งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 212
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายพงศกร    สารุณา
2. เด็กชายวศิน    ลุงคำ
1. นางสาวนิชาภา    อินทรี
2. นายวรชาติ    ภู่ทอง
2 6 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายธนกฤษ    คำผัด
2. เด็กชายนันทยศ    ศรีสุนทร
1. นางวนิดา    โนนคำ
2. นางเจียมใจ    จันทร์ศรี
3 14 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายพิพัฒน์    เพ็ชรแบน
2. นายมนัสพงศ์    ทาพรม
1. นางสำเภา    เกรัมย์
2. นางสาวอลิษา    ติ๊บคำ
4 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายสุรเสกข์    ธรรมชาติ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจิโรจ    จิ๋วแหยม
2. นางสาวเอราวัณ    บุญมั่น
5 20 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายบัญญพนต์    บุตรวัตร
2. นางสาววรรณภา    อะกินแก้ว
1. นางสาวสกาวเดือน    งามพิง
2. นายสุรพงษ์    จ๋าก๋าง
6 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวมณีนพรัตน์    ทรัพย์ประสงค์
2. เด็กหญิงสุกัญญา    มณีรัตน์
1. นางสาวภัทรา    แหยมรัตน์
2. นางสาวศรีสุคนธ์    พุทธรักษา
7 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิภาส    พิศวงค์
2. นายอธิวัฒน์    แซ่ลี
1. นางรัชนีวรรณ    เร่งประพันธ์
2. นางรุ้งลาวัลย์    ทะนีวงค์
8 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายนนธวัช    ฤทธิ์รงค์
2. นางสาวบุณยอร    บุญตือ
1. นางพัชนี    ถูกจิตร์
2. นายศักดา    สีทา
9 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายสันติภาพ    เครือฟ้า
2. นางสาวจิตสุภา    สิงห์
1. นางจุรีรัตน์    ป้องภาษิต
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10 29 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุธิดาพร    เพ็งแจ่ม
2. นายกฤษฎา    หัสโต
1. นางจันทร์งาม    ขวัญเพ็ง
2. นายปริญญา    ขวัญเพ็ง
11 37 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายสุภชัย    รอสวัสดิ์
2. เด็กชายพฤหัส    แปดี
1. นายธีระศักดิ์    เพ็งละมูล
2. นายพีรเดช    บุญรอด
12 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเขมกร    กันธุระ
2. นางสาววาสนา    เลิศนิมิตร
1. นายรัฐเขต    เต่านันท์
2. นางสาวสุกัญญา    ผกาภิวัฒน์
13 41 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14 42 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรกริช    ดวงวิไล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายสุจิน    จุ้ยคลัง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................