งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 025
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโชติรัตน์    กองจันทร์
1. นางสาวสุปราณี    แก้ววันดี
2 2 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพิชญา    ตาใส
1. นางประไพ    สุวรรณโสภณ
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรัญญู    อักษร
1. นายสมโภชน์    พูลเขตกิจ
4 6 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒินันท์    กิ๊กขุนทศ
1. นางประกายรัตน์    ทับทัน
5 7 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวคำปาง    นามกู่
1. นางสาวธารทิพย์    คำน้อย
6 12 โรงเรียนยางโกลนวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรยุทธ    สูงนนท์
1. นางสาวภีรภา    จันทร์อินทร์
7 14 โรงเรียนแสนตอวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรพรรณ    จิตรแจ้ง
1. นางสาวนุชนาฏ    คะปุกคำ
8 15 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กชายวทัญญู    จันทร์เที่ยง
1. นางสาวจิราวรรณ    อุปนันต์
9 16 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนาธิป    อุตมะ
1. นางสาวนพรัตน์    ปรียาโชติ
10 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชณัฎาภรณ์    สุวิชัย
1. นางสาวสุชานันท์    เสาร์แดน
11 19 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรดา    เจนรบ
1. นางสาวนันธวดี    ชิดชม
12 20 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัชรพล    ตาดี
1. นางกานดา    เขื่อนเพ็ชร
13 32 โรงเรียนเมธีพิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นายรวิโรจน์    คำติ่ง
1. นายสุธิวัตร    บำรุงรัตน์
14 33 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยาวดี    เรืองเกตุ
1. นางกัญน์ณัฎฐ์    โสภาพินิจ
15 34 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์    ตาลอิ่ม
1. นายจุมพล    ชาอุ่น
16 37 โรงเรียนบ้านปลักแรด สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพล    พันมา
1. นางเกณิกา    เผือกอ่อน
17 39 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชลี    จิววุฒิพงศ์
1. นางจีราพร    ขำกนก
18 42 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักรกริช    ดวงวิไล
1. นางเยาวรัตน์    จุ้ยคลัง
19 44 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    มงคลพนากุล
1. นางสาวทิวารัตน์    วงศ์ยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................