งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจันทกร    พงศธรกรกุล
2. เด็กหญิงเพียงชนก    แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงศิริพร    พงศธรกรกุล
4. เด็กหญิงอวยพร    แสงทรงตระกุล
5. เด็กหญิงดรุณี    กล้าณรงค์เชาว์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    คงคีรีมาศ
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เลาวือ
8. เด็กหญิงชรดา    อภิสันต์พลังกุล
9. เด็กหญิงดรุณี    ประทีปพงศ์อรัญ
10. เด็กหญิงธันยา    ศรัทธาฤทัยกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวฐิติยาพร    พิภาค
2. นายณัฐวุฒิ    สุธรรม
3. นางสาวปิยาภรณ์    โปธา
4. นางสาวพิมพิไล    ไชยนุรักษ์
5. นางสาวสาวิตรี    ทานา
2 3 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัญญา    ชิดเกิดสุข
2. เด็กหญิงธิดาพร    อารุณจักร์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร    มอญแก้ว
4. เด็กหญิงเพชรปราณี    โยสิทธิ์
5. เด็กหญิงพิมชนก    ศรีใจ
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ปงราชปก
7. เด็กหญิงนภัทร    มะโนนัย
8. เด็กหญิงวรัทยา    ตันธะดา
9. เด็กหญิงปาณิศา    สีแจ่ม
10. เด็กหญิงพิไรพรรณ    กินีศรี
11. เด็กชายพีรดนย์    นิลพันธ์
12. เด็กชายธันวา    ยะแสง
13. เด็กชายนนทกร    พุนจา
14. เด็กชายนรุตฒ์ชัย    โครตสี
15. เด็กชายนทีธร    แสงมณี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจิตธกานต์    แผ่นคำ
2. นางสาวประภาพรรณ    วงศ์ตามี
3. นายพรศิลป์    สิงห์ทอง
4. นายศุภรดา    ลาดปาละ
5. นายสุรชัย    จอมแปง
3 5 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญจิรา    แสนคำ
2. เด็กหญิงนุนวล    วิริยะ
3. เด็กหญิงเงินหมวย    จองจาย
4. เด็กหญิงสิริพร    อุตตะมัง
5. เด็กหญิงญาณิศา    ลำไพเราะ
6. เด็กหญิงธดาภรณ์    หยั่นนะ
7. เด็กหญิงภัทรวดี    ซื้อคำ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์    จะนะ
9. เด็กหญิงนรวรยรรยง    วงค์อุ่น
10. เด็กหญิงคำยี่    ลุงแสง
11. เด็กหญิงภัทราพร    คำตั๋นวงค์
12. เด็กหญิงทิน    อารียะ
13. เด็กหญิงศุลีพร    ลุงติ
14. เด็กหญิงชนันชิดา    ราวุธ
15. เด็กหญิงนุชนาฎ    ราวุธ
16. เด็กหญิงปริยาณัฐ    แสนดวงดี
1. นางชนิดา    แหลมเลิศ
2. นายธนดล    ทองมา
3. นายธราธร    อุ่นธง
4. นายบุญเกิด    ไชยน้อย
5. นางวดีลดา    เขียวพรม
4 6 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรมิดา    จีริผาบ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    จันทร์นุช
3. เด็กหญิงนันท์ลินี    ภูริสุพัฒน์สกุล
4. เด็กหญิงกรรณิกา    มาแก้ว
5. เด็กหญิงศุภาสินี    แซ่ลี
6. เด็กหญิงสุธีมนต์    แก้วอ่ำ
7. เด็กหญิงเนตรขวัญ    ยิ้มฉิม
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    เพ็งอ่ำ
9. เด็กชายอังกฤษ    คำหม่อง
10. เด็กชายอุดมศักดิ์    ศิริ
11. เด็กชายพัฒน์ภูนัชญ์    อ่อนวัน
12. เด็กชายบุญเสกสรรค์    จันโต
13. เด็กชายชนาธิป    จำปาแสง
14. เด็กชายธราดล    ยวงนุ่น
15. เด็กชายชนินทร    กันหลง
16. เด็กชายธีรภัทร    พิมเสนาะ
1. นายกรวิท    นวลตาล
2. นายธวัลรัตน์    ทองสุข
3. นายนพรัตน์    ปาลิวนิช
4. นางสาวปิ่นปินัทธ์    บุญคง
5. นางสุทิศา    จันทร์ทอง
5 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร    ชีวินกุลทอง
2. เด็กหญิงปารณีย์    แซ่ซิว
3. เด็กหญิงกฤตยา    เจริญทั้งเอกภาพ
4. เด็กหญิงกฤษณา    ชรัสวรกุล
5. เด็กหญิงวิพิชญา    เด่นเกศินีไฉไล
6. เด็กหญิงพวงเพ็ญ    เด่นเกศินีเลิศ
7. เด็กหญิงชนิกานต์    แซ่โจว
8. เด็กหญิงขวัญชนก    แซ่เซิ่น
9. เด็กหญิงสมศรี    หวุ่ยยือกู่
10. เด็กชายยงวินัย    แซ่หวาง
11. เด็กชายปรีชา    เบเชกู่
12. เด็กชายไกรวิชญ์    ชีวินมงคลไพร
13. เด็กชายชัชวาล    แซ่ลี
14. เด็กชายอาฉ่า    หวุ่ยลองกู่
15. เด็กชายธนชัย    เบียเช
16. เด็กชายรัฐภูมิ    เด่นวิทยวงค์
1. นางสาวน้ำเพชร    ชัยชมภู
2. นางศรัญญา    เมืองนำโชค
3. นางสาวสุชาดา    ยอดโมคี
4. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
6 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภักจีรา    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสิริปรียา    แสนเฮ้อ
3. เด็กหญิงสรัลนุช    ศักดิ์ทวีเดช
4. เด็กหญิงขวัญจิรา    เรือนแฮ่ม
5. เด็กหญิงนิราภร    ท้าวสุวรรณกุล
6. เด็กหญิงพัชรพร    ขจรธัญญาภรณ์
7. เด็กหญิงรัชนีรมณ์    มิตรภาพทรงศรี
8. เด็กหญิงกันติศา    ยอดเจริญอาชา
9. เด็กหญิงกนกรดา    แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงพนิตพร    ศักดิ์ทวีเดช
11. เด็กหญิงปิณิดา    แซ่โซ้ง
12. เด็กชายสุชาติ    ศุภสันต์สกุล
13. เด็กชายก้องภพ    หมื่นราช
14. เด็กชายธนภัทร    รัตนวิการณ์
15. เด็กชายธีรวัจน์    แซ่ลี
16. เด็กหญิงรวินทร์นิภา    แซ่โซ้ง
1. นายจักรพันธ์    อินวาทย์
2. นายตะวัน    สุทธวิจิตร
3. นางสุภางค์    สารเถื่อนแก้ว
4. นางเบญจพร    สักลอ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 10 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัฒนี    อ่องยิ้ม
2. เด็กหญิงรุ่งระวี    สัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงจุราลักษณ์    กันหา
4. เด็กหญิงอรุโณทัย    บริคุต
5. เด็กหญิงปิยาพัชร    บุญไหล
6. เด็กหญิงสุมิตตรา    พรมอ่อน
7. เด็กหญิงสุนิสา    จับสังข์
8. เด็กหญิงกนกรดา    จูสิงห์
9. เด็กหญิงโชติกา    สิงหราช
10. เด็กหญิงเมธาพร    บรรพตสมบัติ
11. เด็กชายปริญญา    การะวิง
12. เด็กชายจตุพล    ไทยแท้
13. เด็กชายพัชรพล    เสาวมาลย์
14. เด็กชายอาคม    เพ็งรอด
15. เด็กชายธนากร    ยศสมบัติ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายจรูญ    ตาวงค์
2. นายรัฐเขต    รอดเมือง
3. นางราตรี    นุ่นประสิทธิ์
4. นางสาวรุ่งอรุณ    รักชาติ
5. นางสาวศุภรัตน์    แท่งทอง
8 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    จอมคีรี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    คำวรรณ
3. เด็กหญิงธันยพร    ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงอาทิตยา    คำภิละ
5. เด็กหญิงสรชา    สินเรืองวุฒิ
6. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มากคง
7. เด็กหญิงพิชชาภา    มีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงณัชชา    สุวรรณโฉม
9. เด็กหญิงพิทยาภรณ์    ปัญญา
10. เด็กหญิงชัญญาดา    วงศ์ดี
11. เด็กหญิงวิลาสินี    ผัดมอย
12. เด็กหญิงปาณิสรา    บุญตัน
13. เด็กชายปัณณวิชณ์    หน่อปุ๊ด
14. เด็กชายอติวิชญ์    กันธวัง
15. เด็กชายพีรวิชณ์    ชาวสวนแตง
16. เด็กชายณัฐวุติ    กรรมใจ
1. นายกฤศวัฒน์    อนันตนริศกูล
2. นางสาวขนิษฐา    จินดาสถาน
3. นายภคนันท์    จันทร์พิสุ
4. นางสาวอริศา    สมบูรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 16 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิรินภา    ยาทิพย์
2. เด็กหญิงจันทิมา    นนทมิตร
3. เด็กหญิงอิศรา    ไชยลาภ
4. เด็กหญิงลักษณา    แสงจันทร์
5. เด็กหญิงวิภาพร    วงธัญการ
6. เด็กหญิงปริมประภา    ใจยา
7. เด็กหญิงปิยธิดา    ฐิติญาธนัง
8. เด็กหญิงอนุธิดา    พ่วงมณี
9. เด็กหญิงกรรณิกา    สุทธิ์ประภา
10. เด็กหญิงวรกานต์    สุทโท
11. เด็กหญิงฉันทิศา    พันธุ์จันทร์
12. เด็กหญิงพัชรินทร์    คงสะอาด
13. เด็กหญิงกัลยกร    รอดแก้ว
14. เด็กหญิงเปมิกา    สีสอน
15. เด็กชายนฤพล    วงษ์อาสา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวฉัตรนภา    สีสดเขียว
2. นางปิยะมาศ    วงศ์อุไร
3. นางมัณทนา    ชนาวิรัตน์
4. นางสาวศุริตา    เสนาขันธ์
5. นางสมพิศ    จันทร์ลอย
10 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิมลสิริ    เสียงหวาน
2. เด็กหญิงณกัญญา    สามารถ
3. เด็กหญิงพิราภรณ์    ประจวบ
4. เด็กหญิงยมลพร    ขนุนปั้น
5. เด็กหญิงภัทรวดี    โกศัย
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์    สุกใส
7. เด็กชายอรรถวุธ    กาศสนุก
8. เด็กชายวัชรพงษ์    สมร
9. เด็กหญิงธิรัชฏาพร    ทรัพย์ทวี
10. เด็กหญิงรัชนก    ยานการ
11. เด็กหญิงวันวิสาข์    ฉัตรจินตนาพร
12. เด็กหญิงวรรัตน์    โตนะโพธิ์
13. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ทิพย์รักษ์
14. เด็กหญิงภูษณิศา    พูนพิน
15. เด็กหญิงวัฒนีย์    ญาละพัทร
16. เด็กหญิงณฐพร    สังเวียนวงค์
1. นางศุภางค์รัตน์    วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา    ข่มอาวุธ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
11 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยพัชร์    วจีสัจจะ
2. เด็กหญิงเพชรรตี    ปวุตตานนท์
3. เด็กหญิงรวิสุดา    เลิศลักษมีพันธ์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์    คุ้มชาติ
5. เด็กหญิงพิมพ์นารา    จิตรราช
6. เด็กหญิงนฏกร    พุคยาภรณ์
7. เด็กหญิงดาราวดี    พรมเวียง
8. เด็กหญิงดรุณรัตน์    ชูหมื่นไวย์
9. เด็กหญิงณิชรัตน์    ศรีอรุณพรรณรา
10. เด็กหญิงชลีรัตน์    สิสาริกร
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    ปั้นทอง
12. เด็กหญิงตฤณภรณ์    ทองภูสวรรค์
13. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    กันทวงศ์
14. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ห่านสุวรรณกูล
15. เด็กหญิงนริศา    สิทธิธูรณ์
16. เด็กหญิงพิชญวดี    บุญหนุน
1. นายธนพงศ์    หมีทอง
2. นายปัญญา    จันทร์รักษ์
3. นายวัชรพงษ์    แก้ววัชระรังษี
4. นางสาวสุภัทรสินี    ทิพรังศรี
5. นางอมรมาต    แสงดอกไม้
12 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวริศา    เก่งทอง
2. นางสาวมนัสนันท์    ยาสมุทร์
3. เด็กหญิงชนกานต์    ถิ่นบัวตอง
4. เด็กหญิงบัวบูชา    มงคลรัตน์
5. เด็กหญิงพชรภา    พรมจักร์
6. เด็กหญิงฐิติภา    ไชยศรี
7. เด็กหญิงสุชาดา    ต๊ะวงค์
8. เด็กหญิงกมลวรรณ    สายถิ่น
9. เด็กหญิงธัญชนก    ไกลบ้าน
10. เด็กชายณัฐพล    ปวนมูล
11. เด็กชายทรัพย์สถิต    ทองคำธรรมชาติ
12. เด็กชายภูบดี    ไชยเมือง
13. เด็กชายพันธรัตน์    ปิงเมือง
14. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วายะบัน
15. เด็กหญิงรมย์ธีรา    สอนโก่ย
16. เด็กหญิงเพชรลดา    พิมค์ชัย
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นายมงคล    ครุฑนาค
4. นายอริน    พูลเกษม
5. นางสาวอรุณรุ่ง    สุขสำราญ
13 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสราวลี    แซ่กือ
2. เด็กหญิงทยิดา    แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงภัทรินทร์    ชรินทร์ภรณ์
4. เด็กหญิงทิพย์ญาพร    แซ่ว้าง
5. เด็กหญิงอิชยา    ยอดออน
6. เด็กหญิงโกลัญญา    อาชาธนกุล
7. เด็กหญิงลีลาวดี    ทรงเจริญกุล
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คณิตสากล
9. เด็กหญิงกมลพร    แซ่ท้าว
10. เด็กหญิงเปมิกา    นิธิโชติยานันท์
11. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ทรงศิริชัย
12. เด็กหญิงเมธาวดี    อินปา
13. เด็กหญิงสุรีย์พร    แซ่ซ้ง
14. เด็กหญิงใจอารี    แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงน้อง    แซ่โซ้ง
16. เด็กหญิงสนิฏา    บุญวัน
1. นางกัณฐมณี    สมมุติ
2. นายปักธงชัย    สวาสดิ์วงค์
3. นางพัทธ์ธีรา    อายุพัฒน์
4. นางสาวเกสร    สิงห์ธนะ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปริญญา    ตาปู่
2. เด็กหญิงปวริศา    พรหมมา
3. เด็กหญิงพิญาดา    ลาสิงห์
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    พงษ์โมรา
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์    จินะ
6. เด็กชายภูมิภัทร    บัวระพา
7. เด็กชายปิยะพัทธ์    กันยาวะดี
8. เด็กชายพรรษา    จานหนองเป็ด
9. เด็กชายสรวิชญ์    แก้วเบี่ยง
10. เด็กหญิงสุภาวิณี    ชำนาญพล
11. เด็กหญิงกัญญาพัธร    เบ้าเหมือน
12. เด็กหญิงจุฑามาศ    มาลา
13. เด็กหญิงพุธิตา    เติมพันธ์
14. เด็กหญิงพัชรินทร์    เรืองฤทธิ์
15. เด็กหญิงบุณยาพร    บุญเติม
16. เด็กหญิงชนนิกานต์    เวชวิฐาน
1. นายธีระวัฒน์    พันธ์ุแสง
2. นายพรศักดิ์    ศรีพุ่ม
3. นายพีรศิษย์    สิงห์โสภา
4. นายมานะ    บุญเกิด
5. นายไพรัช    ปัดชาเขียว
15 30 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิชชาภา    เลาหาง
2. เด็กชายชาญวิทย์    รักสันติภาพกุล
3. เด็กชายธีรเดช    อำพรธารา
4. เด็กชายจิรพัส    หทัยอาสา
5. เด็กชายนฤเทพ    สายชลอำพร
6. เด็กชายพัชรพล    สง่าพจนกุล
7. เด็กหญิงณิชกมล    สะติบือ
8. เด็กชายสราวุธ    กรรณิกา
9. เด็กหญิงบงกช    คงอาภาพร
10. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ยืนยงคีรีมาศ
11. เด็กหญิงอรทัย    เลาว่าง
12. เด็กหญิงชนากานต์    ยืนยงคีรีมาศ
13. เด็กหญิงจันทกานต์    เลาว่าง
14. เด็กหญิงพัชรพร    เลาหาง
15. เด็กหญิงกวินธิดา    แสงท้าว
16. เด็กหญิงพระประธาน    แซ่ลี
1. นางสาวกรรณิกา    อัมพรคีรีมาศ
2. นายกัณฐสิทธิ์    โนต๊ะ
3. นางสาวพจนีย์    กิตติกมลพันธ์ุ
4. นางวิสุตรา    สืบแสน
5. นางอรพินท์    วงค์เทเวช
16 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชญา    เมืองติ๊บ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สว่างศรี
3. เด็กหญิงณัฐชยา    บ่อคำ
4. เด็กหญิงชมพูนุช    ต๊ะวรรณ
5. เด็กหญิงพัณณิตา    ทนันชัย
6. เด็กหญิงธนัญชนก    ขัดแก้ว
7. เด็กหญิงธนัชพร    วงค์ตลาด
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้วเทศน์
9. เด็กหญิงนันทภัค    โลราช
10. เด็กหญิงภารวี    แก้วแหวน
11. เด็กหญิงชนนิกานต์    แสงทิพย์
12. เด็กหญิงกิรณา    ศรีทา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายชีวานนท์    วิวัฒนาภักดี
2. นางรัชนีวรรณ    เกิดสวัสดิ์
3. นางสาวศศิลดา    มูลเมือง
4. นางสาวสุญาณี    เย็นใจ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
17 33 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤตยา    ศรีสอน
2. เด็กหญิงรัชนี    ทัพวัน
3. เด็กหญิงอังกินันท์    ประจงจีบ
4. เด็กหญิงยอดขวัญ    อาจทะนงค์
5. เด็กหญิงศศิวิมล    สนเจียม
6. นางสาวกัญญาวีร์    มีศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงนันทิยา    ทวนธง
8. เด็กหญิงมิเกล่ะ    ซาร์รอคโค
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ภู่จีน
10. เด็กหญิงณิชากร    ปัจฉิม
11. เด็กหญิงณัฐศิกานต์    รู้สมัย
12. เด็กหญิงนภัสสร    วงษ์อ่อง
13. เด็กหญิงดวงฤดี    เดชะผล
14. เด็กหญิงณัฐวดี    พรมทอง
15. เด็กหญิงพักตร์ศนันต์    จันทะจร
16. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ดาวเล็ก
1. นายทศพร    ราชรองเมือง
2. นางสาวพรทิพย์    หงษ์อาลัย
3. นางสาวสายชล    ปัญทีโป
4. นางสาวสุนิตา    แก่นสาร
5. นายไกรจักร    คำบุญเรือง
18 34 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์    ทุโน
2. เด็กหญิงปกฉัตร    มากทอง
3. เด็กหญิงวรัฏฐา    สุวรรณวารี
4. เด็กหญิงณัฐชยา    ช่วยปุ่น
5. เด็กหญิงพัชชยานันท์    สงค์คำพัน
6. เด็กหญิงกัญพัชร    บุญเกิด
7. เด็กหญิงกมลกานต์    ยาพาน
8. เด็กหญิงเนติธร    สีอ่อน
9. เด็กหญิงณัชชา    เพ็ชรงาม
10. เด็กหญิงสิริกัลยา    แก้วมณี
11. เด็กหญิงพัชรีพร    ลี้สุกล
12. เด็กชายฐานนันท์    เหมือนสิงห์
13. เด็กชายรุ่งระวิน    เพชระบูรณิน
14. เด็กหญิงธิติญา    พูนชะโก
15. เด็กหญิงเจนจิรา    พักพิง
16. เด็กชายเจษฎา    คำดี
1. นางสาวขวัญแก้ว    มาราช
2. นายธนาธิป    นกผึ้งกิน
3. นายพิทักษ์    แพทย์ไชโย
4. นายภาคภูมิ    พิมเงิน
5. นายอานนท์    อ่องยิ่ง
19 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนนันท์    ปันจันทร์
2. เด็กหญิงวณิชยา    ดวงดี
3. เด็กหญิงณัฐชา    สาริวงค์
4. เด็กหญิงจุฑามณี    หินคง
5. เด็กหญิงกชกร    คำลือ
6. เด็กหญิงเฌณิศา    ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงพัทธนันท์    ทิมาใจ
8. เด็กหญิงจิรนันท์    สุวรรณ์ทัย
9. เด็กหญิงพัชริยา    นันตาชัยวุฒิ
10. เด็กชายณัฐพล    ไชยยาเทพ
11. เด็กชายณภัทร    ภูบรรทัด
12. เด็กชายยศภัทร    อิ่นคำ
13. เด็กหญิงจิดาภา    สมบูรณ์
14. เด็กชายพงศภัค    ชาวเหนือ
15. เด็กชายณัฐพงษ์    สมวุฒิ
16. เด็กชายรัฐพงษ์    ศรีกันชัย
1. นางขวัญจิต    ไฝขัน
2. นายชยพงศ์    ถาวร
3. นายนัฎฐพล    ศรีวิลัย
4. นางสาววรรณภา    ป๋าป่าสัก
5. นายสุรชัย    คำสุ
20 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนัชภัค    น้อยสอน
2. เด็กหญิงมีนา    บินและ
3. เด็กหญิงชมลวัณณ์    ยิ่งสม
4. เด็กหญิงปิ่นสุดา    ประเสริฐสุข
5. เด็กหญิงถิรดา    ทองก่อ
6. เด็กหญิงณัฐนีย์    เงินยิ่ง
7. เด็กหญิงอนินทิตา    พุ่มอินทร์
8. เด็กหญิงสุวพิชชา    เพียรรุ่งเรือง
9. เด็กหญิงพรรณนิภา    รังเพ็ชร
10. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    หยวนแหยม
11. เด็กหญิงนรินทร์พร    มากร
12. เด็กหญิงปนัดดา    นวลไผ่
13. เด็กหญิงสุพัตรา    ชูแสงทอง
14. เด็กหญิงกรวรรณ    อ่ำกำเนิด
15. เด็กหญิงศัสยมน    ทองใจบุญ
16. เด็กหญิงดลพร    จันตนา
1. นางทวีสุข    บัวทอง
2. นางสาวลักษณา    เยาวสังข์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21 39 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวเอื้อการย์    มณีชัย
2. เด็กหญิงกัลป์ยกร    เตชะ
3. เด็กหญิงชฎาวดี    พรมแจ้
4. เด็กหญิงรุจิราภา    แก้วสาทร
5. เด็กหญิงคุณัญญา    ยานะ
6. เด็กหญิงนันท์นพิน    มานะสุข
7. เด็กหญิงพิชญากาญจน์    กุณราชา
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สุประการ
9. เด็กหญิงวสุนทรินทร์    ศรีสุขกาญจน์
10. เด็กหญิงสุพิชชา    ดะระศิริ
11. เด็กหญิงสุพิชชา    จันทาพูน
12. เด็กชายศรัณเศรษฐ์    เหมืองหม้อ
13. เด็กชายธนโชติ    โยธา
14. เด็กหญิงชุติญาดา    อินต๊ะพรม
15. เด็กหญิงชญาภา    วุฒิไมตรีจิต
16. เด็กหญิงหัทยานันท์    อัมพันธ์
1. นายพงษ์กรานต์    แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร    คำนวล
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
22 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิสรา    หลองทุ่ง
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    สีขวัญม้า
3. เด็กหญิงวราภรณ์    เดินจร
4. เด็กหญิงธนภรณ์    เมฆดินแดง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชูนาม
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บุญมาก
7. เด็กหญิงประภาศิริ    อ่ำอิ่ม
8. เด็กหญิงชนิตา    ปานโต
9. เด็กชายกฤษฏา    เบ็ญจา
10. เด็กชายฐิติศักดิ์    มณีจันทร์สุข
11. เด็กหญิงศิริประภา    ขันธ์แก้ว
12. เด็กหญิงดวงกมล    ชำนาญเสือ
13. เด็กหญิงวรรณษา    กันนา
14. เด็กชายธนทัต    เขียวขาว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวธิดาภรณ์    สิงห์ขรอาจ
2. นายมาโนช    พงษ์ปรีชา
3. นางสาววิไลลักษณ์    พานเรือง
4. นางสาวสุนันทินี    สุขสวัสดิ์
5. นายสุรกิจ    มากล้ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................