งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 268
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 2 1. นางสาวเขมมิกา    ฤทัยกริ่ม
2. นางสาวธาสินี    คุณเกียรติขจร
3. นางสาววันทนา    ชัยบุญชู
4. นางสาวเยาวศรี    คีรีรังสี
5. นางสาวฉราพร    วิทยาปราโมทย์
1. นางสาวฐิติยาพร    พิภาค
2. นางสาวพิมพิไล    ไชยนุรักษ์
2 3 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 2 1. นายโรจน์ฤทธิ์    สายเสน
2. นางสาวกรพินธ์ุ    อินทรพรม
3. นางสาวธันยพร    แก้วสุรินทร์
4. นางสาวพัชรี    ทิศจิ๋ว
5. นางสาวอริสา    ขอนขะจาว
1. นางสาวธนวรรณ    เอมจั่น
2. นางสาวเบญจมาศ    นวลอนงค์
3 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสรวิศ    แรงกสิวิทย์
2. นายธีรภัทร    สุวรรณกิจการ
3. นายศุภโชค    แข็งการเขตร์
4. นายพีลพัฒน์    คล้ายประเสริฐ
5. นายอรรถพล    เสริมสวัสดิ์
1. นายธนาคาร    พิลาบ
2. นายเชิงกล    งามปลอด
4 5 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 3 1. เด็กชายพัชรพล    พรมปัน
2. นางสาวจตุพร    ซวงคำ
3. นายชโนทัย    พวงมาลา
4. นายรัฐติพงษ์    ยี่ลังกา
5. เด็กชายอภิชาติ    ทวีอภิรดีสุนทร
1. นายชัยธัช    ชูควร
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
5 6 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2 1. นางสาวอัยรินทร์    วิทยานราสิทธิ์
2. เด็กชายเนติธร    บานเทือง
3. นางสาวจุฑามาศ    ขนเปรม
4. เด็กชายธันยพงศ์    อาจสิงห์
5. เด็กชายคุณาพจน์    ฤทธิ์เทพ
1. นางวราพร    คำน้อย
2. นายวุฒิพงษ์    เจริญทรัพย์
6 7 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิฉาย    แก้วดำ
2. นายสุริยัน    เงินสัจจา
3. นายภรัณยู    กันทะวงค์
4. นายบุญญฤทธิ์    ภานุวงค์
5. นายวุฒิศักดิ์    อันทะปัญญา
1. นางนิติกานต์    ฟองวาริน
2. นางปิติญา    สุวรรณรังษี
7 8 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 1 1. นายพัฒนชัย    ยาวิไชย
2. นางสาวธนัชชา    ปิจดี
3. นางสาวกนกพร    พิรักษา
4. นางสาวหนึ่งธิดา    แสนสุข
5. นางสาวธาราทิพย์    เขื่อนเพชร
1. นางสาวชนิดา    ทาระเนตร์
2. นายฐิติกร    ไชยจันดี
8 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    พิศเพ็ง
2. เด็กชายธานี    อ่องทิพย์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    เที่ยงอินทร์
4. เด็กหญิงปรียาณัฐ    วงษ์สีดา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ยงค์เกตุกิจ
1. นางสาวจันทร์แรม    บูรณพันธ์
2. นางสาวเด่นนภา    โพพิมล
9 11 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมชาย    วิเศษศักดิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา    โพธิ์วงศ์
3. เด็กชายธนวิน    ครุฑหว่าง
4. เด็กชายนพรัตน์    พรมจิ๋ว
5. เด็กชายวุฒิภัทร    ยงกุล
1. นางสาวพัชชา    มิ่งสมร
2. นางสาวพิไลวรรณ    ปุ่นพันปี
10 12 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 3 1. นายภัทรพล    ศรีนิ่ม
2. เด็กชายจิรพัส    เงินแจ้ง
3. นายหัสดี    ภิรมพันธุ์
4. นายนิติพงษ์    วงษ์ภักดี
5. เด็กชายภานุวัฒน์    พุ่มพันฆ้อง
1. นายกฤษฎา    จันทร์รุณ
2. นายณัฐพล    ดีคำ
11 14 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 1. นายบุญชัย    ยิ้มมี
2. นายชนกันต์    เมฆอินทร์
3. นายนรพนธ์    ใจเจริญ
4. นายปฏิมากร    ทองประเสริฐ
5. นายจิรัฎฐ์    คำก้อนแก้ว
1. นางนพวรรณ    โศจิธาดาเจริญ
2. นายพงศกร    มั่นกันนาน
12 15 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 4 1. นายนัฒการณ์    ชัยวงค์
2. นางสาวศุจีภรณ์    สุระคำ
3. เด็กหญิงฐิติ    ชมพู่นพ
4. เด็กหญิงณิชารีย์    นิยานิ
5. นางสาวสุดา    เตชะวิชัยยุทธ
1. นางจิราภรณ์    ทองสิริ
2. นายอุทัย    จิตไพรมั่น
13 16 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 3 1. นางสาวธนพร    ภูแสงทอง
2. นางสาวปรางค์ศิริ    กรมเพชร
3. นายสุรชาติ    ปัญโญใหญ่
4. นายศิวกร    ศรีทองคำ
5. เด็กชายธนกฤต    แย้มสัจจา
1. นายจิระพันธุ์    เกลี้ยงล่ำ
2. นายเทพทัตถ์    คำแก้ว
14 18 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายณฐกร    พงษ์สาริกิจ
2. นายศุภชัย    นิลเกษม
3. นายพันกร    มีแก้ว
4. นายพงศกร    ม่งทา
5. นายทัตพล    ผุดผึ้ง
1. นางสาวกิ่งกาญจน์    ชาญตะบะ
2. นายประพัฒน์พงษ์    แก้วอาสา
15 19 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 2 1. เด็กชายประทีป    เทพสาย
2. เด็กชายอนุพงษ์    ยาสมุทร
3. เด็กชายขวัญชัย    วงศ์สา
4. เด็กชายวุฒิชัย    สุภา
5. เด็กชายรัฐพล    นาปัน
1. นายบุญสรวง    ขันซ้าย
2. นายประภาส    อินสา
16 20 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 1 1. นายชยันต์    มโนสกุล
2. นายนลิต    กวางทอง
3. นายชยณัฐ    มโนสกูล
4. นายสิทธิศักดิ์    ชินคำ
5. นายธนากร    พงษสปิน
1. นายประเสริฐ    ไทยสังคม
2. นายศักดิ์นรินทร์    รักอ่อน
17 21 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 นครสวรรค์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายไอศูรย์    อังประภาพรชัย
2. เด็กชายศิลา    มาลัยสุริยา
3. เด็กชายธีรภัทร์    ภู่ใหญ่
4. เด็กชายวรายุทธ์    เพชรทิม
5. นายปรินฉัตร    เกตุนวม
1. นายวชิระ    อภัยภักดิ์
2. นายอภิชาติ    หมั่นกิจ
18 22 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. เขต 35 ลำปาง กลุ่ม 1 1. นางสาวอรยา    นันตาวงค์
2. นางสาววารินทร์    เทพปันติ
3. นางสาวสรียา    เทพฝั้น
4. นางสาวณัฐชยา    ทองงาม
5. นายณัฐวัฒน์    แสงแก้ว
1. นายรัชณพงษ์    อุฬารโชค
2. นางศุภราพร    ชัยวิลยศ
19 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกานติมา    มักได้
2. นายศิวานนท์    วงค์ขัติ
3. นางสาวสุกัญญา    กิ่งสวัสดิ์
4. นายเจตนิพัทธ์    ทุยกระโทก
5. นายอัครกร    ตันกูล
1. นางสาวพิจิตรา    สุริยะชัย
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
20 24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 น่าน กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนุธิดา    ทัพธานี
2. เด็กชายสุขุม    แสนคำแพ
3. นายจิราพัทร    ไชยกันทะ
4. นายกันตินันท์    พนะสันต์
5. นายวรศิลป์    มูลคำ
1. นายจักรพงษ์    กานิล
2. นางสาววาสนา    ดีปินใจ
21 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทพงศ์    เกษมลาภมงคล
2. นางสาวพรสุนีย์    ภักดีวงษากุล
3. นายกรินทร์    พนมไพร
4. นายวรรณลภย์    พนมไพร
5. นายศมกานต์    สันโด๊ด
1. นายยงยุทธ    ประวีณชัยกุล
2. นางศิริพร    ศิริยุทธสาร
22 28 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนาเทพ    แสงระวี
2. เด็กชายอุเทน    จันทะรัง
3. นางสาวรัตน์ชนก    ขาวอาราม
4. นางสาวจินดา    แซ่ซง
5. นายธีรศานต์    คำอินทร์
1. นายนพดล    สายอรุณ
2. นางสุปัญญา    มงคล
23 29 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3 1. นายชินวัตร    เสนาน้อย
2. นายสุรนาท    ทรายฮวด
3. นายณัฐพล    กู่ก้อง
4. นายมงคล    ผลานิสงค์
5. นายเกียรติศักดิ์    เทียบฤทธิ์
1. นายนพรัตน์    รองหมื่น
2. นายวิษณุ    ทองจันทร์
24 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 เชียงใหม่ กลุ่ม 5 1. นางสาวธนภรณ์    ปู่นำ
2. นางสาวเมทิกา    อภิบาลกุญชร
3. นางสาวสุดารัตน์    พนายิ่งเจริญ
4. นางสาวธัญชนก    ตระกูลเสาวภาพ
5. นายวีระชัย    ธารารำไพ
1. นางกิตติยา    กันทะ
2. นายพระรถ    แก่นท่าตาล
25 31 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 แพร่ กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสา    กาซ้อง
2. นายปกรกฤตย์    เครือใจ
3. นายอธิวัฒน์    ธรรมจารีย์
4. นายณัฐวุฒิ    รัตนพงศ์
5. นายนิติภัค    ขันทอง
1. นายปฐมภพ    พรินทรากุล
2. นายสุรศักดิ์    ม่วงคุ้ม
26 32 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. เขต 41 พิจิตร กลุ่ม 1 1. เด็กชายธันวา    นิลเกษม
2. นางสาวภรณ์ชนก    ชูอิฐ
3. นายณัฐนันท๋    สุขมาก
4. นายปริญญา    บินเย็น
5. นายสหภาพ    ชูอิฐ
1. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์    เขียวคล้าย
2. นายเชาวน์    มาเนียม
27 33 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 1 1. นายอานนท์    เพียรไธสง
2. นายกิตติยศ    การะภักดี
3. เด็กชายกฤษณะ    พันธุ์พุ่ม
4. นายวรธน    หล้าหาญ
5. นายอภิสิทธิ์    ตาลน้อย
1. นายจักรพงษ์    สุขสบาย
2. นางสาวสุรรัตน์    บุญประสิทธิ์
28 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1 1. เด็กชายอชิตพล    ตุลพงษ์
2. เด็กชายอนุชา    ชาติบุตร
3. นายนพณา    ทาคำ
4. นายสิทธิชาติ    อยู่ตาล
5. นายฐิติวุฒิ    วงศา
1. นายปรีชา    วังคีรี
2. นางสาวอาริยา    ภิรมศรี
29 36 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 ลำพูน กลุ่ม 2 1. นายจตุภัทร    ทาธิ
2. เด็กชายธนดล    แก้วขัด
3. นางสาวภานรินทร์    วงค์ษา
4. นางสาววรรณิภา    บุญปั๋น
5. นางสาวศรัญญา    พงศ์เจริญเวช
1. นายอนุชิต    ศาสนา
2. นางสาวเปมิกา    วงค์ตันกาศ
30 37 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1 1. เด็กชายไกรวุฒิ    ผาทา
2. เด็กชายพีรวัส    หัวสี
3. เด็กชายภัทรพงศ์    แจ้งที่สุด
4. เด็กชายรัฏฐรัณย์    ทองโพธิ์เล็น
5. เด็กชายศรัณย์    โกลาหะฬะ
1. นายธนากร    ติยะวิสุทธิ์ศรี
2. นายศาศวัต    ปิ่นทอง
31 38 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 2 1. นายกฤษฎา    หมื่นถา
2. นายชินวัตร    พวงอภัย
3. นายกฤษฏา    อภิรมย์
4. นายพนาลักษณ์    ทามัน
5. นางสาวสุจิตรา    บุญช่วย
1. นายปรีชา    บุญอินทร์
2. นายวรากร    ปัญญาคำ
32 39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 เชียงราย กลุ่ม 1 1. นางสาวปริยาภัทร    อาจโพธิ์
2. นางสาวแพรชมพู    ปกครองบ้าน
3. นางสาวสุจิรา    ขันทะวงค์
4. นางสาวสุธาทิพย์    ลักกอก
5. นางสาวศิขริน    อินทะรน
1. นางจอมขวัญรพี    ชราชิต
ครูไม่ครบจำนวน
ตรวจสอบจากเว็บเขต
33 40 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา สพม. เขต 41 กำแพงเพชร กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชามญชุ์    กวดขุนทด
2. นายรณฤทธิ์    สิงห์เถื่อน
3. นายเรืองศักดิ์    บุตรดา
4. นายภาณุพันธ์    อินจันทร์
5. เด็กชายเฉลิมพร    นาคชม
1. นายนลทวัฒน์    พันธุ์เฮง
2. นางรุ่งนะภา    กิจสุวรรณ
34 41 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิทธิพล    สุขก้อม
2. นางสาวณรัญญา    มาสู่
3. นายศุภกิตต์    ป้านภูมิ
4. นายศตวรรษ    หมวกโตนด
5. นายกิตติกรณ์    ปรีทุ่ง
1. ว่าที่ร้อยเอกบรรภพ    สมศักดิ์
2. นายปิยะพันธุ์    จันทร์ใด
35 42 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย กลุ่ม 2 1. นายชลทิตย์    จีนาวงษ์
2. นายนราเชษฐ์    รอดเมือง
3. นายพงค์ประสิทธ์    สิทธิวงศ์
4. นายพงศ์ประเสริฐ    สิทธิวงศ์
5. นางสาวทักษิณา    สุริยคำวงค์
1. นายนิรุตติ์    อินมา
2. นายเฉลิมชัย    ไกลทุกข์
36 43 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรมน    หมวกสังข์
2. นางสาวชนิกานต์    เลิศพงษ์ศิลป์
3. นางสาวสุพรรณิการ์    สินจู
4. นางสาวดาวเรือง    บัวชมพู
5. นายสมบรูณ์    ภัครเจริญคูณ
1. นางสาวรัชนก    สุดดี
2. นายศรัทธา    อินพหล
37 44 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก กลุ่ม 2 1. นางสาววิจิตรา    กุลนิธิรัตน์
2. นายปพนพัชร์    พวงสุมาลย์
3. นายวีรพงศ์    การะเกดธารา
4. นายวิกาล    -
5. นายรัฐวุฒิ    สุริยะมณี
1. นายธนะชัย    นาคนำทอง
2. นายอัษฎาวุธ    เสนแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................