งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรลักษณ์    อินดอนกลอย
2. เด็กหญิงศิริกัญญา    เช้าวันดี
3. เด็กหญิงนฤมล    กะระวะสุ
4. เด็กหญิงพลอยสวย    มาเกิด
5. เด็กหญิงอมรรัตน์    แตงบุญรอด
6. เด็กหญิงญาณภา    โพธิพิทักษ์
7. เด็กหญิงพัชรพร    วงษ์ปาน
8. เด็กหญิงบุญญาพร    พุทธแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนวลรัตน์    ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิทธนพงษ์
3. นายเขมกร    ช้อยบัวงาม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
2 6 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กชายปวริศ    สืบมา
2. เด็กหญิงปรียานาถ    ศิริภักดิ์
3. เด็กหญิงธนภรณ์    ทองปัญญา
4. เด็กหญิงนวพร    คำตื้อ
5. เด็กหญิงธัญมัย    ยังวรรณ
6. เด็กหญิงวันวิสาข์    นาโควงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจิราภรณ์    กระจายโภชน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนภัทร    แสงเกร็ด
2. เด็กชายพงศ์เพ็ชร    กะมล
3. เด็กหญิงครรธารักษ์    มงคลใหม่
4. เด็กหญิงศศิกานต์    สมใจดี
5. เด็กหญิงกฤตพร    ทาแกง
6. เด็กหญิงจุฑามาส    ขันอุระ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์    ปัญญาชัยเจริญ
2. นางสุกันยา    อินทิม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 8 โรงเรียนน่านนคร สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชชา    ธนะวัตร
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์    ต๊ะดี
3. เด็กหญิงพิศชญา    โม๊ะขัน
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ราญมีชัย
5. เด็กหญิงศศิกานต์    จันไชยยศ
6. เด็กหญิงชนินาถ    สุวรรณพจน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางณัฏฐนันท์    จันทร์แก้ว
2. นายสิทธิธัช    ฐิติกุลเกษมศักดิ์
3. นางเปรมจิต    กองมงคล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรดา    คำสุข
2. เด็กหญิงทักษพร    วรรณศรี
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ    เพชรมณี
4. เด็กหญิงนภัสสร    ศรีพันธ์บุญ
5. เด็กหญิงปัญญารัตน์    คล้อยสวาท
6. นางสาวชนิษฐา    กันตุ่ม
7. เด็กหญิงพัชราพร    ภูคลัง
8. เด็กหญิงชนิภา    พรรณมาตร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจิรากรณ์    แก้วขาว
2. นางสาวฐิตินันท์    แป้นทอง
3. นางสาวภัทราภรณ์    สุขสุวรรณ
4. นางอัจฉรา    พานทอง
6 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนิรุทธ์    ป้องศรี
2. เด็กหญิงสมิตา    จันทร์ประเทศ
3. เด็กหญิงสุภานันท์    ตัวกะลัน
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์    เจตพันธ์
5. เด็กหญิงเกศิรินทร์    คำหอม
6. เด็กหญิงภิตินันท์    ฉัตรอริยานนท์
7. เด็กหญิงวิชญาพร    ทาริยะชัย
8. เด็กหญิงสมิดา    จันทร์ประเทศ
9. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ลาโสพันธ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นางกรรณิการ์    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวธิดารัตน์    โตเทศ
4. นางเมตตา    พลประถม
7 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรชยา    ใจหล้า
2. เด็กหญิงชลิดา    จันทร์โต
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทองถวิล
4. เด็กหญิงณัฐฐิธิดา    ไทยเก่ง
5. เด็กหญิงอาทิตยา    อุดทาสุข
6. นางสาวธนธรรณ์    ทองศรีจันทร์
7. นางสาวพัชธนันท์    อินเปีย
8. เด็กหญิงชานิสา    สุขรัตน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางณัฐธยาน์    ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ    บุญคุ้ม
3. นายพัทธพล    ไกรศร
4. นางสาวสิริรัตน์    บัวคำ
8 16 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิณณวัต    หล้าสุด
2. เด็กหญิงเมธาวดี    บุญช่วย
3. เด็กหญิงธัญชนก    หล้าสุด
4. เด็กหญิงนิพาดา    บุญยิ่ง
5. เด็กหญิงฉันทยา    แก้วพวง
6. เด็กหญิงธนาพร    กบิลพัสดุ
7. เด็กหญิงสิรินทรา    พายคง
8. เด็กหญิงฑิตฐิตา    ทองบุตร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนภาพร    พูลเพิ่ม
2. นายนัฐนันท์    สารสุวรรณ์
3. นางสาวรังสิมา    อ่วมมี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธาราทิพย์    สีจันฮด
2. เด็กหญิงปภาวี    แก้วเงิน
3. เด็กหญิงพัชพร    วังสันติ
4. เด็กหญิงชลดา    แก้วเงิน
5. เด็กหญิงเพชรดา    เพชรสุวรรณ
6. เด็กหญิงอริตา    อ๊อดกัน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายธนภูมิ    อุปจันทร์
2. นายประสิทธิ์    ปัญญา
3. นายวัชรภัทร์    ผ่องพูลใส
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10 19 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิตยา    น้ำคำ
2. เด็กหญิงปาลิตา    มะโนมูล
3. เด็กหญิงวารุณี    คำสุข
4. เด็กหญิงอุมากร    ดวงคีรี
5. เด็กหญิงณัฐวดี    ปันฟอง
6. เด็กหญิงอรณิชา    เปี้ยแดง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวปรานี    วันมูล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐฌานันท์    มกราพันธ์ุ
2. เด็กหญิงลลิตา    สุปิยะพาณิชย์
3. เด็กหญิงแพรวา    พรมแตง
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน    แสงนภา
5. เด็กหญิงวรัญญา    สิทธิกรรม
6. เด็กหญิงทิฆัมพร    ศรีพุฒตาล
7. เด็กหญิงปัทมา    ทัพทวี
8. เด็กหญิงสรัญญา    สาระไกร
9. เด็กหญิงคธาพร    ภักดีบุตร
10. เด็กหญิงเกวลิน    อินทร์ชู
11. เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว    บุญธรรม
12. เด็กหญิงธนัญญา    ชูศรี
1. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ถึงศรีปั้น
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 22 โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิรภพ    อักษร
2. เด็กหญิงสุภัคชญา    สมหมึก
3. นางสาวอัฐภิญญา    เกษแก้ว
4. เด็กชายกฤษณะ    บุญธิติธนาทอง
5. นางสาววริศรา    กาดีวงศ์
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร    คำมูลตา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณัฐกาญจน์    แสนตา
2. นางพิมพ์ประภา    เชื้อเทวา
3. นางสาวสุชาดา    ผิวผ่อง
4. นายเนติชน    ไชยวงค์
13 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวมนัสนันท์    ยาสมุทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา    ต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    สายถิ่น
4. เด็กหญิงชนกานต์    ถิ่นบัวตอง
5. เด็กหญิงฐิติภา    ไชยศรี
6. เด็กหญิงธัญชนก    ไกลบ้าน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นายมงคล    ครุฑนาค
4. นางสาวสุวนันท์    ภาชนะ
14 27 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิง นรินทร์ทิพย์    แปงศรี
2. เด็กหญิงศุภภรณ์    หงษ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงสขิลา    นาคทองอินทร์
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์    บุญเรืองศรี
5. เด็กหญิงนภัสชล    ชาญณรงค์
6. เด็กหญิงสุธาวี    มูลลา
7. เด็กหญิงญาณินท์    คงแถลง
8. เด็กหญิงณิชานันท์    ตาทองคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์    วงศ์ฝั้น
2. นางสาวภัทรวดี    ธิตา
3. นางสาววชิราภรณ์    วงศ์เนตร์
4. นางสาวศุภลักษณ์    เงาทอง
15 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัณฐมณี    รัตนมณี
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    มณีท่าโพธิ์
3. เด็กหญิงธารารัตน์    ไกรกรุง
4. เด็กหญิงบุณยวีร์    อินทร์งาม
5. เด็กหญิงมนัสนันท์    บำรุงไทย
6. เด็กหญิงฐิติมา    แก้วนวล
7. เด็กหญิงจันทราทิพย์    ป้วนก้อม
8. เด็กหญิงณัฐชา    ชนะชัยศึก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกัลยาณี    เจ็กท่านา
2. นายสรายุทธ    ชัยชรายุทธ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
16 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์    พุ่มพวง
2. เด็กหญิงบัวชมพู    รองกลัด
3. เด็กหญิงจิราพร    กระแสครบุรี
4. เด็กหญิงณัฐกมล    แป้นจันทร์
5. เด็กหญิงสุจินตนา    ธุรการ
6. เด็กหญิงพรณรีย์    บุญเพ็ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชัชวาลช์    น่วมปาน
2. นายณัฏฐสันต์    ประดับศิลป์
3. นางนภาวดี    สิงห์จีน
4. นางศิราณี    ป้อมปราการ
17 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    อินจันทร์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    ก๋าอิน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    จันทร์มูล
4. เด็กหญิงมลฤดี    แซ่เติน
5. เด็กหญิงชานิกา    กันทาสุข
6. เด็กหญิงศุภรัสมิ์    เหล่าสูง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวรัชนีวรรณ    เกิดสวัสดิ์
2. นางสาวศศิลดา    มูลเมือง
3. นางสาวสุญาณี    เย็นใจ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18 32 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนาราภัทร    สีปาน
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    หมอกมืด
3. เด็กหญิงเบญญาภา    ม่วงเก่า
4. เด็กหญิงพัชราภา    เผือกพงษ์
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    บุญมี
6. เด็กหญิงนลินรักษ์    เกตุศรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชูชีพ    ภักดีโต
2. นายสิทธิพันธุ์    สุวรรณบัณฑิต
3. นางสาวสุธัญญา    สายทองคำ
4. นางสาวอรุณลักษณ์    ธัญลักษณ์ทวีลาภ
19 33 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    โยชะนะ
2. เด็กหญิงกฤตยา    ศรีสอน
3. เด็กหญิงรัชนี    ทัพวัน
4. เด็กหญิงอังกินันท์    ประจงจีบ
5. เด็กหญิงยอดขวัญ    อาจทะนงค์
6. เด็กหญิงขวัญหทัย    แสนณรงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายทศพร    ราชรองเมือง
2. นางสาวพรทิพย์    หงษ์อาลัย
3. นางสาวสายชล    ปัญทีโป
4. นางสาวสุนิตา    แก่นสาร
20 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณา    ดีพูล
2. เด็กหญิงจริยา    ภิรมศรี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    แอบสมตัว
4. เด็กหญิงกชกร    คงยนตร์
5. เด็กหญิงชนัญญา    แตงอ่อน
6. เด็กหญิงศิรภัสสร    นาคอินทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนภาพร    จันทร์บุตร
2. นางพรทิพย์    เพชรบูรณ์
3. นายสลัก    สุขไพโรจน์
4. นางสาวอาริยา    ภิรมศรี
21 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ม่วงทอง
2. เด็กหญิงพิชญณัฐฏ์    ปัทมะเสวี
3. เด็กหญิงญาณิน    ก่อวุฒิพงศ์
4. เด็กหญิงพิชยะญา    กุฎีแดง
5. เด็กหญิงชาลิสา    บรรดาศักดิ์
6. เด็กหญิงนุชวรา    คงภู
7. เด็กหญิงเบญญาภา    กรีรัมย์
8. เด็กหญิงพัฒฐรีวรรณ์    พัดพรม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจุฑารัตน์    เอี่ยมพิษณุวงษ์
2. นางสาวโสภิดา    แดงเรือง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
22 38 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแสงคำ    สามอิ่น
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    กันไว
3. เด็กหญิงวรรณภา    ร้องหาญแก้ว
4. เด็กหญิงนงศ์นภัส    สมนำปน
5. เด็กหญิงกาญจนาพร    ธิยากรณ์
6. เด็กหญิงวัลลี    ตันตา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางพัชราพร    ขัดแปง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
23 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติชัย    เขียวแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา    ศรีประทักษ์
3. เด็กหญิงณิชกุล    ปั้นทิม
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์    จันทร์ทุ่ง
5. เด็กหญิงสุภาวิตา    เขียวแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐพร    เนียนใจดี
7. เด็กชายพงศกร    จินดามณี
8. เด็กชายศักดา    จันทร์หอม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวณัฐรดา    กาวีวน
2. นายทัชภูมิ    คำเย
3. นางรัชนี    พุดซ้อน
4. นายศุภรัฐ    จัตวา
24 42 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพุทธิมา    บัวหลวง
2. เด็กหญิงวิภาวดี    ดาน้ำคำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    แพงอ่อน
4. เด็กหญิงรัตชิฎาพร    รัตนะ
5. เด็กหญิงเกศินี    ค้าไม้
6. เด็กหญิงชนกวนันท์    เอมโอด
7. เด็กหญิงรสสุคนธ์    ธรรมวงศ์
8. นางสาวพัชราภา    หัตถาจารย์
9. นางสาวพัชราภา    ดาลัย
10. นางสาวสุวิชาดา    พิมพา
11. นางสาววรัญญา    แสงสว่าง
12. นางสาวณัฐปวี    นุ่มหอม
1. นางทัศนีย์    สัตยาภรณ์
2. นางสาวนัยนา    โพธิ์กระจ่าง
3. นางวันเพ็ญ    บุญประดับ
4. นางสงกรานต์    สงวนศรี
25 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรดา    แสนมุข
2. เด็กหญิงพัณณิตา    พันธ์ุพืช
3. เด็กหญิงนะดา    บุญมาลีรัตน์
4. เด็กหญิงศิรภัสสร    ดอนเงิน
5. เด็กหญิงวรินยา    จันทร์แก้ว
6. เด็กหญิงกิตติวรา    การะเกตุ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวอุดมพร    ปรีชามานพวงศ์
2. นางเสาวนีย์    ธนสัมปัตติ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................