งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 021
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายมนุเชษฐ์    ปั๋งจอมแปง
1. นางวดีลดา    เขียวพรม
2 6 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิรักษ์    บำรุงสุนทร
1. นางจารุณี    คำศรี
3 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสายสวรรค์    กิตติวิริยะสกุล
1. นางกัลยาณี    ด้วงสุวรรณ์
4 12 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายพัสกร    ทองปอด
1. นางทัศน์ดาว    บุญเกิด
5 14 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงคิรภัสสร    ยศเมฆ
1. นางจินดา    นนทิตบุตร
6 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายปฏิญญา    กาวีย์
1. นางสาวสุปิพร    บุญตัน
7 16 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา    วัฒนาเสรีวงศ์
1. นางสาวสาคร    รุ่งเรืองวิโรจน์
8 18 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิดาภา    พฤษโสภี
1. นางวสุกาญจน์    เยาวเรศ
9 21 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนภัทร    เอี่ยมนาม
1. นางสมภรณ์    องอาจ
10 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิพล    พนะสันต์
1. นายจักรพงษ์    กานิล
11 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายพิทวัฒน์    ตามชื่อ
1. นางนงนุช    ห้องพ่วง
12 27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภคพร    เอี่ยมละออ
1. นางสาวพัชราภรณ์    อุดมโสภกิจ
13 29 โรงเรียนบ้านบ่อรัง สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายคาวี    แฝงวัด
1. นางสาวฐิตินาฏ    สิงสกล
14 32 โรงเรียนเมธีพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัชรา    แสงศิริ
1. นางสาวกิ่งแก้ว    เรืองจุ้ย
15 33 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์    คำมัง
1. นางสาวปณาลี    มณีพราย
16 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแสงระวี    เต่าถมตา
1. นางปณิตตรา    มะโนสา
17 38 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจิรา    บุญมี
1. นางนาตยา    พรหมเทศ
18 39 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐปภัสร์    ภคภัสร์วรกร
1. นางมาลัย    สุตา
19 42 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลีลาวดี    มั่นธร
1. นางพรทิพย์พา    นาคอาจหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................