งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสิริยากร    สีสัน
2. นางสาวนิชนาถ    สุทธหลวง
3. นางสาวอนัญลักษณ์    กาวิละ
4. นางสาววราภรณ์    วงษ์วุฒิ
5. นางสาวเพชรรัตน์    มีผล
6. นายธีรภัทร    อินถา
7. นายธราธร    ศรีลา
8. นายอัศวิน    คำนนท์
9. นายภูมิพัฒน์    ชมภู
10. นายอนุสรณ์    บุญทา
1. นางธนิดา    ศรีภา
2. นางพัชรินทร์    สุขประสาร
3. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง    โปร่งสุยา
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมพร    แก้ววิชัย
2. นางสาวอรวรรณ    นันติ
3. นางสาวฐิติชญา    ยิ่งเจริญ
4. นางสาวนิภัทรา    มาตยาบุญ
5. นายศราวุธ    ใจโอบอ้อม
6. นายจักรกฤษณ์    บุญเรือนยา
7. นายธนัทชา    ไชยนุรักษ์
8. นายเดชา    ตุมคำ
9. นายณัฐพล    พรมมา
10. นางสาวรัชฎาภรณ์    คำหล้า
1. นายจิตรพิสุทธิ์    ธนโชติชยุตม์
2. นายยุทธพงษ์    จีโนสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววาสนา    ช้อยบัวงาม
2. นางสาวเกตน์นิภา    คำแพ่ง
3. นางสาวเดือน    ศิริโยธา
4. นางสาวจุฑามาศ    ธิริ
5. นางสาวอริศรา    ไชยคำมิ่ง
6. นายนพดล    ครุฑพันธ์
7. นายเศรษฐพงษ์    นิโรจน์
8. นายกษิติ    ตั้งกมลศรี
9. นายคุณภัทร    เทพสุทธิ
10. นายธีรพงษ์    ซ่อนกลิ่น
1. นางสาวนวลรัตน์    ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิทธนพงษ์
3. นายเขมกร    ช้อยบัวงาม
4 5 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    อินตา
2. นายพงษ์เพชร    ดวงถา
3. นายกิตติพงษ์    เขื่อนเพชร
4. นายกวินภพ    แก่หล้า
5. นายนิติกร    เงินหลาย
6. นางสาวรัตนาพรรณ    ทองคำ
7. นางสาวดาราวลี    เตจ๊ะ
8. นางสาวนวพร    เม็งวัน
9. นางสาวพิชชาภา    ธุงลาย
10. นางสาวรัตนาภรณ์    ทองคำ
1. นางสาวกัญญ์ศิริ    จันทรศรี
2. นางสาวชิดชนก    แก้วมณี
3. นายธิติพงษ์    คำมูล
5 6 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชา    อินแนน
2. นางสาวกมลพรรณ    ทิพโสต
3. นายภานุพงษ์    จันจอม
4. นายพงศกร    ทองโพธิ์
5. นายศุภฤกษ    รูปคำ
6. นางสาวกนกพร    ยาพรม
7. นางสาวธัญลักษณ์    สุวรรณรัตน์
8. นางสาวณิขารีย์    ภู่ประเสริฐ
9. นายตะวัน    แสงสว่าง
10. นายธนดล    ตุลสุข
1. นายวุฒิชัย    ลาจันนนท์
2. นายไชยวัฒน์    บูรณ์ทอง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวธมลพร    พุทธวงค์
2. นายพิทักษ์    สมบูรณ์ใจ
3. นายวชิรภัทร    คำเงิน
4. นายธนกร    วงค์สูง
5. นายพีระพงษ์    ภิญโญฤทธิ์
6. นายณัฐพงศ์    แก้วปราบ
7. นางสาวณัชชา    ขันอุระ
8. นางสาวณัฐนารา    ธิโปธา
9. นางสาววรานุช    ศิริคูณ
10. นางสาวอลิชา    ชุ่มมงคล
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา    อินทิม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายกิตติยุทธ    หมื่นไชยะ
2. นายทิวากร    ยานะฝั้น
3. นายโชคพูนชัย    แปงใจ
4. นางสาวศิรดา    ทิพย์จักร์
5. นางสาวกนกพร    อุปไชย
6. นางสาวกนกวรรณ    อุปไชย
7. เด็กหญิงวรัญญา    รัตนพันธ์ุ
8. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    นิลพรมมา
9. นายกฤษฏ์    ขัติยา
10. นายปรีดิยาทร    ทนทาน
1. นายฐิติกร    ไชยจันดี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอยชมพู    ยิ้มละมัย
2. นางสาวอังคณา    กลิ่นขจร
3. นางสาวธัญรดา    อาชีวะ
4. นางสาวธนิดา    บุษดี
5. นางสาวนันธิชา    เพิ่มหิรัญ
6. นายพชรพล    จันทร์ศิริ
7. นายดุษิต    หุ่นจันทน
8. นายปริวัฒน์    สุขเกษม
9. นายสหรัฐ    ปันแก้ว
10. นายธนากร    บุญกุศล
1. นางสาวสมร    ปะวะภูชะโก
2. นางสาวสุพร    แซ่กือ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณิสา    อ้นมี
2. นางสาวพรวิมล    พินองรัมย์
3. นางสาวอาริสา    อินตา
4. นางสาวอรรถยา    บุญเกิด
5. นางสาวเปรมปรีดิ์    วงศ์วาศ
6. นายธัญญะ    บูชา
7. นายนันท์ทัต    มีแก้ว
8. นายสิทธิพัฒน์    สิทธิพันธุ์รักษ์
9. นายธนกร    เสือคุ่ย
10. นายตรัทเศศ    แย้มพลาย
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นางกรรณิการ์    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวธิดารัตน์    โตเทศ
10 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายณรงค์    สุขเกิด
2. นายณัฐชัย    เกียรติกาญจน์
3. นายอภิรัตน์    แสนสีหา
4. นางสาวจันจิรา    เหง้าพรหมมินทร์
5. นางสาวสุกัลยา    มั่นยืน
6. นางสาวปานวาด    คงปันนา
7. นางสาวจินดารัตน์    ศรีนาราง
8. นางสาวทิพย์ไพวรรณ    คงกล่อม
9. นายภูริภัทร    มาเขียว
10. นายวีรภัทร    กองเงิน
1. นางสาววลีรัตน์    สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์    แสงคำ
3. นายเนติพงษ์    มั่นยุติธรรม
11 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายรัชชานนท์    กองบัว
2. นายอาทิตย์    แสงสุข
3. นายนครินทร์    อินยา
4. นายคุณาวุฒิ    สุวรรณพรม
5. นายศุภราช    วงศ์พันธ์
6. นางสาวสิริกร    กาญจนโรจน์
7. นางสาวนันท์นภัส    ไชยกาล
8. นางสาวณฐพร    บุญอินเขียว
9. นางสาวสิริวิภารัตน์    จันสีทอง
10. นางสาวศุภรัตน์    พลการณ์
1. นางจรัสโสม    ดีณรงค์
2. นางธริษตรี    ประสิทธิ์ไทย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นายกรณ์ดนัย    คุณนา
2. นายบัญญัติ    ศรีสวัสดิ์
3. นายณัฐวุฒิ    จิตรทอง
4. นายภาคภูม    เพชรสัมฤทธิ์
5. นายนำกมล    ทวีร่าง
6. นางสาวธมนวรรณ    พูลสน
7. นางสาวทิวาพร    แก่นยิ่ง
8. นางสาวกัลยรัตน์    เจริญศิลป์
9. นางสาวจารุวรรณ    ดาบแก้ว
10. นางสาวจารุวรรณ    จันทร์อิ่ม
1. นางสาวช่อเอื้อง    คุณยศยิ่ง
2. นางสาวสมฤทัย    เขียวขำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวภาวินี    ภูมพินิจ
2. นางสาวปนัดดา    บุญพันธ์
3. นางสาวอารียา    ชนะจน
4. นางสาวธิดาพร    ผิวเหลือง
5. นางสาวทัตพิชา    เปรนาม
6. เด็กชายศุภณัฐ    พาเหมาะ
7. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    ฉวีรัตน์
8. นายธีรภัทร    สว่างจันทร์
9. นายปณิธาน    จิตต์ผูก
10. นายธนากร    สอนดี
1. นายชัยณรงค์    อยู่จันทร์
2. นายบุญแทน    ลาบาง
3. นายปรีชาพล    แก้วดวงน้อย
14 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายพิษณุพันธ์    อะกะเรือน
2. นายภาณุ    สิทธิกัน
3. นายภานุวัฒน์    สิงห์คำโล
4. นายชวลิต    ลินต๊ะพาน
5. นายปิยวัฒน์    หอยแก้ว
6. นางสาวรุจิเรข    สระศรีแสง
7. นางสาวธัญญารัตน์    สุวรรณล้อม
8. นางสาวศกาวรัตน์    ธิดา
9. นางสาวมนัสวีร์    มูลพนัส
10. นางสาวศุภิสรา    ตาลธิ
1. นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ
2. นางสุพรรษา    เที่ยงสิริกูล
3. นางสาวเขมภร    วิเศษศิริ
15 21 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพัชราภรณ์    สุพรรณภูวงศ์
2. นายพีรพัฒน์    ฉวีจันทร์
3. นายสพล    ทองสุก
4. นายปริวรรต    ถิ่นน้อย
5. นายนาถวัฒน์    ่ช่วยไทย
6. นายนพนันท์    พันธ์กลิ่น
7. นางสาวธีรดา    พันวัน
8. นางสาวอาทิตติญา    สายบุตร์
9. นางสาวจุฑามาศ    เกษสำโรง
10. นางสาวพรพรรณ    เทพพิทักษ์
1. นางกำไร    โสภาพ
2. นางสาวสุเมตตา    ลาดสลุง
3. นางอรนุช    จันทร์เพ็ญศรี
16 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชมาศย์    เลิศหิรัญปริยกร
2. นางสาวธัญพิชชา    สายสร
3. นางสาวศิวาลัย    จาคำมา
4. นางสาวปพิชญา    ทุ่งแจ้ง
5. นางสาวปริชญา    พงษ์สมุทร
6. นายชญานนท์    จันทร์ขำ
7. นายภัทรดนัย    ศรีอิ่นแก้ว
8. นายบัณฑิต    ศรีพันธินันท์
9. นายนนธวัช    จันทร์เครือ
10. นายกรกฎ    ขัดยอด
1. นางกุลรัศมิ์    เลิศหิรัญปริยกร
2. นางจุฬารัตน์    โพธิ์ทอง
3. นางสาววรานิษฐ์    เรืองดิลกทวีสิน
17 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายธิติวุฒิ    พรมมูล
2. นายธนกฤต    แปงแก้ว
3. นายชโนดม    จันทอน
4. นายพัชรพงษ์    อุปนันท์
5. นายภูริณัฐ    เขียนทอง
6. นางสาวกุลริศา    บุญเสาร์
7. นางสาวสุชานาถ    กองจันทร์
8. นางสาวณัฐธิดา    ขันทะชา
9. นางสาวพิจิตรา    ถูกจิต
10. นางสาวแพรวา    ภมรมานพ
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางสาวน้ำผึ้ง    มั่งคั่ง
3. นายมงคล    ครุฑนาค
18 24 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวฐิติชญา    แดนโพธิ์
2. นางสาวมธุรดา    เบิกบาน
3. นางสาววชิรญาณ์    พันชน
4. นางสาวประกายมาศ    สมมติ
5. นางสาวอัจฉรานันท์    อัญชัญ
6. นายศตวรรษ    ไชยโย
7. นายวสุกฤษฏิ์    จิตบริรักษ์กุล
8. นายธีรศักดิ์    จันทาวุฒิกุล
9. นายเอกภพ    เนตรทิพย์
10. นายวีรากร    อุดอ้าย
1. นางทยาภา    โพฐิติกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นายชัญญา    เพียรสุขใจ
2. นายสมชาย    กวินธิติ
3. นายฌานทิพย์    ปันทวัง
4. นายศุภกิตติ์    สกุลมหาทรัพย์
5. นายเจริญทรัพย์    ทำมีภัคดี
6. นางสาวกานต์ธิดา    อุประ
7. นางสาวไพรพรรณ    เวทศ์นุวงค์
8. นางสาวธัญลักษณ์    ธัญจินดากุล
9. นางสาวลูกขวัญ    ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวนวลจันทร์    เฉิดเดชานนท์
1. นางสาวชัชว์รวี    พรมพิทักษ์
2. นายณัฐพงษ์    ชำนาญาตา
3. นายธรรมธัช    ป๋าวงค์
20 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. นายวรพงค์    วงศ์เมทา
2. นายศุภวิชญ์    คิดอ่าน
3. นายบดินเดช    วางฐาน
4. นายธนกฤต    ใจบุญ
5. นางสาวจิณห์วรา    บัวตอง
6. นางสาวศิริลักษ์    ผ่องใสย์
7. นางสาวภิญญาพัชญ์    มีเมล์
8. นางสาวศิราพร    สมคิด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกรรณิการ์    สมมี
2. นางสาวปัฐมาพร    ทรายใหม่
3. นางปุณยนุช    พรหมไชยวงศ์
21 27 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวมณทนิตย์    จ้าวเจริญ
2. นางสาวศิรดา    สามัคคีสาธร
3. นางสาวฐิติยา    อินทโรจน์
4. นางสาวสุรางคณา    สุดใจแก้ว
5. นายคณิต    เปียงตา
6. นายสุภกิณห์    แซ่ย่าง
7. นางสาวศิริพร    บุญนำ
8. นายเสฏฐศิษฎ์    บุญเพิ่มพูล
9. นายภูผา    จำปาทอง
10. นายณัฐดนัย    สุรินทร์คำ
1. นางกาญจนา    ปัจฉิม
2. นางชนกนาถ    เขียวตา
3. นางสาวเบญจพร    จันทวิกสิทธิ์
22 28 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นายรชานนท์    พุทธวงค์
2. นายทศกร    คันสร
3. นายศรัณยู    สืบสวง
4. นายณัฐพล    สารคำดี
5. นายวรัตน์    พิมพ์ทอง
6. นางสาวบุษยา    ไชยยศ
7. นางสาววรัญญา    แสงสุวรรณ์
8. นางสาวสุกัญญา    วังกระแส
9. นางสาววิมลณัฐ    รามโพธิ์
10. นางสาวนวมิลทรา    หะฉิมมา
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    หนองทราย
2. นายวรวิทย์    พรมรัตน์
3. นางสาวโชติฬส    ไขยงาม
23 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายสุวิทย์    โคตรหานาม
2. นางสาวยุวดี    วงศ์อาษา
3. นางสาวฐิติชญา    แก้วงาม
4. นายวรกันต์    แก่นไทย
5. นางสาวปนัดดา    ชาญเขตการ
6. นางสาวอชิรญาณ์    จันทศร
7. นายพิษณุ    ฉุนจุ้ย
8. นายญาณะพัชญ์    วงศ์เอก
9. นายนิตินัย    คำภูษา
10. นางสาวลภัสรดา    บุญประดิษฐ์
1. นายธีระวัฒน์    พันธ์ุแสง
2. นายพรศักดิ์    ศรีพุ่ม
3. นายมานะ    บุญเกิด
24 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวภัทรวดี    นิลศิลา
2. นางสาวพรรณภสา    เหลืองหล้า
3. นางสาวบัณฑิตา    แซ่ฟุ้ง
4. นางสาวอภิชยา    สุแฮ
5. นางสาวศุภาพิชญ์    ยะมัง
6. นายโชคชัย    สุนทรเลิศพจน์
7. นายธีรศักดิ์    เอโหย่
8. นายสุรเดช    รุ่งโรจน์ประชาชื่น
9. นายเอกชัย    สกุณาวงศ์
10. นายกิตติ    กันทะ
1. นางกิตติยา    กันทะ
2. นางสาววิจิตรา    แสนวงมา
3. นายสุภวัฒน์    อัครเศรษฐัง
25 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นายชินวัตร์    ฝากมิตร
2. นายวรัญญู    ประเวช
3. นายธนากร    วงค์เงิน
4. นายยศภัทร    เอกจิตร
5. นายณัฐวุฒิ    ลือโฮ้ง
6. นางสาวพาฝัน    สมหมาย
7. นางสาวณัฎฐณิชา    แสนคำ
8. นางสาวปภาวรินทร์    ตุ้ยบาง
9. นางสาวศุภพรรณ    สันป่าแก้ว
10. นางสาวศิริรัตน์    ใจเอิบ
1. นางสาววรรษมล    ปัญญาทิพย์
2. นางสาวเยาวลักษณ์    ศรีวันนา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 32 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวสโรชา    คาดหมาย
2. นางสาวสุกัญญา    มีระกูล
3. นางสาวฤดีรัตน์    คล้ายนุช
4. นางสาวสมฤดี    ขาต่าย
5. นายสงกรานต์    แซ่อั้ง
6. นายธวัชชัย    คำสวัส
7. นายธนากร    สุครรธจันทร์
8. นายธรรพ์    ฟองเอม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนฏกร    ปิ่นสกุล
2. นางภัทราพร    นิธิธรรมกร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
27 33 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวอริศรา    บัวบาน
2. นางสาวโยสิตา    บุญสุข
3. นางสาวสุนิสา    มีสัตย์
4. นางสาวสิริยากร    บุญจูง
5. นางสาวอนงค์ทิพย์    แตงโตนด
6. นายชนัญชัย    โตแท้
7. นายชัยยศ    พันธ์ศรี
8. นายกิตตินันท์    อูปคำ
9. นายวัชรพงษ์    ต่ายจันทร์
10. นายณัฐพล    กลิ่นขวัญ
1. นางสาวสายชล    ปัญทีโป
2. นางสาวสุนิตา    แก่นสาร
3. นายไกรจักร    คำบุญเรือง
28 34 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชญา    คงเจริญ
2. นางสาวปรียาภรณ์    ห่อทอง
3. นางสาวอภิศญาภรณ์    บัวบาน
4. นางสาวสาวิตตรี    หุมแพง
5. นางสาวณัฐธิดา    ลิ้นทอง
6. นายรภัสสิทธิ์    อยู่พืช
7. นายจารุกิตติ์    สีทา
8. นายนนทพัทธ์    บูรณทอง
9. นายอนุชา    นิลเหล็กเพชร
10. นายราชภูมิ    รัตนภักดี
1. นางสาวชลืดา    ศุภสาร
2. นายปุญชรัศมิ์    เหมบุรุษ
3. ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์    ยิวคิม
29 35 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวปณิดา    วงค์ผา
2. นายสุทัศน์    แก้วกันทะ
3. นายกฤษณะพงศ์    สุจิเจิม
4. นางสาวสุดารัตน์    ไชยยศ
5. นางสาวพิชญธิดา    สิทธิพิเศษ
6. นางสาวรัตติกาล    มหาจันทร์
7. นางสาวอุไรวรรณ    รานลอน
8. นายอภิชัย    สุจริตจันทร
9. นายณัฐชนนท์    ใจโลกา
10. นายศุภกฤต    ยาวงค์
1. นางสาวพรพิมล    ณ คำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
30 37 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นายยุทธศาสตร์    เดชแพ
2. นางสาวกุลณัฐ    ตรงต่อกิจ
3. นายนายศรายุทธ์    ใจเดียว
4. นางสาวเกศสิริ    ชมสวนสวรรค์
5. นายทรงวุฒิ    ไหลเจริญ
6. นางสาวศุภนิดา    จันทร
7. นายจักรพันธ์    อ่อนโยน
8. นางสาวณัชชา    ทองชันลุก
9. นายพุทธิพงษ์    นิ่มอนงค์
10. นางสาวปภาวรินท์    เจริญทรัพย์
1. นางณัฐฉรียา    สุขสวัสดิ์
2. นายพรพิทักษ์    โทนแจ้ง
3. นางสาวศศิประภา    เจริญรัมย์
31 38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายวันเคอ    ลุงคำ
2. นายนนทวัฒน์    กันทะวงค์
3. นายธนพล    ยี่ตันสี
4. นายมงคล    กันทะลึก
5. นายนภัสกร    กุยแก้ว
6. นางสาวพรนภา    หนุ่มมะรัตน์
7. นางสาวจาริยาวดี    เขื่อนคำ
8. นางสาวพีชานิกา    ไชยวงค์
9. นางสาวนัสนันท์    ทุ่มจร
10. นางสาวสาวิตร์    คำใส
1. นางสาวนุสรา    เทียนประดิษฐ์
2. นางสาวพรวิภา    อุบลสถิตย์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
32 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นายพิชัยยศ    ทับทิมรณยุทธ
2. นายสุวิจักขณ์    ก้างออนตา
3. นายจามร    เจนตระกูล
4. นายวิสาร    ศรีสงวนวิลาส
5. นายณัฏฐ์สุรชัช    เหมืองหม้อ
6. นางสาวธัญลักษณ์    นำอิน
7. นางสาวน้ำธาร    ธีระกุลสถิตย์
8. นางสาวช่อฟ้า    เขียวปัญญา
9. นางสาววรัญญา    อิ่นแก้ว
10. นางสาวภัณฑิลา    เครื่องใจ
1. นายพงษ์กรานต์    แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร    คำนวล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายจุลจักร    ไชยวงค์สาย
2. นายบดินเดชา    สุทา
3. นายวีรภัทร    ใจหล้า
4. นายศุภกิต    จักร์ปา
5. นายธีรวัฒน์    เบ้าทอง
6. นางสาวขวัญนภา    บุญชู
7. นางสาวญดา    อู่ไทย
8. นางสาวปนัดดา    จันทะวงษา
9. นางสาวกนกวรรณ    วงค์ทำเนียบ
10. นางสาวสิริกร    จันทร์ลอย
1. นางสาวขวัญจิรา    ตาแก้ว
2. นางจุฑามาศ    ไพฑูรย์
3. นายผจญ    จันธิดา
34 41 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวเกวลิน    พยุงญาติ
2. นางสาวพรณิชา    ยิ้มเพชร
3. นางสาวเต็มสิริ    ตันกอง
4. นางสาวพัชราภรณ์    ทองหล่อง
5. นางสาวแพรวพรรณ    แสงอรุณ
6. นายชลสิทธิ์    อัมพร
7. นายกรวิชญ์    พรมมา
8. นายเจษฎาภรณ์    สินเทศ
9. นายอัครเดช    เสือยัน
10. นายศุภวิชญ์    เถื่อนแท้
1. นางณัฐจิรา    สุขมา
2. นางสาววีรินท์รดา    รักถึง
3. นางสาวสิริเทพ    ผ่องใส
35 42 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายเอกพล    สุกใส
2. นายกิตติพัฐต์    ฉลองชล
3. นายสิทธิพงษ์    ญาณปัญญา
4. นายสุภัทร    จันทร์เสน
5. นางสาวปิยฉัตร    ขุมทอง
6. นางสาวเพชรตะวัน    พ่วงแพ
7. นางสาวเกวลิน    คุ้มครอง
8. นางสาวเจนจิรา    ร่มแสง
9. นางสาวพุทิตา    ช่างเก่ง
10. นายนพดล    หลักฐาน
1. นายภาณุพงศ์    ข้างจะงาม
2. นางสุนทรีรัตน์    มหาปัญญาวงศ์
3. นางสาวอัจฉรียา    มั่นสวาทะไพบูลย์
36 43 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวอมรรัตน์    วรรโณภาศ
2. นางสาวณิชานันท์    ภู่นาค
3. นางสาวเพชรติกานต์    สุขอยู่
4. นางสาวพรนภัส    ช่างหลก
5. นางสาวอภิญญา    เปี่ยมดี
6. นายฐากร    ยุวคูณชิตา
7. นายภูสิทธิ์    พิมเสน
8. นายธนากร    พิมมัชฉา
9. นายพีรณัฐ    ใจดวง
10. นายณัฐนันท์    มีหมัน
1. นางธิดา    ปิ่นพาน
2. นางสาววัชรี    เอี่ยมนุ้ย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37 44 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายพันธรักษ์    สมมิตร
2. นายสมัชญ์    ปวงนคร
3. นายจารุพัฒน์    บุตรเพ็ชร
4. นายธนชิต    สุภาระ
5. นางสาวพรรณธิกา    แตะต้อง
6. นางสาวภาวิดา    คำมงคุณ
7. นางสาวปณิตา    มาเปิง
8. นางสาวเจตนา    ชุนแจ่ม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกาญจนา    ชาญเชิงพานิช
2. นายอภิชิต    คล้ามทุ่ง
3. นางอรพิน    ศิวาดำรงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................