งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    ใจดุ
2. นายพุฒิพงษ์    บุญชื่น
1. นายพงษ์สิริ    บุญชื่น
2. นายสิทธิชัย    หวลอารมณ์
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายธันวัฒน์    พุ่มพวง
2. เด็กชายชาญวิทย์    ศรีสุวรรณ์
1. นางสาวกมลทิพย์    แก้วทิตย์
2. นางบุษบา    สืบแสน
3 4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายปาริวัฒน์    สุขสวัสดิ์
2. นางสาวเจนจิรา    บุตรวงษ์
1. นางสาวนิดตา    อุดมสารี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญญาพร    หัสแดง
4 5 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายเจษฎา    แซ่หลี่
2. เด็กชายอาชัญ    แซ่ฝ้าง
1. นางสาวณัฐริยา    นางเมาะ
2. นางสาวรุ่งทิพย์    เทพสาย
5 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายอาชา    แซ่เฮง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    นามบุตร
1. นายชัยวัฒน์    บุญคง
2. นางสาววราภรณ์    นามแดง
6 7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายเรวัต    แซ่หวัง
2. เด็กชายสมเดช    รุ่งวงศ์อำนาจ
1. นางสาวพิมพ์ชนก    คะลา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชพรรณ    ลักษณะ
2. เด็กหญิงกชมน    ลักษณะ
1. นางสาวดรุณรัตน์    จินดาคำ
2. นางโสภิณ    อมรรัตน์
8 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กชายบุญช่วย    หน่อซิ
2. เด็กชายจันทกร    กมลชอบวิริยะ
1. นางสาวฐิตารัตน์    คัมภีระ
2. นางสาวรักชนก    วงษ์ซื่อ
9 10 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายพงษ์วิษณุ    โกทัน
2. นายสุริยา    อุกฤษ
1. นางสาวจิตรา    ศรีอรุณ
2. นางปรานี    ชาญชัย
10 12 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายวรโชติ    มองบุญ
2. เด็กชายชัยวัฒน์    บุญไทย
1. ว่าที่ร้อยตรีนนทกาญจน์    บุญชู
2. นางวชิราภรณ์    บุตรดา
11 14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายรณชัย    เงินพล
2. เด็กหญิงนภสร    เหล็กสิงห์
1. นางสมนึก    สีขำ
2. นายเอกรัฐ    คล้ายสุวรรณ์
12 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายธีรศักดิ์    ไชยวงค์
2. นายภัสกรณ์    ทองเถื่อน
1. นางจันทร์ทรา    ยศสมแสน
2. นายชัยรัตน์    คุ้มคำ
13 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายธีระศักดิ์    มีโชค
2. เด็กชายศุภกิตติ์    ภิระคำ
1. นางสาวจิตสุภา    บางไทร
2. นางปนัดดา    สุขรักษ์
14 18 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    กวางทอง
2. นายช่วงวิทย์    สำเภา
1. นางสาวธนวรรณ    พรหมมา
2. นายภาณุพงศ์    รอดเคลือ
15 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายบุรพล    สมแก้ว
2. เด็กชายพงศกร    รวยลาภ
1. นางสาววาสนา    จันตาอุด
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16 20 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักรินทร์    วงษากาศ
2. เด็กชายธีรภัทร    ทาใจกาศ
1. นายคงเดช    ขัดผาบ
2. นางสาวณปภัช    ไชยวงค์ษา
17 21 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีใจวงศ์
2. เด็กชายธนาธิป    พูลสมบัติ
1. นางสาวทัศวรรณ์    รอดแก้ว
2. นางสาวปิยวรรณ    เขียวระยับ
18 22 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณัชณัทค์    ฟังเย็น
2. เด็กหญิงธาวินี    มีเงิน
1. นางชรินรัตน์    สุวิเศษธำรง
2. นางสาวอันติกา    เทพรักษาฤาชัย
19 23 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอำพล    สังข์ทอง
2. เด็กชายจักริน    ทะลิ
1. นางสาวชรินทร์ทร    ไหมคำ
2. นางนพรัตน์    ปราศรัย
20 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิรัตน์    คีรีสันติกุล
2. เด็กหญิงบัวชมภู    กิตติทองสุข
1. นางสาวกุณฑล    อินปา
2. นายสมทบ    จินารักษ์
21 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายเด็กชายจิรายุทธ    อย่างจัง
2. เด็กชายเด็กชายสมรักษ์    วีราจรรณ์
1. นางสาวจินตนา    ผ่องไพรวรรณ
2. นางประภัสสร    แก้วโยธา
22 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายไตรวิชญ์    คิดมั่ง
2. เด็กชายชนินทร์    สามสี
1. นางณัฏฐภัทร    ศรีเครือแก้ว
2. นายศุภวัตร    รักวงค์
23 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงน้ำมนต์    พอใจสินธรรม
2. เด็กหญิงปุณวรีย์    ใจบาน
1. นางจุรีรัตน์    ป้องภาษิต
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายพรวิสิทธิ์    หลักหลวง
2. นายเมธา    โสมสุพิน
1. นางสาวภาสิริ    คุณคำ
2. นายเกียรติศักดิ์    นาเคน
25 29 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายดรุสัณฑ์    กาสิงห์
2. เด็กชายจาตุรงค์    แสงเงิน
1. นางกรรณิกา    เหลืองชัยพัฒนา
2. นางสาวปัญจลักษณ์    เมฆเจริญทรัพย์
26 31 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายธนกร    ใจตั้ง
2. นายรัชชานนท์    สุทธนะ
1. นางสาววัชราภรณ์    วิกาหะ
2. นางสาวเฉลิมขวัญ    ฝาเรือนดี
27 32 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภัชชา    พุทธา
2. เด็กหญิงชยาภรณ์    นากอก
1. นายอิสระ    บุตรมารศรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิรายุ    หมื่นวิชา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์    เขียวสวาท
1. นายพงศ์ธร    ฟักฟูม
2. นางเกศินี    แย้มนิล
29 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายนันทชัย    ชัยชนะ
2. เด็กชายวรชัย    อุ่นดอนทอง
1. นายวรวุฒิ    วงศ์เวียน
2. นายศรัญญู    ปัญญา
30 36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. สามเณรชยพล    อินธิยะ
2. สามเณรประสิทธิ์    เทพสุติน
1. นายพัฒนพงศ์    อิ่นแก้ว
2. นางสาวสิริพรรณ    บุญมี
31 37 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายอมเรศวร    พัดภู่
2. เด็กชายอนุสรณ์    พรมสนธิ์
1. นางสาวณัฐพร    ทิมจันทร์
2. นายธีรวัฒน์    กัดมั่น
32 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    ใจธรรมสกุล
2. เด็กชายณัฐพล    แก้วคำมี
1. นางสาวนัดดา    เก๊าทอง
2. นางอรุณรัตน์    แก่นจันทร์
33 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายนธี    สัญญา
2. นายกายสิทธิ์    ปัจฉิมานนท์
1. นางสาวจันทกานต์    สมณะ
2. นางพรพรรณ    สัมฤทธิตานนท์
34 40 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายชวัญชเยศ    ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กชายทิวัตถ์    ศรีสุข
1. นายภาษกร    แจ่มหม้อ
2. นายอนลัส    คาลเคล
35 41 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพย์ภวัลย์    แป้นสอน
2. เด็กหญิงสุชาวดี    วงษา
1. นางวิไลวรรณ    วิวัฒนานนท์
2. นางสาวศิริวรรณ    หลิมมงคล นาคทอง
36 42 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรรธนะ    ขวัญวงศ์
2. เด็กชายธนาธิป    ทองนวล
1. นายชยันต์    ยุบล
2. นางนิพรา    ใจตึก
37 43 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กชายนัทธพงศ์    ชัยยะ
2. นายชินยะ    เนโมโต
1. นางสาวรุจิรา    เครือกิจ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
38 44 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายธนวิชญ์    มีศรี
2. เด็กชายนพรัตน์    ใชยราช
1. นางสาวจันทนา    ขัดต๋า
2. นางจิตตราภรณ์    ทองดอนเหมือน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................