งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 259
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายทีปกร    จันต๊ะ
2. นายอุดมทรัพย์    นันตา
3. นายภัคธร    แก้วคำมูล
4. นายสิทธินนท์    เกตุแก้ว
5. นางสาวศิริลักษณ์    สิงห์คำ
6. นางสาวธนาพร    โพธิระ
7. นางสาวศรินยา    มโนวร
8. นางสาวบุปผา    อ่วมแย้ม
9. นายสุรเชษฐ์    วงค์มหาวรรณ
10. นางสาวแสงเดือน    ลุงสุ
11. นายฤทธิพล    วาหลิ่ง
12. นายจิรายุ    บุญหมื่น
13. นายภัทรโชติ    โชติวีรชัยกุล
14. นายภัทรพล    โชติวีรชัยกุล
15. นายพงศกร    พงษ์จันตา
16. นางสาวธิวาภรณ์    โปธิ
17. นางสาวมยุรี    จะกา
18. นายจ่าม    ลุงบุญ
19. นายณัฐดนัย    องค์ชัย
20. นายสุกิจ    แซ่ลี
21. นายอรรถพล    ลบทอง
22. นางสาวภูษณิศา    บุญยศ
23. นางสาวรุ่งนภา    คำแก้ว
24. นายเจษฎา    โป่อินทนะ
25. นางสาวสุทธิดา    ปัญญาเจริญ
26. นางสาววรรณภา    จินาเรือง
27. นางสาวลักษณ์ขิกา    ไยบัญทิตย์
28. นายอภิวรรธน์    กุลดี
29. นางสาวคำอิ่ง    ลุงมุ้ง
30. นางสาวชนาภา    ชะหมู่
31. นางสาวณัชชา    สิทธิเวช
32. นางสาวขวัญจิรา    วนันต์ไพร
33. นางสาวกชพรรณ    คำตุ้ย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพิพัฒน์    หิมเวช
2. นายสุตเขต    ศรีอิศรางกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7
2 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นายฐาปกรณ์    ทองงามขำ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    สุขเสน
3. นางสาวฐิติพร    อินแนน
4. นางสาวบุศย์บงกช    แซ่อึ้ง
5. นางสาวอริสา    พูลสวัสดิ์
6. นายกฤษดากร    หม่องยะ
7. นายธนกร    มาสาร
8. นายสิทธิโชค    คำสิงห์
9. นายเชิงชาย    แก้วเมืองกลาง
10. นางสาวธนิชา    ห้วยตระกูล
11. นางสาวธัญทิพย์    ศรีสนธิ์
12. นางสาวปัทมพร    กอนตน
13. นางสาวพรนิภา    กีเรียง
14. นางสาววรินทร์ทิพย์    เลื่อนยศ
15. นางสาวอรพินทร์    ทองอ่าง
16. นายชินวัตร    ยวงบุญตา
17. นายรณกร    เครือหงษ์
18. นายบดินทร์    กสิวิวัฒน์
19. นายชลธาร    กลำป่วน
20. นางสาววรางคณา    นงพา
21. นางสาววราวรรณ    พยัคฆ์ซ้อน
22. นางสาวชุติมณฑน์    เดชเกิด
23. นางสาวรุ่งนภา    แต่งยามา
24. นางสาวลัลน์ลลิต    คำชด
25. นางสาวศุวนีย์    รัถยาธรรมกุล
26. นางสาวกัลยาณี    พรหมทา
27. นางสาวภัทราพร    กันปาน
28. นางสาววิภาดา    บุญเลิศ
29. นางสาวศศิประภา    นานาค
30. นางสาวอทิตยา    หล้าเวียง
31. นายณัฐวัตร    คำมั่น
32. นายอนุกูล    ทั่งจันทร์
33. นางสาวธนิษฎา    ชัยกาญจนวิวัฒน์
34. นายพัทนดลย์    หอมหวล
35. นางสาวธัญชนก    บุญมีสุโพธิ์
36. นายภูบดินทร์    มาโส
37. นางสาวธีรดา    คงสมพงษ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพชรพล    ออกเจนจบ
2. นายอรรฆวุฒิ    เมืองสุวรรณ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4
3 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเพ็ญนภา    อ่วมศรี
2. นางสาวพิมพ์แรก    ศรีสมบูรณ์
3. นางสาวธนาวรีย์    ระวีวรรณ
4. นางสาวบุตรนรินทร์    ฮัวะจินดา
5. นางสาวปริยาภัทร    แสงภูภาส
6. นางสาววิชญาพร    ไชยทิง
7. นางสาวดวงฤทัย    รัศมี
8. นางสาวพิมพ์มาดา    ศรีเมฆ
9. นางสาวภัคภิรมย์    ตรุษเกตุ
10. นางสาวชนิดา    จินะปัน
11. นางสาวธนัชพร    วอนเจียม
12. นางสาววิราวรรณ    เกิดชาวนา
13. นางสาวพลอยกมล    ทองอยู่
14. นางสาววันดี    ระยับศรี
15. นางสาวจินดารัตน์    ม่วงงาม
16. นางสาวนรินทิพย์    โฮมภิรมย์
17. นางสาวสุริยาภรณ์    ทองคต
18. นางสาวกมลชนก    จำปาทอง
19. นางสาวจิราภรณ์    คำยะอุ่น
20. นายรัชชานนท์    คล้ายหนู
21. นายอนุชิต    เจษฎานนท์
22. นายอัครชัย    ดีมี
23. นางสาวออมนิสา    ทาระสุข
24. นางสาวศณิฌา    เมฆกล่อม
25. นางสาวจุรีรัตน์    ดีมูล
26. นางสาวศศิประภา    เวกสูงเนิน
27. นางสาวฐานิดา    ริมทอง
28. นางสาวสุวรรณี    แย้มบาง
29. นางสาวรติรส    สุบงกฏ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาววัฒนา    กานต์ธัญลักษณ์
2. นางสาววิไลรัตน์    อยู่บาง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 27 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    จันทร์อินทร์
2. นายภูวิสษฎ์    สมคิด
3. นายสิโลม    มาธุสาสวรรค์
4. นายมณฑล    พุทรราช
5. นางสาวธัญชนก    กะระโสภณ
6. นางสาวชนิภรณ์    เต็มศาล
7. นางสาวณัฐชา    ลั่นทมทอง
8. นางสาวกันติชา    ปาลี
9. นางสาวภูษณิศา    อิโนอุเอะ
10. นางสาวประภัสศิริษร    ดวงแก้ว
11. นางสาวอรัญญา    บารมีมหาศาล
12. นางสาวนพรัตน์    พุ่มศิริ
13. นางสาวปริยากร    จันทร์กระจ่าง
14. นางสาวธัญลักษณ์    ทาเกิด
15. นางสาวพิมพ์ณภัทร    คำมี
16. นางสาวชลญา    กาบมาลา
17. นางสาวสรินทิพย์    โกมาส
18. นางสาววาสนา    สุวรรณศรี
19. นางสาวรวิสุดา    กองทอง
20. นายนิธิวัฒน์    นันตา
21. นายกิตติชัย    ภูมิอธรรม
22. นายเฉลิมเกียรติ    บุญทันสา
23. นายวรวัฒน์    จินะทอง
24. นายธารณ์ธาริต    สุดเอี่ยม
25. นางสาวอัญชิษฐา    ยังแสง
26. นางสาวแพรวากรณ์    ไชยซาววงค์
27. นางสาวพลอยแพรพรรณ    เสถียรภากร
28. นางสาวนวินดา    ทานะแจ่ม
29. นายศิรวิทย์    พันเลิศศฤคาร
30. นายธีรุตม์    ธนปาลัตถ์
31. นายธนภัทร    ใหลตระกูล
32. นางสาวนิรดา    พิเชฐกุลบดี
33. นายวรเมธ    เรือนคำ
34. นายชนะพัฒน์    รัตนเจียมรังษี
35. นางสาวชนากานต์    มูลสาร
36. นางสาวณัฐณิชา    ทำรงยุทธ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางคีตกานต์    โยธามาศ
2. นายอนุศิษฐ์    เกตหอม
3. นายเอกรินทร์    อักกพันธานนท์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายชิษณุพงศ์    ได้พร
2. นายกฤษณะ    นุชบ้านป่า
3. นายณัชพล    เอี่ยมคง
4. นายธวัชชัย    กัลเกตุ
5. นายศักดิ์ชัย    สาครการะเกด
6. นายอนุชา    ทิมเหลย
7. นายธีรภัทร    ปู่เกิด
8. นายกิตติพงษ์    โพธิ์เงิน
9. นางสาวนัทสรี    แสงหิรัญ
10. นางสาวธนพร    สมภักดี
11. นางสาวนงนภัส    นอพันธ์
12. นางสาวพรรณพัชร    สินเพ็ง
13. นางสาวแพรวา    ชนะชัยศึก
14. นางสาวพรธิตา    ใจกล้า
15. นางสาวอารัญญา    โปรยเงิน
16. นายธนภัทร    อินทนู
17. นางสาววรรณนภา    กี่เอี่ยน
18. นางสาวชลิตา    อู่ไทย
19. นางสาวกะรัตเพชร    เงินกลั่น
20. นางสาวภคพร    บัววังโปร่ง
21. นางสาวเบญจวรรณ    ตะวงษ์
22. นางสาวสุกานดา    แย้มยิ้ม
23. นางสาวชมพูนุช    ถาวรวงศ์
24. นางสาวอภัสรา    สีวันดี
25. นางสาวดุสิตา    แสงเดือน
26. นางสาวจิราพร    อันชาวนา
27. นางสาวสุภาภรณ์    จันทร์ปัญญา
28. นางสาวสุนิษา    คล้อยแก้ว
29. นางสาวสมทรง    พันธ์มณี
30. นางสาวอทิตยา    พิชัยพานิช
31. นางสาวปริณดา    แจ้งชาวนา
32. นางสาวเมธิณี    สุวรรณโฉม
33. นางสาวกมลพรรณ    พรมอ่อน
34. นางสาวศศิวรรณ    บัววังโปร่ง
35. นางสาวจารุวรรณ    ดอนจันเยี่ยม
36. นายจักรพรรณ    ตุ้มสุข
37. นายธนายุทธ    ชมเมืองมิ่ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายจักรี    ใจขันต์
2. นางนพรัตน์    พ่วงบุใหญ่
3. นางสาวมาลัย    สำโรง
4. นายวงศ์บดินทร์    ชัยสิทธิ์
5. นายเฉลิมขวัญ    ชอนบุรี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8
6 30 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวธันยพร    ควายคณะ
2. นางสาวพิมภินันท์    ใหม่ใส
3. นางสาววนัสนันท์    ธรรมขัน
4. นางสาวพิชญา    คำฟั่น
5. นางสาวณัฐชยา    ภักตรา
6. นายเด่นภูมิ    ยามะโค
7. นางสาวเบญจรัตน์    แก้วก๋า
8. นางสาวจีรพรรณ    สอนแอ้ว
9. นายธีรชัย    บุญเขียว
10. นางสาวบุณฑริตา    แก้วจา
11. นายกิตติศักดิ์    ศรีเมืองแก้ว
12. นางสาวพิกุล    เป็งจ๋าว
13. นายชินวัตร    แก้วยะ
14. นายจิรศักดิ์    แก้วคำ
15. นายวิชชากร    โอ๊ดคำ
16. นางสาวทิพานัน    ปู่ดีถู
17. นางสาวภัทราภรณ์    ใจประสงค์
18. นางสาวชลลดา    ใจอินทร์
19. นางสาวพิรญาณ์    บุญมาตา
20. นางสาวกัญญารัตน์    ต๋าใจ
21. นางสาววิญาดา    สุขศรี
22. นางสาวจุฬาลักษณ์    นาคคำ
23. นางสาวกชพร    ต๊ะเหมือย
24. นางสาวนิติยาภรณ์    สมฝั้น
25. นางสาวฐิดาภา    คำหล้า
26. นางสาวลลิพรรณ    พันพิมเสน
27. นางสาววิชญาดา    เสวยสุข
28. นางสาวธิราภรณ์    ไชยชนะ
29. นางสาวภัทราวดี    บัวแตก
30. นางสาวเจษฎาภรณ์    เขียวมัง
31. นางสาวชนัญญา    ม่วงคำ
32. นางสาวกชพร    ปู่ดี
33. นางสาวอำพร    มูลถา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางนวลฉวี    ยารังกา
2. นายประกฤษฎิ์    คล่องแคล่ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวสุนันธิดา    จ้อยนิล
2. นายอนุรักษ์    รอดหงษ์สอง
3. นางสาววรรณพร    ทองเสน
4. นางสาวธิติมา    ท้าวเมือง
5. นางสาวเบญจรัตน์    ผึ้งประดิษฐ์
6. นางสาวณิชกานต์    สายอุ่นใจ
7. นางสาวอาทิตยา    พวงสมบัติ
8. นางสาววิไลวรรณ    เทียนช้าง
9. นายกฤชบงกช    ธุระวงค์
10. นายชัยฤทธิ์    บุญเดช
11. นายวิวัฒน์    กันยะมูล
12. นางสาวประภัสศร    แหลมทอง
13. นางสาวนันธวี    วังมณีรัตน์
14. นางสาวสุภัทรา    แจ้งต่าย
15. นางสาวศุภกานต์    นิ่มนวม
16. นางสาวพัณณิตา    ทวนธง
17. นายเฉลิมพัฒน์    เกิดพันธุ์
18. นางสาวนฤมล    เดโชเม็ง
19. นางสาวนวนันท์    โพธิ์สิงห์
20. นางสาววรัญญา    สุขร้าย
21. นางสาวศุภาวรรณ    แป้นงาม
22. นายจามร    ใจมนต์
23. นายพลภัทร์    สมบัติ
24. นายปฏิพล    กิติยานี
25. นายจิรวัตร    ม่วงทอง
26. นางสาววิจิตรา    ไชยโยธา
27. นางสาวธนัตดา    เดชะลู่
28. นายคณนาถ    ขัดแป้น
29. นายทรงพล    อิ่มใจ
30. นางสาวขวัญชนก    สีม่วง
31. นางสาวฐิติมา    บุญคง
32. นายนันทชา    รักษาเขตร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายดฐพงษ์    ณ อุบล
2. นายบุญเพ็ง    ศรีจันทร์
3. นายพงศกร    ศรีจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6
8 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวธีริศรา    จี้ใหญ่
2. นางสาวชรีรัตน์    หลวงใจ
3. นางสาวจิรารัตน์    คำทองยศ
4. นางสาวเปรมกมล    ศรีวิชัย
5. นางสาวลักษณาลี    สารศรี
6. นางสาวกัญญารัตน์    แก้วนา
7. นางสาวกิ่งกาญน์    คุณาเทพ
8. นางสาวณัฐณิชา    จันทร์เรือง
9. นางสาวนิรัชพร    ปอใจ
10. นางสาวกัลชฎาภรณ์    ธิโนชัย
11. นางสาววรฤทัย    โอบอ้อม
12. นางสาวสุฑารัตน์    มาพิยะ
13. นางสาวสิราวรรณ    ยศบุญเรือง
14. นางสาวธัญชนก    ตุ้ยภิชัย
15. นางสาวศิริกัญญา    มูลลา
16. นางสาวอุบลวรรณ    สิทธิขันแก้ว
17. นางสาวไรวินท์    สมปันวัง
18. นางสาวนพมาศ    ยอดวงค์
19. นางสาวสุพิชญา    สาลานันท์
20. นางสาวหทัยกาญจน์    กันทะสอน
21. นางสาวอริศรา    ทะระมา
22. นายธนะภัทร์    ไชยเนตร
23. นายพีรยศ    ศรีโท
24. นายภาณุพงศ์    ดวงจินดา
25. นายธนกฤต    รู้ทำนอง
26. นายนัฐพล    รู้ทำนอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวเกษฎา    ดวงจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช    เผ่าเมือง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 37 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชยา    ปงลังสี
2. นายกฤษฤกษ์    อ๊อดเอก
3. นายสรวิชญ์    อุลปาทร
4. นางสาวพิชญ์สินี    ดีคำ
5. นางสาวเยาวลักษณ์    ขุมทอง
6. นางสาวศศิธร    สว่างวงศ์
7. นางสาวกมลลักษณ์    จันรุณ
8. นางสาวจันทร์ประกาย    ไท่กลาง
9. นางสาวกรพิญ    นาคสิงห์
10. นางสาวศิรัญญา    มหาวงค์
11. นางสาวพนารัตน์    บางสาลี
12. นายเตชิต    พลอยระย้า
13. นางสาวมนัสนันท์    แซ่ย่าง
14. นางสาวอธิชา    ไกรมนตรี
15. นายวีรภัทธ    พิมพ์สีทอง
16. นางสาวสุจิตรา    ดูสมศักดิ์
17. นายณัฐดนัย    ผิวขำ
18. นางสาวณัฐนรี    แทนนิกร
19. นางสาวชนัญญา    มีสุวรรณ์
20. นายอชิตะ    สมเพราะ
21. นางสาวกมลลักษณ์    น้อยนาง
22. นางสาววรารัตน์    สังฆะมณี
23. นายโตโยโนริ    ฮับบาล
24. นายอภิสร    อ่อนหอม
25. นายณัฐดนัย    ปราบอินทร์
26. นางสาวสุภาพร    เพชรทิม
27. นางสาวอติพร    ยุตติธรรม
28. นายพศิน    หมั่นมี
29. นางสาวพิมพ์พิศา    มั่นฤทธิ์
30. นายกฤษฎา    นิลเลิศ
31. นางสาวสุวรญา    ภู่เชย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายภูวนาจ    เกลาพิมาย
2. นางสาวมิ่งกมล    เคียงข้าง
3. นายวีระชัย    จันทะเสน
4. นายศราวุฒิ    คำมุ้ย
5. นายสายธาร    ยอดเกลี้ยง
6. นายอรรถวิทย์    ฤทธิ์แก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
ชนะเลิศ
10 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐภัทรา    ยาสุวรรณ์
2. นางสาวโสภิดา    โตพัญญะ
3. นางสาวพิราอร    เยอต๊ะ
4. นายธีรภาพ    คัมภีร์สัจจะ
5. นางสาวกุลนิภา    คำยานะ
6. นายชวพงศ์    ใจมิภักดิ์
7. นางสาวพนิดา    ต๊ะน้อย
8. นางสาวนิยตา    โพธิ์กระจ่าง
9. นางสาวมยุรฉัตร    เพิ่มสุข
10. นายธนพล    เขื่อนแปด
11. นางสาวปิยธิดา    คำงาม
12. นางสาวศิรินภา    อุดกลิ้ง
13. นายอลงกรณ์    จันทร์อุดร
14. นายชนาธิป    ดะราศิริ
15. นายชิษณุพงศ์    แก้วตั้ง
16. นางสาววิชญาพร    สุขเกษม
17. นางสาววราพร    ฟองสมุทร
18. นายสุริยัน    เชื้อสุวรรณ
19. นางสาวสุมิตรา    อุปนันท์
20. นางสาวโยธิกา    ตาฟาก
21. นางสาวกัญญารัตน์    วงษา
22. นางสาวจินตนา    อุทุมภา
23. นางสาวกัญญาวีร์    ธุวะวรณ์
24. นางสาวประภัสสร    ร่วมชาติ
25. นายศุภณัฎฐ์    พลเยี่ยม
26. นายธรรมชาติ    ธรรมจักร์
27. นางสาวธัญชนก    โนจา
28. นายศรศิลป์    ใจมูลมั่ง
29. นายหัตถโกวิทย์    หัตถกอง
30. นายอัครวิชช์    เตจ๊ะวันดี
31. นางสาววิไลลักษณ์    แซ่ย่าง
32. นางสาวธันยพร    เตียวสถาพร
33. นางสาวอาแตะ    วุ่ยเค่อ
34. นางสาวศศิธร    แซ่ย่าง
35. นางสาวรังสิมา    ปินตาวงค์
36. นางสาวศรุตา    สมยาราช
37. นางสาวปริยากร    ท้าวแก่นสาร
38. นางสาวปานทิพย์    อิ่นแก้ว
39. นางสาวพัชรี    มหาวงค์วรรณ์
40. นายชยากร    ธรรมศิริ
1. นายกฤษฎา    รักษาศิลป์
2. นายคุณวัฒน์    แก้ววิฑูรย์
3. นายจักรกฤษณ์    หมั่นหมาย
4. นางสาวทัศนีย์    พูลเจริญ
5. นายนพนนท์    เตจ๊ะ
6. นายพิชิตศิลป์    ปิ่นคำ
7. นางสาวอังคณา    ละออ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 44 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดที่รัก    อุ่นใจ
2. นางสาวณัฐชยา    อุตะวิใจ
3. นางสาวจินห์ณภัค    มณีศร
4. นางสาววิลาสินี    พรมวราภรณ์
5. นางสาวสุภารัตน์    รัตนะ
6. นางสาวชนิษฐา    แซ่จ๋าว
7. นายณัชพล    คุณาพรม
8. นายปัญจพล    ปิติวุฒิ
9. นายนัฐปาล    นับพรอันเลิศ
10. นายปุณณภัทร์    ชัยมานันท์
11. นายสุรวินท์    สว่างประจิม
12. นายชินดนัย    ญาณธีระ
13. นายอานัส    พิทยาอาภรณ์
14. นายพิชากร    ศิริวัฒน์
15. นายทรัพยากร    สุนันตา
16. นายชวลิต    จินรัตนมณี
17. นางสาวธนพร    พนมประทีป
18. นางสาวกัญญารัตน์    ใจดี
19. นายธวัชชัย    สิงห์ดา
20. นายเกริกพล    อ้นอยู่
21. นายธนวันต์    แซ่โอ้ว
22. นางสาวศรีดา    นาแล
23. นางสาวธารวิมล    จันทร์พรหมมา
24. นายพิริยากร    ศิริวัฒน์
25. นายณฐภัทร    อิสสะรีย์
26. นายกิติศักดิ์    ใจแก้วทิ
27. นางสาวพิมพ์ชนก    แซ่ฟ่าน
28. นางสาวกฤติกา    จันสุขสวัสดิ์
29. นางสาวกัญญารักษ์    -
30. นางสาวกัลยารัตน์    จริญญากูล
31. นางสาวพิมพ์ลภัส    ทรงสวัสดิ์วงศ์
32. นางสาวนิรชา    อยู่มีคง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายฉัตรดนัย    เรือนใจดี
2. นายณรงค์วิทย์    สิทธิกัน
3. นายนพดล    ดิษสวน
4. นางประไพ    พันธุ์ดี
5. นางสาวมัลลิกา    อินหลวง
6. นางสาวรุ้งตะวัน    เรืองวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................