งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 207
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวจอมขวัญ    สมาธิ
2. นางสาวจิรชยา    บุญธรรม
3. นางสาวรัตนาพร    รัตนพงค์
1. นางนงนุช    วันทิตย์
2. นายมรุต    ชลฤทธิ์
2 2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวพรสวรรค์    ธิติไกรศรี
2. นางสาวภรณ์รวี    ทองดี
3. นางสาวนุ    -
1. นาย-    -
2. นางนิตยา    หงส์ศุภางค์พันธ์
3 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริวรรณ    รัตนะ
2. นางสาวสุธิตา    ทาทะวงค์
3. นางสาวชนกนินทร์    ไชยจักร์
1. นางมนฑิรา    เจดีย์ปัน
2. นางอรุณี    อภิรักษ์โยธิน
4 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายณัฐกิตติ์    อุตมูล
2. นางสาววิภาดา    คำแสน
3. นางสาวตุลญา    แซ่เซี๊ยะ
1. นางชมภูนุช    กิจแก้ว
2. นางสาววันเพ็ญ    แดงสิงห์
5 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐพร    คำโน
2. นางสาวปภาวี    ลุงจาย
3. นางสาวอาทิตยา    จะลู
1. นางปาริชาติ    อมรรัตนพิบูลย์
2. นางสาวพิมพร    มโนราช
6 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวปรินทิพย์    พูลยอด
2. นางสาวปัทมา    แซ่หลี
3. นางสาวรัชนี    หวังจริยธรรม
1. นางสาวกัญญณัฐณ์    สิงห์โต
2. นางพชรมน    ทักคุ้ม
7 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุวรรณ    อุ่นคำ
2. นางสาวจินตนา    นามแก้ว
3. นางสาวปิยะธิดา    อินต๊ะวงค์
1. นางสาวชฎาธาร    ใจกล้า
2. นางณภาภัช    ม้าอุตส่าห์
8 8 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    สิทธิวงศ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา    สายน้ำเย็น
3. นางสาวธาวินี    อุตเสน
1. นางสาวจันทิรา    เครือใจ
2. นางจารุณี    นันศิริ
9 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวอรทัย    พงศ์ไพรสณฑ์
2. นางสาวอัทธนีย์    พนาบรรพต
3. นางสาวฐปนีย์    นิมิตพรชัย
1. นายนราวุฒิ    ริยะนา
2. นางสาววรรณภรณ์    ทิพย์สอน
10 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญลักษณ์    ภูวนารถ
2. นางสาวเจนจิรา    งิมขุนทด
3. นางสาวเปรมดี    ถวยสูงเนิน
1. นางภาวิณี    นุตเวช
2. นางสาววณีพร    ชาวนา
11 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐณิดา    ฉ่ำพงษ์
2. นางสาวมานิกา    อุดมมีชัย
3. นางสาวภูริชญา    พูลพินิจ
1. นางสาวมนัสนันท์    อินต๊ะจักร
2. นางสาวสุภาวดี    ศรีใจวงค์
12 12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวกวินธิดา    จันทร์แสง
2. นางสาวปิยะภรณ์    นาคราช
3. นางสาววริษา    เสนานุช
1. นางฐิราภรณ์    สุวรรณคีรี
2. นางสาวเจเนตร    โทจำปา
13 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาววรัมภา    นุดา
2. นางสาวพะนี    เกียรติยิ่งศิริ
3. นางสาวสุปรียา    เอื้องสีคราม
1. นางกนกลักษณ์    แปงมูล
2. นายตันติกร    พิทักษ์พิจิตรแสง
14 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    คำสี
2. นางสาวฉัตรลัดดา    นาคะเกตุ
3. นางสาวปาณิสรา    ปงศรีชัย
1. นางธนัชพร    ยันตะพันธ์
2. นางอุษา    เสริมศรี
15 15 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายจักรกริช    จันทร์จี๋
2. นางสาวมารยาท    ยืนยงคีรีมาศ
3. นางสาวพัชรี    จินดาบัณฑิตกุล
1. นายณัฐพงศ์    โพธิวงค์
2. นางสาวอรพรรณ    ทิพนี
16 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนุสบา    มากรุง
2. นางสาวธัญรัศม์    พัชระเกษมสิทธิ์
3. นางสาวกชพรรณ    สุขเกษม
1. นางสาวกัญญ์ฐญาณ์    ตั้งเชยวิไล
2. นางพรชิตา    เกิดพันธ์
17 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาววิภารัตน์    อินวรรณ์
2. นางสาวอารีรัตน์    สิงห์ดา
3. นางสาวสิริวิมล    ผินสูงเนิน
1. นางสาวนงนุช    ทิพย์โพธิ์
2. นางสาววิรัชญา    วงษ์หลวง
18 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวเนตรนภา    กิจสาริกรรณ์
2. นางสาวนิชานาถ    แสงขำ
3. นางสาวจามจุรี    สุขเจริญ
1. นายสำรวย    หนูเถื่อน
2. นางสุภัทรา    หนูเถื่อน
19 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายอรรถพล    ขอนบุญนาค
2. นางสาวนฤมล    คำเขียว
3. นางสาวบุญฑริกา    คณะภักดิ์
1. นางดารุณี    วังหา
2. นายเอนก    สุภา
20 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรรัตน์    พระวงศ์รัตน์
2. นางสาวอาทิตยา    คำนาสัก
3. นางสาวแพรวา    แง่โว้
1. นางแสงหล้า    เรืองพยัคฆ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21 21 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยณัฐ    แสงแก้ว
2. นางสาววรินทร์    ผิวอ่อน
3. นางสาวกรกช    คุ้มแก้ว
1. นางนฤมล    นพเก้า
2. นางสาววชิราภรณ์    รังคเสนี
22 22 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวสุรัชนานันท์    จันทร์มูล
2. นายนครินทร์    ยะมะโน
3. นางสาวชญาดา    ฉัตรแก้ว
1. นางฉวีวรรณ    สุภานนท์
2. นางมธุรดา    ท่าช้าง
23 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชมชนก    ซาวคำเขต
2. นางสาวกรรณิการ์    วงศ์เปี้ย
3. นางสาวพรวลัย    แก้วโก๋
1. นางสาวอัมพร    เพียรการ
2. นางอุษณีย์    จันทร์สุริยา
24 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นายทัศนัย    พนะสันต์
2. นางสาวภาวินี    พนะสัน
3. นางสาวนิภาพัทร์    พนะสันต์
1. นางสาวกัญญพัชร    วงศ์ยังประเสริฐ
2. นางปิยพร    มิ่งเมือง
25 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวไข่มุก    ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวพัชรพร    บวรธีระพงษ์
3. นางสาวรุ่งอรุณ    แก้ววิเชียรดี
1. นางสาวนาริตา    ชูเกียรติดงดอย
2. นางสาวรัชนี    วงค์ตะวัน
26 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นางสาวอัจฉราภรณ์    บริหาร
2. นางสาวพลอยชมพู    อยู่สบาย
3. นางสาวเปมิกา    ดีมาก
1. นายพิษณุ    ปิจดี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ตั้งตัว
27 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรกมล    วงค์นันตา
2. นางสาวภัทรภัทร    พึ่งนิ่ม
3. นางสาวลฎาภา    เสมอชีพ
1. นางสาววรรษมน    เจริญทรัพย์
2. นางวิราพร    มาสกลาง
28 28 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญมน    จันทะเสน
2. นางสาวสุธิดา    กิ่งแก้ว
3. นางสาวปาริฉัตร    จันทะคูณ
1. นายจำนงษ์    ปิตะละโต
2. นางสาววิมลรัตน์    พูลหน่าย
29 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายจักรพันธ์    ปิ่นประดับ
2. นางสาวบัณฑิตา    ฮะวังจู
3. นางสาวหทัยรัตน์    ใจหนัก
1. นางสาวกมลวรรณ    อิงขนร
2. นางสาวสุวรรณี    ภู่ชัย
30 30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวนฤมล    รุ่งสนธยา
2. นางสาวโพธิดา    พิทักษ์แจ่มปัญญา
3. นางสาวสาลินี    สิริเจริญรุ่งโรจน์
1. นายณัฐวุฒิ    ยาสุวรรณ์
2. นางสาวสุทธิดา    ใฝ่กระจายทรัพย์
31 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยสุดา    ทิพย์ปัญญา
2. นางสาวปารมีพร    จักรทอง
3. นางสาวจิดาภา    พื้นอภัย
1. นางพินพนอ    กัลยาประสิทธิ์
2. นายวิทยา    ปันแก้ว
32 32 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวบุญรักษา    บุญวัดหงษ์
2. นางสาวธนัญญา    คงสมบัติ
3. นางสาวทิพยาภรณ์    แก้วนิ่ม
1. นางกุลิสรา    ครุฑหลวง
2. นายชยุตพันธุ์    แจ่มโภคนิษฐ์
33 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกศิลป์    กิจภิญโญ
2. นางสาวนันท์นภัส    หอมดอกไม้
3. นางสาวธันยชนก    พรหมทอง
1. นางสาวธัญลักษณ์    หุตะเสวี
2. นางสมจิตร    หุตะเสวี
34 34 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวภูสุดา    มหาชานนท์
2. นางสาวนัยนิตย์    ธงสันเทียะ
3. นางสาวรมย์ธีรา    พรมวงษ์
1. นางสาวกมลเนตร    ใจคำ
2. นางสาวพิกุล    ต่วนโต
35 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวชลกานต์    แสงกันธา
2. นางสาวสายทิพย์    แซ่ย่าง
3. นางสาวศุภนุช    แซ่โซ้ง
1. นางจันทรวัทน์    พรมผอง
2. นายศตวรรษ    ใจยะเสน
36 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลย์สุดา    ยาตา
2. นางสาวภูษณิศา    มิ่งเชื้อ
3. นางสาวฐิติชญา    กันทะปรางค์
1. นางสาวสุพรรณษา    ชะเวียตะคุ
2. นางสาวสุวนันท์    ติใหม่
37 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    สอรักษา
2. นางสาวหทัยภัทร    แก้วรอด
3. นางสาวปุณยาพร    วาบสูงเนิน
1. นางผาณิต    คณะเกษม
2. นางพวงแก้ว    ทองสนิท
38 38 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยรัตน์    จันทนะเขต
2. นางสาวเปรมฤทัย    ตุ้ยแพร่
3. นางสาวพิมพกานต์    พรมตัน
1. นายศุภวัจน์    พรมตัน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 39 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชรพร    สุขสวัสดิ์
2. นางสาวมาอิง    พม่า
3. นางสาวเยวิหม่อง    พม่า
1. นางสาวปุญญิสา    สิทธิสม
2. นางสาวเกษสุดา    จันแดง
40 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวนภสร    เปรมจิตร
2. นางสาวธนาภรณ์    เกตุแก้ว
3. นางสาวประกายการ    เหล่ากสิการ
1. นางกชกร    ศรีวิชัย
2. นางสาวภัคธีมา    อ่องละออ
41 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นายอมรเทพ    มาสิน
2. นายเมธาสิทธิ์    ทาแกง
3. นางสาวชญานิน    เพ็ชรรี่
1. นางสาวศิริกัลยา    โสตถิวรกุล
2. นางสุมาลี    นักเรียน
42 42 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทิมา    จิตนิยม
2. นางสาวจินดารัตน์    พรหมเกิด
3. นางสาวชนิกา    พุ่มชะบา
1. นายจรัล    งามสม
2. นางพิชญา    งามสม
43 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาวี    อินนันต๊ะ
2. นางสาวเบญจพร    พันธศรี
3. นางสาวอัมพิกา    ตามูล
1. นางสาวกัญญาณัฐ    อินทร์ศวร
2. นางนฤมล    พลมั่น
44 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยธิดา    จิตอาคะ
2. นางสาวธนัชพร    มิฟองฟู
3. นางสาวอาทิตยา    นาคปานเสือ
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ผลัดคำวงษ์
2. นางสกาวรัตน์    พินิจการ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................