งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายพงษ์เพชร    สุทธวงค์
2. นางสาวมณีรัตน์    ฉลาด
3. นางสาวชญากาณฑ์    เชี่ยวชาญ
4. นางสาวศุลีพร    ปัญญาไว
5. นายวัฒธ์คุณ    ภิธรรมมา
6. นางสาวจารุณัฐ    กาละพวก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกนกอร    สมควร
2. นายเนติพงษ์    สิงห์คำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
2 2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวอรจิรา    ยะทา
2. นางสาวเนตรนภา    สวนจันทร์
3. นางสาววิภาภรณ์    ครุดนัน
4. นางสาวอภิญญา    สิงคำ
5. นางสาวกัญญาวีร์    ถาวร
6. นางสาวชลธิชา    ยิ่งเจริญสดใส
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวรัตนา    หล่าสูงเนิน
2. นางสาวโสภิตา    แก้วมณี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐนันท์    ยะโสภณ
2. นางสาวอริศรา    ไชยคำมิ่ง
3. นางสาวเกตน์นิภา    คำแพ่ง
4. นางสาวบัวชมพู    สนองคล้าย
5. นางสาวเกศกนก    พะนาน
6. นางสาวจุฑามาส    วงษ์วิทยา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนวลรัตน์    ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิทธนพงษ์
3. นายเขมกร    ช้อยบัวงาม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑาทิพย์    วงค์คำ
2. นางสาวชุติมา    ลุงออ
3. นางสาวสุพรรณิการ์    แสงหู่
4. นางสาวมยุรินทร์    แซ่ย่าง
5. นางสาวสาลี่    มาเย้อ
6. นางสาวชลธิชา    ยีปิว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกมลวรรณ    แสงอุทัย
2. นายจงกลชัย    ใจปัญญา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายศรัญญู    ภิระบรรณ์
2. นายนารถพงษ์    เขื่อนคำ
3. นายศุภวิชญ์    ตุ่นภักดี
4. นางสาวอุสรา    อัมพรดวงจิต
5. นางสาวพิชญาภา    นิ่มนวล
6. นางสาวพิชญาภัค    นิ่มนวล
7. นางสาวศุภรัตน์    เชอเกอ
8. นายพัชชานันท์    ธรรมวงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางนิติกานต์    ฟองวาริน
2. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    กุณะ
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์    นุยศ
3. เด็กหญิงปพิชญา    มาสัง
4. นางสาวโยษิตา    ยศบุญเรือง
5. นางสาวกรรณิการ์    เห็นทอง
6. นางสาวรัฐธิญาภรณ์    ดารุณรัมย์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวปรียาพรรณ    พรมเพ็ง
2. นางสาวสุธิดา    อธิกูล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นายอภิเดช    จันทะวงค์คำมี
2. นางสาวพิมพ์ผกา    แสนเวียง
3. นางสาวจิราพร    บุญสิทธิ์
4. นางสาวชาลิสา    โวหาญ
5. นางสาวปรียาภรณ์    ทุมสิงห์
6. นางสาวกานดา    พลชำนาญ
7. นางสาวนุชชิตา    ชุชัยสงค์
8. นางสาวณภัทร    รัตนพันธ์
9. นางสาวณัฐนันท์    สนธิกุล
10. นางสาวณิชาภัทร    มูลจันทา
11. นางสาวสุนิตา    สุคำวัน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนุจนาฏ    เชาว์ไว
2. นางสาวปัจฉิมา    ลักษณะวิเชียร
3. นายพรวิศิษฐ์    บุญสด
4. นางอัจฉรา    พานทอง
8 11 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวชลลดา    กลัดปิ่น
2. นางสาวรัชนาถ    สาดสินแก้ว
3. นางสาวชาลิศา    กลัดปิ่น
4. นางสาวชนิดาภา    สร้อยพูล
5. นางสาวปิยธิดา    โพธิ์ขวัญ
6. นางสาวณัฐนันท์    แพรดำ
7. นางสาวพิชญาภา    ขลุ่ยแก้ว
8. นางสาวนันทิพัฒน์    สังมิ
9. นายสิทธิพัฒน์    สิทธิพันธุ์รักษ์
10. นายธนกร    เสือคุ่ย
11. นายตรัทเศศ    แย้มพลาย
12. นางสาวเปรมปรีดิ์    วงศ์วาศ
1. นายกนกศักดิ์    เนียมสุ่ม
2. นางกรรณิการ์    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวธิดารัตน์    โตเทศ
4. นางเมตตา    พลประถม
9 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวไวรษณวี    ศรีเมือง
2. นางสาวปิ่นสุดา    ชูขวัญ
3. นางสาววธิดา    จันทร์ปัญญา
4. นางสาวจิดาภา    โพธิ์แกมแก้ว
5. นางสาวตรีรัตน์    ปานเกิด
6. นางสาวชนิดาภา    อุฤทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกุสาวดี    ประเสริฐสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดาภา    ทองเรือง
3. นางสาวฐิติมา    ปานเกิด
4. นางสาวสุธิษา    เฉยนก
10 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัชชา    พันถา
2. นางสาวรภัสสรณ์    คันธะโน
3. นางสาวสุภิสรา    ไผ่ตาแก้ว
4. นางสาวแพรทอง    จันทร์ศรี
5. นางสาวรักชนิฎา    บุญเชื่อม
6. นางสาวพรรณธิภา    บุญอินเขียว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางจรัสโสม    ดีณรงค์
2. นางสาวดามาส    เรืองฤทธิ์
3. นางธริษตรี    ประสิทธิ์ไทย
4. นางสาวศุภกานต์    เขาวิเศษ
11 15 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริพรรณ    ขนบจรรยา
2. นางสาวคำพร    ลุงมูล
3. นางสาวแก้ว   
4. นางสาวยุพาพร    ศรีวิชัย
5. นางสาวนงนุช    อุแสง
6. นางสาวนิชดา    แซ่ย่าง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกรรรณิการณ์    หน้อยดี
2. นางสาวปิยะวรรณ    ทองนวล
3. นางสาววรวลัญช์    จัตุกุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 16 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวนันทิกานต์    คงวิริยะกิจ
2. นางสาวเพ็ญนภา    เพชรสัมฤทธิ์
3. นางสาวศศิกาญน์    สีลา
4. นางสาวพรนภา    สุภาษิต
5. นางสาวศุภานัน    เอี่ยมพรม
6. นางสาวอารี    เนาแสง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวช่อเอื้อง    คุณยศยิ่ง
2. นางสาวสมฤทัย    เขียวขำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวมุกดา    อึ่งขวัญ
2. นางสาวณัฐภัทร    พูลสวัสดิ์
3. นางสาวอัจฉรา    พุ่มเพ็ชร
4. นางสาวธัญวรัตน์    พันราตรี
5. นางสาวปฏิมา    ศรีภูธร
6. นางสาวญาสุมินทร์    อินทร์ชู
7. นางสาวพิมพ์ชนก    บัวมาก
8. นางสาวธันยนิษฐ์    ทับทอง
9. นางสาวสุภาพร    เอี่ยมละออ
10. นางสาวอักษร    ภู่สิงห์
11. นางสาวณฐภัต    ชมถาวร
12. นางสาวธาริสา    วันจันทร์
1. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ถึงศรีปั้น
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14 22 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์จิรา    ทองคำ
2. นางสาวรัตณาภรณ์    อินตาวงค์
3. นางสาวธารญา    อินต๊ะสาร
4. นายนัฐวุฒิ    มีเกศ
5. นายชาคริต    ล้างป่า
6. นางสาวณัฐนิชา    ศรีสุวรรณ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนภัสรา    นัดดากุล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    ขันทะชา
2. นายธนกฤต    แปงแก้ว
3. นางสาวแพรวา    ภมรมานพ
4. นางสาวกุลธิดา    อินอิ่น
5. นางสาวณัฐชลีพร    บุญถา
6. นางสาวกุลริศา    บุญเสาร์
7. นางสาวเพชรน้ำค้าง    ทังสนิมิตสกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นายมงคล    ครุฑนาค
4. นางสาวสุวนันท์    ภาชนะ
16 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวสุชัญญา    หาญสิทธานนท์
2. นางสาวชลลดา    เรือนใส
3. นางสาวสุพิชฌาย์    ธนะสิทธิพงศ์
4. นางสาวดลยา    ใจมาแก้ว
5. นางสาวชลรัตน์    คำมา
6. นางสาวดาว    ลอยออ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชัยชนะ    ชัยมงคล
2. นางสาวณัฐชฎาภรณ์    หน่อหล้า
3. นางสาวปิยวรรณ    บุญธิมา
4. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
17 28 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาภรณ์    ยั่วจิตร
2. นางสาวฐานิตา    จันบ้านคลอง
3. นางสาวสุภาพร    อุ่นเกตุ
4. นางสาวภรณ์ลดา    กล่อมแก้วเจริญ
5. นางสาวนฤมล    เลือดสุคัน
6. นางสาวชัญญานุช    ศรีวิเศษ
7. นางสาวชลธิชา    เกตุชนะ
8. นางสาวธีรารัตน์    วัดแจ้ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกัลยาณี    เจ็กท่านา
2. นายสรายุทธ    ชัยชรายุทธ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวลภัสรดา    บุญประดิษฐ์
2. นางสาวปนัดดา    ชาญเขตการ
3. นายสุวิทย์    โคตรหานาม
4. นางสาวยุวดี    วงศ์อาษา
5. นายวรกันต์    แก่นไทย
6. นางสาวฐิติชญา    แก้วงาม
7. นายญาณะพัชญ์    วงศ์เอก
8. นางสาวอชิรญาณ์    จันทศร
9. นายพิษณุ    ฉุนจุ้ย
10. นายนิตินัย    คำภูษา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายธีระวัฒน์    พันธ์ุแสง
2. นายพรศักดิ์    ศรีพุ่ม
3. นายพีรศิษย์    สิงห์โสภา
4. นายมานะ    บุญเกิด
19 32 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาววัลญา    บัวเกิด
2. นางสาวปลายฟ้า    เรืองสวัสดิ์
3. นางสาวพนมบงกต    บานแย้ม
4. นางสาวจอมขวัญ    อินหาดกรวด
5. นางสาวธนภรณ์    สิงห์มา
6. นางสาวธันยพร    บุญเอี่ยม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชูชีพ    ภักดีโต
2. นายสิทธิพันธุ์    สุวรรณบัณฑิต
3. นางสาวสุธัญญา    สายทองคำ
4. นางสาวอรุณลักษณ์    ธัญลักษณ์ทวีลาภ
20 33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยไพลิน    พูนประสิทธิ์
2. นายเมธชนันชัย    ประเสริฐ
3. นางสาวพิมพ์พัฒน์    เงางาม
4. นางสาวกัลยาดี    พวงพี
5. นางสาววีราวรรณ    บุญรอด
6. นางสาวแพรชมพู    เขื่อนยัง
7. นางสาวปิยะธิดา    บุญศักดิ์
8. นายธนภัทร    ไม้สนธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายทัพไท    พร้อมเพรียง
2. นางปรียาวรรณ    ศรีพารา
3. นางสาวสาวิตรี    สร้างนอก
4. นางสาวอัญญารัตน์    จิตจอม
21 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวกัณทิมา    อ่อนชื่น
2. นางสาวกัญญาณัฐ    เฮ้าปั้ง
3. นางสาวอชิรญา    คงเนียม
4. นางสาวศรัณยา    พรมคำ
5. นายตฤณ    จงทัน
6. นายอดิศร    ศรีขน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวณธิดา    ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์    ตระหนี่
3. นางสุพรณ์    นวลเชย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
22 37 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริยากร    บุญยนต์
2. นางสาวจุฬารักษ์    พรพ่วง
3. นางสาวภัสอร    อมรมุนีพงศ์
4. นางสาวจีดาภา    สีโอ
5. นางสาวสิยาพัฐ    โพธิ์ทอง
6. นางสาวอาริษา    แสนสุข
7. นางสาวศรัณยภัทร    ม่วงทอง
8. นางสาวกรกนก    สิงห์วี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจุฑารัตน์    เอี่ยมพิษณุวงษ์
2. นางสาวโสภิดา    แดงเรือง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
23 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรรวีณ์    แสนพิช
2. นางสาวณัฐพร    วิพันธ์เงิน
3. นางสาวเบญญาภา    ทรงทอง
4. นางสาวณฐพร    ใจหาญ
5. นางสาวสิปรางค์    อาษา
6. นางสาววชิรญาน์    อภิชัย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายพงษ์กรานต์    แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร    คำนวล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นายธีรวัฒน์    เบ้าทอง
2. นายบดินเดชา    สุทา
3. นายจุลจักร    ไชยวงค์สาย
4. นางสาวธนนันท์    แสงแก้ว
5. นางสาวอชิรญา    สีนอ
6. นางสาววรรณกานต์    ผสม
7. นางสาวศิริกรานต์    ทิยานัน
8. นางสาวภัฒราพร    ตุมขาว
9. นางสาวศิริภา    เสนะ
10. นางสาวฐิติยา    มาลัย
11. นางสาวสุพิชชา    เมืองกระจ่าง
12. นางสาวนวพร    เอ้ยวัน
1. นางสาวกรณิศ    ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา    ตาแก้ว
3. นางจุฑามาศ    ไพฑูรย์
4. นายผจญ    จันธิดา
25 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวจรวยพร    เจริญยาว
2. นางสาวศวรรยา    ปานทอง
3. นางสาวกรณัฐ    แป้นเกิด
4. นายจักรกฤษณ์    เพชรคง
5. นายศรายุทธ    กล่อมทุ่ง
6. เด็กชายวีรภัทร    คล้ายแท้
7. นางสาวนริศรา    พุดลา
8. นางสาวอินถวา    พุดซ้อน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวณัฐรดา    กาวีวน
2. นายทัชภูมิ    คำเย
3. นางรัชนี    พุดซ้อน
4. นายศุภรัฐ    จัตวา
26 44 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นายธีรพงษ์    ก่ำใจ
2. นางสาวจันทร์จิต    ฉัตรชมพูชวริน
3. นางสาวกนกวรรณ    บวรสุขสกุล
4. นางสาวจารุวรรณ    อุไรพานทอง
5. นางสาวธิดารัตน์    ตระกูลวนาสุข
6. นางสาวณัฐวดี    มาใหญ่
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายฐตพนธ์    โตจันทรการต์
2. นางสาวสุธาสินี    เรืองพยัคฆ์
3. นางสาวสุมณฑา    เที่ยงดี
4. นางอทิตยา    ทิมขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................