งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฐิติพร    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงนัฐติกานต์    คำตัน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สนม
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์    แข่งขัน
5. เด็กหญิงสุชัญญา    ใจกว้าง
6. เด็กหญิงปิยรัตน์    วงศ์ษา
7. เด็กหญิงพีรดา    ธรรมอักษร
8. เด็กหญิงพัณณิตา    อินสาคร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกนกอร    สมควร
2. นายเนติพงษ์    สิงห์คำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
2 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    พันอัน
2. เด็กหญิงภัทรภร    ธิวรรณ์
3. เด็กหญิงพรนภัส    เตชะอุดมศักดิ์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา    ชัยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนราพรรณ    กิจเฉลิม
6. เด็กหญิงภาวิตา    อดุลเจริญทอง
7. เด็กหญิงชาลินี    เจิ้ง
8. เด็กหญิงศิริพัฒน์    ไทยสวัสดิ์พานิช
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายจิตรพิสุทธิ์    ธนโชติชยุตม์
2. นายยุทธพงษ์    จีโนสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์    แก้วโต
2. เด็กหญิงวริศรา    พันธุ์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงศศิประภา    พรหมศิริ
4. เด็กหญิงชลญานันท์    ศีลแดนจันทร์
5. เด็กหญิงพรนภา    สีขี
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    แตงบุญรอด
7. เด็กหญิงนฤมล    กะระวะสุ
8. เด็กหญิงญาณภา    โพธิพิทักษ์
9. เด็กหญิงพัชรพร    วงษ์ปาน
10. เด็กหญิงบุญญาพร    พุทธแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนวลรัตน์    ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิทธนพงษ์
3. นายเชิงกล    งามปลอด
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุชาวดี    เหลืองแสน
2. เด็กหญิงอภิญญา    ครองจริง
3. เด็กหญิงปัทมา    ละครศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ตุ่นคำหน้อย
5. เด็กหญิงรุ้งนภา    หว่อง
6. เด็กหญิงรัตติกาล    จุมปาลี
7. เด็กหญิงวิลาสินี    มีงาม
8. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร    ทาคำปัน
9. นางสาวสุทธิดา    ธิราช
10. เด็กหญิงกชกร    ลุงต๊ะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวณัฐนันท์    สำเภาแก้ว
2. นายธเนศ    เงาใส
3. นายอลงกรณ์    ไชยราช
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัทธมน    จันศรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    วงษ์ทองสิริโชค
3. เด็กหญิงปนัดดา    กัลยาลักษณ์
4. เด็กหญิงอนัญญา    นวลทัด
5. เด็กหญิงกชกร    ตาเห็น
6. เด็กหญิงศิรินทรา    พรมเพชร
7. เด็กหญิงกนกนภา    คีรีรัตน์สกุล
8. เด็กหญิงชลิตา    แก้วค้ำ
9. เด็กหญิงณัฐฎณิชา    ทองปั้น
10. เด็กหญิงจิราพร    ศรีบุรินทร์
11. เด็กหญิงธนิฌา    เนตรอิ่ม
12. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ชินไธสาร
1. นางนันทิยา    คำสิงห์
2. นางสาวมนทกานต์    หาญคำ
3. นางรัตมณี    แสงสีดา
4. นางสกุลดารา    กองแก้ว
6 7 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวฟอง    ชัยนวล
2. เด็กหญิงวรรณภา    ยอดทิพย์
3. เด็กหญิงบุญฑริการ์    กามนต์
4. เด็กหญิงสุพัตรา    ยี่หล้า
5. เด็กหญิงพลอยรินทร์    ยี่ใหม่
6. เด็กหญิงหนึ่ง    บุญมี
7. เด็กหญิงพรธิดา    ณ กาวงค์
8. เด็กหญิงทิพย์    มาเยอะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจารุตา    งามจันทราทิพย์
2. นายธีรพงษ์    ตันหล้า
3. นางสาวบุษบากร    ติ๊บโคตร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ชุ่มใจ
2. เด็กหญิงวรัญญา    รัตนพันธ์ุ
3. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    นิลพรมมา
4. เด็กหญิงจิราพัชร    มหามิตร
5. เด็กหญิงชฎารัตน์    กันใจแก้ว
6. เด็กหญิงศรัญญา    สมใจ
7. เด็กหญิงคัชภรณ์    โพธิ์เกตุ
8. เด็กหญิงภรณีนิภา    จันต๊ะ
9. เด็กหญิงศศิธร    วงค์กองแก้ว
10. เด็กหญิงจินดามณี    ศรเพชร
11. เด็กหญิงณิชชยา    โพธารักษ์
12. เด็กหญิงจิดาภา    กองวาทย์
1. นายฐิติกร    ไชยจันดี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปภัสสร    วงศ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงกานต์สินี    ดีหมู
3. เด็กหญิงจันทกานต์    ทิพย์สอน
4. เด็กหญิงอังคณา    ทนันไชย
5. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เครือแก้ว
6. เด็กหญิงวาสนา    ทาวดี
7. เด็กหญิงทิพปภา    ดวงคำมูล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางจิตตกาญจน์    สมยศ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนิภา    พรรณมาตร์
2. นางสาวชนิษฐา    กันตุ่ม
3. เด็กหญิงพัชราพร    ภูคลัง
4. เด็กหญิงวรดา    คำสุข
5. เด็กหญิงทักษพร    วรรณศรี
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ    เพชรมณี
7. เด็กหญิงนภัสสร    ศรีพันธ์บุญ
8. เด็กหญิงปัญญารัตน์    คล้อยสวาท
9. เด็กหญิงมินตรา    เรืองสุรัตน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกิตติ    จันทะเคลื่อน
2. นางสาวฐิตินันท์    แป้นทอง
3. นางอัจฉรา    พานทอง
4. นางสาวเกศกนก    ใจสุบรรณ
10 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรินภา    ธนะสนธิ์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    อ่อนยิ้ม
3. เด็กหญิงสุภัทราวดี    คงเสมา
4. เด็กหญิงปนัดดา    จันทร์เชื้อ
5. เด็กหญิงณัฐกานต์    ขัดคำ
6. เด็กหญิงสิรินทิพย์    วิชาโคตร
7. เด็กหญิงพิชาภรณ์    กาเหว่าแก้ว
8. เด็กหญิงธัญพิชชา    พงสิน
9. เด็กหญิงชลธิชา    ปานแดง
10. เด็กหญิงเมธาวี    สินนะลา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางนาถอนงค์    ทนะสังคินทร์
2. นายประเสริฐ    พิมสังข์
3. นางวัชริทร์    ท่านมุข
4. นายวันชัย    บุญสอง
11 12 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริยากร    เขตสถาน
2. เด็กหญิงอรวรินทร์    บุญอินทร์
3. เด็กหญิงทิพย์จุฑาภรณ์    เพชรแอน
4. เด็กหญิงชนม์นิภา    ปางเพ็ง
5. เด็กหญิงศิรประภา    โถงโฉม
6. เด็กหญิงเนตรดาว    แต่งเนตร
7. เด็กหญิงจิรัชยา    มารแพ้
8. เด็กหญิงปานพิมพ์    คงปันนา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาววลีรัตน์    สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์    แสงคำ
3. นายเนติพงษ์    มั่นยุติธรรม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 13 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณนิภา    รังศรี
2. เด็กหญิงชื่นนภา    เด่นในธรรม
3. เด็กหญิงวนิดา    การานา
4. เด็กหญิงจันทภา    ดวงปูนันท์
5. เด็กหญิงธัญชนก    ปัญโญ
6. เด็กหญิงณริศรา    โพธิ์เรือง
7. เด็กหญิงพิชชากรณ์    มีสุขไพร
8. เด็กหญิงนิศารัตน์    บังอรครองชัย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณัฐพงศ์    กิติ
2. นางสาวไอริณ    พันธ์เสนา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรชยา    ใจหล้า
2. เด็กหญิงชลิดา    จันทร์โต
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทองถวิล
4. นางสาวพัชธนันท์    อินเปีย
5. นางสาวธนธรรณ์    ทองศรีจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐฐิธิดา    ไทยเก่ง
7. เด็กหญิงชานิสา    สุขรัตน์
8. เด็กหญิงอาทิตยา    อุดทาสุข
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางณัฐธยาน์    ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ    บุญคุ้ม
3. นายพัทธพล    ไกรศร
4. นางสาวสิริรัตน์    บัวคำ
14 15 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนันทิดา    พ่อน้อย
2. เด็กหญิงอ่องหลู่    ลุงสุ
3. เด็กหญิงสาวี    ลุงยอน
4. เด็กหญิงอภิชา    ถาหมื่น
5. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    น้ำปุ่น
6. เด็กหญิงปานวาด    อนุกูล
7. เด็กหญิงพนิดา    ยายเรือง
8. เด็กหญิงจันทนา    ลุงต๊ะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวชลธิชา    คำแสน
2. นางสาวสาวิตรี    บุตรนิยม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงโสภิตนภา    มั่นกสิวิช
2. เด็กหญิงวีระดา    พ่วงพันธ์
3. เด็กหญิงปนิตา    เนื่องนัยนา
4. เด็กหญิงธมนันท์    ปานนุ่น
5. เด็กหญิงวริษา    เลาะสูงเนิน
6. เด็กหญิงปนัดดา    เนื่องนัยนา
7. เด็กหญิงพิชญาภา    เอกวิไล
8. เด็กหญิงชุติมา    สุขอยู่
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกมลทิพย์    นารี
2. นางสาวธัญญาภรณ์    นาจำปา
3. นางสาวปิยาพัชร    มัณฑการ
4. นางสาวพัชรียา    ขยันกิจ
16 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานิศา    เสาเพ็ง
2. เด็กหญิงณิชารีย์    ภูมิฟากท่า
3. เด็กหญิงพัชรดา    ป้องไข
4. เด็กหญิงนฤมล    บุญมาตา
5. เด็กหญิงบุษยมาศ    มาณี
6. เด็กหญิงชนฤดี    มะตัน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวชัญญา    แก้ววังอ้อ
2. นางศรันยา    จิตอารี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17 18 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมล    พุทธชงค์
2. เด็กหญิงศิรดา    เดชาติวงศ์
3. เด็กหญิงศิริประพา    พุทธสระแก้ว
4. เด็กหญิงศุภิสวรา    จันทร์ทอง
5. เด็กหญิงพันธ์วิรา    กอรัตน์
6. เด็กหญิงโชติกา    เริงเกตกิจ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวสุรัตน์วดี    เนียมอ่ำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพุชิตา    ปัญญาสา
2. เด็กหญิงสุธัญญา    กาวีเปิบ
3. เด็กหญิงชไลพร    ชาลีมุ้ย
4. เด็กหญิงอารียา    ทาวัน
5. เด็กหญิงวิภาพรรณ    สอนหา
6. เด็กหญิงณัฐชนันท์    กองตา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางพนอจิตร์    ธนโชติกิติการณ์
2. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
3. นางเมทินี    จำปาแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
19 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเพียงจันทร์    เครือเทพ
2. เด็กหญิงณัฐชา    ปัญญากาศ
3. เด็กหญิงพิมพิศา    ดวงสนั่น
4. เด็กหญิงทรรศนันทน์    จันทร์ชู
5. เด็กหญิงเปมิกา    สีเขียว
6. เด็กหญิงวรรณฤทัย    ใจจอมกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวพรศิลป์    มโนเพ็ญ
2. นางสุพรรษา    เที่ยงสิริกูล
3. นางสาวเขมภร    วิเศษศิริ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เหมือนทรัพย์
2. เด็กหญิงกมลชนก    ธระสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัทธวรรณ    สายโยธา
4. เด็กหญิงณัฐนันทภัทร์    เตห่าน
5. เด็กหญิงปรียาภัทร์    ป้องป้อม
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ป้องป้อม
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน    แสงนภา
8. เด็กหญิงณัฐฌานันท์    มกราพันธ์ุ
9. เด็กหญิงทิฆัมพร    ศรีพุฒตาล
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ทองเทศ
11. เด็กหญิงภัทรวดี    แข็งกล้า
12. เด็กหญิงปัณฑารีย์    กุลฉิม
1. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์    ถึงศรีปั้น
3. นายไพศาล    กันทะษา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกานต์    จุราเพชร
2. เด็กหญิงพัณณิตา    ทองเต็ม
3. เด็กหญิงอัยยาพร    จิ๋วหนองโพธิ์
4. เด็กหญิงสวรินทร์    อารมณ์
5. เด็กหญิงไอลดา    เชื้อพรรณงาม
6. เด็กหญิงปิยะธิดา    ศรีชัยวงค์
7. เด็กหญิงธนสร    สาใจ
8. เด็กหญิงสินีนาท    ปันทะโชติ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางระวิวรรณ    ภักดี
2. นางสาววรรณกมล    ศุภวิมุติ
3. นางวีณา    ศิรประภาศิริ
4. นางสาวสกุลรัตน์    หอมแก่นจันทร์
22 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรธิตา    เครือวัง
2. เด็กหญิงบัวบูชา    มงคลรัตน์
3. เด็กหญิงภูริชญา    บัวเงิน
4. เด็กหญิงนิจวรีย์    ไชยทอง
5. เด็กหญิงสุพิชญา    อุ้มเงิน
6. เด็กหญิงลอองดาว    จันทร์ฟู
7. เด็กหญิงปวริศา    เก่งทอง
8. เด็กหญิงจุฑามาศ    จอมภา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นางสาวปวีณา    แสงมะโน
4. นายมงคล    ครุฑนาค
23 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสวิชญา    ธนะ
2. เด็กหญิงฉัตรชนก    แก้วสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงกานติมา    ศรีบุญวงศา
4. เด็กหญิงธนภรณ์    พรมโน
5. เด็กหญิงหิรัณยา    สุภาแก้ว
6. เด็กหญิงชนิกานต์    ไชยยงค์
7. เด็กหญิงจิราภรณ์    ยวงเงิน
8. เด็กหญิงทิพกฤตา    คำแสน
9. เด็กหญิงธัญชนก    ไชยวงค์
10. เด็กหญิงภัคจิรา    ไชยกา
11. เด็กหญิงเบญญทิพย์    สารใจ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางนงนุช    วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์    อินทา
3. นางสาวสุทัตตา    ราชสาร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวัชรมล    ลำใหญ่
2. เด็กหญิงชาลิสา    อุ่นจันทร์ตา
3. เด็กหญิงธิชาภรณ์    หวังดี
4. เด็กหญิงกุลธิดา    ไชยลังกา
5. เด็กหญิงอมิตา    พุทธรักษ์
6. เด็กหญิงปัณณ์นภัส    สุกใส
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวทิพาวรรณ    เฟืองแก้ว
2. นายนราวุฒิ    ประไพ
3. นางสาวพิชชาภา    ตรียกูล
4. นายเฉลิมพล    สมิโตมล
25 27 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจณิสตา    ใจยะวัง
2. นางสาวรตานรี    ปาสรานันท์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    ลุงทุน
4. เด็กหญิงพิชญาภา    ศรีใจ
5. เด็กหญิงสุวรรณา    จำปามณี
6. เด็กหญิงณัฐพร    ชัยพฤกษ์
7. เด็กหญิงสโรชา    ปินตา
8. เด็กหญิงรุจิรา    ยะวัน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชัยชนะ    ชัยมงคล
2. นางสาวณัฎชฎาภรณ์    หน่อหล้า
3. นางสาวปิยวรรณ    บุญธิมา
4. นางสาวพรอุมา    วงษ์สวรรค์
26 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรรษา    คงประชา
2. เด็กหญิงธัญชนก    คำเสียง
3. เด็กหญิงศิริฤทัย    สิงหะรักษ์
4. เด็กหญิงกัญญานัฐ    หารวันนา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    พรมใจ
6. เด็กหญิงนัฐฑริกา    ทองขวิด
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ด่อนดี
8. เด็กหญิงชลลดา    สีอินคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวขินานาง    วงศ์หิรัญ
2. นางพรชนก    รักษาพันธ์
3. นายสัณห์ชัย    ทรงเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
27 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรณรีย์    บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสุจินตนา    ธุรการ
3. เด็กหญิงพาวิณี    ทรพิมพ์
4. เด็กหญิงจิราพร    กระแสครบุรี
5. เด็กหญิงบัวชมพู    รองกลัด
6. เด็กหญิงนุชจรินทร์    พุ่มพวง
7. เด็กหญิงสิริภัทร    อยู่บำรุง
8. เด็กหญิงณัฐกมล    แป้นจันทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายณัฏฐสันต์    ประดับศิลป์
2. นางนภาวดี    สิงห์จีน
3. นางสาวภัคสกร    ก้อนคำ
4. นางศิปราณี    ป้อมปราการ
28 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปรางทิพย์    อุปนันท์
2. เด็กหญิงอังศุมาลิน    เชาว์ยิ่งยง
3. เด็กหญิงจินนาริน    ปรีชาโปร่ง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    ติ๊บทา
5. เด็กหญิงนิราภร    พยุงจำปี
6. เด็กหญิงอังคณา    เก่งผสานคุณ
7. เด็กหญิงอริสา    ประไพมาลี
8. เด็กหญิงขวัญจิรา    ไผทพิเชฐ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางพลอยไพลิน    สิงห์รีวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29 31 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริญญาพร    ธงสิบสอง
2. เด็กหญิงสุทธิดา    สุทธิสาร
3. เด็กหญิงฐิติกานต์    ศรีจันทร์พงศ์
4. เด็กหญิงกวินธิดา    ปัญญาธนมานนท์
5. เด็กหญิงชยาทิต    หงษ์กัน
6. เด็กหญิงจิรัญญา    จินดามณี
7. เด็กหญิงฟ้าพราว    จันทร์กระจ่าง
8. เด็กหญิงปริชญา    อุปนันไชย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาววรรษมล    ปัญญาทิพย์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
30 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ศรีทอง
2. เด็กหญิงนฤภร    คำศรี
3. เด็กหญิงลลิตา    บุญผ่อง
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์    โชติกคาม
5. เด็กหญิงกิตติวรา    ตวงกระสินธุ์
6. เด็กหญิงอาภัสรา    จันทร์ศิริ
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เรเรือง
8. เด็กหญิงปานพร    กรวยศิริวงศ์
9. เด็กหญิงปานวาด    กรวยศิริวงศ์
10. เด็กหญิงรินรดา    อินทรานนท์
11. เด็กหญิงรินรดี    อินทรานนท์
12. เด็กหญิงณัฐลดา    มูลชาติ
1. นายณัฐวรรธน์    ชุติภัทร์ดำรงกุล
2. นางเบญจวรรณ    โหมดชัง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31 33 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลภัสรดา    ทั่งศิริ
2. เด็กหญิงธนิสรา    โวเลอร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    วังอาจ
4. เด็กหญิงชลธิชา    คันศร
5. เด็กหญิงสุทธิดา    หอมมาลา
6. เด็กหญิงทัศนียาพร    มังคลาด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกชกร    แย้มชื่น
2. นายทัพไท    พร้อมเพรียง
3. นางสาวปรียาวรรณ    ศรีพารา
4. นางสาวสาวิตรี    สร้างนอก
32 34 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    จีนคง
2. เด็กหญิงศุภาดา    นนทโคตร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    โสดาพรม
4. เด็กหญิงจิราพร    สุนทรชัย
5. เด็กหญิงพิชชากร    นามา
6. เด็กหญิงสุทธิดา    วังคิรี
7. เด็กหญิงพัชรินทร์    ฉัตรเงิน
8. เด็กหญิงยศวดี    สุขแจ่ม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวณธิดา    ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์    ตระหนี่
3. นางสาวสุภาวดี    ประสิทธิพร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายณภัทร    ภูบรรทัด
2. เด็กหญิงวณิชยา    ดวงดี
3. เด็กหญิงณัฐชา    สาริวงค์
4. เด็กหญิงจุฑามณี    หินคง
5. เด็กหญิงกชกร    คำลือ
6. เด็กหญิงเฌณิศา    ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพัทธนันท์    ทิมาใจ
8. เด็กหญิงจิรนันท์    สุวรรณ์ทัย
9. เด็กหญิงพัชริยา    นันตาชัยวุฒิ
10. เด็กชายณัฐพล    ไชยยาเทพ
11. เด็กชายธนนันท์    ปันจันทร์
12. เด็กชายพงศภัค    ชาวเหนือ
1. นางสาวชุลีพร    วรรณมะณี
2. นายนัฎฐพล    ศรีวิลัย
3. นางสาววรรณภา    ป๋าป่าสัก
4. นายสุรชัย    คำสุ
34 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทักษิณา    อาปามัง
2. เด็กหญิงกัลญา    นาคส้มปล่อย
3. เด็กหญิงวทัญญา    หม่องผัน
4. เด็กหญิงธนพร    วัฒนา
5. เด็กหญิงบุณยาพร    คำมูลเลิง
6. เด็กหญิงอรัญชญา    มุดชิดา
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ    ตุ่นมานะ
8. เด็กหญิงพจมาน    ก๊กใจเย็น
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวญาณี    เนียมสกุล
2. นางสาวปภาวดี    ปวนปันคำ
3. นางสาวมินลดา    พรมนวล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
35 37 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนินัฐชา    สุภากุล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงสัณห์สิรี    คนเที่ยง
4. เด็กหญิงพรปวีณ์    ชนะบดี
5. เด็กหญิงมนพร    พานผ้าพับ
6. เด็กหญิงปุณยาพร    พุทธน้อย
7. เด็กหญิงลลิตา    ทองภักดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกวินนา    ก่ำเพชร
2. นางณัฐฉรียา    สุขสวัสดิ์
3. นางสาวศศิประภา    เจริญรัมย์
4. นายเจษฎากร    ขันทอง
36 38 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิวาพร    ออนสา
2. เด็กหญิงวริษา    บุญสุข
3. เด็กหญิงศศิกาล    กันทะเเสน
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์    คำมูลชัย
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สระทอง
6. เด็กหญิงศศิกาญ    ธรรมเมือง
7. เด็กหญิงสุชาวดี    ตาสาย
8. เด็กหญิงนิศารัตน์    มลูทาแขม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวสุขนิษฐ์    ยาละ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37 39 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรัชญากร    หงษ์อินทร์
2. เด็กหญิงกชกร    จันต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงคูณณัฐา    หิรัญญวิภาดา
4. เด็กหญิงนฤภร    บุญของ
5. เด็กหญิงสุรีย์วิภา    วงค์เนตร
6. เด็กหญิงกัญญ์วรา    ศรีเมือง
7. เด็กหญิงรินรดา    ปงรังษี
8. เด็กหญิงอธิตยา    ปวนคำมา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายคุณวัฒน์    แก้ววิฑูรย์
2. นางสาวทัศนีย์    พูลเจริญ
3. นางศศิเสาวภา    ดำรงค์ศุภปัญญา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
38 40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ทองนัยไชย
2. เด็กหญิงพิชญา    สระทองลี
3. เด็กหญิงพีรดา    โสภาพันธ์
4. เด็กหญิงปิยธิดา    มูลประหัส
5. เด็กหญิงรุ่งวิภาพร    เขียนอินทร์
6. เด็กหญิงอุทัยทิพย์    พระคำจันทึก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจิรวรรณ    จีนรัมย์
2. นางสาววราทิพย์    โพธิ์ทอง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 41 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวา    ตุ้มฮวด
2. เด็กหญิงมุฑิตา    บุญเลิศ
3. เด็กหญิงเจนจิรา    มั่นหมาย
4. เด็กหญิงสกุลตรา    ชัยพิพัฒน์
5. เด็กหญิงชมพูนุช    กันอ่วม
6. เด็กหญิงชมพูนุช    จันโต
7. เด็กหญิงพีรภาว์    เกิดเกตุ
8. เด็กหญิงนันทชา    มั่นจิตต์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวสุพัฒตรา    เปรมปรี
2. นางสาวสุมารินทร์    มั่นมีมั่น
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
40 42 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    สีใส
2. เด็กหญิงยุพารัตน์​    แสวงลาภ
3. เด็กหญิงศิริธร    โยงรัมย์
4. เด็กหญิงแสงดาว    กิจเจริญ
5. เด็กหญิงพิมพิกา    จันดาประดิษฐ์
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ยงยุทธ์
7. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    ลาดกุดลิง
8. เด็กหญิงกนกกาญจน์    ต่อมแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางธารารัตน์    ใจดี
2. นายมงคล    ระงับใจ
3. นางสาวเนตรนภา    ไพรสณฑ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
41 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แซ่จ๊ะ
2. เด็กหญิงจิลลา    แซ่จ้า
3. เด็กหญิงธนพร    แซ่จ๊ะ
4. เด็กหญิงโยษิตา    แซ่ม้า
5. เด็กหญิงนงลักษณ์    แซ่ม้า
6. เด็กหญิงสุภานัน    แซ่กือ
7. เด็กหญิงอัญชลี    พันธกิจพานิช
8. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    เลิศมณีวงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวณหฤทัย    ดีสังข์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
42 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาภา    ตระการคุณศรี
2. เด็กหญิงณิชารีย์    บุรีเทพ
3. เด็กหญิงปพิชญา    คำปาน
4. เด็กหญิงศิริพร    นวลคำ
5. เด็กหญิงทักษยา    คำชู
6. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เจริญหมื่น
7. เด็กหญิงนภัสกร    ไพรพฤกษ์พรรณ
8. เด็กหญิงณิชามณี    ดาสี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวขวัญฤทัย    เทพกิจ
2. นางสาวปาริษา    กาเหมือยวงศ์
3. นางสาววชิราภรณ์    มัคนา
4. นางสาวศศิกานต์    แสนตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................