งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 209
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติมา    เรือนคำ
2. เด็กหญิงสุพิชญา    ศรีเกตุ
1. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์    สิงห์มหาไชย
2. นายรังสิต    สิงห์มหาไชย
2 4 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุวัฒน์    เทียนแก้ว
2. นายสัญชัย    ช่างบัณฑิต
1. นางสาวนิภาพร    ทองอ่อน
2. นางพัชรี    ดีจริง
3 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายวิรากร    แซ่จัง
2. เด็กชายวรเมธ    นันต๊ะ
1. นางสาวกุลชญา    อินต๊ะ
2. นางสาวรุ่งทิพย์    เทพสาย
4 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชา    แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์    แซ่เฮ้อ
1. นางภิรญา    สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา    ไชยชนะ
5 12 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงชลธิชา    สารมะโน
1. นางสาวบังอร    มีสุข
2. นางวชิราภรณ์    บุตรดา
6 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธนภัทร    คำปวน
2. เด็กหญิงธนัชพร    คำปวน
1. นายฐิติพันธ์    วางโต
2. นางสาวสุปิพร    บุญตัน
7 16 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวปาลิตา    แสงสว่าง
2. นางสาวสมรัก    วิทยา
1. นางจรรยา    ศรีพันธ์
2. นางสาวณัฐกฤตา    ขำขาว
8 20 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายญาณวรุตม์    ม่วงมา
2. เด็กชายเศรษฐพงค์    ฉัตรเฉลิม
1. นางสาวศรภัครัศศ์    ยะอะนันต์
2. นายอนุพร    สุทธง
9 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทัฐดวง    กันทะวงค์
2. นายรักษ์ฐพงษ์    คำก้อน
1. นางรัชนีวรรณ    เร่งประพันธ์
2. นางรุ้งลาวัลย์    ทะนีวงค์
10 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาววุฒิพร    นิธิโชติยานันท์
2. นางสาวกรุณา    แซ่ท้าว
1. นางกัลยา    พรมสาส์น
2. นางสาวกุณฑล    อินปา
11 29 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชกานต์    ปากวิเศษ
2. เด็กชายรัตนกร    ชำนาญ
1. นางลินจง    จุลสายพันธ์
2. นางสาวสมฤทัย    เตรณานนท์
12 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐานิต    อยู่คำ
2. เด็กชายถิรวุฒิ    เทศนวน
1. นางพจนี    คำแท่ง
2. นางเบญญาสิริ    เหล่านภาพร
13 35 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นายวุฒิกันต์    ต๊ะยศ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายรังสันติ์    บุญคำ
2. นางสุวิมล    บุญคำ
14 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    แอซอ
2. เด็กหญิงจารุณี    จะทอ
1. นายรัฐเขต    เต่านันท์
2. นางสาวสุกัญญา    ผกาภิวัฒน์
15 41 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรภพ    พาต่อ
2. เด็กหญิงพัชรพร    สำรี
1. นางสาวพิมานมาศ    เพียรทอง
2. นางสุชารัตน์    เข็มแก้ว
16 43 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นายธนากร    จวรรณนะ
2. นายกรวิชญ์    ม่านเขียว
1. นางนิตยา    นวลนิ่ม
2. นางสุกัญญา    ศิริมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................