งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวลัยพร    สุกันทอน
2. เด็กชายรัชชานนท์    นามพร้าว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    จันทนะ
4. เด็กหญิงมุกมณี    ใจกว้าง
5. เด็กหญิงกนกพร    คนการ
6. เด็กหญิงนารีรัตน์    วังศรี
7. เด็กชายธีรวัฒน์    คำใย
8. เด็กชายธนวันต์    พันเพียง
9. เด็กชายนพรัตน์    ไทยไหม่
10. นายณัฐพงศ์    จินะมอน
1. นางสาวณัฐรีพร    โพธิ์ดง
2. นางพัชรินทร์    สุขประสาร
3. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง    โปร่งสุยา
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนประภา    สรรค์ชมพู
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    แซ่หมู่
3. เด็กหญิงอรนันท์    จะหย่อ
4. เด็กหญิงขวัญพิชชา    เลิศนิธิเศรษฐ์
5. เด็กหญิงนฤมล    แซ่ท้าว
6. เด็กชายจุฑาวัตน์    เขมราช
7. เด็กชายสุวรรณ    ตันนวล
8. เด็กชายสันติภาพ    เข็มพรมมา
9. เด็กชายนฤพน    นวลจันทร์
10. เด็กชายทินโชติ    รักใจ
1. นางสาวรัตนา    หล่าสูงเนิน
2. นางสาวโสภิตา    แก้วมณี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์    แก้วโต
2. เด็กหญิงวริศรา    พันธุ์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงศศิประภา    พรหมศิริ
4. เด็กหญิงชลญานันท์    ศีลแดนจันทร์
5. เด็กหญิงพรนภา    สีขี
6. เด็กชายธนภัทร    เชิดโฉม
7. เด็กชายเกษมศักดิ์    ตาสาโรจน์
8. เด็กชายอภิชาติ    ปานพุ่ม
9. เด็กชายปรเมษฐ์    อ้นแดง
10. เด็กชายอาทิตย์    แสนหาญ
1. นางสาวนวลรัตน์    ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิทธนพงษ์
3. นายเขมกร    ช้อยบัวงาม
4 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    เขียวหมาย
2. เด็กหญิงดารารัตน์    ชิงะ
3. เด็กหญิงมานิตา    คำเจ้น
4. เด็กหญิงวารุณี    หว่าหลิ่ง
5. เด็กชายณรงค์พัด    คะปานา
6. เด็กชายธีรพร    ดวงสีดา
7. เด็กชายวรพจน์    สายผึ้ง
8. เด็กชายปวริศน์    ถาแก้ว
9. เด็กชายบูรพา    ทาไฝ
10. เด็กหญิงวริศรา    บิดาแก้ว
1. นางชนิดา    แหลมเลิศ
2. นายธราธร    อุ่นธง
3. นายบุญเกิด    ไชยน้อย
5 6 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรศักดิ์    หมื่นหลวง
2. เด็กชายปิติภักดิ์    ศรีสุระ
3. นายธนกร    เฮ้าปาน
4. เด็กหญิงปวีณา    อ้อมชมภู
5. เด็กชายกรวิชญ์    ศรีชัยนาท
6. เด็กชายไกรวิชญ์    ท่อรุ่งเรือง
7. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จันเกิด
8. เด็กหญิงรัตน์ติญา    บัวโรย
9. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ยุติธรรม
10. นางสาวศศิวิมล    บุญเป็ง
1. นางสาวนิตยา    ทองมาก
2. นางสาวรัตนา    ทองนอ
3. นางสาวศิรินันท์    บุญมา
6 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    พิสัยเลิศ
2. เด็กหญิงปนัดดา    สุดี
3. เด็กหญิงณัชนิชา    น้ำใจดี
4. เด็กชายศุภชัย    สมบุญไชย
5. เด็กหญิงอทิวรา    กรสวรรค์
6. เด็กหญิงลิปิการ์    เชื้อเมืองพาน
7. เด็กชายธนภัทร    แสงเกร็ด
8. เด็กชายธนากร    เมอและ
9. เด็กชายเมษณี    เมฆะ
10. เด็กชายพงศ์เพ็ชร    กะมล
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา    อินทิม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัชชา    จารุประทัย
2. เด็กชายสรพรชัย    อยู่สุข
3. เด็กชายนธวรรษน์    คำอ้ายด้วง
4. เด็กชายองค์ปกรณ์    อินถา
5. เด็กชายภูนรินทร์    จินะไชย
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เหมืองหม้อ
7. เด็กหญิงรินทร์ลภัส    ศิรพงศ์วรกุล
8. เด็กหญิงปวิตรา    พุฒนา
9. เด็กหญิงดุจลักษมี    สมศักดิ์
10. เด็กหญิงขนิษฐา    มูลจันทร์
1. นางสาวปรียาพรรณ    พรมเพ็ง
2. นางสาวสุธิดา    อธิกูล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    ไชยดา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แสนเวียง
3. เด็กชายกิตติ    เนียมทอง
4. เด็กหญิงศุภิสรา    ทวนทอง
5. เด็กหญิงมินตรา    เรืองสุรัตน์
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา    อ่อนโสม
7. เด็กหญิงบัญฑิตา    เทียบสา
8. เด็กหญิงดลฤดี    แสนธรรมพล
9. เด็กชายฐานันคร    ประจญกล้า
10. เด็กชายกฤษฎา    ยงเพชร
1. นางจุรีพร    โพธิ์พรม
2. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด
3. นางอัจฉรา    พานทอง
9 11 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายจีรภัทร    หนูแดง
2. เด็กหญิงสุชานาถ    แก้วสุริวงค์
3. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์    เพิ่มพูล
4. เด็กชายรามเมศ    แตงเหล็ก
5. เด็กชายศุภโชค    ภูเรืองเดช
6. เด็กชายสุเมธ    ไววิชา
7. เด็กหญิงกวินทรา    เปียวิเศษ
8. เด็กหญิงประไพพร    สวนดอน
9. เด็กหญิงประไพพัชร    สวนดอน
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์    พรมอินทร์
1. นายกิตติวัฒน์    พุ่มพฤกษ์
2. นางปริศนา    พุ่มพฤกษ์
3. นางภัสวรรณ    กันนา
10 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภูมินันท์    สุเมธีธิกูล
2. เด็กหญิงชนนิกานต์    ปัญญา
3. เด็กหญิงศุจิกา    โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงกนกพิชญ์    สาธิพา
5. เด็กหญิงสิริภัทร    ปาโจด
6. เด็กชายณัฐนนท์    คำแหลง
7. เด็กชายวชิราวุธ    เรืองแดง
8. เด็กชายเหมันต์    ประวัง
9. เด็กชายชยากร    แก้วเตี๊ยะ
10. เด็กชายณพนธกรณ์    ศรีเมือง
1. นายณัฐพงศ์    กิติ
2. นางสาวไอริณ    พันธ์เสนา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอธิวุฒิ    พรมโสภา
2. เด็กชายธนวัฒน์    นามมุงคุณ
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    คำแร่
4. เด็กชายชิติสรรค์    กมลตรี
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ขัดเกลา
6. เด็กหญิงธันญาลักษณ์    กันนัย
7. เด็กชายธนกร    สุขเกษม
8. เด็กหญิงปนัดดา    มุขวัฒน์
9. เด็กหญิงเกวลี    รัตนาวัฒน์วรรณา
10. เด็กชายนพพร    โชติสุข
1. นายจำทอง    โศจิธาดาเจริญ
2. นางนพวรรณ    โศจิธาดาเจริญ
3. นางสาวอรวรรณ    ครองสุข
12 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ขุนสนิท
2. เด็กชายณัฐทฤกษ์    หาทรัพย์
3. เด็กชายณัฐบดินทร์    โกนขุนทด
4. เด็กชายธนกฤต    กฤติยา
5. เด็กชายณัฐดนัย    เลี่ยมปรีชา
6. เด็กหญิงสุปรียา    ห้อยมาลา
7. เด็กหญิงกัลยา    มะเริงสิทธิ์
8. เด็กหญิงณิชนันทน์    ทับจันทร์
9. เด็กหญิงจีรนันท์    นัยวิจารณ์
10. เด็กหญิงวรัทยา    กามินี
1. นางสาวช่อเอื้อง    คุณยศยิ่ง
2. นางสาวสมฤทัย    เขียวขำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงราชาวดี    อองกุลนะ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์    จันทร์ต้อย
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์    พาทีชอบ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์    สายนวล
5. เด็กหญิงมนทกานต์    เขียวเทศ
6. เด็กชายไกรฤทธิ์    โคกมา
7. เด็กชายนเรนทร    กรงทอง
8. เด็กชายรัชชานนท์    จันทร์ปุย
9. เด็กชายวีรชน    พิมดา
10. เด็กชายธนา    ฟองดา
1. นายชัยณรงค์    อยู่จันทร์
2. นายบุญแทน    ลาบาง
3. นายปรีชาพล    แก้วดวงน้อย
14 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชภรสุุรางค์    ชนะแสน
2. เด็กชายพิรชัช    กันเม็ด
3. เด็กชายณิรามินทร์    สมบูรณ์
4. เด็กหญิงสุวัจนี    อุตก๋า
5. เด็กชายรัฐภูมิ    กันทะสอน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำจันทา
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทองสาร
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์    อินทร์หงษ์
9. เด็กชายชัยณวุฒิ    หมื่นอาษา
10. เด็กหญิงพิมลพรรณ    จินดาฟอง
1. นางสาวพนอจิตร์    ธนโชติกิติการณ์
2. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
3. นางเมทินี    จำปาแก้ว
15 20 โรงเรียนมงคลวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กชายทศพร    กาเปา
2. เด็กชายภูชนะ    สิทธิดุก
3. เด็กชายณพฤทธิ์    บัวนพคุณ
4. เด็กชายกิตติวัฒน์    ก๋าซ้อน
5. เด็กชายญาณภัทร    อิ่นคำ
6. เด็กหญิงหัทยา    อุบลพันธ์
7. เด็กหญิงสุวนันท์    คำจิตแจ่ม
8. เด็กหญิงอนุธิดา    มีทองมาไพศาล
9. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    มหาไม้
10. เด็กหญิงทักษพร    นันตาบุตร
1. นายดาราพงษ์    วิปันเขต
2. นางนุสรา    จาระมัย
3. นางสาวพัชรี    วิรัตน์พฤกษ์
16 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีระศักดิ์    คนเที่ยง
2. เด็กชายสรยุทธ    พรามนุช
3. เด็กชายพงศธร    อุดรศรี
4. เด็กชายวีรวัตร    ณ วิจิตร
5. เด็กชายภากรพงค์    เบี้ยจรัส
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์    พงศ์พรต
7. เด็กหญิงวิชุดา    ฮั้นโตตุ้น
8. เด็กหญิงเรืองรฎา    อ่องเล็ก
9. เด็กหญิงณฐพร    รักษ์สุรวงศา
10. เด็กหญิงชลดา    ชูศรีทอง
1. นางกำไร    โสภาพ
2. นางสาวสุเมตตา    ลาดสลุง
3. นางอรนุช    จันทร์เพ็ญศรี
17 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปารชญา    หมื่นตาบุตร
2. เด็กหญิงสาริศา    บัวรวย
3. เด็กหญิงชัชชลิตา    แก้วสด
4. เด็กหญิงพาขวัญ    ผันผาย
5. เด็กหญิงธนภรณ์    พันธุ์หอม
6. เด็กชายนพรัตน์    อัครพัฒน์
7. เด็กชายปาลีโกศัลย์    วิบูลย์อรรถ
8. เด็กชายภาณุรัตน์    พรหมเรืองฤทธิ์
9. เด็กชายศุภกร    พินิจผล
10. เด็กชายอันดา    ยังปากน้ำ
1. นางกุลรัศมิ์    เลิศหิรัญปริยกร
2. นางจุฬารัตน์    โพธิ์ทอง
3. นางสาววรานิษฐ์    เรืองดิลกทวีสิน
18 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    เผ่าต๊ะใจ
2. เด็กชายณัฐพล    ปวนมูล
3. เด็กชายวรพินิฐ    เตชะวงค์
4. เด็กชายศุภเศรษฐ์    ไชยลังกา
5. เด็กชายภูบดี    ไชยเมือง
6. เด็กหญิงพีรดา    แก้วสืบ
7. เด็กหญิงพชรภา    พรมจักร์
8. เด็กหญิงสุนันทา    ทาสุคนธ์
9. เด็กหญิงจุฑามาศ    จอมภา
10. เด็กหญิงณัฐวรา    ศรีสวัสดิกูร
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นางอุบล    กุลศรี
19 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์    สุโรพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐกมล    ใจตรงดี
3. เด็กหญิงศศิธร    นันทะฤทธิ์
4. เด็กชายวาณิชย์    คำเภา
5. เด็กชายสรรพวัต    จิณะแสน
6. เด็กชายนนธวัช    ย่านกลาง
7. เด็กชายสรวิศ    อินทำ
8. เด็กชายสุวัฒน์ชัย    ป่าธนู
9. เด็กหญิงชนากานต์    รางแดง
10. เด็กหญิงนฤชา    ศรียา
1. นายสถาพร    จันต๊ะยอด
2. นายสมนึก    จันทรักษ์
3. นางสะใบทิพย์    ศิริวัฒนานนท์
20 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายหลาวแสง    ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายจักพันธุ์    นันทิวิริยะชัย
3. เด็กหญิงกชกร    สกุลตราวดี
4. เด็กชายนฤเดช    ศิริยานนท์
5. เด็กหญิงณฤทัย    รัตนวารี
6. เด็กชายนิธิกร    ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงรดา    ดิษฐ์เนตร
8. เด็กหญิงวิมลิน    เมืองเมา
9. เด็กหญิงยิ่งนรา    ธนัตถ์โภคิน
10. เด็กชายสมพล    ศรีเผือก
1. นายณัฐพงษ์    ชำนาญาตา
2. นายทินกร    สถิตเจริญกุล
3. นายธรรมธัช    ป๋าวงค์
21 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กชายอาทิตย์    คิดอ่าน
2. เด็กชายวรเทพ    ใจบุญ
3. เด็กชายวีรภัทร    เต็มแบบ
4. เด็กชายวีรพงษ์    ติดเคียง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    เสียงหาญ
6. เด็กหญิงอรนิภา    อินน้อย
7. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์    ชัยเนตร
8. เด็กหญิงอุษาวดี    กำลังว่อง
9. เด็กหญิงอรจิรา    โกมิตร
10. เด็กหญิงพนิตนันท์    คนมั่ง
1. นางกรรณิการ์    สมมี
2. นางสาวปัฐมาพร    ทรายใหม่
3. นางปุณยนุช    พรหมไชยวงศ์
22 27 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายใส    ลุงต๊ะ
2. เด็กชายณัชพล    ใจสุ
3. เด็กชายจิรัฐจิกาล    ปวงอูป
4. เด็กหญิงเกวริน    ทรายมูล
5. เด็กหญิงประกายรุ้ง    ขัติมะโน
6. เด็กหญิงเอมมิกา    สุภามวน
7. เด็กหญิงสุภาวดี    นางเมาะ
8. เด็กชายวิทยา    สกุลดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวพิชญาภา    โสพันธ์
2. นางสาวศวัสกมล    แสนตันใจ
3. นางสุวิมล    กาญจนพุฒิโสภณ
23 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปวริศา    พรหมมา
2. เด็กหญิงปริญญา    ตาปู่
3. เด็กหญิงณัฐนรี    ทองดี
4. เด็กหญิงชนนิกานต์    เวชวิฐาน
5. เด็กหญิงบุณยาพร    บุญเติม
6. เด็กชายภููมิภัทร    บัวระพา
7. เด็กชายปิยะพัทธ์    กันยาวะดี
8. เด็กชายศิรเศรษฐ์    ลออเสถียรกูล
9. เด็กชายพรรษา    จานหนองเป็ด
10. เด็กชายสรวิชญ์    แก้วเบี่ยง
1. นายพรศักดิ์    ศรีพุ่ม
2. นายพีรศิษย์    สิงห์โสภา
3. นายมานะ    บุญเกิด
24 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กชายธีรวิทย์    ไผทพิเชฐ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ไผทพิเชฐ
3. เด็กหญิงอังคณา    เก่งผสานคุณ
4. เด็กหญิงอังศมาลิน    เชาว์ยิ่งยง
5. เด็กหญิงจินนาริน    ปรีชาโปร่ง
6. เด็กหญิงกานต์ชนิต    ปู่นำ
7. เด็กชายก้องภพ    บุญมี
8. เด็กชายนิธินนท์    ตากันทะ
9. เด็กชายธนา    ตรัยหล้า
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกิตติยา    กันทะ
2. นางสาววิจิตรา    แสนวงมา
3. นายสุภวัฒน์    อัครเศรษฐัง
25 31 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอติวิชญ์    อนันต๊ะ
2. เด็กชายจักรภัทร    ใจเฉพาะ
3. เด็กชายรุ่งอรุณ    อินบุญรอด
4. เด็กชายกิตติพงศ์    จำปา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญแปลง
6. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ทวีสุข
7. เด็กหญิงชีวรัตน์    สุขมะโน
8. เด็กหญิงจารวี    มังกรณ์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    สายนันไชย
10. เด็กหญิงอภิสรา    จันทร์วิเชียร
1. นายจตุพร    เมืองแก้ว
2. นางสาวภัคจิรา    ศรีธิเรสน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    คำสาริกา
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์    พุทละ
3. เด็กหญิงรินรดา    อินทรานนท์
4. เด็กหญิงรินรดี    อินทรานนท์
5. เด็กชายคฑาวุธ    รานอก
6. เด็กหญิงณัฐลดา    มูลชาติ
7. เด็กชายชัยวัฒน์    อ้นจันทร์แดง
8. เด็กชายนรวัฒน์    โทมถา
9. เด็กชายพีรภัทร    สว่างเมฆ
10. เด็กชายเจษฎา    สารส
1. นายณัฐวรรธน์    ชุติภัทร์ดำรงกุล
2. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
27 33 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    ทารส
2. เด็กชายศุภกร    พลาพล
3. เด็กชายเมธา    พิศวง
4. เด็กชายณัฐดนัย    จันทะลี
5. เด็กชายอนุวัฒน์    รุ่งมณี
6. เด็กหญิงอังกินันท์    ประจงจีบ
7. เด็กหญิงยอดขวัญ    อาจทะนงค์
8. เด็กหญิงรัชนี    ทัพวัน
9. เด็กหญิงกฤตยา    ศรีสอน
10. เด็กหญิงฑิฆัมพร    โยชะนะ
1. นางสาวพรทิพย์    หงษ์อาลัย
2. นางสาวสุนิตา    แก่นสาร
3. นายไกรจักร    คำบุญเรือง
28 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายกวินท์    ขวัญจอม
2. เด็กชายเจนณรงค์    บำรุงลาน
3. เด็กชายธนวัฒน์    รักก้อน
4. เด็กชายนพคุณ    ทิพวันต์
5. เด็กชายรณกร    สินจุ้ย
6. เด็กหญิงชนาภา    กองสี
7. เด็กหญิงวริศรา    สุดศักดา
8. เด็กหญิงภาวินี    มีชัยโย
9. เด็กหญิงนพวรรณ    ขลิบเงิน
10. เด็กหญิงเพชรลดา    นาคแก้ว
1. นางสาวณธิดา    ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์    ตระหนี่
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29 35 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    กันทากูล
2. เด็กหญิงกรวรรณ    คำวัง
3. เด็กหญิงอริยา    ดงเย็น
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำปันติ๊บ
5. เด็กชายประสพสุข    ตระกูลสวัสดิ์
6. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    อินคำปา
7. เด็กชายรัชชานนท์    ชุ่มบุญยัง
8. เด็กชายณัฐวัตร    ยอดสาย
9. นายยุทธพิชัย    เภ่ารัตน์ปกรณ์
10. นางสาวเขมิกา    ปันทะนัน
1. นางตรีนุช    สมแก้ว
2. นางรัชนีกรณ์    เหล่าภักดี
3. นายสุชาติ    ติ่งหมาย
30 37 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรสิตา    สร้อยเพชรเกษม
2. เด็กชายสุวิจักขณ์    ณีศะนันท์
3. เด็กชายชยณัฐ    พรพฤฒิพันธุ์
4. เด็กหญิงฑิมพิกา    โค้นลิ้น
5. เด็กชายบุญยกร    ศิริเรืองวัฒนา
6. เด็กหญิงยศวิมล    รัตนะ
7. เด็กหญิงภูฟ้า    ศุภกิจเจริญ
8. เด็กหญิงเรืองริน    เรืองจุติโพธิ์พาน
9. เด็กชายอิศสรา    ผลพระ
10. เด็กชายวีรภัทร    ปัญญามัง
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ    อินพาเพียร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภัสรา    ไชยายงค์
2. เด็กหญิงสุพัตรา    แสงปัญญา
3. เด็กหญิงจันทนิภา    ปัญญาไว
4. เด็กหญิงสิริกัญญา    ศิริพรสมบัติ
5. เด็กหญิงปพิชญา    สารชัยวงค์
6. เด็กชายภูวดล    จำดี
7. เด็กชายสงกรานต์    บุญทวี
8. เด็กชายอนุสรณ์    ปิงใจ
9. เด็กชายชินดนัย    สายใจ
10. เด็กชายเด็กชายภูชิสส์    ต่อมหล้า
1. นายปรีชา    บุญอินทร์
2. นางสาวศิรินทิพย์    สกิจกัน
3. นางอัจฉราพร    ยารังษี
32 39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวัตร    สุภาคำ
2. เด็กชายโสรัสจะ    บุตรมี
3. เด็กชายธราเทพ    วังเจริญ
4. เด็กชายกษิภพ    นราจร
5. เด็กชายคฑาวุธ    ใจยา
6. เด็กหญิงธีรนาฏ    กินร
7. เด็กหญิงจิตรวรรณ    แซ่เฮ้อ
8. เด็กหญิงณัฐวดี    พระวิสัตย์
9. เด็กหญิงอัชราภรณ์    กันทะสอน
10. เด็กหญิงวานิสสา    เครือสอน
1. นางสาวนันท์นภัส    สืบสวัสดิ์
2. นางสาวอรอุมา    ชัยสวัสดิ์
3. นายเอกบดินทร์    กิตติจริยา
33 40 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กชายณรงค์ทรรศน์    ศรีปินใจ
2. เด็กชายวัชรวิทย์    กระเช้าเงิน
3. เด็กชายบุญยากรณ์    ชื่นด้วง
4. เด็กชายธิเบต    สมดวงศรี
5. เด็กชายศิววงศ์    เสริมสวัสดิ์กุล
6. เด็กหญิงชลธิชา    ชัยบัญหา
7. เด็กหญิงพิยดา    ทองปาน
8. เด็กหญิงชฎาณัฐภัทร์    ผลาผล
9. เด็กหญิงวราลักษณ์    วานุนาม
10. เด็กหญิงนรีรัตน์    จินดาวงษ์ธรรม์
1. นางสาวทิพย์วรรณ    พึ่งชู
2. นายนพพร    แจ่มหม้อ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
34 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเยาวภา    บุญคง
2. เด็กหญิงสิริยากร    ทองหล่อง
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา    ศรีประทักษ์
4. เด็กหญิงสุพิชชา    แก้วถม
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อยู่แย้ม
6. เด็กชายศักดา    จันทร์หอม
7. เด็กชายชินวัตร    เจริญศิลป์
8. เด็กชายอรัญ    ตูมหอม
9. เด็กชายภิญโญ    อ่วมกรด
10. เด็กชายรัตนากร    ศิลา
1. นางสาวธิดาภรณ์    สิงห์ขรอาจ
2. นางรัชนี    พุดซ้อน
3. นายศุภรัฐ    จัตวา
35 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกขวัญ    ตุ่นทิม
2. เด็กชายชยานันท์    เกษร
3. เด็กหญิงชลธิชา    มากสาย
4. เด็กหญิงอรอมล    อินทฤทธิ์
5. เด็กหญิงกชกร    ควรมิตร
6. เด็กชายปิยกรณ์    แก้วแสนตอ
7. เด็กชายชานนท์    ทรงเจริญ
8. เด็กชายธนวินท์    ตั้งตระกูล
9. เด็กชายเจษฎาพร    พันธุ์พืช
10. เด็กหญิงธนัชพร    จันทร์คง
1. นางสาวอุดมพร    ปรีชมานพวงศ์
2. นางเสาวนีย์    ธนสัมปัตติ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพิศา    พิมสุวรรณ
2. นายจิระพัต    ขัตธรรมศรี
3. เด็กชายจิณณวัฒน์    จี๋ก๋อย
4. เด็กชายอธิภัทร    สุดเปี้ย
5. เด็กชายสกุลรัตน์    มีสุข
6. เด็กชายธวิชญพงศ์    ดวงสุภา
7. เด็กหญิงมธุริน    ปัญญาหมื่น
8. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีกีรติการ
9. เด็กหญิงณัฐวดี    เนกขัมม์
10. เด็กหญิงนภาพร    หล้าหลวง
1. นางรักษ์สุมล    โกศล
2. นายอภิชิต    คล้ามทุ่ง
3. นางอรพิน    ศิวาดำรงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................