งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 238
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายตะวัน    ศุภากรสกุล
1. นางดาริกา    ธงทอง
2 16 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    โตอ่อน
1. นางพยอม    คงเจริญ
3 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักดิธัช    สุขศิลปชัย
1. นางสาวนันธวดี    ชิดชม
4 22 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศมานันท์    กันทะวงศ์
1. นางยุพิน    กมลวิจิตร
5 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุณณพัฒน์    กองบุญ
1. นายศักดา    สีทา
6 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิรัชยา    ฝั้นปัญญา
1. นางสาวณภัทร    ตนภู
7 28 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิพัฒพงศ์    ยกเลี้ยน
1. นางอักษร    ศรีผึ้ง
8 31 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิสรา    ไกรราษฎร์
1. นางสุวรรณี    สายสุยะ
9 39 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกชพร    ไชยวงค์สาย
1. นายวุฒิพงษ์    เพ็ชรนิล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................