งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวอรณภัทร    แสนแก้ว
2. นางสาวณัฐสุดา    ชัยเจริญ
3. นางสาวรัตติกาล    อินมี
4. นางสาวปัณฑิตา    บัวย้อย
5. นางสาวจารุวรรณ    แก้วมาเมือง
6. นางสาววราภรณ์    คำปินมาระ
7. นางสาวจารุณี    มัธยัสถ์วงศ์
8. นางสาวมาริษา    อินทร์สุก
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนิศาชล    แซ่โก
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
2 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายกษิติ    ตั้งกมลศรี
2. นายฉัตรมงคล    จาสุทัศน์
3. นายธีรพงษ์    ซ่อนกลิ่น
4. นายพงศธร    จบศรี
5. นายรัฐธนนท์กฤช    โคตรคำ
6. นายชลธาร    มิ่งแก้ว
7. นายเศรษฐพงษ์    นิโรจน์
8. นายนพดล    ครุธพันธ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวนวลรัตน์    ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิทธนพงษ์
3. นายสุพิเชฐ    ศรีโสภา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นางสาวกรนิกา    รุ่งเตจา
2. นางสาวอารีรัตน์    สิงห์โต
3. นางสาวไหมทอง    ซอหลิ่ง
4. นางสาวคำนวล    น้ำจาง
5. นางสาวอรณี    แซ่ลี้
6. นางสาวทักษพร    มะโนริน
7. นางสาวสุพัชรา    แซ่เฉิน
8. นางสาวสายฝน    นามยี่
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกมลวรรณ    แสงอุทัย
2. นายจงกลชัย    ใจปัญญา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวบัณฑิตา    ปิ่นปั่น
2. นางสาวจุฑามาศ    บุญอยู่
3. นางสาวนริศา    ตันตุลา
4. นางสาวสุภาวดี    ทับทิมอ่อน
5. นางสาวสุภัชญา    ทับทิมอ่อน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางชุติณัชชา    แจ่มใส
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวอุสรา    อัมพรดวงจิต
2. นางสาวศุภรัตน์    เชอเกอ
3. นางสาวพิชญาภัค    นิ่มนวล
4. นางสาวพิชญาภา    นิ่มนวล
5. นางสาวกรกฏ    เม่นสุวรรณ
6. นางสาวสิริยากร    ยะกาศ
7. นางสาวพรรธิตรา    เนาวราช
8. นางสาวกุลยา    แสนนา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางนิติกานต์    ฟองวาริน
2. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาวนภิสา    แซ่โซ้ง
2. นางสาวธนาวดี    ศักดิ์สิรพันธุ์
3. นางสาวอำไพพร    แซ่ท้าว
4. นางสาวเกสรา    ศิริยศสกุลชัย
5. นางสาวจิดาภา    แซ่ว่าง
6. นางสาวอโณทัย    แซ่ว่าง
7. นางสาวสุดารัตน์    แซ่เล้า
8. นางสาวเกตน์นิภา    แซ่ลี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางปราณี    ไชยโภชน์
2. นายมานะ    นิรันรัตน์
3. นางละมัย    แซ่เต็น
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 9 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 6 1. นางสาวอรวรรณ    มงคลเจริญศิลป์
2. นางสาวธัญวรัตน์    วรรณคำ
3. นางสาวกวินธิดา    ดวงสุข
4. นางสาวสิรินดา    แก้วบุตร
5. นางสาวพิมพ์    ลุงที
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางจิตตกาญจน์    สมยศ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8 10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. นางสาวคีตภัทร์    ปัตย์บรรจง
2. นางสาววีรญา    หินพลาย
3. นางสาวกานดา    พลชำนาญ
4. นางสาววิรินทร์พร    นุ่มมีศรี
5. นางสาวจิราพร    บุญสิทธิ์
6. นางสาวพิมพ์ผกา    แสนเวียง
7. นางสาวณัฐนันท์    สนธิกุล
8. นางสาวณิชาภัทร    มูลจันทา
9. นางสาวสุนิตา    สุคำวัน
10. นางสาวชาลิสา    โวหาญ
11. นางสาวณภัทร    รัตนพันธ์
12. นางสาวนุชชิตา    ชุชัยสงค์
1. นายกฤษดา    แก้วพรม
2. นางสุนัดดา    แก้วมณี
3. นางอัจฉรา    พานทอง
4. นางสาวเกศกนก    ใจสุบรรณ
9 11 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวรรณา    หว่างพุฒ
2. นางสาวจิราภรณ์    เพชรภู่
3. นางสาวนิสา    กลีบจำปา
4. นางสาวจีรนันท์    เชื้อจันทึก
5. นางสาวจุฑาทิพย์    มั่นประสงค์
6. นางสาวหนึ่งฤทัย    จุ้ยด้วง
7. นางสาวกรรณิการ์    อินทร์รอด
8. นางสาวกัญจณ์อมล    ตุลาทอง
9. นางสาวศศิปภา    วงษ์กัณหา
10. นางสาวธันยพร    คันทะศร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางนาถอนงค์    ทสะสังคินทร์
2. นายประเสริฐ    พิมพ์สังข์
3. นางวัชริทร์    ท่านมุข
4. นายวันชัย    บุญสอง
10 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวณัชชา    วิระพันธ์
2. นางสาวจิระนันท์    เอี่ยมเจริญ
3. นางสาวไวรษณวี    ศรีเมือง
4. นางสาวอริสา    บางไธสง
5. นางสาวสุกัญญา    อินทร์ด้วงเกิด
6. นางสาวจิดาภา    โพธิ์แกมแก้ว
7. นางสาวชนิดาภา    อุฤทธิ์
8. นางสาวตรีรัตน์    ปานเกิด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกุสาวดี    ประเสริฐสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดาภา    ทองเรือง
3. นายรัฐสรรค์    ภูมิพัฒนาโสภณ
4. นางสาวสุวรรณภัค    เพียจันทร์
11 13 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2 1. นางสาววิมล    กนกชลาลัย
2. นางสาวตะวัน    กันธิมา
3. นางสาวศิริมาศ    มาลีการุณกิจ
4. นางสาวพฤกษา    คำภีระ
5. นางสาวธัญสิริ    ชอบธนไพศาล
6. นางสาวพัณพศา    ปรีดาเลิศกุล
7. นางสาวฟ้าอรุณ    เชิงดอย
8. นางสาวน้ำใส    งามวสกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวอัญชลี    ฟูแสง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
12 14 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทร์นฤน    ช้างศรี
2. นางสาวธัญวรัตน์    แดงมี
3. นางสาวนภัสกร    เอมอ่ำ
4. นางสาวจันทิมา    ภู่สกุล
5. นางสาวตุลดา    ผาสบาย
6. นางสาวธิดารัตน์    มาถา
7. นางสาวมานิตา    ยิ้มใย
8. นางสาวสุทธิดา    มั่นฤทธิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายฉัตรเกษม    สุขเกษม
2. นางณฐวรรณ    วันจิ๋ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวอรพรรณ    ยาวิราช
2. นางสาวกัญญารัตน์    ผาดอน
3. นางสาวพรลภัส    พูลเพิ่ม
4. นางสาวปิยาภรณ์    คำหอด
5. นางสาวอ้อม    ลุงตี้
6. นางสาวฐิติรัตน์    จันทร์พุฒิ
7. นางสาวพรชิตา    ตอสกุล
8. นางสาววาสิตา    ทองวรรณ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวฐานมาศ    คนหมั่น
2. นางสาวธมลวรรณ    สง้ารูป
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14 16 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาววันวิสา    พึ่งนุสนธิ์
2. นางสาววรรณนิสา    น้อยสังวาลย์
3. นางสาวบุญพา    ชัยชาญ
4. นางสาวประภาสิริ    ประสาททอง
5. นางสาวณัฐธิดา    อินทรวิเศษ
6. นางสาวฝนทิพย์    เขียวพุฒ
7. นางสาวอารีรัตน์    กันเกตุ
8. นางสาวสุจิรา    แก้วมา
9. นางสาวณัฐธยาน์    สุภาผล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกมลทิพย์    นารี
2. นางสาวธัญญาภรณ์    นาจำปา
3. นางสาวปิยาพัชร    มัณฑการ
4. นางสาวพัชรียา    ขยันกิจ
15 17 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราภา    ลาเทียม
2. นางสาวศิวพรรณ    ปัญญาสงค์
3. นางสาวอรณิช    ทาต่อย
4. นางสาวณิชานาฏ    ทาปุก
5. นางสาวณัฐฐาศิริ    บัวเชื้อ
6. นางสาวจิตราพร    ปรามิตร
7. นางสาวชญานิศ    ติคำ
8. นางสาวณัฏฐณิชา    ขันปล้อง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางขนิษฐา    บุตรที
2. นายภาดา    เกิดอ่วม
3. นางสุพัตรา    คำลือ
4. นางสาวเสริมศิริ    วิริยะ
16 18 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพย์สุดา    แสงดาว
2. นางสาวเรณุมาศ    ไวธัญการ
3. นางสาวกาญจนาณัฐ    จันทร์เอี่ยม
4. นางสาวมิลดา    แรงเขตรกิจ
5. นางสาวภาสินี    วิเชียรสาร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายธีรพร    โพธิ
2. นางสินีนาถ    โพธิ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17 19 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นางสาวปนัดดา    แสนนันตา
2. นางสาวธันย์ชนก    ชื่นสมบัติ
3. นางสาวพัชราภรณ์    ระดาบุตร
4. นางสาววาสนา    ดีคำ
5. นางสาวจุฑาลินี    อินภิบาล
6. นางสาวอัจฉริยาพร    พลอยสี
7. นางสาวภัทราภร    ชื่นสมบัติ
8. นางสาวบุณยาพร    กันทะลอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวพนอจิตร์    ธนโชติกิติการณ์
2. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
3. นางเมทินี    จำปาแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
18 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลรัตน์    นารินทร์
2. นางสาวอนุพร    สมใจเรา
3. นางสาววราภรณ์    ใจบุญ
4. นางสาวสุดารัตน์    กลมกลึง
5. นางสาวณัฐณิชา    ณ วรรณติ๊บ
6. นางสาวจิรนันท์    จันทร์สว่าง
7. นางสาวจิราภรณ์    บำรุงพงษ์
8. นางสาวกนกวรรณ    สมพงษ์
9. นางสาวอลิษา    พวงพลอย
10. นางสาวอภิสรา    ร่มพนาธรรม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายธฤต    อนันต์ไชย
2. นายผดุงเกียรติ    อ๊อดมัง
3. นางยุภาพร    สุริยะเจริญ
4. นายสิทธิชัย    คำชามงคล
19 21 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพันธ์วิรา    สีโรจน์
2. เด็กหญิงชลธิชา    ทับทิมศรี
3. นางสาวสุจิตรา    กุลจันทร์
4. นางสาวกนกวรรณ    ภู่สงค์
5. นางสาวมนัสกมล    ทองชื่น
6. นางสาวนรารักษ์    ฤทธิ์อ้น
7. นางสาวพรพิมล    ครุฑจันทร์
8. นางสาวสุภัสสรา    อินทร์ชู
9. นางสาวสุภัสสร    โพธิ์บุญมา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวปิยนุช    มั่นสิงห์
2. นางสาวพิมพ์ชนก    มูดอน
3. นางสาวรัตนวลี    โมราราย
4. นางสาวหทัยกนก    ขลิบปั้น
20 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวเพชรลดา    ทนันไชย
2. นางสาวพชรสร    คำพุกกะ
3. นางสาวพลอยชมภู    อุ่นเครือ
4. นางสาวอังค์วรา    ทนันชัย
5. นางสาวอุรชา    เมืองสุวรรณ
6. นางสาวญานิศา    พิไชยวงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางระวิวรรณ    ภักดี
2. นางสาววรรณกมล    ศุภวิมุติ
3. นางวัฒนะ    ทองปัญญา
4. นางสาวสกุลรัตน์    หอมแก่นจันทร์
21 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    ขันทะชา
2. นางสาวณัฐชลีพร    บุญถา
3. นางสาวกัลยรัตน์    ฟูเชื้อ
4. นางสาวแพรวา    ภมรมานพ
5. นางสาวกุลธิดา    อินอิ่น
6. นางสาวกุลริศา    บุญเสาร์
7. นางสาวเพชรน้ำค้าง    ทังสนิมิตสกุล
8. นางสาวสุชานาถ    กองจันทร์
9. นางสาวชญาดา    ยะตา
10. นางสาววชิรญา    ขรวงศ์
11. นางสาวมนัสนันท์    ยาสมุทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นางสาวปวีณา    แสงมะโน
4. นายมงคล    ครุฑนาค
22 24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวเปรมมนัสญา    สุริพล
2. นางสาวปิยธิดา    รอดสาตรา
3. นางสาวฐานิตา    ใหม่คำ
4. นางสาวอารยา    จิณะกับ
5. นางสาวฐิตาพร    ใหม่คำ
6. นางสาววริศรา    สุปินะ
7. นางสาวแจ่มจรัส    ม่วงเรือง
8. นางสาวลักษมี    โสล้อมค้อ
9. นางสาวนันท์นภัส    ลำน้อย
10. นางสาววรนุช    ธรรมศิริ
11. นางสาวชรินรัตน์    สุปินะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางนงนุช    วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์    อินทา
3. นางสาวสุทัตตา    ราชสาร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
23 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุกิตต์    นาคศรี
2. นางสาวเบญจรัตน์    -
3. นางสาวจันทราพร    จินดาจรัส
4. นางสาวอัญชลี    ยศศิริรุ่งเรือง
5. นางสาวอริสา    โจมฤทธิ์
6. นางสาวจุฬาลักษณ์    เงินใส
7. นางสาวสมฤดี    ประสบสุวรรณ
8. นางสาวรัชนีกร    -
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวมาริสา    เสือเอี่ยม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
24 27 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชชาภา    มานะเจริญกุล
2. นางสาวธิติมา    ไชยวงค์
3. นางสาวเดือน    อินคำ
4. นางสาวปภาภรณ์    สุริยะ
5. นางสาวอาทิติญา    อนุสูตร์
6. นางสาวศุภรดา    ถาวร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ดอนไพรอ้น
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
25 28 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ประสม
2. นางสาวน้ำทิพย์    คำเขียว
3. นางสาววรรณา    สำลี
4. นางสาวลลิตา    ดวงต้น
5. นางสาวเอมมิกา    จันทร์เขม่า
6. นางสาวอนันตญา    หามา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวขินานาง    วงศ์หิรัญ
2. นางพรชนก    รักษาพันธ์
3. นายสัณห์ชัย    ทรงเจริญ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 29 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสิริยากร    หมอนทอง
2. นางสาวศศิวิมล    เลขนอก
3. นางสาวอนิตษรา    จันทร์หนู
4. นางสาววิไลลักษณ์    สุขแจ่ม
5. นางสาววรรณภา    ดีสุข
6. นางสาวชลธิชา    สุขแจ่ม
7. นางสาวศุภธิดา    คุ้มแผน
8. นางสาวสุดาทิพย์    แสงทอง
9. นางสาวอนุชษรา    จันทร์หนู
10. นางสาวเกวลี    เซ็งขุนทด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางพัชราพรรณ    วัฒนกิจจานนท์
2. นางพิริยาภรณ์    ช้างอินทร์
3. นายพุฒิภัทร    เอี่ยมสุข
4. นางสาววาสนา    พันธุมาส
27 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวกมลชนก    จูแวน
2. นางสาวจิตลดา    กังผอ
3. นางสาวณัชชา    สุรินรังษี
4. นางสาวจิตติมา    จุมปูวัน
5. นางสาวกัณฐิกา    รูดู
6. นางสาวณีรนุช    สุนันตา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวสุณัฐชา    วงศ์ไชย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวจิราพรรณ    วงค์แก้วหล้า
2. นางสาวรัตติกาล    พรมเมศ
3. นางสาววนิชชา    ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวนราภรณ์    พริ้งเพลิด
5. นางสาวภัททิยา    เป๊กทอง
6. นางสาวจิตต์โสภิณ    เสมอใจ
7. นางสาวฐิติชยา    สุทธนะ
8. นางสาวพิชญธิดา    ขัตติยา
9. นางสาวปวิชญา    ชมภูมิ่ง
10. นางสาวชนากานต์    ข้ามเจ็ด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวศศิลดา    มูลเมือง
2. นางสาวสุญาณี    เย็นใจ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
29 32 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ชนก    โทสุวรรณ
2. นางสาวกัลยาณี    วิมล
3. นางสาวเพียงฟ้า    ศรีอ่อน
4. นางสาวธิดาวรรณ    กลกลาง
5. นางสาวกัญญารัตน์    สกุลนี
6. นางสาวสิริวิมล    สังฆะวะรี
7. นางสาวอินทิรา    พันตาไหล
8. นางสาวศิริวรรณ    ภักดีโต
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวปาริชาต    อัตรังสรรค์
2. นางสาวรสรินทร์    คำสิงห์
3. นางสาวอลิษา    สระทองแดง
4. นางอารีย์    อภัยภักดิ์
30 33 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวกุสุมา    อ้นเกษ
2. นางสาวจิรัชยา    กันทวี
3. นางสาวถวิกา    อินทรโส
4. นางสาวภรณี    เนียมหอม
5. นางสาวธีรดา    เครือยา
6. นางสาววิรัญดา    ดุลย์มา
7. นางสาวกันต์สินี    สุภานิชทวาสิน
8. นางสาวปาลิดา    ศรีสิงห์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกฤติยา    พลฤทธิ์
2. นางสาวนวลจันทร์    คล้ายจ้อย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
31 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญชลี    แซ่หว้า
2. นางสาวธาวินี    แซ่หลอ
3. นางสาวชนาพร    ลีลาพัฒนกิจ
4. นางสาววราวรรณ    แซ่ว้า
5. นางสาวนันท์นพินท์    ศักดิ์เจริญชัยกุล
6. นางสาวรัตนาพร    การุญบริรักษ์
7. นางสาวชลดา    อุดมรัตน์
8. นางสาวภัทรธิดา    พงษ์แก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวภูสุดา    บุญธรรม
2. นางสุรางค์    ธนาฟู
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
32 35 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวศุภนุช    กมุทมาโนชญ์
2. นางสาวกุลนันทน์    ขันเมือง
3. นางสาวกุลรัตน์    ขันเมือง
4. นางสาวสุดารัตน์    แม่เย็น
5. นางสาวสุธิดา    มนต์สวรรค์
6. นางสาวพร    เรืองคำพาง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางณัฐกานต์    ทาเอ้ย
2. นางณัฐกานต์    ทาเอ้ย
3. นางรุจิรา    ดาราสว่าง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33 36 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นางสาวอริศรา    เขียวลือ
2. นางสาวหทัยชนก    เรือนคำ
3. นางสาวนัชนก    กันทะทิพย์
4. นางสาวพรสวรรค์    ลุงคำ
5. นางสาวเอง    อุนต๊ะ
6. นางสาวปัทมาภรณ์    อุดมรักพันธ์พง
7. นางสาวยุวดี    เชี่ยวชาญ
8. นางสาวนงนุช    อาญาล้ำเลิศ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกุลธิดา    ภูดอนตอง
2. นางสาวชนิสรา    พันวัน
3. นางนงพงา    เตจ๊ะแก้ว
4. นางเกื้อกูล    พัฒนเวศน์
34 37 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวเทพศิรินทร์    บางหลวง
2. นางสาวสุทิวัน    พรมสุข
3. นางสาวณัฐชนัน    กรุณี
4. นางสาวชนิสรา    คำคุ้ม
5. นางสาวสุนิสา    พิมแพง
6. นางสาวสุชาดา    โชติรัตน์
7. นางสาวพิญญาเนศวร์    อั้งสุวรรณ
8. นางสาวพฤกษา    บ่องเขาย้อย
9. นางสาวณัฐนิสา    มีจอ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางพรทิพย์    แสงแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
35 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาวสรัลชนา    บุญธรรม
2. นางสาวนภัสกร    สืบปัญญา
3. นางสาวสุภาษิณีย์    มูลวัง
4. นางสาวกิตติวรรณ    คำเหล็ก
5. นางสาวปาริชาติ    คำแก้ว
6. นางสาวขวัญรัตน์    กาขัด
7. นางสาวอารียา    กฤษณาไพร
8. นางสาวขวัญชนก    ขัติราช
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายปรีชา    บุญอินทร์
2. นางสาวศิรินทิพย์    สกิจกัน
3. นางอัจฉราพร    ยารังษี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
36 39 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธาสินี    ประพันธ์กูล
2. นางสาวเกษมศรี    บุญทา
3. นางสาวกัญพัชร์    ไชยประเสริฐ
4. นางสาวอริศรา    ศรีวิชัย
5. นางสาวญาดาวี    สุธรรม
6. นางสาวดรุณี    วางท่า
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวพรไพลิน    ชัยกุหลาบ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
37 40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวอัมพิกา    พรมบุตร
2. นางสาวจันทกานต์    พรมสุ่น
3. นางสาวกมลวรรณ    บัวขาว
4. นางสาวกัญญาณัฐ    ศิรวราวาท
5. นางสาวสุภาวดี    บุญเชิญ
6. นางสาวมนัสวรรณ    มองล่า
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางดารณี    กัลป์ธนวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
38 41 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. นางสาวอินถวา    พุดซ้อน
2. นางสาวนริศรา    พุดลา
3. นางสาวกานต์ธิดา    หิรัญธนวิวัฒน์
4. นางสาวกัญญาณัฐ    ประภูชะกา
5. นางสาวศุภิสรา    เปรมกระสินธุ์
6. นางสาวรัชธิชา    ดีเอี่ยม
7. นางสาวจรวยพร    เจริญยาว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวธิดาภรณ์    สิงห์ขรอาจ
2. นางรัชนี    พุดซ้อน
3. นายศุภรัฐ    จัตวา
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
39 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์ใจ    เพ็ญจันทร์
2. นางสาวชยภรณ์    บุญประดับ
3. นางสาวมุจลินท์    พระสิงห์
4. นางสาวกนกกร    อ่อนละมูล
5. นางสาวกันติชา    เดชวงศ์
6. นางสาวสุภิสรา    ศรีสุจินต์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางจุฑามาศ    น้อยยม
2. นางสาวฐิติมา    นาคสวน
3. นางสาวณิชากร    ทับเมี่ยง
4. นางสาวรมิดา    ธนัชญาเขมธนัช
40 43 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนจิรา    ม่วงใหม
2. นางสาวจิณห์จุฑา    นิลประดับ
3. นางสาวจตุพร    วันอ้น
4. นางสาวชุติมา    ตันกาบ
5. นางสาวชนิดา    ศิริโภคา
6. นางสาวสุพิชญา    นพวงศ์
7. นางสาวสิตาพร    ใบบัว
8. นางสาวปานไพลิน    มณีรัตนโสภณ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวภัทราพร    วงษ์วาท
2. นางรุ่งเดือน    ศิริมิลินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
41 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวมึเม่ละ    สกุลคณพศ
2. นางสาวกนกกร    เพิ่มวารี
3. นางสาวสุไพรรัตน์    พุ่มทอง
4. นางสาวยุวนาถ    บุรีเทพ
5. นางสาวรวิภา    บุญมาก
6. นางสาวชุติมาดา    ปิสนา
7. นางสาวชาลีรัตน์    สิงหราช
8. นางสาวกัสสุฌา    ช่างคำ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกัลยรัตน์    ใจนิ่ม
2. นางสาวขวัญฤทัย    เทพกิจ
3. นางสาวธีราภรณ์    อินทรสอาด
4. นางสาวรุ่งระวี    นนทะริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................