหญิงน้ำเอก    จ่าอยู่
1. นางนฤมล    นพเก้า
2. นางสาววชิราภรณ์    รังคเสนี
22 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบารมี    มหัทธีรนางกูร
2. เด็กหญิงวิจิตรสินี    แก้วศิริ
3. เด็กหญิงสุรัสดา    มะลิวันเครือ
1. นางสาวรัตติพร    เสาจินดารัตน์
2. นางสาวศศลักษณ์    เครือนันตา
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรษชล    พรมเส็น
2. เด็กหญิงดลนภา    ตาเบ้า
3. เด็กหญิงอารียา    ค้าไป
1. นางสาวปาริฉัตร์    คันธิสา
2. นางอุษณีย์    จันทร์สุริยา
24 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สุทธไชย
2. เด็กชายอาชัญ    นันตา
3. เด็กหญิงธัญชนก    ไชยปรุง
1. นางณัฐกา    คำวัง
2. นางวัชราพรรณ    วิเศษกาศ
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัตนมณี    กิจทาทอง
2. เด็กหญิงณัฐวดี    เมืองเมา
3. เด็กหญิงวรัญญา    เมืองเมา
1. นางสาวนราพร    เดชมงคลพิพัฒน์
2. นางสาวรัชนี    วงค์ตะวัน
26 26 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงดาวประกาย    จะงาม
2. เด็กชายศรัณย์    หยกภู
3. เด็กชายอดิศร    อินทนนท์
1. นางสาวปราณชนก    พรหมดี
2. นางสิริภางค์    ขาวปอน
27 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิชา    ใจมาธิ
2. นางสาวพุทธรัตน์    ไชยนวล
3. นายจิรวัฒน์    เสี้ยวภูเขียว
1. นางสาวปิยวรรณ    วงค์สงสัย
2. นายวีรวุฒิ    นามประเสริฐ
28 28 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    ทับสกุล
2. เด็กหญิงกุลนารี    เลิกนอก
3. เด็กหญิงคริษฐา    น้ำน้อย
1. นางทิพย์วรรณ    คงเนตร
2. นางสาวเกษฎา    โยธิน
29 29 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรินทร    อนันตภักดิ์
2. เด็กหญิงศศพินทุ์    ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงอารยา    ศรีอุ่น
1. นางศิริกาญจน์    กองกี
2. นางเจษฎาพร    ไสยมรรคา
30 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    ชุมพลภักดี
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ    จูแวน
3. เด็กหญิงแสงตะวัน    กลิ่นขจรไกล
1. นางสาววราภา    เลาหเพ็ญแสง
2. นางสาวอัญชลา    พรหมพิจารณ์
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    สงล่า
2. เด็กหญิงคชาภรณ์    บ่อคำ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน    พันกองแก้ว
1. นางวิจิตรา    วรรณมาลิกพันธ์
2. นายวิทยา    ปันแก้ว
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    สุขเกิด
2. เด็กหญิงธนพรรญ    พรรญราช
3. เด็กชายวรพจน์    ประทุมโพธิ์
1. นางกุลิสรา    ครุฑหลวง
2. นายชยุตพันธุ์    แจ่มโภคนิษฐ์
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    อันยงค์
2. เด็กหญิงสรุทธิดา    คลังวงษ์
3. เด็กหญิงศุภวรรณ    จิรสินเกียรติ
1. นายนพดล    อถมพรมราช
2. นางสุรางค์    พลบำรุง
34 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปราณปริยา    คำภูมิ
2. เด็กหญิงชนิประภา    ดวงบุบผา
3. เด็กหญิงฟารีดา    กลมกลิ้ง
1. นางจารุวรรณ    สุดทำนอง
2. นางสมปอง    บัวกองท้าว
35 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศศิธร    แซ่เล่า
2. เด็กหญิงจูลมณี    ภูอ่อน
3. เด็กชายจิรวัฒน์    เผ่าคำ
1. นางจันทรวัทน์    พรมผอง
2. นางสาวอัชรา    ราชคม
36 36 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปริญญาพร    เศษลาว
2. เด็กหญิงสุนิษา    มณีเนตร์
3. เด็กหญิงกรภัทร    จันทวาลย์
1. นางสาวชลิดา    โอดบาง
2. นางลาวัลย์    ขยันขาย
37 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธีกร    โนรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา    สุขนาบัว
3. เด็กชายธนโชติ    อิ่มหิรัญ
1. นางสาวธรรมรัตน์    ราชรองเมือง
2. นายไพบูลย์    อมรประภา
38 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐดนัย    ใจหงอก
2. เด็กหญิงพิชาพร    บุตรมี
3. เด็กหญิงนิสากร    รื่นพิทักษ์
1. นายศุภวัจน์    พรมตัน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนภัส    ปาละสกุล
2. เด็กชายพูนพิสิษฐ์    จับใจนาย
3. เด็กชายกฤตยชญ์    พรมรัตน์
1. นางสาวสาวิตรี    เทพอุดม
2. นางอรอนงค์    กาญจนสุนทร
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภามน    บัวสำรี
2. เด็กหญิงสรัญญา    เดชพละ
3. เด็กหญิงสิริมา    เกตุแก้ว
1. นางกชกร    ศรีวิชัย
2. นายวิทวัส    แสงแก้ว
41 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    นาเกลือ
2. เด็กหญิงนันทิชา    อินชาญ
3. เด็กหญิงทิพธัญญา    ทัศนา
1. นางสาวกัลยา    จงเจริญ
2. นางเบ็ญจวรรณ    จอมศรี
42 42 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาดาวดี    จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงนงนภัส    ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    ฮาดคันทุง
1. นางกฤตยา    จ้อยสูงเนิน
2. นายสมบัติ    ประจุ
43 43 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแก้วตา    นามวิชัย
2. เด็กหญิงรัตนพร    พลปราบ
3. เด็กหญิงปาริชาติ    เพ็งพา
1. นางสาววีรยา    วันสอน
2. นายอธิพงศ์    ทองสว่าง
44 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาววรรวิพา    หน่อคาสุก
2. นางสาวทักษพร    เสนมา
3. นายนพณัฐ    ปวงคำใจ
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ผลัดคำวงษ์
2. นางสกาวรัตน์    พินิจการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................