งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 258
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 7 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายสุชาติ    นายมารถ
2. นายเสาร์คำ    แสงแก้ว
3. นายณัฐพงศ์    ลุงคำ
4. นายกิตติภพ    พรหมมินทร์
5. เด็กชายปฏิภาณ    จะพือ
6. เด็กชายชัยนาพล    กุลศรีทวีปัญญา
7. เด็กชายณรงค์เดช    มาเยอะ
8. เด็กชายภูมินันท์    มาเยอะ
9. เด็กหญิงกนกพร    แซ่ตอ
10. เด็กหญิงดาราวลี    สิงห์เคราะห์
11. เด็กหญิงภาสินี    ซินถัง
12. เด็กหญิงสุชานันท์    อู๋เฮิง
13. เด็กหญิงนวิยา    แซ่จ๋าว
14. เด็กหญิงจารุวรรณ    แสงลี่
15. เด็กหญิงสุชาดา    ยอดใส่
16. เด็กหญิงอนุธิดา    แซ่เล้า
17. เด็กหญิงอนุธิดา    ลาหู่นะ
18. เด็กหญิงจินดา    แชเป้
19. นายคำหลาว    เจนแสง
20. เด็กหญิงชาลิตา    กิริยาบูรณ์
21. เด็กหญิงนาแฮ    ลาหูนะ
22. นายแสงชัย    จะแฮ
23. เด็กชายชัชพิสิฐ    จะตู
24. เด็กชายกิตติพศ    อรุณศิริปรีดา
25. เด็กหญิงจิรดา    เปรมทวีกุล
26. เด็กหญิงพีรดา    มาเยอะ
27. เด็กหญิงวณิดา    แซ่ถัง
28. เด็กหญิงปัทมา    สีจาง
29. เด็กหญิงอาหม่วย    จิ่งนะ
30. เด็กหญิงนภากร    แซ่ต่วง
31. เด็กหญิงอรรัมภา    ศรีลำไพ
32. เด็กหญิงศิริภัสสร    แซ่หยาง
33. เด็กหญิงยุพาพร    แซ่ว่าง
34. เด็กหญิงมาริสา    เว่ยยือ
35. นายป่านคำ    ยุงส่่า
36. เด็กหญิงแซ่เหมย    แซ่ลี้
37. เด็กชายกิตติชัย    เขมเหลาะ
38. เด็กชายเอกพล    นามยี่
39. นายสมศักดิ์    แยเบียว
40. นายอายี    ลาหู่นะ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์    นิลโขง
2. นายวัฒน    ลาพิงค์
3. นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์    เมฆวิบูลย์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
2 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรวลัย    วันละ
2. เด็กหญิงกัลณ์ญานี    วัลดี
3. เด็กหญิงฐิติพร    กานนท์
4. เด็กหญิงณัฐชยาพร    บุญแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐวรา    อุทธตรี
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สังวร
7. เด็กหญิงธัญพร    ทองกระสันต์
8. เด็กหญิงนัทธมน    อุปฮาด
9. เด็กหญิงนันท์นลิน    โตเย็น
10. เด็กหญิงปวริศา    ศรีประเสริฐ
11. เด็กหญิงปาณิสรา    เชื้อปู่คง
12. เด็กหญิงพรชนก    แตงจวง
13. เด็กหญิงพัชรธิดา    ผลจันทร์
14. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    คำขาด
15. เด็กหญิงเพชราภรณ์    ช่วยศรี
16. เด็กหญิงแพรวา    พรมอาลักษ์
17. เด็กหญิงภทรพร    ศรีสวัสดิ์
18. เด็กหญิงภัสนันท์    นามกรณ์
19. เด็กหญิงยอดธีมา    คุณวุฒิ
20. เด็กหญิงลักษณารีย์    ฟองฟู
21. เด็กหญิงพรรณวดี    เนตรพวง
22. เด็กหญิงศิรประภา    หันถา
23. เด็กหญิงสุธีมา    ทองแห้ว
24. เด็กหญิงสุภัชญา    เอี่ยมสะอาด
25. เด็กหญิงอนัญญา    จิรภัทรเกษม
26. เด็กหญิงอภิสรา    เกตุอินทร์
27. เด็กหญิงฐิติกาญจน์    ทองใบบน
28. เด็กหญิงสิริราชส์    กุลธราธีระ
29. เด็กหญิงพรณรินทร์    รัตนสากล
30. เด็กหญิงอภิญญา    ใจกล้า
31. เด็กหญิงสาธิตา    ทะวงษา
32. เด็กหญิงกวินธิดา    โพธิ์ญาณ
33. เด็กหญิงธรพร    ทนันชัย
34. เด็กหญิงทักษอร    คำขันตี
35. เด็กหญิงทิตยา    เอี่ยมอ่อน
36. เด็กหญิงดนยา    พ่วงบางโพ
37. เด็กหญิงไพลิน    นิโรจน์
38. นางสาวกฤติมา    จ่าทองคำ
39. นางสาวจิรพร    สอนสิทธิ์
40. เด็กหญิงอัจจิมาพร    แสงสิน
1. นางสาววัฒนา    กานต์ธัญลักษณ์
2. นางสาววิไลรัตน์    อยู่บาง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
3 15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิรินภา    เลามาเยี่ย
2. เด็กหญิงพัชรี    วงศ์ชยางกูร
3. เด็กหญิงมะลิพร    แซ่วะ
4. เด็กหญิงนฤมล    แซ่ท่อ
5. เด็กหญิงพัชรี    แซ่ลี
6. เด็กหญิงรินทร์ระวี    แก้วตุ้ย
7. เด็กหญิงนนท์    ลุงขุน
8. เด็กหญิงสุจิตรา    ยอดมณีสกุล
9. เด็กหญิงกณิศา    จัดการค้า
10. เด็กหญิงขวัญจินา    วิวัฒน์พนากุล
11. เด็กหญิงลีลาวดี    อาณาอนันต์กิจ
12. เด็กหญิงพิชญาพร    พิทักษ์ไพร
13. เด็กหญิงปภัชญา    นะทีทอง
14. เด็กหญิงนลินทิพย์    แซ่ลี
15. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    สุนันต๊ะ
16. เด็กหญิงพิมพกานต์    โชคสิริชัยกุล
17. เด็กหญิงณิชากร    ลี่รือ
18. เด็กหญิงสุภาพร    แซ่ลี
19. เด็กหญิงชนาพร    แซ่ว้าง
20. เด็กหญิงสิรินทรา    แซ่ลี
21. เด็กหญิงนลิน    แซ่เฮ่อ
22. เด็กหญิงนุสรินทร์    ลุงซู
23. เด็กหญิงขวัญศิริ    พลศรี
24. เด็กหญิงกัญญา    ลุงจื่น
25. เด็กหญิงนิตา    ลุงจาย
26. เด็กหญิงฤทัย    ปัญญาเจริญรัตนะ
27. เด็กหญิงพิณกวี    พนากิจไพวัลย์
28. เด็กหญิงทิพย์มณี    แซ่วะ
29. เด็กหญิงมล    นายอ่อน
30. เด็กหญิงปริชาติ    หมื่นอ่อน
31. เด็กหญิงกรกช    เลามาเยี่ย
32. เด็กหญิงญาณภา    แซ่ลี
33. เด็กหญิงลลิดา    บุญวงค์
34. เด็กหญิงอชิรญา    ธรรมชาติสถิต
35. เด็กหญิงชุติมา    เจริญเจ้าสกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวณิชชานันท์    วุฒิ
2. นางสาวธนัญญา    กันทะสุข
3. นายสรรเสริญ    ธรรมคุณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายฐิติพันธ์    นิตะอินทร์
2. เด็กหญิงสุจิรา    บันใจ
3. เด็กหญิงไรวินทร์    โลหิตยา
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    บริรักษ์
5. เด็กชายภาณุเดช    คงคลอด
6. เด็กชายอธิคม    ใจศรี
7. เด็กหญิงชลลดา    ธันย์พนัส
8. เด็กหญิงอาภัสรา    เลสัก
9. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    สุริยะ
10. เด็กชายธนาวุฒิ    ศรีวิชัย
11. เด็กหญิงมีสวัสดิ์    ขัติเรือง
12. เด็กชายประจักษ์    ปิ่นสว่าง
13. เด็กหญิงอรปรียา    ยวงคำ
14. เด็กหญิงปาริทรัพย์    จุมปีจิติ
15. เด็กชายอภิวิชญ์    แก่นจันทร์
16. เด็กหญิงปวรรัตน์    จี้ส้ม
17. เด็กหญิงกนกพร    สุโพธิ์
18. เด็กชายกฤติวุฒิ    กิติ
19. เด็กหญิงบุษยะมาศ    เตชะอูป
20. เด็กหญิงพรเทพทอง    รุ่งธนาวาที
21. เด็กชายเพชรแท้    ไชยแก้ว
22. เด็กชายวิวรรธน์    เชาวนะ
23. เด็กหญิงรุ่งวัฒนา    กองอินทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายวิเศก    บุญอุปละ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 21 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงอภิญญา    เพ็ญศรีชล
3. เด็กหญิงวงศ์สวรรค์    ช่วยพนัง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส    ภานุทัต
5. เด็กหญิงสุชัญสินี    โหมรันต์สุขศกุณ
6. เด็กหญิงอังคณา    ตระกูลดี
7. เด็กหญิงปิยะธิดา    รื่นภาคภูมิ
8. เด็กหญิงญาณิศา    บุญราษฎร์
9. เด็กหญิงธนาวราพร    สอนเนียม
10. เด็กหญิงพิชชาภา    นาคคล้าย
11. เด็กหญิงพิตฐิตา    มีคำ
12. เด็กหญิงปรญา    เดชพร
13. เด็กหญิงอรปรียา    จิตหาญ
14. เด็กหญิงอรวรรณ    เลาหพิบูลรัตนา
15. เด็กหญิงปทิตตา    ชนยุทธ
16. เด็กหญิงณิชารัศม์    พงศ์เศรษฐวรา
17. เด็กหญิงนิชาภัทร    พันธ์โต
18. เด็กหญิงพรพนิต    นุตวงศ์
19. เด็กหญิงกันธิมา    พรหมประยูร
20. เด็กหญิงสุนันทา    อ่องแก้ว
21. เด็กหญิงปรารถนา    วงษ์เล่ห์
22. เด็กหญิงนัทชามล    วงษ์สีชา
23. เด็กหญิงชนิกานต์    แก้วกล่ำ
24. เด็กหญิงเชษสุดา    เขียวสด
25. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    แซมเขียว
26. เด็กหญิงบุณยานุช    เขื่อนดำ
27. เด็กหญิงสุพรรษา    มั่นต่าย
28. เด็กหญิงศุภิสรา    ชื่นศิริ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางชุลี    ไพรสันต์
2. นางสาวทินประภา    แสงศักดิ์
3. นางปราณีต    คูณหอม
4. นายภัทรพงศ์    วิจิตรวงศ์
5. นางสาววรรณดี    บังเพลิง
6. นายศิริพงษ์    ชื่นศิริ
7. นางสาวสุกัญญา    สุนามะ
8. นางเพ็ญนภา    นิติเชาวกุล
6 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปภังกร    ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงณัฐรินีย์    รักษาสัตย์
3. เด็กหญิงศุภิสรา    ระวังทรัพย์
4. เด็กหญิงอภิษฏา    มงคลรักษ์
5. เด็กชายรฐนนท์    จำนงภักดิ์
6. เด็กหญิงปรียาภัทร    พิทักษ์รัตนพงศ์
7. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ไชยอุด
8. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    ลภัสศุภอนันต์
9. เด็กหญิงกัลยารัตน์    ฟูแสง
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ใจยา
11. เด็กหญิงศศิธร    จารี
12. เด็กหญิงจิรภิญญา    โกมลจรัญพัฒน์
13. เด็กหญิงปุณยาพร    เครือสาร
14. เด็กหญิงสุพิสชานันท์    กิ่งก้าน
15. เด็กหญิงชลทิพย์    คำปัน
16. เด็กหญิงพิมพกานต์    กล้าหาญ
17. เด็กหญิงผุสราคา    กาวิชา
18. เด็กชายบุญนิธิ    ไชยอุด
19. เด็กชายวชิราวุฒิ    สุทธิตานนท์
20. เด็กหญิงนลินนิภา    ยะท่าตุ้ม
21. นายธนากร    ชัยศึก
22. เด็กชายธนชา    วงค์ขัติย์
23. เด็กชายพิชญุตม์    อุดเอ้ย
24. เด็กชายภูธเดช    ค้าเจริญ
25. เด็กชายกษิดิศ    กุลพัฒน์เศรษฐ
26. เด็กชายบดินทร์    ปัญสุวรรณ
27. เด็กชายอรรถพร    สวยอยู่
28. เด็กชายเจนณรงค์    วิสุทธินันท์
29. เด็กชายชัยรัตน์    จุ๋มปี๋
30. เด็กชายณัฐพล    ราชเนตร
31. เด็กชายรัชพล    ศรีคำตัน
32. เด็กชายนวพล    ใจหลัก
33. เด็กชายมรุพงศ์    เป็งงามเมือง
34. เด็กชายธรรมนิตย์    แน่ประโคน
35. นางสาวเพลงผ้า    ฮี้เกษม
36. เด็กชายชยภัสสร์    คำปินไชย
37. เด็กชายพีรภาส    ขันคำ
38. เด็กหญิงจุฑามาศ    อุตจันทร์
39. เด็กชายพนาสิทธิ์    กองแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกวี    บุญกว้าง
2. นายพงศธร    โพธิแก้ว
3. นายอุดม    ชัยวุฒิ
4. นางอเนรี    ใจวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
ชนะเลิศ
7 27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกรณ์    ปวนสุวรรณ
2. เด็กชายมาโยห์ เดอ    เวชาวเวอร์
3. เด็กชายคุณาสิน    สุขศรี
4. เด็กชายศราวุฒิ    พฤกษา
5. นายอัศจรรย์    บัญชาสวรรค์
6. นายธนวัฒน์    ดิบเตจ๊ะ
7. เด็กชายเจษฎา    โจนส์
8. เด็กชายศุภวิชญ์    บุญทอง
9. เด็กชายจักรกฤษณ์    จิระวัฒนโสภณ์
10. เด็กชายตรัยภัทร    เลาลี
11. เด็กชายณัฐวัตร    พูษาคำ
12. เด็กหญิงลลยา    เดชทิศ
13. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ธนะราช
14. เด็กหญิงถักทอรุ้ง    ผุดแจ่มใส
15. เด็กหญิงสุกรรณิการ์    ตันปะมา
16. เด็กหญิงนวิยา    วงค์ขันคำ
17. เด็กหญิงปิยธิดา    ภูสุวรรค์
18. เด็กหญิงชนิกานต์    กาวิละ
19. เด็กชายนิติศักด์    โนกูล
20. นายชวลิต    บุญยืน
21. เด็กหญิงอวัศยา    นาคสนธิ์
22. เด็กหญิงปณิดา    ใจยาว
23. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์    ลุงออ
24. เด็กหญิงณวิภา    ปัทมโรจน์
25. เด็กหญิงกชกร    ปินตาวะนา
26. เด็กหญิงไมโกะ    ฮานาโอกา
27. เด็กหญิงพิมพ์พัดชา    โฉมอัมฤทธิ์
28. เด็กหญิงฟ้าใส    เปลี่ยนปลูกสัตย์
29. เด็กหญิงญานิศา    อิ่นคำ
30. เด็กหญิงณัฐชญากร    ยะคร
31. เด็กหญิงปิ่นจุฑา    ปิ่นชูทอง
32. เด็กหญิงวรวลัญช์    ไชยกิตติพัฒน์
33. เด็กหญิงปทิตตา    ศิริขันธ์
34. เด็กหญิงจันทร์เจ้า    ทองเป้า
35. เด็กชายภูริคุณ    สิงห์โทราช
36. เด็กหญิงเหมวรรณ    พันธ์วร
37. เด็กหญิงพิณแคนซอ    จั่นภู่
38. เด็กหญิงไอย์ลีน    บัวขำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางนิลวรรณ    ไตรธรรม
2. นางสาวปิยะนุช    พูลศิริ
3. นายวรวุฒิ    พิภพผล
4. นายสิทธิชัย    วันควร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 31 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติธร    สายาจักร
2. เด็กชายพีรณัฐ    บุญมา
3. เด็กชายอนิรุจน์    ฉลอม
4. เด็กชายไกรวิชญ์    หล่ายแก้ว
5. เด็กชายธนโชติ    วันดี
6. เด็กชายพุฒิพงศ์    อินใจ
7. เด็กชายอัครวัฒน์    ขัติยะวงษ์
8. เด็กชายแทนไท    เหมืองทอง
9. เด็กชายภัทรพล    ทาระเนตร
10. เด็กชายธนภัทร    วังสิงห์
11. เด็กชายนภัสกร    จงสมจิตต์
12. เด็กหญิงปวันพัสตร์    แสงอ่อน
13. เด็กหญิงศรันญา    ฟุ่นเต่ย
14. เด็กหญิงภัทรชราภรณ์    กาบจันทร์
15. เด็กหญิงสุพรรณษา    เวียงนิล
16. เด็กหญิงอภิชญา    เนื่องสนธิ
17. เด็กหญิงจันทนิภา    หล้าพรม
18. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    ประมวลวงศ์
19. เด็กหญิงพัชริดา    ไพรสิงห์
20. เด็กหญิงโยชิตา    กรุงศรี
21. เด็กหญิงพิชญา    ขาวสะอาด
22. เด็กชายณัฐพงษ์    วรินทร์
23. เด็กชายกรกช    กันรัตน์
24. เด็กชายพชรภรณ์    จันทร์แดง
25. เด็กชายศศิดนัย    อารีย์
26. เด็กชายศรายุทธ    คำขาด
27. เด็กชายปฐมพงศ์    ประสานจิตต์
28. เด็กชายชิรวิทย์    โกลานันท์
29. เด็กชายณรงฤทธิ์    วงค์กาวี
30. เด็กชายดนุเดช    ขวัญพรม
31. เด็กหญิงวรพิชชา    จันทิ
32. เด็กชายภัคพล    สุวรรณวิชัย
33. เด็กหญิงเพชรลดา    ชูชาติ
34. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มณีสา
35. เด็กหญิงวัชรภรณ์    การินตา
36. เด็กชายวนิดา    เก็บนิล
37. เด็กชายชาลิสา    เสนวิรัช
38. เด็กชายศิริมล    ไก่แก้ว
39. เด็กชายชนิภา    สินทรัพย์
40. เด็กชายวชิรา    เรื่องฤทธิ์
1. นางสาวกรรณิกา    สุวรรณทะ
2. นางจีราพร    วุฒิการณ์
3. นางสาวธัญญาลักษณ์    อินธิ
4. นายธานี    แก้วแกมเกตุ
5. นางสาวพรศรี    กองโกย
6. นางสาวเสาวณิต    แสงสุพรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    พงษ์ดี
2. เด็กหญิงศุทธหทัย    ฤกษ์ดีทวีกุล
3. เด็กหญิงศุจิกา    ขอนทอง
4. เด็กชายศุภกิจ    หล้าสุวงค์
5. เด็กหญิงณัฐนรี    ลือชัยราม
6. เด็กหญิงบัณฑิตา    สุขกลิ่น
7. เด็กชายศุทธวีร์    ไพโรจน์
8. เด็กชายจีรวัฒน์    ไชยณรงค์
9. เด็กชายพีรกฤตย์    ทองขำ
10. เด็กชายสุกฤษฏิ์    ทิวารัตนอังกูร
11. เด็กชายณัฐภัทร    ตั้งเขตการ
12. เด็กชายวาทิตย์    พาพันธ์
13. เด็กชายฐิติกร    พงษา
14. เด็กหญิงฉัตรฑลี    เที่ยงตรง
15. เด็กหญิงภคพร    เกตุแก้ว
16. เด็กหญิงอนัญญา    อ่ำเพียร
17. เด็กหญิงกมลรัตน์    วัฒนศิริ
18. เด็กหญิงกษมาภรณ์    ศักดิ์เดชากุล
19. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อินทฉิม
20. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ไกรภูมิ
21. เด็กหญิงฉันชนก    พิกุลทอง
22. เด็กหญิงณิชนันทน์    นุ่มนิ่ม
23. เด็กหญิงพณิชษา    จ้อยโทน
24. เด็กชายชลากร    เพชรกำแพง
25. เด็กหญิงลลิตา    เรืองวงษ์
26. เด็กหญิงศุภิสรา    งามประเสริฐ
27. เด็กหญิงสิริภัสสร    อินพหล
28. เด็กหญิงสุชัญญา    ฉายเพชร
29. เด็กชายกิตตินนท์    นนท์คำ
30. เด็กชายวุฒิเดช    ฝ่ายสมบัติ
31. เด็กชายณัฐนันท์    คล้ายจ้อย
32. เด็กชายรัชภูมิ    แจ้งเอี่ยม
33. เด็กชายวาทยกร    ธวัชบัณฑิต
34. เด็กหญิงณัฐธิดา    ธนไชยพงศ์
35. เด็กชายณัฐพงษ์    ป้อมปราการ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายดฐพงษ์    ณ อุบล
2. นายบุญเพ็ง    ศรีจันทร์
3. นายพงศกร    ศรีจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8
10 37 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรัชนีกร    มะรังษี
3. เด็กหญิงสุพิชชา    โคกปรางค์
4. เด็กหญิงจิรัชยา    สุขเลิศ
5. เด็กหญิงไวโอลิน    เสือเล็ก
6. เด็กหญิงธนัชชา    ปรีดาภิรมย์
7. เด็กหญิงเปรมิกา    เม้ากำเนิด
8. เด็กหญิงธราธิป    เสือรอด
9. เด็กหญิงพรไพลิน    จันทร์โชติ
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    บุตรทองพิมพ์
11. เด็กหญิงณิชกานต์    เอี่ยมนาค
12. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    คำปาน
13. เด็กหญิงนิชา    เศียร์ประเสริฐ
14. เด็กหญิงกังสดาล    แสงเพชรอ่อน
15. เด็กหญิงกนกวรรณ    แสงสว่าง
16. เด็กหญิงอนันทิตา    จันสน
17. เด็กหญิงแพรวา    ขาลสมดี
18. เด็กหญิงกชกร    แก้วเพ็ญ
19. เด็กหญิงวรกาญน์    ดีบุกคำ
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ดวงจันทร์
21. เด็กหญิงธนัญชนก    สุดหอม
22. เด็กหญิงณัฐณิชา    คงดงเดือย
23. เด็กหญิงโยสิยาห์    เดชพล
24. เด็กหญิงชิดชนก    บุญทา
25. เด็กหญิงพชรวรรณ    หลิมเจริญ
26. เด็กหญิงธญาณี    ชนะบดี
27. เด็กหญิงลภาภัสร    ณจักรภัทร
28. เด็กหญิงรุจิรา    เตชาติ
29. เด็กหญิงจันทร์ธิมา    เสริมศาสตร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกวินนา    ก่ำเพชร
2. นางณัฐฉรียา    สุขสวัสดิ์
3. นายณัฐพล    สุวรรณชาติ
4. นางสาวศศิประภา    เจริญรัมย์
5. นายอดุลย์    อุ่นแก้ว
6. นายอริศรุต    คดคง
7. นายเจษฎากร    ขันทอง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6
11 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชานันท์    คำแก่น
2. เด็กหญิงธนัชชา    คำพิพาก
3. เด็กหญิงทักษอร    พงษ์เสือ
4. เด็กหญิงสุธิดา    หาญแก่น
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์    วงษา
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    จักไม้
7. เด็กหญิงกฤติยาณี    ยาสมุทร
8. เด็กหญิงกฤติยาลักษณ์    มะสะ
9. เด็กหญิงสุภาวดี    จันทร์มา
10. เด็กหญิงมัณฑนา    พิชัยรัตน์
11. เด็กหญิงนรีกานต์    อินต๊ะ
12. เด็กหญิงสุทัตตา    มาพเนาว์
13. เด็กหญิงกัลณาพัทธ์    มีนา
14. เด็กหญิงกุลธิดา    มโนวรรณ์
15. เด็กหญิงณัฐธาดา    สัณหพรชัย
16. เด็กหญิงนนตรา    อุชัย
17. เด็กหญิงบรรณารัตน์    คำแปงคำ
18. เด็กหญิงพัชรีดา    ภิราษร
19. เด็กหญิงวิชญาดา    บุผาคำ
20. เด็กหญิงสัจจพร    วรรณราช
21. เด็กหญิงสาริกา    เดชาสัตถากูล
22. เด็กหญิงน้ำฟ้า    แซ่โอ
23. เด็กหญิงสุตาภัทร    วงค์หนัก
24. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    ใจปา
25. เด็กหญิงวริศราภรณ์    ไชยสมพาน
26. เด็กหญิงอรทัย    หาญคำมูล
27. เด็กหญิงรัชตา    เจริญใจอุดม
28. เด็กหญิงสวรพร    เพิ่มพูล
29. เด็กหญิงสิรินเนตร    จองคำ
30. เด็กหญิงปิยะวดี    จางวาง
31. เด็กหญิงมาเรียม    มูเฮนโก
32. เด็กหญิงพิชชาพร    พรหมบุตร
33. เด็กหญิงกฤษดี    อินต๊ะวงค์
34. เด็กหญิงภัทรวดี    ศรีผาย
35. เด็กหญิงอริยวัฒน์    วารินทร์
36. เด็กหญิงทิพกฤตรา    บุผานัน
37. เด็กหญิงสุทัตตา    อุตมา
38. เด็กหญิงธัญธดี    อุ่นชัย
39. เด็กหญิงเกวลิน    เวียงลอ
40. เด็กหญิงปณัฐดา    ฟองการ
1. นายกฤษฎา    รักษาศิลป์
2. นายคุณวัฒน์    แก้ววิฑูรย์
3. นายจักรกฤษณ์    หมั่นหมาย
4. นางสาวทัศนีย์    พูลเจริญ
5. นายนพนนท์    เตจ๊ะ
6. นายพิชิตศิลป์    ปิ่นคำ
7. นางสาวอังคณา    ละออ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................