งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาววีนัส    หาญพิชิต
2. นางสาวจรรยา    ผาด่าน
3. นางสาวณัฏฐธิดา    ก๋องต๊ะ
4. นางสาวเกวลิน    หอมนาน
5. นางสาวหยาดทิพย์    ใหม่กันทะ
6. นางสาวอภิภาวดี    เขฺ็มเพชร
7. นางสาวนามิดา    กลิ่นหอม
8. นางสาวพัชรี    แซ่ย่าง
9. นางสาวชัชฎาภรณ์    สถาน
10. นางสาวณิชานันท์    ทวีเดช
11. นางสาวชาลิสา    นาต๊ะ
12. นางสาวชุติมา    รุ่งรัตน์วัฒนเสรี
13. นายรณชัย    โล
14. นางสาวจันทร์จิรา    สุกใส
15. นางสาวสุภารัตน์    มงคลเกตุ
16. นายธีรเดช    วงศ์กว้าง
1. นางธิติยา    อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี    สุวรรณณัตน์
3. นายเอกณรงค์    หอมนาน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
2 2 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นายมาลายน    สมนะ
2. นายวรรณพิภพ    ปวนจินะ
3. นายธนัญญา    งามหน้า
4. นางสาวระรีวรรณ    ปัญญา
5. นางสาวกรรณิการ์    แก้วกลาง
6. นางสาวกนกวรรณ    อุ่นเรือน
7. นางสาวศิริลักษณ์    ปุ้งเผ่าพันธ์
8. นางสาวกานต์ทิตา    อินทนนท์
9. นางสาวม่าเหมี่ยว    ลามา
10. นางสาวยุพา    สิงห์ทร
11. นางสาวพัชราภา    ยังศักดิ์
12. นางสาวมานิกา    อินทจักร
13. นางสาวอภิญญา    สาสัตย์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายภาคภูมิ    เรืองปราชญ์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
3 3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายณัฐภูมิ    ประจันศรี
2. นางสาวภัทราพร    โพธา
3. นางสาวรัตนาภรณ์    ศรีสม
4. นางสาวเนตรนภา    คชศักดิ์ศิริ
5. นางสาวพันธนันท์    กาศโอสถ
6. นางสาวจารุวรรณ    สืบปาละ
7. นางสาวกัลยารัตน์    โพธาเมือง
8. นางสาวศศิวิมล    สิงห์เนตร
9. นางสาวชนากานต์    แบนน้อย
10. นางสาวจิรัญรัตน์    รัตนวงค์
11. นางสาวปานไพลิน    จาวงศ์
12. นางสาวณัฐชยา    ชัยตา
13. นางสาวภัทรกันย์    เนื่องอุตม์
14. นางสาวณิชกานต์    วงค์เปี้ยจันทร์
15. นายตะวัน    วงศ์เครือ
16. นายอานันทเดช    สุริยะมณี
1. นายนิคม    กาญจนคงคา
2. นางพวงพยอม    กาญจนคงคา
3. นางสาวพิมพ์ชนก    ตามัน
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
4 5 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. นายปิติกร    นามเป็ง
2. นายปิติกร    อุปารี
3. นายอดิศักดิ์    มณีวรรณ
4. นายสราวุฒิ    อิวแดง
5. นางสาวอรทัย    ลุงมูล
6. นายคมภูศิษฐ์    ปฐมพงษ์เกษม
7. นางสาวธนัชพร    คำแก้ว
8. นางสาวพิมผกา    ติยะ
9. นางสาวศิรินภา    ติยะ
10. นางสาวญาญิสา    รายวงค์
11. นางสาวจันทิรา    ไทยใหญ่
12. นางสาวบุญยกานต์    นายกร
13. นางสาวสุนิสา    ลุงออ
14. นางสาวปาริชาติ    ติยะ
15. นางสาวณัฐวิมล    นายจิ่ง
16. นางสาวนารีรัตน์    ดิตุ๊
1. นางสาวกรวิภา    แก้วมงคล
2. นางสาวศุราภรณ์    ปกติ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 6 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวรวิพร    แซ่ลี
2. นางสาวรัชดา    แซ่ลี
3. นางสาวศุภากร    สกุลสุขวงษ์
4. นางสาวยุพาพร    แซ่ซ่ง
5. นางสาวเปรมใจ    แซ่หว้า
6. นางสาวรุ่งนภา    แซ่ย่าง
7. นางสาวอลีนา    วงศ์ชนิตว์กุล
8. นางสาวจิราภา    แซ่โซ้ง
9. นางสาวกัญญารัตน์    แซ่เฮ่อ
10. นางสาวกัลยรัตน์    มาลีศรีสุกใส
11. นายดนัย    แซ่หลอ
12. นายพีระพัฒน์    แซ่หยาง
13. นายยอดยิ่ง    โรจน์สันติภาพ
14. นายสุรสิทธื์    พิรุณภัทรรัตน์
15. นายอนุชา    แซ่เถา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวกัญญารัตน์    ทองทวี
2. นางนุชนารถ    มูลณี
3. นายพรเทพ    พิมทอง
4. นางสาวรัศมี    เบ้าชารี
5. นางเภาพร    ภูมนต์
6 7 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นายเอกลักษณ์    เจริญทั้งเอกชัย
2. นายชัยนคร    ศิริบุญญินท์
3. นายศุภชัย    เบเชกู่
4. นางสาวพิมลพรรณ    พิมลธิติกุล
5. นางสาวสิริวิมล    หมื่อและ
6. นางสาวณิชารีย์    ชีวินมงคลไพร
7. นางสาวสุรางคณา    เราเท่า
8. นางสาวสุนิสา    แลเชอ
9. นางสาวอารียา    ศิริวงค์
10. นายสุภาวัฒน์    แซ่หลี่
11. นายธเนศ    แชเมิงกู่
12. นายไพศาล    วุ่ยเยือ
13. นายอาทู่    เชเมกู่
14. นายทิวา    เหม่อแลกู่
15. นายสิธิชัย    หม่อปอกู่
16. นายสุกนต์ธี    แซ่หลี่
1. นางสาวน้ำเพชร    ชัยชมภู
2. นางศรัญญา    เมืองนำโชค
3. นางสาวสุชาดา    ยอดโมคี
4. นายสุรินทร์    คันธวังอินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
7 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นางสาววุฒิพร    แซ่ว่าง
2. นางสาวมณีรัตน์    จันทะเลิง
3. นางสาววรรณณิสา    กลิ่นจันทร์
4. นางสาวกุลธิดา    เกษมวัฒน์
5. นางสาวบัณฑิตา    ศักดิ์ทวีเดช
6. นางสาวทิพรดา    สารทอง
7. นางสาวทิพปภา    สารทอง
8. นางสาวพิมพ์วดี    คะนองมาก
9. นางสาวนิล    แซ่ย่าง
10. นางสาวอารีย์    เกษมวัฒน์
11. นายธนวัฒน์    ศรีวิชัย
12. นายเอกนรินทร์    ภูมลา
13. นายพลวัต    วัฒนาตระกูลวงค์
14. นายกรกฤต    นันทะก๋า
15. นายวัชรพงษ์    พรมชาติ
16. นายสงกรานต์    บุญตัน
1. นายจักรพันธ์    อินวาทย์
2. นายตะวัน    สุทธวิจิตร
3. นางเบญจพร    สักลอ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
8 12 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นางสาวสหฤทัย    ลักษณวิเชียร
2. นางสาวชัชศิณี    จุ้ยทรัพย์
3. นางสาวเกวลิน    ปัทมะขจร
4. นางสาวศิริกันยา    ประดับลาย
5. นางสาวพรพิมล    คำท้วม
6. นางสาวณัขณิชา    เทศทิม
7. นางสาวพรพิมล    ม่วงย้าย
8. นางสาวสุธิมา    ยังอุ่น
9. นางสาวปณิดา    จันทร์อยู่สุข
10. นางสาวนันทิพร    จันทร์ชื่น
11. นางสาวอภิชญา    น้อยคำนุช
12. นางสาวนงพะงา    กุลศรีโรจน์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายกฤษฎา    จันทร์รุณ
2. นางสาวณัฎฐณิชา    สิทธิสัตรัศมี
3. นายณัฐพล    ดีคำ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
9 14 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพราวพิมล    ภูเงินงาม
2. นางสาวพรนัชชา    จิ้วกาย
3. นางสาวศุภัคสรณ์    บุตรคอนบุรี
4. นางสาวณัฐริกา    สีแก้ว
5. นางสาวอรณิชา    กุลทะโสม
6. นางสาวชนาภรณ์    ทองท้วม
7. นางสาวจีราดา    มีศิริ
8. นางสาวณัฐธยาน์    ทองจันทร์
9. นางสาวธัญญสรณ์    บุญสุวรรณพัฒน์
10. นางสาวอิสริยาภรณ์    วงศ์กลม
11. นางสาววนัสนันท์    นันตา
12. นางสาวภาวินี    ฟั่นบ้านไร่
13. นายพนิชพล    จาปัน
14. นางสาวรุ่งรัตน์    กระสาบ
15. นายภารดร    เกษร
16. นายเฉลิมเกียรติ    นาคเกตุ
1. นางสาวดวงฤทัย    เรืองสุวรรณ
2. นางธันวาพร    ศรีสมุดคำ
3. นางสาวแพรวนิต    จันทะคุณ
4. นางสาวโสรัตยา    กันภัย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
10 15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นางสาวสุชานันท์    ไชยชนะ
2. นางสาววีร์สุดา    หาญใจ
3. นางสาววราลี    วงษ์สุวรรณ์
4. นางสาวมณฑิรา    ไชยประดิษฐ์
5. นางสาวปานชีวัน    ดวงคำ
6. นางสาวอมลธีรา    พันทอง
7. นางสาวธารารัตน์    กุยแก้ว
8. นางสาวชัญญานุช    ตาวะละ
9. นางสาวอภิสรา    ศรีคำฝั้น
10. นางสาวญาณิกา    ใจแก้ว
11. นางสาวกัญจนพร    แก้วคำ
12. นางสาวนภสินธุ์    ปุณณวนิช
13. นางสาวศศิวิมล    สุจาแสน
14. นางสาวศินาพร    บุญมาก
15. นายศุภวิชญ์    กันแดง
16. นายธนโชค    บุญธิมา
1. นายกฤศวัฒน์    อนันตนริศกูล
2. นางสาวขนิษฐา    จินดาสถาน
3. นางสาวจุฑาภรณ์    ไชยวุฒิ
4. นายภคนันท์    จันทร์พิสุ
5. นางสาวอริศา    สมบูรณ์
11 16 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาภรณ์    เรืองคำ
2. นางสาวหยาดฟ้า    ศรีคราม
3. นางสาวศศิกานต์    คำเสมอ
4. นางสาวกุลนิษฐ์    แก้วปรีชา
5. นางสาวสุภัสสร    หอมสมบัติ
6. นางสาวเพ็ชรพลอย    จิตรทรัพย์
7. นางสาวจิรวรรณ    ศรีหานนท์
8. เด็กหญิงวรรณิษา    จิตรทรัพย์
9. นางสาวนิญาดา    ถนอมเงิน
10. นางสาวศิรินทรา    พูลเกษ
11. นางสาวพัชราภรณ์    เหนือเกตุ
12. นางสาวพรสวรรค์    เจริญพร้อม
13. นางสาวศิริมงคล    จิตรทรัพย์
14. เด็กหญิงมนัสวี    กันงาม
15. นางสาววิภาดา    แจ้งสว่าง
16. นางสาวมินทรา    คงเพ็ชรศักดิ์
1. นางสาวทิพยาภัสสร์    อัครวงษ์
2. นายรังสิวุฒิ    พุ่มเกิด
3. นางสาวรุ่งทิวา    อ่ำอำไพ
4. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์    สีดำ
5. นางสาวอัญชลี    ระดมแสง
12 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. นายธนทัต    จับจ่าย
2. นายณัฐวุฒิ    ถาแก้ว
3. นางสาวจตุพร    จริงแล้ว
4. นางสาวสุพรรณษา    ดอนปัญญาไพร
5. นางสาวณัฎฐ์นรี    เครือคำอ้าย
6. นางสาวปริยาภัทร    วงรอบ
7. นางสาวจิราพรรณ    เฟื่องฟู
8. นายปภาวิน    น้ำผึ้ง
9. นายณัฐกมล    ฝักฝ่าย
10. นายปิยะวัฒน์    เขื่อนทา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางศุภางค์รัตน์    วงษ์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา    ข่มอาวุธ
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
13 20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายอภิชาติ    เลาเสอ
2. นางสาวลัดดา    ดอกติ๊บ
3. นางสาวเสาวลักษณ์    นุเงิน
4. นางสาวนภสร    เผ่าเสรีชัย
5. นางสาวสุทธิดา    ตกแต่งพงไพร
6. นางสาวภัณฑิรา    ธารสุขสมบูรณ์
7. นางสาวเจนจิรา    จิตรสมานมิตร
8. นางสาวพรชิตา    เขียวขจีไพร
9. นางสาวปุณยาพร    บงกชงามยิ่ง
10. นางสาวกมลเนตร    แซ่มั่ว
11. นายธาวัน    เซ่งจ๋าว
12. นางสาวชนานันท์    เมืองห้อม
13. นางสาวแพรวา    ตาแก้ว
14. นางสาวสุรีพร    ศิลปาชีพงาม
15. นายสุพรรณ    แซ่ว่าง
16. นายทักษิณ    เลาหาง
1. นายณัฏฐาณิพล    ก่ำศรี
2. นางสาวนิตยา    อุตระธานี
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
14 21 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนภัส    ติณะมาศ
2. นางสาวจิรัชญา    จันทราภิรมย์
3. นางสาวทองบงกช    เปลื่องชนะ
4. นางสาวธนธรณ์    ปลาทอง
5. นางสาวพัทธนันท์    เกตุสาคร
6. นางสาวธนาภรณ์    วิทยา
7. นางสาวพัชร์สิตา    วัชรพงศ์ภักดี
8. นางสาวพิชญาภัค    ขนกสิกรรม
9. นายภูผา    คำภาพัท
10. นายเจษฏากร    บุญสูง
11. นางสาวณิชนันทน์    วิวัฒนไพศาล
12. นายปุณณพัฒน์    สืบวงศ์ลี
13. นางสาวประภัสสร    สกุณา
14. นายนายรัชพล    ดั่นคุ้ม
15. นางสาวมัทวัน    อุ่นทิวากร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางวรพรรณ    ศรีเจริญวนะกิจ
2. นายสุพจน์    อนุตรพงศ์
3. นางสาวสุภัทรสินี    ทิพรังศรี
4. นางอมรมาต    แสงดอกไม้
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
15 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายธิติวุฒิ    พรมมูล
2. นายปิยพันธ์    นัยนานนท์
3. นายศตวรรษ    ฟักแก้ว
4. นายภูริณัฐ    เขียนทอง
5. นายอนุชิต    จารี
6. นายชโนดม    จันทอน
7. นางสาวณัฐธิดา    ขันทะชา
8. นางสาวณัฐชลีพร    บุญถา
9. นางสาวกุลธิดา    อินอิ่น
10. นางสาวแพรวา    ภมรมานพ
11. นางสาวกุลริศา    บุญเสาร์
12. นางสาวเพชรน้ำค้าง    ทังสนิมิตสกุล
13. นางสาวกัลยรัตน์    ฟูเชื้อ
14. นางสาวพิจิตรา    ถูกจิต
15. นายธนกฤต    แปงแก้ว
16. นายอชิร    โฉมเฉลา
1. นางกรรณิกา    คำถิน
2. นางดารากรณ์    ขุนมิน
3. นายมงคล    ครุฑนาค
4. นางสาวสุวนันท์    ภาชนะ
5. นายอริน    พูลเกษม
16 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. นางสาวชลิตา    ชะเต
2. นางสาวมนัสนันท์    จักรนา
3. นายพีระ    บุญวราเดชา
4. นายณัฐพล    สลีอ่อน
5. นายนคร    แสงสุข
6. นายปวริศร์    อินต๊ะกัน
7. นางสาวพัชรินทร์    รุ่งเรือง
8. นางสาวรุจิรดา    แก้วฤทธิ์
9. เด็กหญิงศศิธร    นันทะฤทธิ์
10. นางสาวสุนิษา    จันทร์รอน
11. นางสาวพรพรรณ    พันธ์เวช
12. นางสาวภารดี    ไชยสงคราม
13. นางสาวนิชนันท์    แปงอุด
14. นางสาวพิยดา    ดำดง
15. นางสาวกันติกร    ผิวดำ
16. นางสาวสลิลทิพย์    ชูชื่นกลิ่น
1. ดร.กมล    สุทธาวาส
2. นางสาวมะลิวัลย์    ไชยโย
3. นางสาวลาวัลย์    สุโรพันธ์
4. นายสถาพร    จันต๊ะยอด
5. นางสะใบทิพย์    ศิริวัฒนานนท์
17 28 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. นางสาวลลิดา    เจริญดี
2. นางสาวชลธิชา    งิ้วเกตุ
3. นางสาวสุนันทา    คำเครือคง
4. นางสาวณัฎฐนิชดา    นันตีภา
5. นายศิวกร    ฤทธิ์ศักดิ์
6. นายสุธินันท์    ดอนไพรพรม
7. นางสาวชนิดา    บุญอาจ
8. นางสาวศิญารัตน์    วุทธา
9. นางสาวกุลิสรา    จันทะราช
10. นางสาวมุทิตา    ศรีมูล
11. นางสาวปณิตา    วงปิง
12. นางสาวทิพย์วรรณ    แสงสุวรรณ์
13. นางสาวพัชรีพร    แสงวงศ์
14. นางสาวจารุวรรณ    ฤทธิ์ศักดิ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    หนองทราย
2. นายวรวิทย์    พรมรัตน์
3. นายศุภชัย    ยงค์เจาะ
4. นายสยาม    สารมะโน
5. นางสาวโชติฬส    ไชยงาม
18 29 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายวรกันต์    แก่นไทย
2. นางสาวฐิติชญา    แก้วงาม
3. นายพิษณุ    ฉุนจุ้ย
4. นายธนโชติ    ยศวิชัย
5. นางสาวบุศรา    อินดี
6. นายนิตินัย    คำภูษา
7. นางสาวธัญวรรณ    สุดทะสน
8. นางสาวลภัสรดา    บุญประดิษฐ์
9. นางสาวปนัดดา    ชาญเขตการ
10. นายสุวิทย์    โคตรหานาม
11. นายพิชิต    หอมดี
12. นายวิสิทธิ์    โคตรหานาม
13. นางสาวกันติชา    จำศรี
14. นางสาวยุวดี    วงศ์อาษา
15. นายณัฐภูมิ    เดือนเพ็ง
16. นางสาวอชิรญาณ์    จันทศร
1. นายธีระวัฒน์    พันธ์ุแสง
2. นายพรศักดิ์    ศรีพุ่ม
3. นายพีรศิษย์    สิงห์โสภา
4. นายมานะ    บุญเกิด
5. นายไพรัช    ปัดชาเขียว
19 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นายวรวุฒิ    พาเอะ
2. นางสาวทาลิธา    กิตติคุณรุ่งเรือง
3. นางสาวจารุวรรณ    รำไพสาคร
4. นางสาวเพชรมณี    นิลศิรา
5. นายจักรพรรดิ์    ใจตา
6. นางสาวขวัญฤดี    พิภาคภพ
7. นายพงศ์พยัต    เสริมมติวงศ์
8. นายโชคชัย    สุนทรเลิศพจน์
9. นายพลวัฒน์    เขียวสา
10. นายวรายุทธ์    ริยะนา
11. นายสุรเดช    รุ่งโรจน์ประชาชื่น
12. นายธีรศักดิ์    เอโหย่
13. นายจันทร์    อาลอย
14. นายนันทิพัฒน์    ใจตา
15. นายธีรภัทร์    แลสันกลาง
16. นายกิตติ    กันทะ
1. นางกิตติยา    กันทะ
2. นายพระรถ    แก่นท่าตาล
3. นางวราภรณ์    จิตสุข
4. นายสุภวัฒน์    อัครเศรษฐัง
5. นางสาวอัญชลา    พรหมพิจารณ์
20 31 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐชยา    เลิศนราพันธ์
2. นางสาวรุ่งทิวา    ใจตรง
3. นางสาวสุจิณณา    เครือคำ
4. นางสาวภัณฑิรา    เอกจิตต์
5. นางสาวอาทิติญา    ฮ่อใจ
6. นางสาวนัดดา    เลาหาง
7. นางสาววรกานต์    เดชพรม
8. นางสาวอริศรา    ถุงเงิน
9. นางสาวสิปราง    ธีระศิลป์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางชนาภัทร    นวลหงษ์
2. นางสาวธิดารัตน์    อะจิมา
3. นางสาวพัชรีย์    เทพจันทร์
4. นางสุภาพร    โสภารัตน์
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
21 32 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลลักษณ์    วงศาพานิชย์
2. นางสาวณิชมน    พวงกลิ่น
3. นางสาวกัญญารัตน์    สายจัด
4. นางสาวมนัสวีย์    กุดจอก
5. นางสาวสุพรรณษา    สุขไชยนาม
6. นางสาวรติรัตน์    คีรีวรรณ์
7. นางสาววันวิสา    คำพาอินทร์
8. นางสาววรรณภา    เนียมสกุล
9. นางสาวยุพารัตน์    สวัสดิ์เอื้อ
10. นางสาวธาราทิพย์    บุศดี
11. นางสาวศิริพร    เพ็ชรคง
12. นางสาวณัฐวรรณ    คงมาศ
13. นางสาวพรนัชชา    เป่าวิชา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายธวัช    ให้พร
2. นายนรินทร์    ใกล้สุข
3. นางสาวสุจิตรา    ศรีสุวรรณ
4. นายไชยเชษฐ    วรนุช
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
22 33 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นางสาวยุพินภรณ์    พลศร
2. นางสาวอณิชา    สรงกระสินธุ์
3. นางสาวอณิตา    สรงกระสินธุ์
4. นางสาวรัตนาภรณ์    ขอนทอง
5. นางสาวสิริยากร    บุญจูง
6. นางสาวสุนิสา    มีสัตย์
7. นางสาวโยสิตา    บุญสุข
8. นางสาวอนงค์ทิพย์    แตงโตนด
9. นางสาวภัทรลภา    กรมดารา
10. นางสาวชนกสุดา    เครือภู่
11. นางสาวใบเตย    -
12. นางสาวพรศิริ    ศรีเสนา
13. นางสาวพิยดา    แสงนาค
14. นางสาวกัลยาณี    เกษี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นายทศพร    ราชรองเมือง
2. นางสาวพรทิพย์    หงษ์อาลัย
3. นางสาวสายชล    ปัญทีโป
4. นางสาวสุนิตา    แก่นสาร
5. นายไกรจักร    คำบุญเรือง
23 34 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. นางสาวเกสร    หิรัญรัตน์
2. นางสาวธิดารัตน์    เหลี่ยมศร
3. นางสาวเพชรรัตน์    ถาพันธุ์
4. นางสาวยลดา    สิทธิโภชน์
5. นางสาวกัญญาณัฐ    คำเย็น
6. นางสาวกาญจนา    คุ้มศรี
7. นางสาวนิสา    ขาวเรือง
8. นายชวนากร    ปั้นเทศ
9. นายธีรภัทร์    พบความชอบ
10. นางสาวนภาพร    ทองมา
11. นางสาวจันยาภรณ์    ศรีภักดี
12. นางสาวรุ่งฟ้า    เฌรแก้ว
13. นางสาวกนิฐา    ขยัน
14. นางสาวชลธิชา    ดวงตะขบ
15. นายณนนท์    บุญโปร่ง
16. นางสาวศิรประภา    มั่นศรี
1. นางกรณิการ์    มีสิงห์
2. นางสาวณัฐชยา    นาควิสุทธิ์
3. นางสาวนิตญา    คงศรี
4. นางสายสุณี    พรมอวบ
5. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    แก้วกิติ
24 35 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฎฐนรี    บัวผัด
2. นางสาวจิรนันท์    สุวรรณ์ทัย
3. นางสาววรรณิศา    วงศาสนธิ์
4. นางสาวเสาวลักษณ์    ขัดทรายขาว
5. นางสาววรรณศิริ    เรือนคำ
6. นางสาวนภนันท์    นำแปง
7. นางสาววรัญญา    บำรุงนา
8. นางสาวบุณยาพร    สุปัน
9. นางสาวมธุรส    แก้วมะโน
10. นายภัทรพงษ์    ยาแก้ว
11. นายอลงกรณ์    บุตรงาม
12. นายกีรพัฒน์    ศรีภา
13. นายนิติภูมิ    อูปคำ
14. นายธนบดี    ตินารี
15. นายธัชนินทร์    พงษ์ธนานุวัฒน์
16. นายณัฐกมล    แสวงงาม
1. นายธีระพงษ์    สายบุปผา
2. นางสาววรรณภา    ป๋าป่าสัก
3. นางสาววรรณเพ็ญ    จิรธีระพันธ์
4. นายวัชรพงษ์    อินเขียว
5. นายสุรชัย    คำสุ
25 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา    ขุนเพชร
2. นางสาวกชกร    สาจักร
3. นางสาวพิมพ์ณภัส    คนคล่อง
4. นางสาวณัฐนรี    ผาบแก้ว
5. นายพลกฤต    สองด้วง
6. นายธัญวัฒน์    ชูสกุล
7. นายเมธาพร    เพ็งแช่ม
8. นายรัชชานนท์    จิตรจริต
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวทัตพิชา    ประภากร
2. นางสาวสมฤทัย    ฟั้นคุ้ม
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
26 38 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นางสาววารุณี    คำใหม่
2. นางสาวสุประวีณ์    อินต๊ะ
3. นางสาวพรธีรา    นิราศ
4. นางสาวศิริเพ็ญ    บุญมี
5. นางสาวฐิตินันท์    ฟูเฟือง
6. นางสาวกีรติกา    มีบุญ
7. นางสาวอาทิตยา    กันหา
8. นางสาวธวัลรัตน์    สุคัลธมาลย์
9. นางสาวกรรณิกรณ์    มีสา
10. นางสาว-    -
11. นางสาวกนกพร    ใจคำ
12. นางสาวสุพรรษา    ยาสมุทร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางพัชราพร    ขัดแปง
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
27 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตตราพร    คำละ
2. นางสาวณัฎฐณิชา    แก่นท้าว
3. นางสาวนิชาภา    คำทา
4. นางสาวปริยาภัทร    อาจโพธิ์
5. นางสาวแพรชมพู    ปกครองบ้าน
6. นางสาวกชกร    อินทรศร
7. นางสาวพรภินันท์    ธรรมวงค์
8. นางสาวจีรพัฒน์    จันทร์ศิริ
9. นายธีรดนย์    แตงเส็ง
10. นายธนพล    ปิติปุณณโชติ
11. นายธนกฤต    อินนันชัย
12. นางสาวปิยฉัตร    ชาติงูเหลือม
13. นางสาวบุษยมาศ    ใจบาน
14. นายภูมิภัทร    คำเหลือง
15. นางสาวอรทัย    คำแดง
16. นางสาวเบญญาภรณ์    อินเทพ
1. นางสาวจอมขวัญรพี    ชราชิต
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
28 44 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาวอรทัย    ดอยแก้วขาว
2. นางสาววิลาวัลย์    กวีสานต์
3. นางสาวมธุรา    คงยิ่งพนากูล
4. นางสาวณิชารีย์    ตระกูลพสุพชร
5. นางสาวมาธวี    วิเศษเอกภพ
6. นางสาวจิตติมา    แสงสว่างคีรี
7. นางสาวจิตมณี    แสงสว่างคีรี
8. นางสาวเกสรา    พันธ์ปัญญากรกุล
9. นางสาววรรณี    สายใจมาดอย
10. นางสาวธัญจิรา    แสงทอง
11. นางสาวศุกวรรณ    ถวิลชาวไร่
12. นางสาวพรทิดี    เเซ่ว่าง
13. นายภูมิรพี    ปัญญาเลิศ
14. นายวันสงกรานต์    ฮอบสมบูรณ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
1. นางสาวธนิษฐา    สายบัว
2. นายสุคนธ์    ปวงดอกจี๋
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................